Carmarthen Students Smiling

Isod ceir manylion am fwrsariaethau sydd ar gael i’n myfyrwyr israddedig yn 2023/24

Dewiswch yr adran ofynnol i ddarganfod mwy.


Bwrsariaethau Mynediad

Bwrsariaeth Myfyrwyr o Gefndir Gofal

Bwrsariaeth Myfyrwyr  o gefndir gofal


Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr o dan 25 oed sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal (i helpu gyda chostau cychwynnol o ran adnoddau ac offer)

Meini Prawf Cymhwystra:

Profiad o ofal (3 mis neu ragor yn byw o dan Ofal Awdurdod Lleol dros eu tair oed). Ar gael i rai o dan 25 yn unig.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. Cadarnhad o’ch amgylchiadau trwy lythyr gan eich Awdurdod Lleol (ALl) neu Awdurdod Gofal, yn cadarnhau eich bod o dan ofal eich ALl am gyfnod o 3 mis neu fwy dros eich tair oed.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol

Mae’r fwrsariaeth yn cael ei thalu mewn 3 thaliad (un bob tymor) – 25%, 25% a 50%

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Myfyrwyr  o gefndir gofal

Bwrsariaeth Coleg Cyfansoddol

Bwrsariaeth dilyniant penodol ar gyfer myfyrwyr sy’n cofrestru ar gwrs israddedig, amser llawn yn PCYDDS yn syth wedi cwblhau cwrs lefel 3 (neu gyfatebol) yng Ngholeg Sir Gâr neu Goleg Ceredigion.

Swm y dyfarniad: Hyd at £500

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd disgwyl i ymgeiswyr ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. copi o'r dystysgrif neu drawsgrifiad yn cadarnhau eich bod wedi cwblhau'r cwrs coleg yn ystod y flwyddyn academaidd 2022–23.

Gwnewch gais Nawr: Ffurflen Gais Bwrsariaeth Coleg Cyfansoddol

Bwrsariaeth Anabledd

Bwrsariaeth ar gyfer unrhyw fyfyriwr sydd ag anabledd, neu'n cael asesiad o anabledd, i helpu gydag unrhyw gostau yn ymwneud a'r anabledd hwnnw i hyrwyddo'i astudiaethau.

Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig i gefnogi costau Profion Diagnostig (gwahaniaethau dysgu) a/neu offer arbenigol (pan nad yw myfyrwyr yn gymwys i gael y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA) a/neu i gynorthwyo gyda chostau cyfraniadau unigol (ar gyfer myfyrwyr Cyllid Myfyrwyr Lloegr).

Mae Gwasanaethau Myfyrwyr wedi nodi bod angen asesiad diagnostig ar y myfyriwr,

Neu

Mae angen offer arbenigol ar y myfyriwr ond nid yw’n gymwys i gael cymorth y Lwfans Myfyrwyr Anabl (DSA).

Swm y Dyfarniad: Hyd at £700

Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd

Gwybodaeth Ychwanegol: Ni ellir dyfarnu’r arian hwn i fyfyrwyr sydd eisoes yn derbyn cymorth y DSA.

Ffurflen gais i gynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a phrawf o gostau’r offer arbenigol (lle'n berthnasol)

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Anabledd

Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

ar gyfer myfyrwyr  dan 25 oed sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni


Hyd at £1000 i gynorthwyo myfyrwyr (18–25 oed) sydd wedi ymddieithrio oddi wrth eu rhieni ac nad ydynt yn cael unrhyw gyswllt â nhw, neu nad ydynt mwyach yn cael eu cefnogi gan eu teulu oherwydd bod y berthynas wedi chwalu gan arwain at roi’r gorau i gysylltu ers 12 mis neu fwy.  

Meini Prawf Cymhwystra:

Rhaid i fyfyrwyr fod o dan 25 oed a bydd yn ofynnol iddynt ddarparu tystiolaeth i gefnogi eu cais e.e. cadarnhad gan Gyllid Myfyrwyr eu bod yn cael eu hasesu am gyllid fel myfyriwr sydd wedi ymddieithrio, neu gopi o’r dystiolaeth a roddwyd i Gyllid Myfyrwyr yn rhan o’r cais ymddieithrio.  

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol.
Mae’r fwrsariaeth yn cael ei thalu mewn tair rhan – 25% yn nhymor 1, 25% yn nhymor 2 a 50% yn nhymor 3.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Bwrsariaeth Cydraddoldeb Ethnig

Ar gyfer myfyrwyr Lefel 4, 5 a 6 o gefndir BAME / Teithwyr sy'n dymuno gwneud gweithgaredd ymchwil neu berfformiad.


Myfyrwyr sy'n ymgymryd ag ymchwil neu weithgarwch perfformio

Meini Prawf Cymhwystra:

Bydd myfyrwyr cymwys yn nodi eu bod yn perthyn i un o’r grwpiau ethnig o dan y penawdau canlynol ar restr gyhoeddedig Llywodraeth y DU:

 • Grwpiau Cymysg neu Amlethnig
 • Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
 • Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig
 • Grŵp Ethnig Arall

Mae myfyrwyr o ethnigrwydd Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig hefyd yn gymwys am y fwrsariaeth hon.

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru eu hethnigrwydd gyda’r Brifysgol fel rhan o’u proses gofrestru.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £500 ar gyfer costau cynhadledd neu ymchwil (neu hyd at £250 tuag at gostau academaidd a theithio)

Gwybodaeth Ychwanegol: Gall y gweithgareddau gynnwys:  Mynychu neu gyflwyno mewn cynhadledd; Costau’n gysylltiedig â phrosiect ymchwil neu sioe; Costau teithio a chostau academaidd.

Tystiolaeth: Bydd angen i chi gyflwyno prawf o'r costau e.e Talebau ar gyfer offer academaidd, tocynnau teithio ayyb

Gwnewch Gais Nawr:  Ffurflen gais Bwrsariaeth Cydraddoldeb Ethnig

Bwrsariaeth Rhieni a Gofalwyr

ar gyfer myfyrwyr sy’n ofalwyr a/neu rieni â chostau gofal plant


Myfyrwyr dan 25 oed sy’n Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr 

Myfyrwyr dros 25 oed sy’n Ofalwyr 

Myfyrwyr sydd â phlant ac sydd angen help gyda chostau gofal plant

Lefelau bwrsariaethau:

Hyd at £500 i gefnogi costau gofal plant (mewn meithrinfa, crèche neu ofalwr plant cofrestredig yn y DU), pan na fydd cyllid gofal plant ar gael drwy’r llywodraeth neu Gyllid Myfyrwyr. Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randaliad – 50% y semester.

neu 

Hyd at £500 i gefnogi oedolion dibynnol, pan nad yw myfyriwr yn gymwys am y Grant Oedolion Dibynnol a’r Grant Cymorth Arbennig drwy Gyllid Myfyrwyr (byddai’r dystiolaeth sy’n ofynnol yn cynnwys y Taliad Annibyniaeth Personol (PIP) neu’r Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) perthnasol). Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randaliad – 50% y semester.

Hyd at £1000 i fyfyrwyr dan 25 oed sy’n Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr (y dystiolaeth angenrheidiol fydd llythyr gan eich Awdurdod Lleol/Gwasanaethau Cymdeithasol neu Grŵp Cymorth Gofalwyr). Telir y fwrsariaeth hon mewn tri rhandaliad – 25% yn nhymor 1, 25% yn nhymor 2 a 50% yn nhymor 3. 

Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000

Gwybodaeth Ychwanegol: Dylai’r cais gynnwys tystiolaeth ategol.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Rhieni a Gofalwyr

Bwrsariaeth Ymgyrraedd Ehangach : Myfyrwyr yn Ardaloedd MALIC 40

ar gyfer myfyrwyr sy’n dod o ardaloedd Ehangu Cyfranogiad MALIC 40 


 Hyd at £100 i gefnogi myfyrwyr sy’n dod o ardaloedd Ehangu Cyfranogiad fel y’u dynodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Meini Prawf Cymhwystra: Mae cod post cartref y myfyrwyr (nid eu cyfeiriad adeg tymor) yn perthyn i ddau gwintel isaf MALlC 40 fel y’u darperir gan Lywodraeth Cymru.

Dyddiad olaf i wneud cais: Nid oes angen gwneud cais cychwynnol; bydd y Brifysgol yn cysylltu â myfyrwyr sy’n gymwys am y fwrsariaeth hon.

Gwybodaeth Ychwanegol: Gall myfyrwyr dderbyn y fwrsariaeth unwaith yn y flwyddyn academaidd a phrosesir y fwrsariaeth ym mis Mai.

Bwrsariaeth Llesiant Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd

cymorth â chostau cefnogaeth llesiant


Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd 

Hyd at uchafswm o £250 i bob myfyriwr cymwys, a ddarperir fel arfer yn ôl-weithredol ar ôl cyflwyno derbynebau prynu.

Rhagwelir y bydd y fwrsariaeth hon yn cynorthwyo myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd i gael cymorth llesiant priodol – er enghraifft, teithio i apwyntiadau, presgripsiynau, gwasanaethau cymorth a lloches.   

Bydd myfyrwyr yn nodi eu bod yn Drawsryweddol neu’n Anneuaidd a byddant wedi ysgwyddo costau llesiant perthnasol.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y fwrsariaeth hon fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau priodol. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen Bwrsariaeth Llesiant Myfyrwyr Trawsryweddol ac Anneuaidd 

Gwobr Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog

ar gyfer myfyrwyr sy'n ymgymryd â modylau drwy gyfrwng y Gymraeg


Myfyrwyr sy'n ymgymryd â modylau cyfrwng Cymraeg

Dyfernir y wobr i fyfyrwyr israddedig sy’n cynnal y cyfan neu ran o’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog:
£50 am bob 10 credyd a gwblhawyd yn llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog. (Rhaid bod o leiaf 50% o’r modylau yn ddwyieithog a chanddynt god C.)

Swm y Dyfarniad: Hyd at £900 (neu £1200 mewn rhaglenni gradd dwy flynedd dwys)

Dyddiad olaf i wneud cais: 29ain Ebrill 2024 

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r wobr yma’n gysylltiedig â chanlyniadau a bydd yn cael ei dyfarnu wedi’r byrddau arholi ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.

Sylwer na fydd myfyrwyr sydd eisoes yn derbyn Ysgoloriaethau Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys ar gyfer £500 cyntaf yr ysgoloriaeth hon ac yn derbyn yr elfen ychwanegol yn unig.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Gwobr Cyfrwng Cymraeg / Dwyieithog

Ysgoloriaeth PCyDDS Noddfa

Bydd yr ysgoloriaeth hon ar gael i gefnogi pedwar myfyriwr sydd â statws ffoadur neu sy’n ceisio lloches yn y DU.

Mynediad i'r Brifysgol a chefnogaeth i fyfyrwyr â statws ceisiwr lloches y DU neu statws ffoadur.

Bydd y fwrsariaeth hon yn hepgor ffioedd ac yn cynnwys cefnogaeth atodol ar gyfer astudio gan gychwyn ym mlwyddyn academaidd 2024/25.

Er mwyn gwneud cais am y fwrsariaeth hon bydd angen bod ymgeiswyr yn cwrdd â'r meini prawf a nodwyd yn y telerau ac amodau. 

Mae'r meini prawf yn cynnwys

 • Dal statws o'r rhestr a nodwyd uchod a
 • Derbyn cais di-amod neu amodol ar gyfer astudio ar gwrs amser llawn yn PCYDDS.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 30ain Mai 2024

Ffurflen gais: Ffurflen gais Bwrsariaeth Noddfa PCYDDS


Bwrsariaethau Cymorth Ariannol

Bwrsariaeth Datblygu Gyrfa

Cymorth â chostau datblygu gyrfa neu brofiad gwaith


Telir costau o hyd at £200 ar gyfer cyrsiau datblygu byr neu Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (yn ychwanegol at y cwrs) neu hyd at £1000 ar gyfer interniaethau a drefnwyd gan y myfyriwr (yn dibynnu ar y profiad). Rhaid i gyrsiau neu interniaethau fod yn berthnasol i’r rhaglen academaidd.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £1000.

Ni chaiff myfyrwyr sydd wedi’u penodi’n interniaid INSPIRE neu sy’n elwa o interniaethau STEM y Brifysgol wneud cais yn ychwanegol trwy’r gronfa hon oherwydd ariennir y rolau hynny drwy’r gronfa hon eisoes. Mae myfyrwyr sy'n cynrychioli’r Brifysgol yn yr Eisteddfod hefyd yn cael eu cefnogi drwy’r gronfa hon, felly mae unrhyw daliadau’n cyfrannu at yr uchafswm dyfarniad o £1000.

Bwriedir i’r Fwrsariaeth Datblygu Gyrfa gynorthwyo â phrofiad gwaith o ran costau teithio / llety. Ni ddylai’r profiad gwaith fod yn elfen orfodol o leoliad gwaith o fewn y cwrs.  

Ymgeisiwch nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Datblygu Gyrfa

Bwrsariaeth Costau Cwrs

cymorth â chosatu cwrs


Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig

Hyd at £250 i gynorthwyo myfyrwyr amser llawn i wneud cais am gostau yn gysylltiedig â’u cwrs

Dyfernir y fwrsariaeth hon fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau prynu. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Gall costau yn gysylltiedig â’r cwrs gynnwys: llyfrau arbenigol, offer arbenigol ac ati.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais lle mae’r cymorth y gofynnir amdano yn llai na £250, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £250

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd angen i fyfyrwyr gyflwyno copïau o dderbynebau fel prawf o’r costau

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Costau Cwrs

Bwrsariaeth Cysylltedd Digidol

am gymorth â dyfais neu gostau rhyngrwyd


Myfyrwyr amser llawn a rhan amser sydd wedi cofrestru ar gwrs yn PCYDDS

Bwriad y fwrsariaeth Cysylltedd Digidol hon yw rhoi cymorth i fyfyrwyr nad oes ganddynt fynediad at ddyfais a/neu ddarpariaeth rhyngrwyd ar gyfer eu hastudiaethau ac y mae cyllid yn rhwystr iddynt brynu eu dyfais eu hunain. Dyfernir y fwrsariaeth i fyfyrwyr cymwys sy'n ceisio cyfraniad ariannol tuag at gysylltedd digidol (hyd at £100) neu gostau dyfais (hyd at £500).

Er mwyn bod yn gymwys, rhaid bod myfyrwyr wedi cael eu cofrestru ar isafswm o 40 credyd ar gwrs PCYDDS a byddant yn derbyn y lefel uchaf o gymorth Cyllid Myfyrwyr.

Bydd angen i fyfyrwyr sy'n derbyn yr uchafswm Cyllid Myfyrwyr ac sy'n dymuno derbyn cymorth drwy'r llwybr ymgeisio hwn:

 • Gwblhau’r ffurflen gais ar-lein;
 • Darparu copi o'u llythyr Cyllid Myfyrwyr yn dangos eu bod yn derbyn y lefel uchaf o gymorth ariannol.

Os ydych eisoes wedi prynu dyfais a/neu fand eang i gefnogi eich astudiaethau, a fyddech cystal â chynnwys prawf prynu hefyd.

Uchafswm y dyfarniad drwy'r fwrsariaeth hon yw £500.

NODER:

Os nad ydych yn cael y cymorth ariannol mwyaf gan Gyllid Myfyrwyr mae gennych ddau lwybr amgen ar gyfer cymorth.

 • Os ydych wedi prynu’ch dyfais eich hun gallwch wneud cais am hyd at £250 tuag at y gost trwy'r fwrsariaeth Costau Cwrs. Bydd angen i chi ddarparu copi o'r dderbynneb ar gyfer eich pryniant. Ffurflen gais Bwrsariaeth Costau Cwrs
 • Os na allwch fforddio prynu'ch dyfais eich hun gallwch wneud cais am gymorth drwy'r fwrsariaeth hon ond gofynnir i chi ddarparu gwybodaeth a thystiolaeth ychwanegol i gefnogi'ch cais. Bydd angen i chi:
  • Gwblhau’r ffurflen gais ar-lein
  • Darparu copi o'ch llythyr Cyllid Myfyrwyr yn dangos lefel y cymorth ariannol yr ydych yn ei dderbyn (dadansoddiad llawn gan gynnwys unrhyw hawl i grant gofal plant)
  • Cwblhau ffurflen incwm a gwariant y byddwn yn ei hanfon atoch ar ôl derbyn y cais ar-lein
  • Darparu mis o gyfriflenni banc cyfredol ar gyfer pob cyfrif sydd gennych gan gynnwys balans cyfredol, gyda nodiadau i gadarnhau eich costau craidd.

Dyddiad olaf i wneud cais: Ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn academaidd.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Cysylltedd Digidol

Bwrsariaeth Costau Graddio

cymorth â chostau graddio


Hyd at £100 i gynorthwyo graddedigion sydd mewn trafferthion ariannol gyda chostau sy’n gysylltiedig â mynychu seremoni raddio.

Er mwyn gwneud cais am y fwrsariaeth hon bydd angen i chi: 

 • fod ar fin graddio o gwrs PCYDDS ac yn gymwys i fynychu'r seremoni raddio
 • bod wedi cadarnhau eich bod yn bwriadu mynychu seremoni raddio PCYDDS
 • dangos bod angen cymorth ariannol gyda chostau rhesymol yn ymwneud â graddio

Swm y Dyfarniad: Hyd at £100

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Costau Graddio

Bwrsariaeth Cyfnod Lleoliad

cymorth â chostau cyfnod lleoliad gorfodol


Myfyrwyr sy'n ymgymryd â lleoliad gorfodol

Hyd at £250 i gynorthwyo myfyrwyr sy’n ymgymryd â lleoliad gorfodol fel rhan o’u cwrs.

Dyfernir y fwrsariaeth hon fel arfer fel ad-daliad ar ôl cyflwyno derbynebau prynu. Os na all myfyrwyr dalu costau ymlaen llaw yna anogir ceisiadau i’r Gronfa Cymorth Ariannol i Fyfyrwyr.

Er y gall myfyrwyr wneud mwy nag un cais lle mae’r cymorth y gofynnir amdano yn llai na £250, yr uchafswm y gellir ei ddyfarnu at ei gilydd i unrhyw fyfyriwr mewn blwyddyn academaidd yw £250

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd angen i fyfyrwyr gyflwyno derbynebau fel prawf o'r costau a nodi cyfeiriad y lleoliad a phellter y siwrnai.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Cyfnod Lleoliad

Bwrsariaeth Astudio Dramor

cymorth â chostau semester o Astudio Dramor


Myfyrwyr israddedig amser llawn y DU/yr Undeb Ewropeaidd. 

Bwrsariaeth sydd ar gael i unrhyw fyfyriwr israddedig sy’n dymuno ymgymryd â semester llawn o astudio dramor gydag un o’n sefydliadau partner. 

Swm y Dyfarniad: Hyd at £250 

Dyddiad olaf i wneud cais: 30ain Hydref 2023 a 6ed Mawrth 2024

Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys copi o’r llythyr cynnig oddi wrth y Swyddfa Ryngwladol
Noder bod y fwrsariaeth hon yn cael ei thalu wedi i’r Swyddfa Ryngwladol gadarnhau bod y myfyriwr wedi cyrraedd y sefydliad partner

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Bwrsariaeth Astudio Dramor 


Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd

Yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd – Rhagoriaeth Academaidd

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd: Bwrsariaeth Rhagoriaeth Academaidd (mynediad)

Bydd myfyrwyr sy'n gymwys i wneud cais am y gwobrau hyn yn fyfyrwyr sy'n dychwelyd i Addysg Uwch o ganlyniad i effaith pandemig COVID 19. Bydd y fwrsariaeth yn cael ei dyfarnu i ymgeiswyr sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd yn ystod y broses ymgeisio ac sy’n dychwelyd i addysg uwch o ganlyniad i effaith COVID ar eu gyrfaoedd blaenorol.  

Mae croeso i fyfyrwyr a gychwynnodd eu cwrs ym mis Medi, Ionawr neu Ebrill wneud cais am y fwrsariaeth hon.

Bydd y wobr fel arfer yn cael ei thalu mewn dwy ran: 50% adeg dyfarnu’r fwrsariaeth a 50% ar ddiwedd y semester cyntaf o'ch astudiaethau (ar sail presenoldeb a chyrhaeddiad).

Rhaid i ymgeiswyr fod wedi cofrestru ar raglen academaidd yr Athrofa Rheolaeth ac Iechyd, gan astudio o leiaf 40 credyd. Bydd pum gwobr o £1000 yr un ar gael ar gyfer y disgyblaethau canlynol:

 • Busnes
 • Academi Golau Glas
 • Chwaraeon a Byw'n Iach
 • Lletygarwch a Thwristiaeth
 • Iechyd a Gofal Digidol

Mae'r wobr yn un gystadleuol. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno datganiad ysgrifenedig byr (dim mwy na 350 o eiriau) yn esbonio rhai o'r rhwystrau maent wedi eu hwynebu o ganlyniad i bandemig COVID 19 a sut y bydd eu hastudiaethau yn eu cefnogi wrth ddilyn eu llwybr gyrfaol. 

Ffurflen gais: Athrofa Rheolaeth ac Iechyd – Bwrsariaeth Rhagoriaeth Academaidd

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023


Athrofa Dysgu Canol Dinas

Athrofa Dysgu Canol Dinas – Cyflawniad Myfyrwyr

Bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr campysau Llundain a Birmingham yn unig. Gweler y dudalen Saesneg am wybodaeth.


Bwrsariaethau Athrofa


Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA)

Rhagoriaeth Academaidd Menywod mewn STEM

ar gyfer merched sy'n cofrestru ar gwrs israddedig amser-llawn mewn pwnc STEM


Myfyrwyr israddedig amser llawn  

Dyfernir y fwrsariaeth i ymgeiswyr sy’n ystyried eu hunain yn fenywod sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd yn ystod y broses ymgeisio.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn eu cynnig gan y Drindod Dewi Sant (fel cynnig CADARN) i astudio rhaglen israddedig amser llawn ym maes PeiriannegCyfrifiadura, Adeiladu neu Gadwraeth Amgylcheddol yn gymwys i gael eu hystyried

Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,500 

Dyddiad olaf i wneud cais: 1af Tachwedd 2023

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r fwrsariaeth yn cael ei thalu mewn rhandaliadau.

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Rhagoriaeth Academaidd Menywod mewn STEM 

Rhagoriaeth Academaidd Ethnig o fewn WISA

ar gyfer myfyrwyr sy'n cofrestru ar gwrs israddedig amser llawn mewn pwnc Gwyddoniaeth neu'r Celfyddydau


Myfyrwyr israddedig amser llawn.

Dyfernir y fwrsariaeth i ymgeiswyr sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd yn ystod y broses ymgeisio.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn eu cynnig gan y Drindod Dewi Sant (fel cynnig CADARN) i astudio rhaglen israddedig amser llawn ym mhortffolio WISA yn gymwys i gael eu hystyried.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,500

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023

Gwybodaeth Ychwanegol: Bydd y fwrsariaeth yn cael ei thalu mewn rhandaliadau.

Ymgeisiwch nawrFfurflen gais Rhagoriaeth Academaidd Ethnig o fewn WISA

Rhagoriaeth Academaidd yn y Celfyddydau Creadigol Ôl-Covid

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd i addysg uwch o ganlyniad i effaith Covid ar eu gyrfa


Myfyrwyr israddedig amser llawn 

Dyfernir y fwrsariaeth i ymgeiswyr sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd yn ystod y broses ymgeisio ac sy’n dychwelyd i addysg uwch o ganlyniad i effaith Covid ar eu gyrfaoedd blaenorol.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn eu cynnig gan y Drindod Dewi Sant (fel cynnig CADARN) i astudio rhaglen israddedig amser llawn mewn Celf, Dylunio, y Cyfryngau neu’r Celfyddydau Perfformio yn gymwys i gael eu hystyried.

Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,500 

Dyddiad olaf i wneud cais: 1af Tachwedd 2023

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r arian yn cael ei ryddhau mewn rhandaliadau. 

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais Rhagoriaeth Academaidd yn y Celfyddydau Creadigol Ôl-Covid

Rhagoriaeth Academaidd ym maes STEM Ôl-Covid

Ar gyfer myfyrwyr sy'n dychwelyd i addysg uwch o ganlyniad i effaith Covid ar eu gyrfa


Myfyrwyr israddedig amser llawn 

Dyfernir y fwrsariaeth i ymgeiswyr sydd wedi dangos rhagoriaeth academaidd yn ystod y broses ymgeisio ac sy’n dychwelyd i addysg uwch o ganlyniad i effaith Covid ar eu gyrfaoedd blaenorol.

Bydd ymgeiswyr sydd wedi derbyn eu cynnig gan y Drindod Dewi Sant (fel cynnig CADARN) i astudio rhaglen israddedig amser llawn ym maes PeiriannegCyfrifiadura, Adeiladu neu Gadwraeth Amgylcheddol yn gymwys i gael eu hystyried.  

Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,500 

Dyddiad olaf i wneud cais: 1af Tachwedd 2023

Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r fwrsariaeth yn cael ei thalu mewn rhandaliadau.

Gwnewch Gais Nawr:  Ffurflen gais Rhagoriaeth Academaidd ym maes STEM Ôl-Covid

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru – Cyflawniad Myfyrwyr

I'w gyhoeddi


 


Yr Athrofa (Addysg a’r Dyniaethau)

Yr Athrofa (Addysg a’r Dyniaethau) – Bwrsariaeth Anabledd

Athrofa Addysg a'r Dyniaethau: Bwrsariaeth Anabledd

Ar agor i fyfyrwyr, yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn y Brifysgol, sydd wedi datgan anabledd neu wahaniaeth dysgu penodol megis Dyslecsia, Dyspracsia, Anhwylder Diffyg Canolbwyntio (ADD) neu Syndrom Asperger.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cofrestru ar gwrs academaidd o fewn yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ac yn astudio 40 credyd neu fwy.

Mae'r wobr yn un gystadleuol. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno datganiad ysgrifenedig byr (dim mwy na 350 o eiriau) yn esbonio rhai o'r rhwystrau maent wedi eu goresgyn er mwyn ennill lle yn AU a sut y bydd eu hastudiaethau yn eu cefnogi wrth ddilyn eu llwybr gyrfaol. Fe gewch e-bost yn gofyn i chi gyflwyno'r datganiad wedi i chi gwblhau'r ffurflen hon.

Ffurflen gais: Yr Athrofa (Addysg a'r Dyniaethau) – Bwrsariaeth Anabledd

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023

Yr Athrofa (Addysg a’r Dyniaethau) – Bwrsariaeth Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiad

Athrofa Addysg a'r Dyniaethau: Bwrsariaeth Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiad

Ar agor i fyfyrwyr yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn y Brifysgol sydd yn, neu eisoes wedi, ymgymryd â menter neu brosiect sy'n anelu at gynyddu ac ehangu cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cofrestru ar gwrs academaidd o fewn yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ac yn astudio 40 credyd neu fwy.

Mae'r wobr yn agored i fyfyrwyr o bob cefndir ag amryw o ddiddordebau. Rydym yn deall bod cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad yn cwmpasu ystod eang iawn o weithgareddau a phryderon.

Mae'r wobr yn un gystadleuol. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno disgrifiad ysgrifenedig byr o'r prosiect/ menter cyfiawnder cymdeithasol a chynhwysiad y buont yn ymgymryd ag ef a'u cyfraniad penodol hwy at lwyddiant y gwaith (dim mwy na 350 o eiriau). Fe cewch e-bost yn gofyn i chi gyflwyno'r darn ysgrifenedig wedi i chi gwblhau'r ffurflen gais yma.

Ffurflen gais: Athrofa Addysg a'r Dyniaethau – Bwrsariaeth Cyfiawnder Cymdeithasol a Chynhwysiad

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023

Yr Athrofa Addysg a'r Dyniaethau – Bwrsariaeth Cydraddoldeb Ethnig

Athrofa Addysg a'r Dyniaethau: Bwrsariaeth Academaidd Cydraddoldeb Ethnig

Ar agor i fyfyrwyr, yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn y Brifysgol, sy'n nodi eu bod yn perthyn i un o’r grwpiau ethnig o dan y penawdau canlynol ar restr gyhoeddedig Llywodraeth y DU:

 • Grwpiau Cymysg neu Amlethnig
 • Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig
 • Du, Affricanaidd, Caribïaidd neu Ddu Prydeinig
 • Grŵp Ethnig Arall

Mae myfyrwyr o ethnigrwydd Sipsi neu Deithiwr Gwyddelig hefyd yn gymwys am y fwrsariaeth hon.

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cofrestru ar gwrs academaidd o fewn yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ac yn astudio 40 credyd neu fwy.

Mae'r wobr yn un gystadleuol. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno datganiad ysgrifenedig byr (dim mwy na 350 o eiriau) yn esbonio rhai o'r rhwystrau maent wedi eu goresgyn er mwyn ennill lle yn AU a sut y bydd eu hastudiaethau yn eu cefnogi wrth ddilyn eu llwybr gyrfaol. 

Ffurflen gais: Yr Athrofa Addysg a'r Dyniaethau – Bwrsariaeth Cydraddoldeb Ethnig

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023

Yr Athrofa Addysg a'r Dyniaethau – Bwrsariaeth Cyfranogiad Addysg Uwch

Ar agor i fyfyrwyr, yn eu blwyddyn gyntaf o astudio yn y Brifysgol, sy'n cwrdd ag o leiaf un o'r meini prawf canlynol:

 • yn dod o ardal cyfranogiad isel yn AU (fel y diffiniwyd gan ddata AU Oedolion / POLAR4 yn Lloegr a data MALIC 40 yng Nghymru)
 • o dan 25 oed gyda phrofiad o system Gofal y DU
 • yn aelod cyntaf o'u teulu i fynychu prifysgol
 • yn rhiant neu'n gyfrifol am ofal aelod o'r teulu 
 • wedi cael diagnosis o anabledd neu wahaniaeth dysgu penodol 

Rhaid bod ymgeiswyr wedi cofrestru ar gwrs academaidd o fewn yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau ac yn astudio 40 credyd neu fwy.

Mae'r wobr yn un gystadleuol. Bydd angen i ymgeiswyr gyflwyno datganiad ysgrifenedig byr (dim mwy na 350 o eiriau) yn esbonio rhai o'r rhwystrau maent wedi eu goresgyn er mwyn ennill lle yn AU a sut y bydd eu hastudiaethau yn eu cefnogi wrth ddilyn eu llwybr gyrfaol. 

Ffurflen gais: Yr Athrofa Addysg a'r Dyniaethau – Bwrsariaeth Cyfranogiad Addysg Uwch

Dyddiad cau: 1af Tachwedd 2023