BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddiant Personol)

 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol
 • Hyfforddiant Personol

Cytunodd 100% o fyfyrwyr Gwyddor Chwaraeon YDDS bod y staff yn dda am esbonio pethau - ACM 2018.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at y rheiny sy'n ymddiddori mewn chwaraeon, iechyd a gweithgarwch corfforol, ac yn dymuno dyfnhau eu dealltwriaeth o sut mae'r corff dynol yn gweithio..

Mae’r llwybr penodol hwn yn rhoi i fyfyrwyr yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ddarparu rhaglenni hyfforddi ac ymarfer corff i athletwyr a phobl sydd â diddordeb mewn iechyd a ffitrwydd.

 • Daeth yn y 10 cwrs Gwyddor Chwaraeon gorau yn y DU am foddhad myfyrwyr
 • Cyfle i fod ar y Gofrestr Gweithwyr Proffesiynol Ymarfer Corff (REPs)
 • Defnydd o gyfleusterau hyfforddi ffitrwydd pwrpasol a labordai gwyddor ymarfer corff.
 • Cyfleoedd i weithio gyda chleientiaid mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn‌. ‌‌ ‌ ‌ ‌

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: 128L
Côd sefydliad: T80

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerfyrddin
Ysgol/Cyfadran:
Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored
Dewis Iaith
Saesneg  

Official Facebook profileOfficial Twitter profileVisit our YouTube channelUcas Icon (60x60px)Mae blwyddyn gyntaf astudiaethau’n generig ar draws y portffolio llwybrau gradd Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, sy'n rhoi i fyfyrwyr sylfaen gre ym mhrif egwyddorion y pwnc, yn ogystal â'r amser i benderfynu p'un ai ydynt yn dymuno arbenigo mewn un llwybr penodol, neu newid llwybrau.

Tri phwnc craidd ffisioleg, seicoleg a biomecaneg yw'r sylfaeni, a chyflwynir y rhain drwy gyfuniad o ddarlithoedd damcaniaethol wedi'u dilyn gan gyfle i gymhwyso'r wybodaeth honno'n ymarferol yn ein labordai gwyddor chwaraeon llawn offer.

Bydd myfyrwyr yn datblygu’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i ddefnyddio offer fel: dadansoddwyr nwy, giatiau golau, platfformau grym, meddalwedd dadansoddi symudiad a dadansoddwyr cyfansoddiad y corff.

Ochr yn ochr â’r pynciau craidd, rhydd y flwyddyn gyntaf i fyfyrwyr y cyfle i astudio egwyddorion hyfforddi ac ymarfer corff, ac i gael dyfarniadau galwedigaethol fel Hyfforddwyr Campfa a Hyfforddwyr Personol ochr yn ochr â'u hastudiaethau.

Hefyd, caiff hanfodion maetheg ar gyfer chwaraeon eu datblygu, yn ogystal â dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithgarwch corfforol i iechyd a lles.

Yn yr ail flwyddyn, bydd myfyrwyr yn parhau i ddatblygu eu gwybodaeth o bynciau sylfaen ffisioleg, biomecaneg a seicoleg, ochr yn ochr â datblygu eu gallu i ddeall a chynnal ymchwil. 

Ynghyd ag adeiladu ar eu gwybodaeth o faeth ar gyfer chwaraeon ac ymarfer corff, datblygir dealltwriaeth myfyrwyr o weithio gyda phoblogaethau penodol mewn cyd-destun atgyfeirio ymarfer corff.

Yn ystod y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dyfnhau eu gwybodaeth yn eu maes arbenigol drwy gynnal eu hastudiaeth ymchwil arbrofol annibynnol eu hunain, ochr yn ochr ag adolygiad manwl o’r llenyddiaeth.

Yn ogystal â datblygu gwybodaeth bellach mewn meysydd fel dulliau hyfforddi uwch a phoblogaethau penodol, bydd myfyrwyr yn cael profiad o weithio gyda chleientiaid mewn cyfleusterau hyfforddi arbenigol ar y campws.

 • Ffisioleg Ddynol a Ffitrwydd
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Cinesioleg
 • Hyfforddiant Personol
 • Maeth er mwyn Iechyd
 • Anafiadau a Chlefydau Cronig
 • Biomecaneg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
 • Dulliau Hyfforddi Uwch
 • Atgyfeiriadau Ymarfer Corff
 • Seicoleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff Cymhwysol
 • Perfformiad Ergogenig a Chwaraeon
 • Ymarfer Corff a Phoblogaethau Penodol
 • Maeth ar gyfer Chwaraeon ac Ymarfer Corff

Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yw un o’r 10 pwnc gradd mwyaf poblogaidd yn y DU, gyda dros 65,000 o fyfyrwyr bob blwyddyn yn gwneud cais trwy UCAS am le ar gyrsiau ar draws y wlad.

Mae’r ‘Complete University Guide’ yn rhoi gwyddor chwaraeon Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 8fed yn y DU am foddhad myfyrwyr, gyda 95% o’r myfyrwyr yn fodlon ar eu profiadau yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr.

Mae ein portffolio o raddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn caniatáu i fyfyrwyr arbenigo mewn meysydd penodol, neu i barhau ar lwybr generig, yn unol â’u dyheadau.

Ar ôl blwyddyn gyntaf gyffredin, gall myfyrwyr ddewis parhau ar y llwybr generig, neu ddewis un o’r llwybrau a ganlyn: Maetheg ar gyfer Chwaraeon; Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol; Hyfforddiant Personol; neu Ffitrwydd Awyr Agored.

Astudir Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff (Hyfforddiant Personol) ar gampws Caerfyrddin sy’n cynnig profiad dysgu cyfeillgar a phersonol. Mae’r holl gyfleusterau cymdeithasol, hamdden ac addysgol ar y campws hwn, er y bydd rhai profiadau dysgu ymarferol yn cael eu cynnal ar hyd a lled Sir Gâr a Gorllewin Cymru.

Mae staff darlithio hefyd wedi’u lleoli ar gampws Caerfyrddin ac mae’n hawdd cysylltu â nhw i’ch cefnogi gyda holl agweddau ar eich astudiaethau. Mae Undeb y Myfyrwyr gweithgar iawn yn darparu amrywiaeth helaeth o weithgareddau chwaraeon a hamdden yn ogystal â chefnogi eich anghenion cymdeithasol.

Yn ogystal â’r prif sgiliau sydd eu hangen ar Wyddonydd Chwaraeon ac Ymarfer Corff, bydd gan fyfyrwyr sy'n graddio o'r radd hon y wybodaeth, sgiliau a'r hyder i weithio fel rhan o dîm neu'n annibynnol fel hyfforddwr personol.

Mae cynnal a deall ymchwil hefyd yn sgil allweddol a ddatblygir trwy gydol y radd a chaiff myfyrwyr eu herio’n gyson i adolygu’n feirniadol yr ymchwil diweddaraf a chynnal eu hastudiaethau eu hunain. Yn y flwyddyn olaf, bydd myfyrwyr yn dylunio a chynnal eu prosiect ymchwil eu hunain mewn maes arbenigol o’u dewis.

Er bod y radd yn cael ei hasesu’n bennaf drwy gyfuniad o waith cwrs ac arholiadau ymarferol, bydd myfyrwyr hefyd yn datblygu portffolio helaeth o arfer proffesiynol a thystiolaeth astudiaeth achos.

Fel arfer, byddai disgwyl i fyfyrwyr gyflawni o leiaf 96 o bwyntiau UCAS (Tariff 2017) gyda ffocws ar bynciau seiliedig ar y gwyddorau a/neu addysg gorfforol. Bydd myfyrwyr aeddfed nad oes ganddynt bwyntiau UCAS digonol yn cael eu hystyried ar eu rhinweddau eraill drwy broses gyfweld.

Mae 90% o’n graddedigion yn y maes pwnc hwn mewn gwaith neu astudiaethau pellach llawn amser o fewn 6 mis o raddio. Yn gyffredinol, mae graddau Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn paratoi graddedigion ar gyfer gyrfaoedd fel:

 • gwyddonydd chwaraeon (yn gweithio gyda thimau chwaraeon proffesiynol, cyrff llywodraethu, ayb)
 • hyfforddwr cryfder a chyflyru
 • Hyfforddwr Personol
 • Hyfforddi a chynghori athletwyr adloniadol (e.e. triathlon, rhedeg, seiclo)
 • Chwaraeon ieuenctid
 • Ymchwil Academaidd
 • Addysgu

£30 ar gyfer gweithgaredd ymsefydlu dros nos i holl fyfyrwyr blwyddyn 1.

Dillad chwaraeon (£80-£120) yn amodol ar y cwrs.

Darperir yr holl offer sydd ei angen i astudio’r radd hon gan y Brifysgol o fewn y Clinigau Anafiadau Chwaraeon, Labordy Perfformiad Dynol, labordy cyfansoddiad y corff, pwll nofio, a chyfleusterau ffitrwydd a hyfforddi.

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu tracwisg a thopiau hyfforddi’r brifysgol y bydd eu hagen mewn sesiynau ymarferol ac wrth weithio gyda grwpiau allanol.

Yn ogystal, bydd myfyrwyr sy’n dymuno cyflawni cymhwyster ychwanegol, galwedigaethol yn gorfod talu costau ychwanegol ar gyfer y cyrsiau hyn.

Cynhelir nifer o ddiwrnodau agored yn ystod y flwyddyn ac anogwn ddarpar fyfyrwyr i ddod i drafod y cwrs gyda'r staff academaidd. Rhestrir dyddiadau’r diwrnodau agored a diwrnodau blasu ar wefan y Brifysgol / Ysgolion.