Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Rheolaeth Iechyd (BSc, HND)

Rheolaeth Iechyd (HND, BSc)

Hoffech chi ddod o hyd i yrfa neu ddatblygu ym maes Rheolaeth Iechyd? Hoffech chi gyflawni cymhwyster a fydd yn rhoi cyfleoedd i ddringo’r ysgol broffesiynol yn y sectorau Iechyd neu Ofal Cymdeithasol? 

Os felly, hwn yw’r cwrs i chi.

Mae Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn newid yng Nghymru: mae’r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyfuno. Ni fu gwell amser i ennill sgiliau yn y sector. Mae lle i chi yn y Portffolio Iechyd

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Opsiynau Llwybyr a Sut i Ymgeisio

Cynigir ein holl raglenni ar ffurf AMSER LLAWN a RHAN-AMSER.

Rydym hefyd yn cynnig dau opsiwn dros DDWY neu DAIR BLYNEDD – mae hyn yn dibynnu ar lefel bresennol eich cymwysterau a’ch profiad cyflogaeth (gweler y meini prawf mynediad isod).

Sylwer: bydd cwblhau rhaglen DWY FLYNEDD yn llwyddiannus yn arwain at flwyddyn astudio ‘ar ben’ ddiamod er mwyn i chi sicrhau eich BSc.

Rheolaeth Iechyd (BSc) (3 blynedd)
Cod UCAS: 07B3
Gwneud cais drwy UCAS

Rheolaeth Iechyd (HND) (2 flynedd)
Cod UCAS: 3LN4
Gwneud cais drwy UCAS


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
£9,000 (Cartref/EU)
£11,850 (Dramor)

5 Rheswm dros astudio Rheolaeth Iechyd:

 1. Rydym yn ymrwymedig i ofal.
 2. Rydym yn darparu cyfleoedd i chi ddatblygu a gwneud cynnydd.
 3. Mae gennym gysylltiadau â’r Diwydiant a Byrddau Iechyd Lleol i’ch galluogi i arbenigo a chael profiad yn eich dewis faes.
 4. Byddwn yn eich helpu a’ch cefnogi i wireddu eich dyheadau gyrfaol.
 5. Rydym yn cynnig opsiynau hyblyg a chyffrous ar gyfer y dyfodol.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Cynigir y Rhaglen Rheolaeth Iechyd ar ffurf BSc a HND. Darpara’r rhaglen y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i fod yn rheolwr effeithiol yn y sector iechyd a gofal iechyd. Byddwch yn dod i ddeall y cyd-destun allanol lle mae sefydliadau gofal iechyd yn gweithredu, sut y’u rheolir, yn ogystal â’r technegau dadansoddol y gellir eu defnyddio ym mhrosesau gwneud penderfyniadau yn y Sector Iechyd.

Mae rhaglenni’r Portffolio Iechyd wedi eu hintegreiddio’n bwrpasol i roi hyblygrwydd i bobl ymuno a gadael rhwng llwybrau. Ar ddiwedd pob blwyddyn mae modd i chi symud ymlaen i wahanol raglen os bydd eich dewisiadau gyrfa neu eich cyfleoedd cyflogaeth yn newid.

Pynciau Modylau

Blwyddyn Gyntaf

 • Sgiliau Cwnsela a Chyfathrebu
 • Cyflwyniad i Iechyd y Cyhoedd
 • Rheoli Sefydliadau
 • Datblygiad Personol ac Academaidd (DPA)
 • Seicoleg mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Polisi Cymdeithasol mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Ail Flwyddyn

 • Therapïau Ategol
 • Economeg Iechyd
 • Cyflwyniad i Ymchwil
 • Arwain a Rheoli Timau Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Egwyddorion Arfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arfer y Gweithle

Trydedd Flwyddyn

 • Hyfforddi, Mentora a Gwaith Tîm mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol
 • Arfer y Gweithle: Datblygiad Proffesiynol Parhaus
 • Traethawd Hir y Portffolio Iechyd*
 • Materion sy’n dod i’r Amlwg*
 • Hwyluso Newid a Rheoli Ansawdd
 • Iechyd, Llesiant a Datblygiad Cynaliadwy
 • Prosiect Ymchwil*

*byddwch yn dewis y llwybr ymchwil

Asesiad

Mae’r asesiadau; traethodau, adroddiadau, cyflwyniadau, blogiau adfyfyriol a phortffolios proffesiynol.  Gofynnir i chi ddefnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a sgiliau trefnu ar gyfer eich aseiniadau.

Dolenni perthnasol

health-portfolio-260x260-widget

Portffolio Iechyd yn Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Gwybodaeth allweddol

Staff
 • Amanda Owens
 • Ceri Evans
 • Donna Morgan
 • Felicity Page
 • Jaymie Phillips
 • Karen Burton
 • Karen Hudson
 • Neil Hapgood
 • Tania Davies
Meini Prawf Mynediad

Sylwer: ystyrir pob ymgeisydd yn unigol. Mae’n bosibl hefyd y gwnawn gynigion sy’n seiliedig yn unig ar eich profiad gwaith a’ch ymrwymiad i’r sector.

HND Rheolaeth Iechyd (2 flynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 32 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • Neu o leiaf flwyddyn o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Diploma Mynediad Lefel 3 ar lefel LLWYDDO

HND Rheolaeth Iechyd (3 blynedd)

Bydd angen bod gan ymgeiswyr O LEIAF UN o’r canlynol:

 • 48 pwynt UCAS neu gyfwerth.
 • Neu BTEC LLWYDDO
 • O leiaf ddwy flynedd o brofiad mewn lleoliad cysylltiedig
 • Neu Ddiploma Mynediad Lefel 3 ar lefel CLOD

Sylwer bod angen DBS ar gyfer holl fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio’r system ddiweddaru*

*bydd costau

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gennym gymorth cyflogaeth a system profiad gwaith cryf iawn yn y Portffolio Iechyd. Rydym yn gweithio gyda thri bwrdd iechyd, yn ogystal amrywiaeth o sefydliadau cyhoeddus a phreifat, cwmnïau ac elusennau yn y Sector Iechyd ar draws Cymru i ddarparu cyfleoedd cyflogaeth a gwirfoddoli i bob un o fyfyrwyr y Portffolio Iechyd. 

Costau Ychwanegol

Oherwydd y modwl ymarfer gwaith yn y rhaglen hon, bydd gofyn i’r myfyrwyr dalu am wiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Cyrsiau Cysylltiedig
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol - HND/BSc
 • Iechyd a Gofal Plant a Phobl Ifanc – FdSc/BSc
 • Astudiaethau Nyrsio ac Iechyd - Tyst/Dip AU
 • Tystysgrif mewn Gofal
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth