Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc, HND)

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc, HND)

Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn newid yng Nghymru: Mae’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyfuno. Ni fu gwell amser i ennill sgiliau yn y sector.

Hoffech chi ddod o hyd i yrfa neu ddatblygu mewn 600 o roliau gyrfa ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt?

Cynigiwn ystod o gymwysterau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar sail amser llawn a rhan-amser – mae lle i chi yn y Portffolio Iechyd

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (BSc) (3 blynedd)
Cod UCAS: L510
Gwneud cais drwy UCAS

Iechyd a Gofal Cymdeithasol (HND) (2 flynedd)
Cod UCAS: 015L
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn ymrwymedig i ofal.
 2. Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd.
 3. Mae gennym gysylltiadau â’r diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i arbenigo yn eich dewis faes iechyd a gofal cymdeithasol.
 4. Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi i wireddu eich dyheadau gyrfaol.
 5. Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous ar gyfer y dyfodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Cynigir y Rhaglen Iechyd a Gofal Cymdeithasol naill ai ar ffurf BSc (3 blynedd) neu HND (2 flynedd). Mae’r rhaglen yn darparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn amrywiaeth o rolau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Gyntaf

 • Sgiliau Cwnsela a Chyfathrebu
 • Cyflwyniad i Iechyd y Cyhoedd
 • Rheoli Sefydliadau
 • Datblygiad Personol ac Academaidd (DPA)
 • Seicoleg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Polisi Cymdeithasol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ail Flwyddyn

 • Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
 • Therapïau Ategol
 • Cyflwyniad i Ffisioleg
 • Cyflwyniad i Ymchwil
 • Egwyddorion Arfer Iechyd a Gofal
 • Arfer y Gweithle

Y Drydedd Flwyddyn

 • Gofal a Datblygiad Cymunedol
 • Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Traethawd Hir y Portffolio Iechyd*
 • Iechyd, Llesiant a Datblygiad Cynaliadwy
 • Byw gyda Gofal: Y Person Hŷn*
 • Anhwylderau Meddwl a Seicopatholeg
 • Prosiect Ymchwil*

*byddwch yn dewis y llwybr ymchwil

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol, trafodaethau beirniadaethau polisi a phortffolios proffesiynol. Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Sylwer: ystyrir pob ymgeisydd yn unigol. Mae’n bosibl hefyd y gwnawn gynigion sy’n seiliedig yn unig ar eich profiad gwaith a’ch ymrwymiad i’r sector.

HND Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2 flynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • Neu o leiaf flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 ar lefel LLWYDDO

BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol (3 blynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • O leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 ar lefel CLOD

Sylwer bod angen DBS ar gyfer holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r system ddiweddaru*

*bydd costau

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Rydym yn gweithio gyda thri bwrdd iechyd, yn ogystal amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat, cwmnïau ac elusennau yn y Sector Iechyd ar draws Cymru i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i bob un o fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. 

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Rheolaeth Iechyd - (BSc, HND)
 • Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc – (BSc, FdSc)
 • Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd - (Tyst/Dip AU)
 • Tystysgrif mewn Gofal
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth