Cytunodd 100% o fyfyrwyr Gwyddor Chwaraeon YDDS bod y staff yn dda am esbonio pethau - ACM 2018.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy'n ymddiddori mewn chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol, ac yn dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae'r corff dynol yn gweithio.

Mae llwybrau arbenigol yn bodoli o fewn y portffolio gradd sy’n caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 125L
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
3 blynedd
Dyddiad Dechrau: Medi

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Dewis Iaith
Saesneg  

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our YouTube channelUcas Icon (60x60px)Mae blwyddyn gyntaf yr astudiaethau’n generig ar draws y portffolio o lwybrau gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sy'n rhoi i fyfyrwyr sylfaen gre ym mhrif egwyddorion y pwnc, yn ogystal â'r amser i benderfynu p'un ai ydynt yn dymuno arbenigo mewn un llwybr penodol.

Tri phwnc craidd ffisioleg, seicoleg a biomecaneg yw'r sylfaeni, a chyflwynir y rhain drwy gyfuniad o ddarlithoedd damcaniaethol wedi'u dilyn gan gyfle i gymhwyso'r wybodaeth honno'n ymarferol yn ein labordai gwyddor chwaraeon llawn offer. 

Bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio offer fel: dadansoddwyr nwy, giatiau golau, platfformau grym, meddalwedd dadansoddi symudiad a dadansoddwyr cyfansoddiad y corff.

Ochr yn ochr â’r pynciau craidd, rhydd y flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr y cyfle i astudio egwyddorion hyfforddi ac ymarfer corff, ac i gael dyfarniadau galwedigaethol fel Hyfforddwyr Campfa a Hyfforddwyr Personol ochr yn ochr â'u hastudiaethau, pe baent yn dymuno hynny.

Hefyd, caiff hanfodion maetheg ar gyfer chwaraeon eu datblygu, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgarwch corfforol i iechyd a lles. 

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu gwybodaeth o bynciau sylfaen ffisioleg, biomecaneg a seicoleg, ochr yn ochr â datblygu eu gallu i ddeall a chynnal ymchwil.

Mae dau fodwl yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis a dethol o blith ystod eang o fodylau ar draws yr ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored. Gallai’r modylau hyn fod o un o ystod o bynciau fel math, atgyfeirio ymarfer corff, hyfforddi, ffyrdd o fyw awyr agored, a hybu iechyd. 

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth yn eu maes arbenigol drwy gynnal eu hastudiaeth ymchwil arbrofol annibynnol eu hunain, ochr yn ochr ag adolygiad manwl o’r llenyddiaeth.

Gan adeiladu ar y ddwy flynedd gyntaf, bydd myfyrwyr yn datblygu gwybodaeth mewn meysydd penodol fel ffisioleg eithafol, uwch ddulliau hyfforddi a seicoleg chwaraeon cymhwysol, gan hefyd gael opsiynau i ddewis modylau ar draws yr ysgol.

 • Ffisioleg Ddynol a Ffitrwydd
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Cinesioleg
 • Hyfforddiant Personol
 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Dulliau Hyfforddi Uwch
 • Ffisioleg Eithafol
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol
 • Perfformiad Ergogenig a Chwaraeon
 • Ymarfer Corff a Phoblogaethau Penodol
 • Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Er bod y radd yn cael ei hasesu’n bennaf drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu portffolio helaeth o arfer proffesiynol a thystiolaeth astudiaeth achos.

Fel arfer, byddai disgwyl i fyfyrwyr gyflawni o leiaf 96 o bwyntiau UCAS (Tariff 2017) gyda ffocws ar bynciau seiliedig ar y gwyddorau a/neu addysg gorfforol. Bydd myfyrwyr aeddfed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS digonol yn cael eu hystyried ar eu rhinweddau eraill drwy broses gyfweld.

Mae 90% o’n graddedigion yn y maes pwnc hwn mewn gwaith neu astudiaethau pellach llawn amser o fewn 6 mis o raddio. Yn gyffredinol, mae graddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd fel:

 

 • gwyddonydd chwaraeon (yn gweithio gyda thimau chwaraeon proffesiynol, cyrff llywodraethu, ayb)
 • hyfforddwr cryfder a chyflyru
 • Ffisiolegydd Ymarfer Corff Clinigol GIG
 • Hyfforddi a chynghori athletwyr adloniadol (e.e. triathlon, rhedeg, seiclo)
 • Chwaraeon ieuenctid
 • Ymchwil Academaidd
 • Addysgu

£30 ar gyfer gweithgaredd dros nos ymsefydlu i holl fyfyrwyr blwyddyn 1

Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs

Darperir yr holl offer sydd ei angen i astudio’r radd hon gan y Brifysgol o fewn y Clinigau Anafiadau Chwaraeon, Labordy Perfformiad Dynol, labordy cyfansoddiad y corff, pwll nofio, a chyfleusterau ffitrwydd a hyfforddi.

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu tracwisg a thopiau hyfforddi’r brifysgol y bydd eu hagen mewn sesiynau ymarferol ac wrth weithio gyda grwpiau allanol. Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy’n dymuno cyflawni cymhwyster ychwanegol, galwedigaethol yn gorfod talu costau ychwanegol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cynhelir nifer o ddiwrnodau agored yn ystod y flwyddyn ac anogwn ddarpar fyfyrwyr i ddod i drafod y cwrs gyda'r staff academaidd. Rhestrir dyddiadau’r diwrnodau agored a diwrnodau blasu ar wefan y Brifysgol / Ysgolion.