Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU)

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, Dip AU)

Mae dulliau gweithio ym maes Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc yn newid yng Nghymru. Mae gwasanaethau Iechyd  gofal Cymdeithasol yn uno ac mae wir angen ymarferwyr proffesiynol ymrwymedig a chrefftus. O ganlyniad i natur digynsail yr hinsawdd iechyd a gofal presennol, ni fu erioed gwell amser i feithrin sgiliau yn y sector.

Hoffech chi gael cymhwyster a fydd yn rhoi cyfleoedd i chi ac yn agor drysau ar eich cyfer chi i weithio mewn amrywiaeth o rolau wrth weithio gyda phlant a phobl ifanc?  Os felly, hwn yw’r cwrs i chi.

Mae ein portffolio unigryw o raglenni wedi’u cynllunio i gynnig dysgu hyblyg ar gyfer bywydau hyblyg ac mae’n gweithio o’ch cwmpas chi a’ch ymrwymiadau gwaith a gofal. Mae ein holl gyrsiau hefyd ar gael yn opsiynau rhan amser.

Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc)
Cod UCAS: 3H6X
Gwneud cais trwy UCAS

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (DipAU)
Cod UCAS: HCY5
Gwneud cais trwy UCAS

Cynigir ein holl raglenni yn LLAWN AMSER neu’n RHAN AMSER.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn i astudio dros DDWY neu DAIR blynedd – mae hyn yn amodol ar lefel presennol eich cymwysterau a’ch profiad o waith (gweler y meini prawf isod). Sylwer y bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ychwanegol’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: karen.hudson@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Karen Hudson

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu cyfunol fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
 2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth i chi geisio cael y swydd a gyrfa rydych eu heisiau yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc.
 3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Mae gennym bartneriaethau gyda sefydliadau sy’n gallu cynnig rolau gwaith â thâl a gwirfoddol
 5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Yn ogystal â bod yn fan cychwyn ardderchog i’r rhai sy’n ansicr o’u nodau gwaith yn y sector iechyd a gofal plant a phobl ifanc, ond gall agor drysau ym myd gwaith sy’n para gydol eich gyrfa. Mae’n cynnig ystod eang o sgiliau a gwybodaeth mewn meysydd yn cynnwys addysg, seicoleg, ymchwil ac iechyd a lles plant.

Mae rhaglenni’r Portffolio Iechyd wedi’u hintegreiddio’n bwrpasol i ganiatáu mynediad ac ymadawiad hyblyg rhwng llwybrau a chyrsiau. Ar ddiwedd pob blwyddyn gallwch symud ymlaen i wahanol raglen os bydd eich dewisiadau gyrfa neu gyfleoedd cyflogaeth yn newid.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael swyddi yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Mae myfyrwyr blaenorol hefyd wedi defnyddio’r cwrs hwn fel platfform i astudiaethau pellach ym maes iechyd, gwaith cymdeithasol, seicoleg ac addysgu plant.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. Lle bo’n bosibl, mae ein holl sesiynau’n gyfuno ac yn cael eu ffrydio’n fyw, eu recordio a’u lanlwytho fel y gallwch wneud i fynychu’r brifysgol weithio o gwmpas eich bywyd.

Pynciau Modylau

Mae’r cwrs yn eich cyflwyno i elfennau hanfodol gweithio gyda phlant a phobl ifanc, yn ogystal â’r sector iechyd a gofal. Byddwch yn astudio modylau sy[‘n ymwneud â chydraddoldeb, iechyd a llesiant, seicoleg a chyfryngau, yn ogystal â modylau sy’n seiliedig ar sgiliau astudio ac ymchwil.

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.

Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd PCYDDS

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Dip AU (2 flynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf un flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

BSc (3 blynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf dwy flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

Sylwch fod rhaid i holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd gael DBS. Rydym yn argymell defnyddio’r system ddiweddaru*

*costau’n gysylltiedig

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth cryf iawn a system profiad gwaith yn y Portffolio Iechyd.

Rydym yn cysylltu a gweithio’n agos gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector ar gyfer gwaith â thâl a heb tâl ar gyfer myfyrwyr.

Yn arbennig, rydym yn croesawu ymgeiswyr sy’n gweithio gyda phlant a/neu bobl ifanc mewn rhyw ffordd yn barod

Sylwch nad yw’r cwrs hwn yn cymryd lle’r cymhwyster Lefel 3 CCLD. Os ydy’ch swydd, rôl neu yrfa’n gofyn am y cymhwyster hwn, rydym yn argymell i chi ei wneud ar wahân.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety