Llawn Amser

Bwrsariaeth y Lluoedd Arfog

Armed Forces icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir i gyn-bersonel y gwasanaethau sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen israddedig yn Y Drindod Dewi Sant (10 dyfarniad ar gael).

Telir yr ysgoloriaeth hon mewn dau randal: 50% yn Semester 1 a 50% yn Semester 2.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Bwrsari y Lluoedd Arfog

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018.

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd

Academic Excellence Icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sydd wedi cael o leiaf 144 o bwyntiau tariff newydd UCAS (cyfwerth â thair A ar lefel Safon Uwch) cyn dechrau ar gwrs gradd israddedig llawn amser yn Y Drindod Dewi Sant.

Telir y dyfarniad hwn mewn 3 rhandal ar draws tair blynedd yr astudiaethau.

(£600 yn Mlwyddyn 1, £700 ym Mlwyddyn 2, £700 ym Mlwyddyn 3)

Swm y dyfarniad:
Hyd at £2,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/2018.


Bwrsariaeth Coleg Cyfansoddol

Partnership College Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Bwrsariaeth dilyniant penodol ar gyfer myfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf ar raglen israddedig llawn amser yn Y Drindod Dewi Sant.

Mae ymgeiswyr cymwys yn cynnwys myfyrwyr israddedig y DU a’r UE a chanddynt ffioedd dysgu o £9k.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/3/2018 a 26/10/2018.

Ysgoloriaeth Adrannol

Departmental Scholarship icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir nifer cyfyngedig o ysgoloriaethau adrannol i israddedigion llawn amser ar sail perfformiad ‘cyffredinol’ y myfyriwr - ymdrech / presenoldeb / cyfraniad / safon gwaith / gweithgareddau allgyrsiol perthnasol.

Gwneir y dyfarniad hwn ar ddiwedd Semester 1.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £600.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
14/12/2018.


Bwrsariaeth Breswyl

Residential Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar agor i’r holl fyfyrwyr israddedig llawn amser sydd wedi cofrestru ar gyrsiau PCYDDS ac sy’n byw mewn llety y mae PCYDDS yn berchen arno. Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd.

Dyfernir hon fel gostyngiad yn y ffioedd llety yn nhymor 3.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £400.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais, copi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a 2 fis o ddatganiadau banc diweddar.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
14/12/2018.

Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog

 Welsh Medium/Bilingual icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir hon i fyfyrwyr israddedig amser-llawn sy’n gwneud eu hastudiaethau cyfan, neu ran o’u hastudiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog.

£50 y 10 credyd a gwblheir yn llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg/ yn ddwyieithog.  (rhaid i fodylau fod yn 50% ddwyieithog ar y lleiaf).

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon ym mis Gorffennaf ar ôl byrddau arholi olaf y flwyddyn academaidd.  Ni fydd myfyrwyr sy’n cael ysgoloriaethau y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £600 (hyd at £900 ar gyfer cyrsiau gradd 2 fl Dwys).

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
29/3/2019.


Bwrsariaeth Gofal Plant

Childcare Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar agor i fyfyrwyr israddedig llawn amser.

Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd. 

Myfyrwyr cymwys yw’r rheiny nad ydynt yn cael y Grant Gofal Plant na Chredydau Treth Gofal Plant.

Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randal – 50% yn semester 1 a 50% yn semester 2.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £700.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais gyda chopi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a llythyr credyd treth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.

Interniaeth

Internship Icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyriwr israddedig llawn amser sy’n dymuno cael profiad gwaith ychwanegol, perthnasol gyda chwmni/grŵp nad yw’n gallu cynnig swydd gyflogedig. Bwriad yr arian Interniaeth yw helpu gyda chostau teithio / llety sy’n gysylltiedig â phrofiad gwaith.

Ni ddylai’r profiad gwaith fod yn yr un sy’n elfen lleoliad gwaith gorfodol o’r cwrs. 

Fel arfer, telir hwn mewn dau randal – 75% ar ddechrau’r Interniaeth a 25% ar ôl cwblhau a chyflwyno adroddiad adborth ysgrifenedig.

(Mae hyn yn cynnwys Interniaethau INSPIRE a Mentergarwch)

Er bod myfyrwyr yn gallu gwneud mwy nag un cais lle bo’r cymorth y gofynnir amdano’n llai na £1,000, uchafswm y cyfanswm y gellir ei roi i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £1,000.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais i gynnwys amlinelliad o’r interniaeth, copïau o ohebiaeth gyda’r cwmni a dadansoddiad o gostau. 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18, 8/3/19 & 3/5/19.


Bwrsariaeth Addysgol

Educational Bursary Icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser sydd ag angen cymorth gyda chostau cysylltiedig â’u cwrs e.e. teithio i leoliad / llyfrau ac offer arbenigol

Er bod myfyrwyr yn gallu gwneud mwy nag un cais lle bo’r cymorth y gofynnir amdano’n llai na £200, uchafswm y cyfanswm y gellir ei roi i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £200.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £200.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais i gynnwys dadansoddiad o’r costau ychwanegol.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18, 8/3/19 & 3/5/19.

 

Bwrsariaeth Uwch-sgilio

skill up icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser sy’n dymuno ymgymryd ag unrhyw gyrsiau datblygu sgiliau ychwanegol i gyfoethogi eu cwrs academaidd a’u cyflogadwyedd.

Er bod myfyrwyr yn gallu gwneud mwy nag un cais lle bo’r cymorth y gofynnir amdano’n llai na £200, uchafswm y cyfanswm y gellir ei roi i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £200.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £200.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth o gostau’r cwrs.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18, 8/3/19 & 3/5/19.


Bwrsariaeth Astudio Dramor

Study Abroad Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser sy’n ymgymryd â semester llawn o astudiaethau dramor.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £200.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais a chopi o’r llythyr i gynnig Astudio Dramor.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
23/8/18 & 7/12/18.

 


Myfywwyr Israddedig Rhan Amser (DU ac EU)

Bwrsariaeth Ran Amser

EU students icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i myfyrwyr israddedig rhan amser gyda chostau teithio, deunydd cwrs ac offer arbenigol.

Mae’r bwrsariarth hon ar gael i fyfyrwyr nad ydynt yn cael y bwrsaiaeth eraill sydd ar gael i fyfyrwyr y flwyddyn gyntaf sy’n cofrestru yn 2018/2019.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £200.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.

 

Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg/ Dwyieithog

 Welsh Medium/Bilingual icon

Meini prawf y dyfarniad:
Dyfernir i fyfyrwyr israddedig rhan amser sy’n gwneud eu hastudiaethau cyfan, neu ran o’u hastudiaethau, drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog.

£50 y 10 credyd a gwblheir yn llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg/ yn ddwyieithog (rhaid i fodylau fod yn 50% dwyieithog, ar y lleiaf).

Dyfernir yr ysgoloriaeth hon ym mis Gorffennaf ar ôl byrddau arholi olaf y flwyddyn academaidd. Ni fydd myfyrwyr sy’n cael ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys i gael yr ysgoloriaeth hon.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £400.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
29/3/19.


Bwrsariaeth Gofal Plant

Childcare Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar agor i fyfyrwyr israddedig llawn amser.

Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd. 

Myfyrwyr cymwys yw’r rheiny nad ydynt yn cael y Grant Gofal Plant na Chredydau Treth Gofal Plant.

Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randal – 50% yn semester 1 a 50% yn semester 2.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £300.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais gyda chopi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a llythyr credyd treth.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.