UWTSD Home  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Seicoleg Gymhwysol (BSc)

Seicoleg Gymhwysol (BSc)

Ymgeisio Nawr

The British Psychological Society Accredited LogoMae’r rhaglen BSc Seicoleg Gymhwysol (a achredir gan Gymdeithas Seicolegol Prydain) yn archwilio safbwyntiau amrywiol ar faterion seicolegol, gan gydnabod bod seicoleg yn cwmpasu ystod o ddulliau ymchwil, damcaniaethau, tystiolaeth a chymwysiadau. Byddwch yn archwilio patrymau ymddygiad, rhai normal a rhai annormal, ar draws y rhychwant oes.

Yn eich blwyddyn gyntaf ac ail flwyddyn, fe fydd cyfleoedd i chi gynnal a chymryd rhan mewn astudiaethau empirig sy’n cynnwys amrywiaeth o ddulliau ymchwil a fydd yn eich paratoi at draethawd hir eich blwyddyn olaf. Mae’r cwrs hefyd yn rhoi cyfle i chi fynd ar leoliad yn ystod lefel pump, sy’n eich caniatáu i weld seicoleg ar waith, ac sy’n darparu sgiliau trosglwyddadwy, seiliedig ar waith gwerthfawr.

Nod y rhaglen hon, sydd wedi’i hachredu gan Gymdeithas Seicolegol Prydain, yw cynnig cyfle i fyfyrwyr astudio materion a phryderon sy’n berthnasol i Seicoleg yn yr 21ain ganrif a chymhwyso tystiolaeth a damcaniaethau seicolegol i sefyllfaoedd o’r byd go iawn.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Seicoleg Gymhwysol (BSc)
Cod UCAS: L3C8
Gwnewch gais drwy UCAS

Dylai ymgeiswyr llawn amser wneud cais drwy UCAS. Dylai ymgeiswyr rhan amser wneud cais drwy’r Brifysgol.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu
E-bost Cyswllt: c.greenway@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: Dr Charlotte Greenway


£9,000
£13,500

Bydd yn eich helpu i...

 1. ddeall chi eich hun ac eraill
 2. gwneud synnwyr o’r byd
 3. datblygu sgiliau dadansoddi cadarn trwy gymhwyso dulliau gwyddonol
 4. cael mynediad at ragolygon gwaith rhagorol mewn amrywiaeth o yrfaoedd
 5. paratoi at yrfa fel seicolegydd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Seicoleg yn ddisgyblaeth hynod o ddiddorol i’w hastudio. Mae pobl, at ei gilydd, yn chwilfrydig ynghylch pobl eraill, eu meddyliau a’u hymddygiad. Mae ein bywydau bob dydd yn cynnwys cwestiynau di-rif – Pam?  Sut? Beth? Pryd? Tra bydd pytiau anecdotaidd, llên gwerin a diarhebion fel pe baent yn taflu rhywfaint o oleuni ar y rheswm pam mae pobl yn gwneud yr hyn a wnânt, mae seicoleg yn ceisio defnyddio trylwyredd gwyddor i egluro ymddygiad dynol.

Mae seicolegwyr ac ymchwil seicolegol yn cael effaith enfawr ar bob agwedd ar fywyd cyhoeddus, yn enwedig mewn meysydd megis addysg, iechyd, yr economi, diwydiant a chyfiawnder cymdeithasol. Bydd y cwrs astudio hwn yn darparu rhaglen aml-haen ac amrywiol a fydd yn cynnwys trylwyredd gwyddor a sut y cymhwysir hynny i ddylanwadu ar arfer ar bob lefel o gymdeithas.

Yn ystod eich tair blynedd byddwch yn archwilio materion seicolegol o nifer o safbwyntiau, gan gydnabod bod seicoleg yn cwmpasu ystod o ddulliau ymchwil, damcaniaethau, tystiolaeth a chymwysiadau.  Byddwch yn archwilio patrymau ymddygiad normal ac annormal, a gweithrediad a phrofiad seicolegol, trwy ymchwilio i swyddogaeth gweithrediad yr ymennydd mewn ymddygiad a phrofiadau dynol.

Bydd cyfleoedd i wneud astudiaethau empirig sy’n cwmpasu amrywiaeth o ddulliau casglu data, gan gynnwys arbrofion, arsylwadau, profion seicometrig, holiaduron, cyfweliadau ac astudiaethau maes o’r byd go iawn gan ddefnyddio pecynnau meddalwedd arbrofol cyfredol.

Yn sgil amrywiaeth eang y sgiliau generig a thrylwyredd yr addysgu, derbynnir yn gyffredinol fod hyfforddiant mewn seicoleg yn baratoad ardderchog ar gyfer nifer o yrfaoedd. Yn ychwanegol at sgiliau a gwybodaeth bynciol, mae graddedigion yn datblygu sgiliau cyfathrebu, rhifedd, gwaith tîm, meddwl yn feirniadol, cyfrifiadura, dysgu annibynnol a llawer mwy, gyda’r rhain i gyd yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan gyflogwyr.

Pynciau Modylau

Mae modylau nodweddiadol yn cynnwys:

Bydd myfyrwyr yn astudio meysydd craidd seicoleg sy’n cynnwys:

 • Biolegol – agweddau ffisiolegol a niwrolegol ar ymddygiad a phrofiad;
 • Cymdeithasol – sut mae ein hymdeimlad ni’n hunain o hunaniaeth a’n profiadau cymdeithasol yn sail i’r ffyrdd yr ydym yn gwneud synnwyr o’r byd ac yn rhyngweithio ag eraill;
 • Gwybyddol – cipolwg ar y damcaniaethau a’r modelau sy’n ceisio egluro’r prosesau dan sylw wrth i ni wneud synnwyr o’n hamgylchedd (e.e. cof, canfyddiad a sylw) a phenderfynu pa weithredu sydd ei angen;
 • Gwahaniaethau unigol – archwiliad o faterion yn ymwneud â chysyniadau ynghylch personoliaeth a deallusrwydd;
 • Dulliau Ymchwil – Mae myfyrwyr hefyd yn dysgu sut i gymhwyso ystod o ddulliau ymchwil i amrywiaeth o gwestiynau ymchwil. Mae hyn yn elfen hanfodol o Seicoleg fel disgyblaeth wyddonol.

Mae’r modylau cymhwysol yn cynnwys:

 • Iechyd Meddwl a Lles Plant a Phobl Ifanc – archwiliad o faterion iechyd meddwl a lles megis ADHD, Awtistiaeth, iselder, gorbryder a hunan-niweidio, a’u heffaith ar les plant;
 • Seicoleg Chwaraeon ac Iechyd – archwiliad o ystod o ddamcaniaethau sy’n deillio o seicoleg yn ymwneud â pherfformiad llwyddiannus ac aflwyddiannus ym myd chwaraeon a rôl seicoleg mewn perthynas ag ymarfer corff a chadw at gynllun adfer yn sgil anaf chwaraeon;
 • Seicoleg y Cyfryngau – cipolwg ar arferion cyfoes defnyddwyr gan gynnwys proses y defnyddiwr o wneud penderfyniad a sut y gall y cyfryngau ddylanwadu ar hynny;
 • Seicoleg Fforensig a’r Meddwl Troseddol – Galluogi myfyrwyr i ddatblygu dealltwriaeth seicolegol o droseddoldeb, ymchwiliadau troseddol a chymhlethdod effaith trosedd.

Mae modylau nodweddiadol Blwyddyn Un yn cynnwys:

 • Dysgu yn y Cyfnod Digidol
 • Seicoleg y Cyfryngau
 • Cyflwyniad i Seicoleg Fiolegol a Gwybyddol
 • Cyflwyniad i Ddulliau Ymchwil
 • Iechyd Meddwl a Datblygiad Plant
 • Dulliau a Safbwyntiau Seicolegol

Mae modylau nodweddiadol Blwyddyn Dau yn cynnwys:

 • Dulliau Ymchwil Canolradd
 • Seicoleg Gymdeithasol
 • Seicoleg Chwaraeon ac Iechyd
 • Gwahaniaethau Unigol:  Damcaniaeth ac Arfer
 • Iechyd Meddwl a Datblygiad Pobl Ifanc
 • Addysg ar Waith: Lleoliad Gwaith

Mae modylau nodweddiadol Blwyddyn Tri yn cynnwys:

 • Seicopatholeg
 • Niwrowyddoniaeth Fiolegol a Gwybyddol
 • Iechyd Meddwl a Datblygiad yn hwyrach mewn Bywyd
 • Seicoleg Fforensig a’r Meddwl Troseddol
 • Prosiect Empirig Seicoleg

Sylwch, mae'r modiwlau hyn yn newid ychydig o flwyddyn i flwyddyn, oherwydd newidiadau staff, datblygu'r cwricwlwm ac argymhellion yn dilyn dilysu.

Asesiad

Bydd y rhaglen yn cynnig amrywiaeth o ddulliau asesu gwahanol er mwyn rhoi cyfle i fyfyrwyr ymestyn eu sgiliau ymarferol ac academaidd ac annog dysgu annibynnol.

Bydd y rhain yn cynnwys asesiadau traddodiadol megis traethodau academaidd ac arholiadau yn ogystal â dulliau asesu mwy arloesol megis posteri academaidd, asesiadau ar-lein, cyflwyniadau grŵp, ysgrifennu adroddiadau, trafodaethau, cwestiynau atebion byr neu amlddewis a thaflenni ymgyrchu / hyrwyddo.

Fframwaith Priodoleddau Graddedigion

Nod y Fframwaith yw datblygu eich sgiliau a’ch cymwyseddau proffesiynol ochr yn ochr â’ch gwybodaeth pwnc academaidd. Byddwch yn astudio hyd at 40 credit ar bob level trwy gydol eich rhaglen o’r Fframwaith Priodoleddau Graddedigion. 

Mae’r modylau Priodoleddau Graddedigion wedi’u cynllunio i’ch galluogi i ddatblygu, a phrofi, ystod o sgiliau sy’n ffocysu ar eich gyrfa ac yn gysylltiedig â’ch maes pwnc. Mae’r sgiliau hyn yn cynnwys medrusrwydd digidol, ymchwil a rheolaeth prosiect, yn ogystal â medrusrwydd personol fel cyfathrebu, creadigrwydd, hunan-fyfyrio, cadernid a datrys problemau. 

Yr Athrofa

Bywyd ar gampws Caerfyrddin

Gwybodaeth allweddol

Meini Prawf Mynediad

Ar gyfer mynediad yn 2019

Gwneir cynigion nodweddiadol o 96 pwynt tariff ar gyfer y rhaglen BSc Seicoleg Gymhwysol. Mae’r rhaglen hon wedi’i hanelu at y rhai sy’n gadael ysgol â chymwysterau Safon Uwch, y rhai sydd â chymhwyster Mynediad i AU a’r rhai sydd wedi gadael addysg ac sydd bellach yn dymuno dychwelyd.

Nid oes disgwyliad y bydd ymgeiswyr wedi astudio Seicoleg at Safon Uwch.  Rydym yn awyddus i asesu pob cais ar ei deilyngdod ei hun, a byddwn hefyd yn ystyried llwybrau anhraddodiadol, er ei bod yn bosibl y bydd angen cynnal cyfweliad cyn cynnig lle.

Mae cymorth ychwanegol gyda sgiliau astudio ar gael i unrhyw fyfyriwr sydd ag angen hyfforddiant mwy dwys ac mae natur yr asesiadau a’r adborth yn y flwyddyn gyntaf yn darparu digon o gyfleoedd i fyfyrwyr a all fod â diffyg profiad academaidd neu hyder ddatblygu eu harddull academaidd.

Cyfleoedd Gyrfa

Mae gradd mewn Seicoleg Gymhwysol yn agor drysau at nifer o yrfaoedd, gan gynnwys y canlynol:

 • Addysgu*
 • Gwaith Cymdeithasol
 • Adnoddau Dynol*
 • Gofal Iechyd/GIG
 • Gwleidyddiaeth a’r Gwasanaeth Sifil
 • Y Cyfryngau a hysbysebu
 • Swyddog Polisi
 • Gweithiwr proffesiynol yn y diwydiant gofal
 • Arweinydd Chwarae
 • Gweithio gydag Oedolion ag Anawsterau Dysgu
 • Gwasanaeth yr Heddlu
 • Gwasanaeth Prawf
 • Swyddogion addysg
 • Astudiaeth/ymchwil ôl-raddedig
 • Gwaith Cymdeithasol*
 • Seicolegydd

*gyda chymhwyster ychwanegol 

Costau Ychwanegol

Mae’n rhaid i fyfyrwyr wneud cais am, a chael, Gwiriad Manwl y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) ar gyfer y Drindod Dewi Sant. Mae'r ffi'n cael ei bennu gan y DBS; ar hyn o bryd, y ffi yw tua £44.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr gael 10 diwrnod o brofiad ymarferol ar leoliad mewn sefydliad addysgol. Bydd costau teithio a chostau lluniaeth yn sgil hyn.

Mae’r Ysgol hefyd yn cynnig cyfleoedd dewisol i fyfyrwyr ar gyfer astudio dramor yn lefel 5.

Y myfyrwyr a fydd yn talu’r costau uchod.

Dyfyniadau Myfyrwyr

Hannah Eaton | BSc Seicoleg Gymhwysol

“MSc Gyfredol: Delweddu’r Ymennydd a Niwrowyddoniaeth Wybyddol ym Mhrifysgol Birmingham.  Astudiais am radd BSc mewn Seicoleg Gymhwysol yn y Drindod Dewi Sant, a dyna oedd y penderfyniad gorau i mi ei wneud erioed. Cyn dechrau fel myfyriwr israddedig, roedd fy nghanlyniadau TGAU yn ofnadwy, ac nid oeddwn wedi bod yn rhan o fyd addysg ers dros bum mlynedd. Ond er nad oeddwn yn credu y byddai fyth yn digwydd, cefais fy nerbyn!  Yn ystod y tair blynedd, nid yn unig y dysgais i sgiliau a ganiataodd i mi ddechrau ar gwrs MSc, ond hefyd cefais gymorth ac arweiniad gan griw o ddarlithwyr eithriadol o amyneddgar a gwybodus, fel na allwn fod wedi dymuno astudio yn unrhyw le arall.


Katie Magness | BSc Seicoleg Gymhwysol

“Roedd astudio ar gyfer gradd gyntaf mewn Seicoleg Gymhwysol yn y Drindod Dewi Sant wedi fy helpu i fagu hyder a gwella fy sgiliau, yn ogystal â chyfoethogi fy ngwybodaeth a dealltwriaeth o Seicoleg a datblygu sgiliau newydd. Mae’r cwrs yn cwmpasu llawer o feysydd gwahanol o fewn Seicoleg, a mwynheais i’n benodol ddysgu sut i gymhwyso damcaniaethau a modelau seicolegol i sefyllfaoedd o fywyd go iawn.  Ar ôl graddio, gwnes i gais am ysgoloriaeth PhD yn edrych ar Gymhlethdod mewn Gofal Iechyd yng nghefn gwlad Cymru a chael fy nerbyn.”


Jolene John | BSc Seicoleg Gymhwysol

“Roedd y cwrs Seicoleg Gymhwysol yn bleser pur ar ei hyd, ac roedd yr ystod eang o fodylau’n cadw’r cwrs yn ddiddorol.  Mae’r dulliau gwahanol o gyflwyno aseiniadau wedi addysgu llawer o sgiliau newydd i mi ac wedi fy helpu i fagu hyder.  Ar un adeg roedd meddwl am gyflwyno i gynulleidfa yn frawychus, nawr rwy’n teimlo fy mod i’n gallu gwneud hyn yn hawdd.  Mae’r modylau’n cwmpasu ystod enfawr o safbwyntiau seicolegol o enedigaeth i henaint, gan ddarparu cipolwg trylwyr ar sut mae seicoleg yn cael ei chymhwyso i’n bywydau bob dydd. Mwynheais i’n fawr Seicoleg Chwaraeon Gymhwysol; roedd fy nhraethawd hir wedi’i seilio ar ddamcaniaethau a gafodd eu haddysgu yn ystod y darlithoedd hyn.  Ers hynny rwyf wedi cael lle ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd ar y rhaglen MSc Seicoleg Chwaraeon.”


Cassandra Dalton | BSc Seicoleg Gymhwysol

“Mwynheais i’n fawr y radd Seicoleg Gymhwysol a astudiais i ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant.  Roedd y rhaglen yn hynod o ddiddorol ac amrywiol. Mae’r cwrs wedi’i strwythuro’n dda ac yn amrywiol iawn a gall hyn arwain at lawer o wahanol lwybrau gyrfaol. Roedd y darlithwyr yn barod i’ch helpu ac yn gefnogol gydol y cwrs. Ar ôl gorffen fy ngradd, dechreuais i weithio yng Ngholeg Penfro, ac ar hyn o bryd rwy’n cwblhau cwrs TAR gyda gobaith o fod yn athrawes yn yr Adran Seicoleg yn y coleg.” 


Jeyda Hunt | BSc Seicoleg Gymhwysol

“Ers gadael y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin dechreuais ar gwrs Meistr mewn Niwrowyddonieth Wybyddol a Dulliau Ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe.  Rwy’n credu bod y cwrs BSc Seicoleg Gymhwysol wedi rhoi’r sylfaen mewn seicoleg i mi yr oedd ei heisiau i fynd â’m gyrfa academaidd ymhellach.  Mwynheais f’amser yn y Drindod yn fawr iawn a mwynhau elfennau cymhwysol y cwrs. Ers cwblhau fy ngradd MSc, rwyf wedi cymryd amser i godi arian ar gyfer fy ngradd PhD rwy’n bwriadu ymgymryd â hi’r flwyddyn nesaf ym maes niwroddirwyiad a niwrogenesis.”


Kitiaria Muldoon | BSc Seicoleg Gymhwysol

“Y tri Athro Seicoleg yn y Drindod, Caerfyrddin yn sicr yw’r athrawon gorau ges i erioed, a chwaraeon nhw rôl fawr wrth f’ysbrydoli i ddilyn llwybr seicoleg.  Mae’r cwrs Seicoleg Gymhwysol yn cwmpasu ystod eang o bynciau ac mae’n llwyddo’n dda i gwmpasu’r sylfeini mewn amryw o feysydd o fewn Seicoleg.  Roedd y modwl Niwrowyddoniaeth yn arbennig o bwysig i mi gan fy mod i bellach yn gweithio gyda chleientiaid sydd wedi cael anaf i’r ymennydd. Roedd y modwl fforensig hefyd yn arbennig o ddefnyddiol o ran deall achosion a chymhelliannau posibl ar gyfer ymddygiad troseddol.  Rwy’n gweithio nawr fel seicolegydd cynorthwyol ar gyfer cwmni sy’n arbenigo mewn cefnogi unigolion ag ymddygiad heriol.  Rwy’n gweithio gydag ystod o unigolion sydd ag anghenion yn gysylltiedig ag anaf i’r ymennydd, iechyd meddwl, troseddu, cyflyrau niwrolegol ac anabledd dysgu.  Byddwn i’n argymell y cwrs yn y Drindod Dewi Sant Caerfyrddin yn fawr i unrhyw un sy’n meddwl am ddilyn gyrfa mewn Seicoleg.  Mae’n dda cael y cyfle hwn yn ardal Sir Gaerfyrddin, gan fod cynifer o fyfyrwyr yn gorfod teithio i astudio.”

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth