Bwrsariaethau Cyfadran Busnes a Rheolaeth (CBRh)

Business icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i’r myfyrwyr hynny o’r DU/UE sy’n mynd ymlaen o raglen israddedig llawn amser neu ran amser o fewn un o Ysgolion Academaidd y Gyfadran i raglen ôl-raddedig llawn amser neu ran amser yn yr un Ysgol.

(10 dyfarniad ar gael)

Swm y dyfarniad:
Hyd at £500.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Bwrsari Dilyniant Ol-Raddedig

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
13/7/2018.

 

Ysgoloriaeth Ôl-raddedig Yr Athrofa

Vocational Courses Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i ddinasyddion y DU / UE sydd wedi cwblhau gradd israddedig llawn amser neu ran amser ac yn gwneud cais i ymgymryd ag un o’r arbenigeddau a ganlyn ar y TAR Uwchradd yn Y Drindod Dewi Sant:

  • Bioleg
  • Cemeg
  • Ffiseg
  • TGCh
  • Dylunio a Thechnoleg

 (12 dyfarniad ar gael)

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd B mewn TGAU Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £750.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Ysgoloriaeth Ol-Radd Yr Athrofa

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/8/2018.

 


Bwrsariaeth Dilyniant Yr Athrofa

Vocational Courses Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar gael i’r myfyrwyr hynny o’r DU/UE sy’n mynd ymlaen o raglen israddedig llawn amser neu ran amser yn Y Drindod Dewi Sant naill ai i’r rhaglen TAR Cynradd neu TAR Uwchradd (12 dyfarniad ar gael). Mae 6 o’r rhain yn benodol ar gyfer myfyrwyr sy’n astudio ar lefel israddedig yn Yr Athrofa.

Rhaid i ymgeiswyr feddu ar radd B mewn TGAU Saesneg a Mathemateg a gradd C mewn Gwyddoniaeth

Swm y dyfarniad:
Hyd at £500.

Proses gwneud cais:
Ffurflen Gais Bwrsari Dilyniant Yr Athrofa

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
1/8/2018.

 

Bwrsariaeth Ôl-raddedig

 International Study icon

Meini prawf y dyfarniad:
I helpu gyda chostau ychwanegol y cwrs e.e. llyfrau, offer, teithio.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £300.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.


Bwrsariaeth Gofal Plant Ôl-raddedig

Childcare Bursary icon

Meini prawf y dyfarniad:
Ar agor i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd ar y campws.

Mae’r fwrsariaeth hon yn seiliedig ar brawf modd.

Myfyrwyr cymwys yw’r rheiny nad ydynt yn cael y Credydau Treth Gofal Plant.

Telir y fwrsariaeth hon mewn dau randal – 50% yn semester 1 a 50% yn semester 2.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £500.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais gyda chopi o’r llythyr credyd treth .

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
9/11/18 & 8/3/19.

Bwrsariaethau Cwrs Meistr Llywodraeth Cymru Welsh 2018/19

 Welsh Medium/Bilingual icon

Meini prawf y dyfarniad:

Mae meini prawf cymhwyster y bwrsariaethau yn adlewyrchu’r rhai ar gyfer Benthyciad Ôl-radd Cymru:

  • Myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yng Nghymru/ UE.
  • O dan 60 oed. 
  • Ar gael i fyfyrwyr nad ydynt wedi ennill cymhwyster gradd meistr eisoes (mae myfyrwyr sy’n deilio ar Dystysgrif neu Ddiploma Ôl-Raddedig yn gymwys).
  • Dim meini prawf ariannol (h.y. nid yw’r bwrsariaeth yn ddibynnol ar incwm eich teulu)
  • Mae cyrisau Meistr a chyrsiau Meistr Ymchwil yn gymwys, gan gynnwys MA, MSc, LLM, Mhres, MPhil MA trwy Ymchwil ac MSC trwy Ymchwil. (Ni fydd cyrsiau T.A.R, PhD, Meistr Integredig na diploma Ôl-raddedig yn gymwys)

Cliciwch yma am fwy o fanylion

Swm y dyfarniad:
£3,400 

Proses gwneud cais:
Bwrsariaeth Meistr Llywodraeth Cymru 2018-19 Ffurflen

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
14eg Medi 2018

 


Dysgwyr o Bell Ôl-raddedig (DU ac UE)

Bwrsariaeth Dysgu o Bell

distance learning icon

Mae hon yn fwrsariaeth pwrpasol ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gwrs Meistr fel myfyrwyr sy’n Dysgu o Bell.

Dyfernir y fwrsariaeth hon fel gostyngiad mewn ffioedd mewn 3 rhandal tymhorol ar draws y flwyddyn academaidd ac fe’i dyfernir pro-rata yn ôl dwysedd y cwrs e.e. bydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru i astudio 60 credyd yn rhan amser mewn blwyddyn academaidd yn cael gostyngiad o £500 y flwyddyn am ddwy flynedd.

Swm y dyfarniad:
Hyd at £1,000.

Proses gwneud cais:
Ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau:
26/10/18 & 8/3/19.