Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Israddedig

Ysgoloriaethau a’r bwrsarïau israddedig

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr israddedig

Ysgoloriaeth Rhagoriaeth Academaidd

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn
Meini Prawf y Dyfarniad: Ysgoloriaeth a ddyfernir i fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sydd wedi sicrhau o leiaf dair A yn eu harholiadau Safon Uwch neu Ragoriaeth Driphlyg ar Lefel 3 BTEC cyn dechrau ar gwrs gradd israddedig, amser llawn 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais: 23/10/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol.
Mae’r ysgoloriaeth yn cael ei dalu mewn dau rhan – 50% yn semester 1 a 50% yn semester 2. 
Gwnewch Gais Nawr: Gwobr Rhagoriaeth Academaidd

Bwrsariaeth Pobl sy’n Gadael Gofal

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr o dan 25 oed israddedig ac ôl-raddedig sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal i helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau ac offer
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys thystiolaeth ategol
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 3 taliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gadawyr Gofal

Bwrsariaeth Gofal Plant

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr Ôl-raddedig ac Israddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr â phlant ac nad ydynt yn cael Credydau Treth Gofal Plant.
Sylwer bod y bwrsari hwn yn seiliedig ar brawf modd
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda chopi o lythyr credydau treth a thystiolaeth o’r costau gofal plant
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 2 rhan  – 50% yn semester a 50% yn semester 2
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofal Plant

Bwrsari Coleg Cyfansoddol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (llawn amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth dilyniant penodol ar gyfer myfyrwyr o Goleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf rhaglen israddedig llawn amser yn Y Drindod Dewi Sant
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais: 23/10/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol.
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn dau rhan – 50% yn semester 1 a 50% yn semester 2. 
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Colegau Partner

Bwrsariaeth Profi Diagnostig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £350
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:

Ffurflen gais i gynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr

Gwnewch Gais Nawr:

Bydd angen i fyfyrwyr gyyslltu â'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr priodol i drafod yr angen am brawf Diagnostig a chael copi o'r ffurflen gais. Manylion Cyswllt Gwasanaethau Myfyrwyr: Cysylltu â'r Gwasanaethau Myfyrwyr


Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr amser llawn a rhan amser sydd wedi cofrestru ar gwrs yn YDDS
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ag angen cymorth gyda chostau cysylltedd ddigidol 
Cymorth sydd ar gael:
 • Bydd dyfais YDDS Microsoft Surface Go (Intel Pentium Gold Processor, 64GB Solid State Drive, 4GB RAM) yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr cymwys trwy gydol eu cwrs.
  • Bydd y Brifysgol yn cadw perchnogaeth dyfeisiau a fydd yn cael eu rheoli gan TG &S.
  • Mae’r ddyfais Microsoft Surface Go yn cael ei ddyfarnu i ddarparu mynediad i is-strwythur Microsoft Office y Brifysgol a sicrhau mynediad i Moodle, yr Hwb a gwasanaethau eraill ar-lein y Brifysgol. Nid yw’n bosibl cyfnewid y ddyfais hon am ddewis arall, ac nid yw’r fwrsariaeth hon wedi’i chynllunio i gefnogi ceisiadau am offer arbenigol. Dylai myfyrwyr drafod unrhyw ofynion ar gyfer offer arbenigol gyda staff y rhaglen yn eu Sefydliad academaidd.

  o   Ar ddiwedd cyfnod astudio mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau dros 240 o gredydau yn gymwys i gymryd perchnogaeth o’r ddyfais a ddyrannwyd iddynt.

  Darperir dyfais Microsoft Surface Go gyda bysellfwrdd.

   

 • Grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu a gosod band eang cartref
  neu grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu band eang symudol
 • Cefnogaeth dros dro drwy fenthyciad ddyfais a mynediad at fand eang symudol tymor byr wedi'i dalu ymlaen llaw lle bo angen.
 • Cyfeirio at grantiau a chynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi mynediad cyflym i'r rhyngrwyd fel sy'n briodol.
 • Bydd dyraniad dyfeisiau yn ddarostyngedig i delerau ac amodau.

Meini Prawf Cymhwyster Dyfais:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at ddyfeisiau electronig addas er mwyn cyrchu a defnyddio cyfres o offer ar-lein UWTSD Moodle, Hwb a Microsoft Office, gan gynnwys Timau
  ac
 •  Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu dyfais yn bersonol.

Meini Prawf Cymhwyster Cysylltedd:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at fand eang domestig addas (neu'n byw mewn ardaloedd nad ydyn nhw'n cael eu cynnwys ar hyn o bryd gan ddarparwyr band eang y DU) i gefnogi ymgysylltiad â dysgu o bell
  ac
 • Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu band eang yn bersonol.
Dyddiad olaf i wneud cais: Ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn academaidd
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Bwrsari Addysgol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr israddedig llawn amser sydd ag angen cymorth gyda chostau cysylltiedig â’u cwrs (teithio i leoliad, llyfrau ac offer arbenigol, ayb)
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
08/05/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys copi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a phrawf o’r costau
Noder taw ad-daliad o’r costau hynny fydd y bwrsariaeth yma.
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Addysgol

Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi Ymddieithrio

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (amser llawn a rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr rhwng 18 a 25 oed sydd wedi ymddieithrio o’u teuluoedd. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021 
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – 25% yn nhymor 1, 25% yn nhymor 2 a 50% yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio 

Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
– Bwrsariaeth Astudiaethau Plentyndod

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan amser 
Meini Prawf y Dyfarniad: Myfyrwyr israddedig sy’n cofrestru ar gwrs disgyblaeth Plentyndod ac Addysg
Croeswir ceisiadau oddi wrth darpar fyfyrwyr israddedig sy’n dymuno astudio un o’n cyrsiau ar
gampws Caerfyrddin, Abertawe neu ganolfan addysgu yng Nghaerdydd.

Mae’r bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan amser, ar y rhaglenni cyfrwng Cymraeg neu Saesneg ac i’r rheiny sy’n dewis dilyn y cwrs dwys ‘hyblyg’ dwy flynedd neu rhaglen 3 mlynedd. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £350 
Dyddiad olaf i wneud cais: 31/08/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn dau rhan – £200 yn semester 1 a £150 yn semester 2 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
- Bwrsariaeth Addysg

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan amser 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyrwyr sy’n dymuno astudio ar un o’n rhaglenni boed yn Astudiaethau Addysg neu TAR ar gampws caerfyrddin neu Abertawe.
Anogir ceisiadau ar gyfer y rhaglenni cyfrwng Cymraeg a Saesneg. Dim ond myfyrwyr sy'n cofrestru ar y flwyddyn gyntaf o'u cwrs sy'n medru ymgeisio.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1000 
Dyddiad olaf i wneud cais: 31/08/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
- Bwrsariaeth y Dyniaethau

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan amser 
Meini Prawf y Dyfarniad: Myfyrwyr israddedig sy’n cofrestru ar flwyddyn cyntaf cwrs o ddisgyblaeth Y Dyniaethau ar gawpws Llambed
Mae’r bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan amser, sy’n dymuno astudio ar unrhyw gwrs Sylfaen yn y Dyniaethau 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500 
Dyddiad olaf i wneud cais: 31/08/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn dau rhan – £250 yn semester 1 a £250 yn semester 2 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
- Bwrsariaeth Seicoleg a Chwnsela

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan amser 
Meini Prawf y Dyfarniad: Myfyrwyr israddedig sy’n cofrestru ar gwrs disgyblaeth Seicoleg a Chwnsela ar gampws Abertawe neu Gaerfyrddin
Mae’r bwrsariaethau ar gael i fyfyrwyr amser llawn a rhan amser  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1000 
Dyddiad olaf i wneud cais: 31/08/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Yr Athrofa Addysg a’r Dyniaethau
– Bwrsariaeth Gwaith Ieuenctid a Chymuned

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn a rhan amser 
Meini Prawf y Dyfarniad: Myfyrwyr israddedig sy’n cofrestru ar gwrs disgyblaeth Ieuenctid a Chymuned
Croesewir ceisiadau oddi wrth darpar fyfyrwyr israddedig sy’n cwrdd ag un neu fwy o’r meini prawf canlynol: dros 21, BME, o gefndir gofal, rhan-amser, Anabl, yn dod o gymdogaeth cyfranogiad isel neu Gyfrwng Cymraeg 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500 
Dyddiad olaf i wneud cais: 31/08/2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn dau rhan – £250 yn semester 1 a £250 yn semester 2 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd
- Bwrsariaeth Yr Ysgol Fusnes

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn DU/UE 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr DU/UE sy’n cofrestru ar flwyddyn cyntaf raglen Fusnes israddedig amser llawn o dwy flynedd neu fwy (DipAU, DCU, GSylC, GSylGwydd, BCelf, BGwydd) gyda YDDS yn Abertawe neu Gaerfyrddin
Byddd ymgeiswyr llwyddiannus wedi dod o gefndir diweithdra yn y sectorau allweddol o Fusnes,Twristiaeth, Hamdden, Digwyddiadau, Chwaraeon a Rheolaeth Gwestai o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19 ac yn dymuno dychwelyd i AU er mwyn uwch-sgilio. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y bwrsariaethau i ymgeiswyr llwyddiannus ar sail eu cais bwrsari a chyfweliad cysylltiedig.
Mae’r bwrsariaethau’n cael eu talu mewn 2 rhan:50% ar lwyddiant y cais a’r cyfweliad a 50% ar ddiwedd y semester cyntaf ar sail presenoldeb cyson a chynnydd.
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3.
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd
- Bwrsariaeth Addysg Antur Awyr Agored Cynefin

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr blwyddyn cyntaf (Lefel 4) sy’n cofrestru ar gwrs Addysg Antur Awyr Agored o dwy flynedd neu fwy (DipAU, DCU, GSylC, GSylGwydd, BCelf, BGwydd) gyda YDDS Caerfyrddin. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Bwriad y bwrsariaeth yma yw cynnig cymorth â chostau ychwanegol myfyrwyr blwyddyn cyntaf ar raglen BA Addysg Antur Awyr Agored.
Mae’r bwrsariaeth yn cymryd ffurf taleb at gost offer neu hyfforddiant priodol. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd
- Bwrsariaeth Rheolaeth Gwestai

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn  
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr y DU/UE sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf raglen israddedig amser llawn Rheolaeth Gwestai Rhyngwladol o dwy flynedd neu fwy (DipAU, DCU, GSylC, GSylGwydd, BCelf, BGwydd) gyda YDDS Abertawe.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedi dod o gefndir diweithdra yn y sectorau allweddol o Fusnes, Twristiaeth, Hamdden, Digwyddiadau, Chwaraeon a Rheolaeth Gwestai o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19 ac yn dymuno dychwelyd i AU er mwyn uwch-sgilio. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y bwrsariaethau i ymgeiswyr llwyddiannus ar sail eu cais bwrsari a chyfweliad cysylltiedig.
Mae’r bwrsariaethau’n cael eu talu mewn 2 rhan:50% ar lwyddiant y cais a’r cyfweliad a 50% ar ddiwedd y semester cyntaf ar sail presenoldeb cyson a chynnydd.
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd
– Bwrsriaeth Chwaraeon

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn DU/UE 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr DU/UE sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf raglen israddedig amser llawn Rheolaeth Chwaraeon o dwy flynedd neu fwy (DipAU, DCU, GSylC, GSylGwydd, BCelf, BGwydd) gyda YDDS Abertawe.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedi dod o gefndir diweithdra yn y sectorau allweddol o Fusnes, Twristiaeth, Hamdden, Digwyddiadau, Chwaraeon a Rheolaeth Gwestai o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19 ac yn dymuno dychwelyd i AU er mwyn uwch-sgilio. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y bwrsariaethau i ymgeiswyr llwyddiannus ar sail eu cais bwrsari a chyfweliad cysylltiedig.
Mae’r bwrsariaethau’n cael eu talu mewn 2 rhan:50% ar lwyddiant y cais a’r cyfweliad a 50% ar ddiwedd y semester cyntaf ar sail presenoldeb cyson a chynnydd.
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Athrofa Rheolaeth ac Iechyd
– Bwrsariaeth Twristiaeth

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn DU/UE 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr DU/UE sy’n cofrestru ar flwyddyn gyntaf raglen israddedig amser llawn Hamdden, Twristiaeth neu Ddigwyddiadau o dwy flynedd neu fwy (DipAU, DCU, GSylC, GSylGwydd, BCelf, BGwydd) gyda YDDS Abertawe.
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus wedi dod o gefndir diweithdra yn y sectorau allweddol o Fusnes, Twristiaeth, Hamdden, Digwyddiadau, Chwaraeon a Rheolaeth Gwestai o ganlyniad i’r sefyllfa Covid-19 ac yn dymuno dychwelyd i AU er mwyn uwch-sgilio. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Dyfernir y bwrsariaethau i ymgeiswyr llwyddiannus ar sail eu cais bwrsari a chyfweliad cysylltiedig.
Mae’r bwrsariaethau’n cael eu talu mewn 2 rhan:50% ar lwyddiant y cais a’r cyfweliad a 50% ar ddiwedd y semester cyntaf ar sail presenoldeb cyson a chynnydd.
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Bwrsari Interniaeth

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Amser llawn) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i fyfyriwr israddedig llawn amser sy’n dymuno cael profiad gwaith ychwanegol, perthnasol gyda chwmni nad yw’n gallu cynnig swydd gyflogedig.
Bydd y bwrsari hwn yn helpu gyda
 • chostau teithio a/neu lety.
 • cynnwys Interniaethau INSPIRE a Menter, ond nid elfen lleoliad gwaith orfodol eich cwrs.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
08/05/2020
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys amlinelliad o’r interniaeth, copïau o ohebiaeth gyda’r cwmni a dadansoddiad o gostau
Gwnewch Gais Nawr: Interniaeth

Bwrsari Rhan Amser

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari i helpu myfyrwyr israddedig rhan-amser gyda chostau teithio, deunydd cwrs ac offer arbenigol
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
08/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys copi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a phrawf o’r costau
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Astudio Rhan Amser 

Bwrsari Uwch-sgilio

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (amser llawn) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari sydd ar gael i unrhyw fyfyriwr israddedig sy’n dymuno ymgymryd ag unrhyw ddatblygiad sgiliau ychwanegol sy’n ategol i’w cwrs a’u cyflogadwyedd  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
08/05/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys copi o’r llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr a phrawf o’r costau
Noder bod y bwrsariaeth yma’n cael ei wobrwyo fel ad-daliad o’r costau hynny
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Uwch Sgilio

Bwrsariaeth Astudio Dramor

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn y DU/EU 
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i unrhyw fyfyriwr israddedig sy’n dymuno ymgymryd â semester lawn o astudio dramor gyda un o’n sefydliadau partner. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200 
Dyddiad olaf i wneud cais: 23/10/2020
29/01/2021 
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys copi o’r llythyr cynnig oddi wrth y Swyddfa Rhyngwladol
Noder bod y bwrsariaeth yma’n cael ei dalu wedi i’r Swyddfa Rhyngwladol gadarnhau bod y myfyriwr wedi cyrraedd y sefydliad partner
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Astudio Dramor 

Gwobr Rhagoriaeth Academaidd mewn STEM 2020-21

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru
– Gwobr Rhagoriaeth Academaidd STEM

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn  
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd wedi derbyn (CADARNHAU) eu cynnig i astudio raglen llawn amser mewn Peirianneg, Cyfrifiadureg, Adiladu neu Gadwraeth Amgylcheddol Yn YDDS.  Dim ond myfyrwyr sy'n cofrestru ar y flwyddyn gyntaf sy'n medru ymgeisio.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Gowbr Rhagoriaeth Academaidd Celfydyddau Creadigol / Dylunio 2020-21

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru
– Gwobr Rhagoriaeth Academaidd Celfyddydau / Dylunio Creadigol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn  
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd wedi derbyn (CADARNHAU) eu cynnig i astudio raglen llawn amser ym mhortffolio Celfyddydau/ Dylunio Creadigol. dim ond myfyrwyr sy'n cofrestru yn y flwyddyn gyntaf sy'n medru ymgeisio.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Gwobr Rhagoriaeth Academaidd Menywod mewn STEM 2020-21

Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru
– Gwobr Menywod mewn STEM

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig amser llawn  
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr benywaidd sydd wedi derbyn (CADARNHAU) eu cynnig i astudio raglen llawn amser mewn Peirianneg, Cyfrifiadureg, Adileadu neu Gadwraeth Amgylcheddol yn YDDS. Dim ond myfyrwyr sy'n corfrestru ar y flwyddyn gyntaf sy'n medru ymgeisio.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Medi 2020 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn tri rhan – £250 yn nhymor 1, £250 yn nhymor 2 a £500 yn nhymor 3. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan 

Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg/ Dwyieithog

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Dyfernir yr ysgoloriaeth i fyfyrwyr israddedig sy’n cynnal y cyfan neu ran o’u hastudiaethau trwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog:
£50 am bob 10 credyd a gwblhawyd yn llwyddiannus drwy gyfrwng y Gymraeg/yn ddwyieithog
(rhaid bod o leiaf 50% o’r modylau yn ddwyieithog)
Swm y Dyfarniad: Rhan-amser:  Hyd at £400
Amser llawn: Hyd at £600 (neu £900 mewn rhaglenni gradd dwy flynedd ddwys)
Dyddiad olaf i wneud cais: 26/03/2021 
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r wobr yma’n gysylltiedig â chanlyniadau ac mi fydd yn cael ei wobrwyo wedi’r byrddau arholi ar ddiwedd y flwyddyn academaidd.
Sylwer na fydd myfyrwyr sydd eisoes yn derbyn Ysgoloriaethau Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gymwys ar gyfer £500 cyntaf yr ysgoloriaeth hon ac yn derbyn yr elfen ychwanegol yn unig.
Gwnewch Gais Nawr: Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg Dwyieithog

Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru’n oedolion ifanc (18-25 oed) sy’n gofalu am aelod o’r teulu 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda thystiolaeth ategol
Mae’r bwrsari’n cael ei dalu mewn 3 rhan-daliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofalwr Ifanc