Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU)

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU)

Mae dulliau gweithio ym maes Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc yn newid yng Nghymru. Mae gwasanaethau Iechyd  gofal Cymdeithasol yn uno ac mae wir angen ymarferwyr proffesiynol ymrwymedig a chrefftus. O ganlyniad i natur digynsail yr hinsawdd iechyd a gofal presennol, ni fu erioed gwell amser i feithrin sgiliau yn y sector.

Hoffech chi gael cymhwyster a fydd yn rhoi cyfleoedd i chi ac yn agor drysau ar eich cyfer chi i weithio mewn amrywiaeth o rolau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc?  Os felly, hwn yw’r cwrs i chi.

Mae ein portffolio unigryw o raglenni wedi’u cynllunio i gynnig dysgu hyblyg ar gyfer bywydau hyblyg ac mae’n gweithio o’ch cwmpas chi a’ch ymrwymiadau gwaith a gofal. Mae ein holl gyrsiau hefyd ar gael yn opsiynau rhan amser.

Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc)
Cod UCAS: 3H6X
Gwneud cais trwy UCAS

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (DipAU)
Cod UCAS: HCY5
Gwneud cais trwy UCAS

Cynigir ein holl raglenni yn LLAWN AMSER neu’n RHAN AMSER.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn i astudio dros DDWY neu DAIR blynedd – mae hyn yn amodol ar lefel presennol eich cymwysterau a’ch profiad o waith (gweler y meini prawf isod). Sylwer y bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ychwanegol’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: karen.hudson@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Karen Hudson

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu cyfunol fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
 2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth i chi geisio cael y swydd a gyrfa rydych eu heisiau yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Mae gennym bartneriaethau gyda sefydliadau sy’n gallu cynnig rolau gwaith â thâl a gwirfoddol
 5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Yn ogystal â bod yn fan cychwyn ardderchog i’r rhai sy’n ansicr o’u nodau gwaith yn y sector iechyd a gofal plant a phobl ifanc, ond gall agor drysau ym myd gwaith sy’n para gydol eich gyrfa. Mae’n cynnig ystod eang o sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd yn cynnwys addysg, seicoleg, ymchwil ac iechyd a lles plant.

Mae rhaglenni’r Portffolio Iechyd wedi’u hintegreiddio’n bwrpasol i ganiatáu mynediad ac ymadawiad hyblyg rhwng llwybrau a chyrsiau. Ar ddiwedd pob blwyddyn gallwch symud ymlaen i wahanol raglen os bydd eich dewisiadau gyrfa neu gyfleoedd cyflogaeth yn newid.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael swyddi yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae myfyrwyr blaenorol hefyd wedi defnyddio’r cwrs hwn fel platfform i astudiaethau pellach ym maes iechyd, gwaith cymdeithasol, seicoleg ac addysgu plant.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. Lle bo’n bosibl, mae ein holl sesiynau’n gyfuno ac yn cael eu ffrydio’n fyw, eu recordio a’u lanlwytho fel y gallwch wneud i fynychu’r brifysgol weithio o gwmpas eich bywyd.

Pynciau Modylau

Mae’r cwrs yn eich cyflwyno i elfennau hanfodol gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn ogystal â’r sector iechyd a gofal. Byddwch yn astudio modylau sy[‘n ymwneud â chydraddoldeb, iechyd a llesiant, seicoleg a chyfryngau, yn ogystal â modylau sy’n seiliedig ar sgiliau astudio ac ymchwil.

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.

Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd PCYDDS

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Dip AU (2 flynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf un flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

BSc (3 blynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf dwy flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

Sylwch fod rhaid i holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd gael DBS. Rydym yn argymell defnyddio’r system ddiweddaru*

*costau’n gysylltiedig

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth cryf iawn a system profiad gwaith yn y Portffolio Iechyd.

Rydym yn cysylltu a gweithio’n agos gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar gyfer gwaith â thâl a heb tâl ar gyfer myfyrwyr.

Yn arbennig, rydym yn croesawu ymgeiswyr sy’n gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc mewn rhyw ffordd yn barod

Sylwch nad yw’r cwrs hwn yn cymryd lle’r cymhwyster Lefel 3 CCLD. Os ydy’ch swydd, rôl neu yrfa’n gofyn am y cymhwyster hwn, rydym yn argymell i chi ei wneud ar wahân.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety