Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Israddedig

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr israddedig

 

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr amser llawn
Meini Prawf y Dyfarniad: Ysgoloriaeth a ddyfernir i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd wedi sicrhau o leiaf dair A yn eu harholiadau Safon Uwch neu Ragoriaeth Driphlyg ar Lefel 3 BTEC cyn dechrau ar gwrs gradd israddedig, amser llawn 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Gwobr Rhagoriaeth Academaidd 19-20

Bwrsari’r Lluoedd Arfog

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr amser llawn
Meini Prawf y Dyfarniad: Dyfernir i gyn-bersonél y gwasanaethau sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen israddedig 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais:  
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: AR GAU

Bwrsari Coleg Cyfansoddol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (llawn amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari dilyniant penodol ar gyfer myfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen israddedig llawn amser yn Y Drindod Dewi Sant 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 25/10/2019
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Coleg Cyfansoddol 19-20

Ysgoloriaethau Adrannol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn)
Meini Prawf y Dyfarniad: Ysgoloriaethau a ddyfernir i israddedigion llawn amser ar sail perfformiad ‘cyffredinol’ myfyriwr
(ymdrech, presenoldeb, cyfraniad, cynnydd academaidd, ayb)
Swm y Dyfarniad: Hyd at £600 
Dyddiad olaf i wneud cais: 13/12/2019
Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir yr ysgoloriaethau ar ddiwedd Semester 1 
Gwnewch Gais Nawr: Ysgoloriaeth Adrannol 19-20 

Bwrsari Pobl sy’n Gadael Gofal

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal i helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau ac offer
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys thystiolaeth ategol
Gwnewch Gais Nawr: Care Leaver Bursary 19-20

Bwrsari Gofal Plant (Israddedig)

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari seiliedig ar brawf modd sydd ar agor i fyfyrwyr israddedig nad ydynt yn cael y Grant Gofal Plant neu Gredydau Treth Gofal Plant
Swm y Dyfarniad: Amser llawn: Hyd at £700
Rhan-amser:  Hyd at £300
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i cynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a 2 fis o gyfriflenni banc diweddar
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofal Plant 19-20

Bwrsari Profion Diagnostig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £350
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i cynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr 
Gwnewch Gais Nawr:  

Bwrsari Addysgol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn) 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser sydd ag angen cymorth gyda chostau cysylltiedig â’u cwrs
(teithio i leoliad, llyfrau ac offer arbenigol, ayb
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
01/05/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys dadansoddiad o’r costau ychwanegol
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Addysgol 19-20 

Bwrsari Interniaeth

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Amser llawn)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyriwr israddedig llawn amser sy’n dymuno cael profiad gwaith ychwanegol, perthnasol gyda chwmni nad yw’n gallu cynnig swydd gyflogedig.
Bydd y bwrsari hwn yn helpu gyda
  • chostau teithio a/neu lety.
  • cynnwys Interniaethau INSPIRE a Menter, ond nid elfen lleoliad gwaith orfodol eich cwrs.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
01/05/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys amlinelliad o’r interniaeth, copïau o ohebiaeth gyda’r cwmni a dadansoddiad o gostau
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Interniaeth 19-20 

Bwrsari Rhan Amser

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari i helpu myfyrwyr israddedig rhan-amser gyda chostau teithio, deunydd cwrs ac offer arbenigol
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Er mwyn bod yn gymwys, rhaid i chi beidio â bod yn cael unrhyw fwrsarïau eraill
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Astudio Rhan Amser 19-20 

Bwrsari Llety

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn) 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari seiliedig ar brawf modd sydd ar gael i bob myfyriwr llawn amser sy’n aros mewn llety a reolir gan Y Drindod Dewi Sant 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £400
Dyddiad olaf i wneud cais: 13/12/2019
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i cynnwys copi o lythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a gwerth 2 fis o gyfriflenni banc diweddar
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari LLety 19-20 

Bwrsari Uwch-sgilio

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i unrhyw fyfyriwr israddedig sy’n dymuno ymgymryd ag unrhyw ddatblygiad sgiliau ychwanegol sy’n ategol i’w cwrs a’u cyflogadwyedd  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 09/11/2019
08/03/2020
03/05/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Cais i gynnwys tystiolaeth o gost y cwrs
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Uwch Sgilio 19-20 

Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg/ Dwyieithog

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Dyfernir yr ysgoloriaeth i fyfyrwyr ôl-raddedig sy’n cynnal y cyfan neu ran o’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog:
£50 am bob 10 credyd a gwblhawyd yn llwyddiannus trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog
(rhaid bod o leiaf 50% o’r modylau yn ddwyieithog)
Swm y Dyfarniad: Rhan-amser:  Hyd at £400
Amser llawn: Hyd at £600 (neu £900 mewn rhaglenni gradd dwy flynedd ddwys)
Dyddiad olaf i wneud cais: 27/03/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Sylwer na fydd myfyrwyr sydd eisoes yn derbyn Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys ar gyfer yr ysgoloriaeth hon 
Gwnewch Gais Nawr: Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg.Dwyieithog 19-20

Bwrsari Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru’n oedolion ifanc (18-25 oed) sy’n gofalu am aelod o’r teulu 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 08/11/2019
06/03/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda thystiolaeth ategol
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Oedolion Ifanc â Chyfrifoldeb Gofal 19-20