Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr ôl-raddedig. 


Bwrsariaethau Mynediad

Bwrsari Myfyrwyr o gefndir gofal

Bwrsari Myfyrwyr  o gefndir gofal


Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr o dan 25 oed sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal (i helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau ac offer

Meini Prawf Cymhwystra:

Profiad o ofal (3 mis neu ragor yn byw o dan Ofal Awdurdod Lleol dros eu tair oed). Ar gael i rai o dan 25 yn unig.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. Cadarnhad o’ch amgylchiadau trwy lythyr gan eich Awdurdod Lleol (ALl) neu Awdurdod Gofal, yn cadarnhau eich bod o dan ofal eich ALl am gyfnod o 3 mis neu fwy dros eich tair oed.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys thystiolaeth ategol

Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 3 taliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Myfyrwyr  o gefndir gofal

Bwrsari Anabledd

cymorth â chostau yn ymwneud ag anabledd


Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig i gefnogi costau Profion Diagnostig (gwahaniaethau dysgu) a/neu offer arbenigol (pan nad yw myfyrwyr yn gymwys i gael y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) a/neu i gynorthwyo gyda chostau cyfraniadau unigol (ar gyfer myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Lloegr).

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr wedi nodi bod angen asesiad diagnostig ar y myfyriwr,

Neu

Mae angen offer arbenigol ar y myfyriwr ond nid yw’n gymwys i gael cymorth y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).

Swm y Dyfarniad: Hyd at £700

Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd

Gwybodaeth Ychwanegol: Ni ellir dyfarnu’r arian hwn i fyfyrwyr sydd eisoes yn derbyn cymorth y DSA.

Ffurflen gais i gynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a phrawf o'r costau offer arbenigol (lle'n berthnsaol)

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Anabledd

Bwrsari Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

ar gyfer myfyrwyr  dan 25 oed sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni


Hyd at £1000 i gynorthwyo myfyrwyr (18-25 oed) sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni ac nad ydynt yn cael unrhyw gyswllt â nhw neu nad ydynt mwyach yn cael eu cefnogi gan eu teulu oherwydd bod y berthynas wedi chwalu gan arwain at roi’r gorau i gysylltu ers 12 mis neu fwy.  

Meini Prawf Cymhwystra:

Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 25 oed a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. cadarnhad gan Gyllid Myfyrwyr eu bod yn cael eu hasesu am gyllid fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio, neu gopi o’r dystiolaeth a roddwyd i Gyllid Myfyrwyr yn rhan o’r cais ymddieithrio.  

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol
Mae’r bwrsari'n cael ei dalu mewn tri rhan – 25% yn nhymor 1, 25% yn nhymor 2 a 50% yn nhymor 3. 

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Bwrsari Rhieni a Gofalwyr

ar gyfer myfyryw sy'n ofalwyr a/neu myfyrwyr â chostau gofal plant


Myfyrwyr sy'n Ofalwyr Ifanc (o dan 25), yn Ofalwyr am aelod o'r teulu neu'n rhieni â chostau Gofal plant

Hyd at £1000 i fyfyrwyr o dan 25 sy’n gweithredu fel Gofalwr Oedolion Ifanc

Hyd at £500 i gynorthwyo oedolion dibynnol, os nad yw myfyriwr yn gymwys i gael y grant Oedolion Dibynnol a’r Grant Cymorth Arbennig drwy Gyllid Myfyrwyr (byddai’r dystiolaeth sy’n ofynnol yn cynnwys y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) neu’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) perthnasol)

Hyd at £500 i gynorthwyo gyda chostau gofal plant, os nad oes arian ar gyfer gofal plant ar gael drwy’r llywodraeth neu Gyllid Myfyrwyr

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Disgwylir i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi’u cais e.e. llythyr o ffynhonnell broffesiynol yn cadarnhau eu statws / llythyr Cyllid Myfyrwyr yn dangos nad ydynt yn derbyn y grantiau eraill.

Mae'r bwrsaiau'n cael eu talu mewn rhan-daliadau.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Rhieni a Gofalwyr

Bwrsari Ymgyrraedd Ehangach : Myfyrwyr yn Ardaloedd MALIC 40

ar gyfer myfyrwyr sy’n dod o ardaloedd Ehangu Cyfranogiad MALIC 40 


 Hyd at £100 i gefnogi myfyrwyr sy’n dod o ardaloedd Ehangu Cyfranogiad fel y’u dynodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Meini Prawf Cymhwystra: Mae cod post cartref y myfyrwyr (nid eu cyfeiriad adeg tymor) yn perthyn i ddau gwintel isaf MALlC 40 fel y’u darperir gan Lywodraeth Cymru.

Dyddiad olaf i wneud cais: Nid oes angen gwneud cais cychwynnol; bydd y Brifysgol yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys am y bwrsari hwn.

Gwybodaeth Ychwanegol: Gall myfyrwyr dderbyn y bwrsari unwaith yn y flwyddyn academaidd a phrosesir y bwrsari ym mis Mai.

Bwrsari Llesiant Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd

cymorth â chostau cefnogaeth llesiant


Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd 

Hyd at uchafswm o £250 i bob myfyriwr cymwys, a ddarperir fel arfer yn ôl-weithredol ar ôl cyflwyno derbynebau prynu.

Rhagwelir y bydd y bwrsari hwn yn cynorthwyo myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd i gael cymorth llesiant priodol – er enghraifft, teithio i apwyntiadau, presgripsiynau, gwasanaethau cymorth a lloches.   

Bydd myfyrwyr yn nodi eu bod yn Drawsryweddol neu’n Anneuaidd a byddant wedi ysgwyddo costau llesiant perthnasol.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y bwrsari hwn fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau priodol. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen Bwrsari Llesiant Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd 

Gwobr Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog

ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgymryd â modiwlau drwy gyfrwng y Cymraeg


Myfyrwyr sy'n astudio ymgymryd â modiwlau cyfrwng Cymraeg

Dyfernir y wobr i fyfyrwyr israddedig sy’n cynnal y cyfan neu ran o’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog:
£50 am bob 10 credyd a gwblhawyd yn llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog (rhaid bod o leiaf 50% o’r modylau yn ddwyieithog a chanddynt côd C)

Swm y Dyfarniad: Hyd at £900 (neu £1200 mewn rhaglenni gradd dwy flynedd ddwys)

Dyddiad olaf i wneud cais: 30ain Ebril2023 

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r wobr yma’n gysylltiedig â chanlyniadau ac mi fydd yn cael ei wobrwyo wedi’r byrddau arholi ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.
Sylwer na fydd myfyrwyr sydd eisoes yn derbyn Ysgoloriaethau Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys ar gyfer £500 cyntaf yr ysgoloriaeth hon ac yn derbyn yr elfen ychwanegol yn unig.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Gwobr Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog

Ysgoloriaeth Prifysgol Noddfa

Bydd yr ysgoloriaeth hon ar gael i gefnogi pedwar myfyriwr sydd â statws ffoadur neu sy’n ceisio lloches yn y DU.

Mynediad i'r Brifysgol a chefnogaeth i fyfyrwyr â statws ceisiwr lloches y DU neu statws ffoadur.

Mi fydd y bwrsari yma'n hepgor ffioedd ac yn cynnwys cefnogaeth atodol ar gyfer astudio yn cychwyn yn y flwyddywn academaidd 2023/24.

Er  mwyn gwneud cais ar gyfer y bwrsari yma bydd angen bod ymgeiswyr yn cwrdd â'r cymwysterau a'u nodwyd yn y telerau ac amodau.

Mae'r cymwysterau'n cynnwys: 

 • Dal statws o'r rhestr a nodwyd uchod a
 • Derbyn cais di-amod neu amodol ar gyfer astudio ar gwrs amser llawn, Israddedig yn PCYDDS.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31ain Mai 2023

Ffurflen gais: Ffurflen gais Bwrsari Prifysgol NoddfaBwrsariaethau Cymorth Ariannol

Bwrsari Datblygu Gyrfa

Cymorth â chostau Datblygu Gyrfa neu profiad gwaith


Telir costau o hyd at £200 ar gyfer cyrsiau datblygu byr neu Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (yn ychwanegol at y cwrs) neu Hyd at £1000 ar gyfer interniaethau a drefnwyd gan y myfyriwr (yn dibynnu ar y profiad). Rhaid i gyrsiau neu Interniaethau fod yn berthnasol i’r rhaglen academaidd.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £1000.

 Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi’u penodi’n Interniaid INSPIRE neu sy’n elwa o interniaethau STEM y Brifysgol wneud cais yn ychwanegol trwy’r gronfa hon oherwydd ariennir y rolau hynny drwy’r gronfa hon eisoes. Mae myfyrwyr sy'n cynrychioli’r Brifysgol yn yr Eisteddfod hefyd yn cael eu cefnogi drwy’r gronfa hon, felly mae unrhyw daliadau’n cyfrannu at yr uchafswm dyfarniad o £1000.

 Bwriedir i’r Bwrsari Datblygu Gyrfa gynorthwyo â phrofiad gwaith yn gysylltiedig â chostau teithio / llety. Ni ddylai’r profiad gwaith fod yn elfen orfodol o leoliad gwaith o fewn y cwrs.  

Ymgeisiwch nawr: Ffurflen gais Bwrsari Datblygu Gyrfa

Bwrsari Costau Cwrs

cymorth â chosatu cwrs


Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Hyd at £250 i gynorthwyo myfyrwyr amser llawn i wneud cais am gostau yn gysylltiedig â’u cwrs

Dyfernir y bwrsari hwn fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau prynu. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Gall costau yn gysylltiedig â’r cwrs gynnwys: llyfrau arbenigol, offer arbenigol ac ati.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais lle mae’r cymorth y gofynnir amdano yn llai na £250, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £250

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd angen i fyfyrwyr gyflwyno copiau o dderbynebiadau fel prawf o’r costau

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Costau Cwrs

Bwrsari Cysylltedd Digidol

am gymorth â dyfais neu costau rhyngrwyd


Myfyrwyr amser llawn a rhan amser sydd wedi cofrestru ar gwrs yn YDDS

Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ag angen cymorth gyda chostau cysylltedd ddigidol 

 • Bydd dyfais YDDS Microsoft Surface Go (Intel Pentium Gold Processor, 64GB Solid State Drive, 4GB RAM) gyda clawr bysellfwrdd yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr cymwys trwy gydol eu cwrs.
 • Bydd y Brifysgol yn cadw perchnogaeth dyfeisiau a fydd yn cael eu rheoli gan TG &S.
 • Mae’r ddyfais Microsoft Surface Go yn cael ei ddyfarnu i ddarparu mynediad i is-strwythur Microsoft Office y Brifysgol a sicrhau mynediad i Moodle, yr Hwb a gwasanaethau eraill ar-lein y Brifysgol. Nid yw’n bosibl cyfnewid y ddyfais hon am ddewis arall, ac nid yw’r fwrsariaeth hon wedi’i chynllunio i gefnogi ceisiadau am offer arbenigol. Dylai myfyrwyr drafod unrhyw ofynion ar gyfer offer arbenigol gyda staff y rhaglen yn eu Sefydliad academaidd.
 • Ar ddiwedd cyfnod astudio mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau dros 240 o gredydau yn gymwys i gymryd perchnogaeth o’r ddyfais a ddyrannwyd iddynt. 
 • Grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu a gosod band eang cartref neu grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu band eang symudol
 • Cefnogaeth dros dro drwy fenthyciad ddyfais a mynediad at fand eang symudol tymor byr wedi'i dalu ymlaen llaw lle bo angen.
 • Cyfeirio at grantiau a chynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi mynediad cyflym i'r rhyngrwyd fel sy'n briodol.
 • Bydd dyraniad dyfeisiau yn ddarostyngedig i delerau ac amodau.

Meini Prawf Cymhwyster Dyfais:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at ddyfeisiau electronig addas er mwyn cyrchu a defnyddio cyfres o offer ar-lein UWTSD Moodle, Hwb a Microsoft Office, gan gynnwys Timau
  ac
 •  Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu dyfais yn bersonol.

Meini Prawf Cymhwyster Cysylltedd:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at fand eang domestig addas (neu'n byw mewn ardaloedd nad ydyn nhw'n cael eu cynnwys ar hyn o bryd gan ddarparwyr band eang y DU) i gefnogi ymgysylltiad â dysgu o bell
  ac
 • Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu band eang yn bersonol.

Dyddiad olaf i wneud cais: Ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn academaidd

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Cysylltedd Digidol

Bwrsari Costau Graddio

cymorth â  chostau graddio


Hyd at £100 i gynorthwyo Graddedigion sydd mewn trafferthion ariannol gyda chostau sy’n gysylltiedig â mynychu seremoni graddio.

 Er mwyn gwneud cais ar gyfer y bwrsari yma mi fydd angen: 

 • eich bod ar fin graddio o gwrs PCYDDS ac yn gymwys i fynychu'r seremonï graddio
 • eich bod wedi cadanhau eich bod yn bwriadau mynychu seremoni graddio PCYDDS
 • i chi ddangos bod angen cymorth ariannol gyda chostau resymol yn ymwneud â graddio

Swm y Dyfarniad: Hyd at £100

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Costau Graddio

Bwrsari Cyfnod Lleoliad

cymorth â chostau cyfnod lleoliad gorfodol


Myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad gorfodol

Hyd at £250 i gynorthwyo myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliad gorfodol fel rhan o’u cwrs.

Dyfernir y bwrsari hwn fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau prynu. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais lle mae’r cymorth y gofynnir amdano yn llai na £250, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £250

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Mi fydd angen i fyfyrwyr gyflwyno derbynebau fel prawf o'r costau.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsari Cyfnod Lleoliad


Bwrsari Cymhelliant Gradd Meistr Llywodraeth Cymru

Cyfrwng Cymraeg

ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio gradd Meistr Ôl-raddedig a addysgir yn llwyr neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg 


 Meini prawf:

 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr 180 credyd gydag o leiaf 40 credyd a'i addysgir neu ymchwil drwy gyfrwng y Gymraeg 
 • Ar gael ar gyfer rhaglenni cymwys cyfrwng Cymraeg sy'n cychwyn ym MCYDDS o fis Medi 2022
 • Cyrsiau llawn amser a rhan amser yn gymwys
 • Ar gael ar gyfer myfyrwyr dros 60 oed hefyd.

Maint y wobr: hyd at £1,000

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2022

Sut i wneud cais: Ffurflen gais Bwsari Cymhelliant Cwrs Meistr Llywodraeth Cymru: Cyfrwng Cymraeg

Bwrsari Cymhelliant Gradd Meistr Llywodraeth Cymru 60+

Ar gael i fyfyrwyr dros 60 oed sy'n byw yng Nghymru ac sy'n astudio rhaglen Meiostr 180 credyd lawn a'i addysgir (neu ymchwil) yn PCYDDS

Meini cymhwyster: Rhaid bod myfyrwyr wedi bod yn byw yng Nghyrmu cyn cychwyn y cwrs.

Ar gael i fyfyrwyr dros 60 oed nad ydynt yn medru â derbyn y Benthyciadau Meistr drwy Cyllid Myfyrwyr Cymru

Maint y wobr: hyd at £4,000

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2022

Sut i wneud cais: Ffurflen gais Bwrsari Cymhelliant Gradd Meistr Llywodraeth Cymru: 60+

Bwrsari Cymhelliant Meistr Llywodraeth Cymru - STEMM

Meini cymhwyster:

 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr 180 credyd a addysgir neu ymchwil mewn pynciau STEMM
 • Ar gael i raglenni meistr STEMM cymwys sy’n dechrau yn YDDS o fis Medi

Pynciau Cymwys:

  • Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiberddiogelwch (MSc,PGDip, PgCert)
  • Data a Deallusrwydd Artiffisial (MSc, PGDip, PGCert)
  • Gwyddor Data a Dadansoddeg (MSc, PGDip, PGCert)
  • Peirianneg Meddalwedd (MSc, PGDip, PGCert)
  • Peirianneg Meddalwedd a Deallusrwydd - Artiffisial (MSc, PGDip, PGCert)
  • Rheolaeth Eiddo a Chyfleusterau (MSc)
  • Adeiladu Cynaliadwy (MSc)
  • Peirianneg Fecanyddol (MSc)
  • Rheolaeth Prosiectau Peirianneg (MSc)
  • Peirianneg Diwydiannol (MSc)
  • Gweithrediadau Darbodus ac Ystwyth (MSc)
  • Peirianneg Beiciau Modur (MSc)
  • Peirianneg Chwaraeon Moduro (MSc)
  • Cadwraeth a Rheolaeth Amgylcheddol (MSc)

 • Cyrsiau llawn amser a rhan amser yn gymwys
 • Ar gael hefyd i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn
 • Mae’r nawdd STEMM hwn yn ychwanegol i’r cynllun nawdd ôl-raddedig sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr Cymru

Maint y wobr: Hyd at £2,000

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2022

Sut i wneud cais: Ffurflen gais Bwrsari Cymhelliant Llywodraeth Cymru: STEM


Hepgoriadau ffioedd

Bwrsariaeth Dilyniant Ôl-raddedigion Y Drindod Dewi Sant

ar gyfer myfyrwyr israddedig (a graddedigion diweddar PCYDDS) sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-raddedig a’i addysgir gan PCYDDS.


Bwrsariaeth a ddyfernir i fyfyrwyr sydd newydd (o fewn dwy flynedd) gwblhau gradd israddedig yn Y Drindod Dewi Sant ac sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-radd amser llawn neu rhan amser e.e. MA/MRes (ond yn eithrio PGDip/PG Cert)

Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,500

Dyddiad olaf i wneud cais: n/a - mi fydd y bwrsari yn cael ei wobrwyo yn awtomatig i unrhyw fyfyriwr cymwys.

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd pro-rata â chost a dwysder astudio. Mae’r £2,500 ar gyfer cyrsiau â ffioedd o £7,500 neu fwy. (Bydd gostyngiad o £1,000 ar gyrsiau MA llawn â ffiöedd o £5050)

Bwrsariaeth Dysgu o Bell (cwrs yn y Dyniaethau)

Myfyrwyr ôl-raddedig


Mae’r bwrsariaeth ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ym mlwyddyn cyntaf rhaglen ôl-radd a addysgir yn YDDS  

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,550

Dyddiad olaf i wneud cais: Mi fydd y bwrsari yma'n cael ei wobrwyo yn awtomatig i fyfyrwyr cymwys. Mi fydd yr ostyngiad yn ymddangos yn eich cyfrif MyTSD.

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £550 yn y flwyddyn gyntaf a £500 y flwyddyn yn y ail a’r drydedd. (Mae'r bwrsari yma yn cael ei wobrwyo ar gyfer cyrsiau â chostau ffioedd dysgu o £7500)

Bwrsariaeth Dysgu o Bell (ag eithrio’r Dyniaethau)

Myfyrwyr ôl-raddedig (DU/EU)


Mae’r bwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr o'r DU/UE sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ym mlwyddyn cyntaf rhaglen Meistr (ag eithrio’r Dyniaethau) a addysgir yn YDDS. 

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Dyddiad olaf i wneud cais: Mi fydd y bwrsari yma'n cael ei wobrwyo yn awtomatig i fyfyrwyr cymwys. Mi fydd yr ostyngiad yn ymddangos yn eich cyfrif MyTSD.

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 yn y flwyddyn gyntaf a £500 yn yr ail flwyddyn.

.
Bwrsariaeth Ôl-raddedig Ducere YDDS

Cymorth â Myfyrwyr ôl-raddedig 


Mae’r bwrsariaeth ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ar gwrs MBA a addysgir ar y cyd gyda Ducere. 

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr ymgeisio ar unrhyw adeg

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 yn y flwyddyn gyntaf a £500 yn yr ail flwyddyn.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen Gais ar gael yn fuan

Ysgoloriaeth PCyDDS Noddfa

Bydd yr ysgoloriaeth hon ar gael i gefnogi pedwar myfyriwr sydd â statws ffoadur neu sy’n ceisio lloches yn y DU.

Mynediad i'r Brifysgol a chefnogaeth i fyfyrwyr â statws ceisiwr lloches y DU neu statws ffoadur.

Mi fydd y bwrsari yma'n hepgor ffioedd ac yn cynnwys cefnogaeth atodol ar gyfer astudio yn cychwyn yn y flwyddywn academaidd 2023/24.

Er  mwyn gwneud cais ar gyfer y bwrsari yma bydd angen bod ymgeiswyr yn cwrdd â'r cymwysterau a'u nodwyd yn y telerau ac amodau. 

Mae'r cymwysterau'n cynnwys: 

 • Dal statws o'r rhestr a nodwyd uchod a
 • Derbyn cais di-amod neu amodol ar gyfer astudio ar gwrs amser llawn, Israddedig yn PCYDDS.

Duddiad cau ar gyfer ceisiadau: 31ain Mail 2023

Ffurflen gais: FFurflen gais Bwrsari PCyDDS Noddfa

Bwrsari Cydraddoldeb Ethnig

Ar gyfer myfyrwyr Lefel 4, 5 a 6 o gefndir BAME / Teithwyr sy'n dymuno gwneud gweithgaredd ymchwil neu perfformiad.


Myfyrwyr sy'n sy’n ymgymryd ag ymchwil neu weithgarwch perfformio

Meini Prawf Cymhwystra:

Bydd myfyrwyr cymwys yn nodi eu bod yn perthyn i un o’r grwpiau ethnig o dan y penawdau canlynol ar restr gyhoeddedig Llywodraeth y DU:

 • Grwpiau Cymysg neu Amlethnig
 • Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
 • Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig
 • Grŵp Ethnig Arall

Mae myfyrwyr o ethnigrwydd Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig hefyd yn gymwys am y bwrsari hwn.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru eu hethnigrwydd gyda’r Brifysgol fel rhan o’u proses gofrestru.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £500

Gwybodaeth Ychwanegol: Gall y gweithgareddau gynnwys:  Mynychu neu gyflwyno mewn cynhadledd; Costau’n gysylltiedig â phrosiect ymchwil neu sioe; Costau teithio a chostau academaidd.

Gwnewch Gais Nawr:  Ffurflen gais Bwrsari Cydraddoldeb Ethnig