Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc, HND)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc, HND)

Mae Iechyd a Gofal yn newid yn y cyfnod digynsail hwn. Ni fu’n bwysicach erioed o’r blaen i’r bobl iawn gael y swyddi iawn yn y sector.

Hoffech chi ddod o hyd i yrfa neu ddatblygu o fewn 600 o roliau gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol?

Mae ein portffolio unigryw o raglenni wedi’u cynllunio i gynnig dysgu hyblyg ar gyfer bywydau hyblyg ac mae’n gweithio o’ch cwmpas chi a’ch ymrwymiadau gwaith a gofal.Mae ein holl gyrsiau hefyd ar gael yn opsiynau rhan amser.

Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc) (3 blynedd)
Cod UCAS: L510
Gwneud cais drwy UCAS

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HND) (2 flynedd)
Cod UCAS: 015L
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: tania.davies@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Tania Davies

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu cyfunol fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
 2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth ddod o hyd i’r swydd a gyrfa rydych yn eu ceisio
 3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Mae gennym bartneriaethau gyda sefydliadau sy’n gallu cynnig rolau gwaith â thâl a gwirfoddol.
 5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn darparu trosolwg o’r sector iechyd a gofal cyfunol ac yn cynnig cyfleoedd i chi ymuno â’r gweithlu mewn ystod o rolau. Mae ystod o oedrannau, profiadau a rolau gwaith presennol yn defnyddio’r cwrs hwn i uwchsgilio a symud ymlaen ym maes iechyd a gofal.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael mynediad i rolau yn y sector cyhoeddus (er enghraifft gofal, adnoddau dynol, tai ac amgylchedd, rolau addysg neu hyfforddi, neu eiriolaeth), y sector preifat (asiantaethau, rolau gweithiwr cymorth, gweinyddol a rheoli) neu’r trydydd sector (rolau codi arian, cydlynu a gefnogi). Hefyd, mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r cwrs hwn fel platfform ar gyfer astudio pellach er mwyn cymhwyso’n weithwyr cymdeithasol, seicolegwyr a darlithwyr, neu symud ymlaen i gwrs Meistr.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. Lle bo’n bosibl, mae ein holl sesiynau’n gyfunol ac yn cael eu ffrydio’n fyw, eu recordio a’u lanlwytho fel y gallwch wneud i fynychu’r brifysgol weithio o gwmpas eich bywyd.

Pynciau Modylau

Mae’r cwrs yn darparu trosolwg o’r sector iechyd a gofal cyfunol ac yn cynnig cyfleoedd i chi ymuno â’r gweithlu mewn ystod o rolau. Mae ystod o oedrannau, profiadau a rolau gwaith presennol yn defnyddio’r cwrs hwn i uwchsgilio a symud ymlaen ym maes iechyd a gofal.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael mynediad i rolau yn y sector cyhoeddus (er enghraifft gofal, adnoddau dynol, tai ac amgylchedd, rolau addysg neu hyfforddi, neu eiriolaeth), y sector preifat (asiantaethau, rolau gweithiwr cymorth, gweinyddol a rheoli) neu’r trydydd sector (rolau codi arian, cydlynu a gefnogi). Hefyd, mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r cwrs hwn fel platfform ar gyfer astudio pellach er mwyn cymhwyso’n weithwyr cymdeithasol, seicolegwyr a darlithwyr, neu symud ymlaen i gwrs Meistr.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. Lle bo’n bosibl, mae ein holl sesiynau’n gyfunol ac yn cael eu ffrydio’n fyw, eu recordio a’u lanlwytho fel y gallwch wneud i fynychu’r brifysgol weithio o gwmpas eich bywyd.

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio ystod o bynciau gan gynnwys sgiliau academaidd, menter iechyd a gofal, cyfathrebu a thechnegau cwnsela, a phrosesau rheoli gofal iechyd.

Yna, â’r cwrs ymlaen i arbenigo mewn meysydd allweddol o iechyd a gofal er mwyn adeiladu ystod eang o wybodaeth a sgiliau meddwl ar lefel uwch.Ymhlith y pynciau mae modylau seicopatholeg, ffisioleg, gofal cymunedol, cyfryngau, ac ymchwil.

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol, trafodaethau beirniadaethau polisi a phortffolios proffesiynol. Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Sylwch fod pob ymgeisydd yn cael ei ystyried yn unigol. Gallwn hefyd wneud cynigion wedi’u seilio’n llwyr ar eich profiad bywyd neu waith.

TystAU Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 • 12 o Bwyntiau UCAS
 • Ystyrir profiad gwaith neu brofiad bywyd hefyd

HND Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2 flynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf un flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol (3 blynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf dwy flynedd o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

Sylwch fod rhaid i holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd gael DBS. Rydym yn argymell defnyddio’r system ddiweddaru*

*costau’n gysylltiedig

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd.

Rydym yn cysylltu a gweithio’n agos gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector a grwpiau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer gwaith â thâl a heb tâl ar gyfer myfyrwyr.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth