Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Iechyd (BSc, HND)

Rheolaeth Iechyd (HND, BSc)

Mae Iechyd a Gofal yn newid yn y cyfnod digynsail hwn. Ni fu’n bwysicach erioed o’r blaen i’r bobl iawn gael y swyddi iawn yn y sector.

Ydych chi eisiau cyrraedd lefel rheolwr yn eich gyrfa ym maes Iechyd a Gofal? A hoffech chi wneud cynnydd trwy wasanaethau rheng flaen i arwain a chydlynu timau? Yna mae’r rhaglen hon ar eich cyfer chi.

Mae ein portffolio unigryw o raglenni wedi’u cynllunio i gynnig dysgu hyblyg ar gyfer bywydau hyblyg ac mae’n gweithio o’ch cwmpas chi a’ch ymrwymiadau gwaith a gofal. Mae ein holl gyrsiau hefyd ar gael yn opsiynau rhan amser.

Rydym hefyd yn cynnig pob modwl drwy gyfrwng y Gymraeg.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cynigir ein holl raglenni ar ffurf AMSER LLAWN a RHAN-AMSER.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn dros DDWY neu DAIR BLYNEDD – mae hyn yn dibynnu ar lefel bresennol eich cymwysterau a’ch profiad cyflogaeth (gweler y meini prawf mynediad isod).

Sylwer: bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ar ben’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.

Rheolaeth Iechyd (BSc) (3 blynedd)
Cod UCAS: 07B3
Gwneud cais drwy UCAS

Rheolaeth Iechyd (HND) (2 flynedd)
Cod UCAS: 3LN4
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Enw'r cyswllt:: Jaymie Phillips

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 Rheswm dros astudio Rheolaeth Iechyd

 1. Rydym yn cynnig ymagwedd dysgu cyfunol fel y gallwch weithio, gofalu am eich anwyliaid a ffitio’r brifysgol yn eich bywyd
 2. Rydym yn ymrwymo i’ch cefnogi wrth i chi ddod o hyd i’r swydd a gyrfa rydych yn eu ceisio
 3. Rydym yn darparu cymorth ychwanegol i’ch helpu i ddatblygu a gwneud cynnydd, yn cynnwys clybiau sgiliau astudio ac astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.
 4. Mae gennym bartneriaethau gwaith gyda sefydliadau sy’n gallu cynnig rolau gwaith â thâl a gwirfoddol
 5. Rydym yn gwerthfawrogi’r sgiliau a’r profiad sydd gennych yn barod wrth wneud eich cais

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r cwrs yn darparu trosolwg o’r sector iechyd a gofal cyfunol ochr yn ochr â modylau rheoli iechyd arbenigol i uwchsgilio a gwneud cynnydd yn y sector iechyd a gofal.

Mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r radd hon i gael swyddi uwch yn eu rolau presennol yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector. Hefyd, mae myfyrwyr blaenorol wedi defnyddio’r cwrs hwn yn blatfform ar gyfer astudio pellach.

Rydym yn cynnig mynediad i sefydliadau a phobl allweddol presennol  o fewn y sector iechyd. Rydym hefyd yn darparu lefel uchel o gymorth academaidd ar draws y brifysgol gyfan i helpu cryfhau eich sgiliau academaidd. Lle bo’n bosibl, mae ein holl sesiynau’n gyfunol ac yn cael eu ffrydio’n fyw, eu recordio a’u lanlwytho fel y gallwch wneud i fynychu’r brifysgol weithio o gwmpas eich bywyd.

Pynciau Modylau

Yn y flwyddyn gyntaf, byddwch yn astudio ystod o bynciau gan gynnwys sgiliau academaidd, menter iechyd a gofal, cyfathrebu a thechnegau cwnsela, a phrosesau rheoli gofal iechyd.

Yna, mae’r cwrs yn mynd ymlaen i astudio ystod o bynciau iechyd a gofal gyda meysydd astudio rheoli arbenigol yn cynnwys cyllido, arweinyddiaeth mewn timau, a phrosesau rheoli mewn iechyd.

Asesiad

Mae’r asesiadau; traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.  Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Dolenni perthnasol

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Tania Davies
 • Ben Duxbury
 • Karen Hudson
 • Neil Hapgood
 • James Prosser
Meini Prawf Mynediad

HND Rheolaeth Iechyd (2 flynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf un flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

HND Rheolaeth Iechyd (3 flynedd)

Bydd rhaid i ymgeiswyr feddu ar O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 o bwyntiau UCAS neu gyfwerth.
 • Neu PAS BTEC
 • Neu o leiaf dwy flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 gydag o leiaf PAS

Sylwch fod rhaid i holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd gael DBS. Rydym yn argymell defnyddio’r system ddiweddaru*

*costau’n gysylltiedig

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd.

Rydym yn cysylltu a gweithio’n agos gyda’r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector a grwpiau i ddarparu cyfleoedd ar gyfer gwaith â thâl a heb tâl ar gyfer myfyrwyr.

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth