Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, FdSc)

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc, FdSc)

Mae dulliau gweithiau ym maes Iechyd a Gofal a Phobl Ifanc yn newid yng Nghymru. Mae’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithas yn cyfuno. Ni fu gwell amser i ennill sgiliau yn y sector.

Hoffech chi gael cymhwyster a fydd yn rhoi cyfleoedd i chi ac yn agor drysau ar eich cyfer chi i weithio mewn amrywiaeth o rolau yn y sector?   Os felly, hwn yw’r cwrs i chi.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (BSc) (3 Blynedd)
Cod UCAS: 3H6X
Gwneud cais drwy UCAS

Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc (FdSc) (2 Flynedd)
Cod UCAS: 3H6X
Gwneud cais drwy UCAS

Cynigir ein holl raglenni ar ffurf AMSER LLAWN a RHAN-AMSER.
Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn dros DDWY neu DAIR BLYNEDD – mae hyn yn dibynnu ar lefel bresennol eich cymwysterau a’ch profiad cyflogaeth (gweler y meini prawf mynediad isod). Sylwer: bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ar ben’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Iechyd a Gofal Cymdeithasol:

 1. Rydym yn ymrwymedig i ofal.
 2. Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd.
 3. Mae gennym gysylltiadau â’r diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i arbenigo yn eich dewis faes iechyd a gofal cymdeithasol.
 4. Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi i wireddu eich dyheadau gyrfaol.
 5. Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous ar gyfer y dyfodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r naill gwrs a’r llall yn cynnig amrywiaeth o sgiliau i’r rhai sy’n dymuno gweithio gyda phlant a / neu bobl ifanc mewn amrywiaeth eang o rolau. Yn  ogystal â bod yn fan cychwyn ardderchog i’r rhai sy’n ansicr o’u hamcanion cyflogaeth yn y sector, gall hefyd agor drysau o ran cyflogaeth sy’n para gydol eich gyrfa.

Bydd angen bod gennych swydd neu leoliad gwirfoddoli i astudio ar y rhaglen hon, gan roi cyfle i chi weithio yn y sector plant a / neu bobl ifanc.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Gyntaf

 • Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant
 • Datblygiad Personol ac Academaidd (DPA)
 • Cefnogi Galluoedd ac Ymddygiadau
 • Deall Datblygiad Plant a Phobl Ifanc
 • Arfer y Gweithle: Sgiliau Cyflogadwyedd Lefel 4
 • Rheoli Sefydliadau

Ail Flwyddyn (FdSc) – 2 flynedd

 • Iechyd, Lles a chydnerthedd Plant a Phobl Ifanc
 • Cyflwyniad i Ymchwil
 • Dysgu i Blant a Phobl Ifanc
 • Diogelu Plant a Phobl Ifanc
 • Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd
 • Arfer y Gweithle: Gweithio Rhyngasiantaethol ac Amlasiantaethol

Trydedd Flwyddyn (BSc) – 3 blynedd

 • Plant, Pobl Ifanc a’r Cyfryngau
 • Y Gymdeithas Gyfoes ac Iechyd y Plentyn
 • Arfer y Gweithle: Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Traethawd Hir y Portffolio Iechyd*
 • Materion sy’n dod i’r amlwg*
 • Persbectifau mewn Addysgeg a Datblygiad Plant
 • Prosiectau Ymchwil*

*byddwch yn dewis y llwybr ymchwil

Asesiad

Mae’r asesiadau’n cynnwys traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.

Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd PCYDDS

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Sylwer: ystyrir pob ymgeisydd yn unigol. Mae’n bosibl hefyd y gwnawn gynigion sy’n seiliedig yn unig ar eich profiad gwaith a’ch ymrwymiad i’r sector.

HND Iechyd a Gofal Cymdeithasol (2 flynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • Neu o leiaf flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 ar lefel LLWYDDO

BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol (3 blynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • O leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 ar lefel CLOD

Sylwer bod angen DBS ar gyfer holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r system ddiweddaru*

*bydd costau

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym system gref iawn ar gyfer cymorth cyflogaeth a phrofiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Rydym yn gweithio gyda thri bwrdd iechyd, yn ogystal amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat, cwmnïau ac elusennau yn y Sector Iechyd ar draws Cymru i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i bob un o fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. 

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/BSc
 • Rheolaeth Iechyd - HND/BSc
 • Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd - Cert/Dip HE
 • Tystysgrif mewn Gofal
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Gweler ein tudalennau llety i gael rhagor o wybodaeth Llety