Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Ôl-raddedig

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau Ôl-raddedig

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr ôl-raddedig

Bwrsariaeth Pobl sy’n Gadael Gofal

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr o dan 25 oed israddedig ac ôl-raddedig sy’n dod i’r brifysgol o gefndir gofal i helpu gyda chostau cychwynnol adnoddau ac offer
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys thystiolaeth ategol
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 3 taliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gadawyr Gofal

Bwrsariaeth Gofal Plant

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr Ôl-raddedig ac Israddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth ar gael i fyfyrwyr â phlant ac nad ydynt yn cael Credydau Treth Gofal Plant.
Sylwer bod y bwrsari hwn yn seiliedig ar brawf modd
Swm y Dyfarniad: Hyd at £500
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda chopi o lythyr credydau treth a thystiolaeth o’r costau gofal plant
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 2 rhan  – 50% yn semester a 50% yn semester 2
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofal Plant

Bwrsariaeth Profi Diagnostig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth i fyfyrwyr sydd ag angen cymorth gyda chostau Asesiad Diagnostig 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £350
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:

Ffurflen gais i gynnwys copi o’ch llythyr hysbysiad Cyllid Myfyrwyr

Gwnewch Gais Nawr:

Bydd angen i fyfyrwyr gyyslltu â'r tîm Gwasanaethau Myfyrwyr priodol i drafod yr angen am brawf Diagnostig a chael copi o'r ffurflen gais. Manylion Cyswllt Gwasanaethau Myfyrwyr: Cysylltu â'r Gwasanaethau Myfyrwyr


Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr amser llawn a rhan amser sydd wedi cofrestru ar gwrs yn YDDS
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ag angen cymorth gyda chostau cysylltedd ddigidol 
Cymorth sydd ar gael:
 • Bydd dyfais UWTSD (gwerth oddeutu £ 500) yn cael ei darparu i fyfyrwyr cymwys trwy gydol eu cwrs.
   - Bydd y Brifysgol yn cadw perchnogaeth dyfeisiau ac yn cael ei reoli gan TG&S.
   - Ar ddiwedd cyfnod astudio mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau dros 240 o gredydau yn gymwys i gymryd perchnogaeth o'r ddyfais a ddyrannwyd iddynt
 • Grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu a gosod band eang cartref
  neu grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu band eang symudol
 • Cefnogaeth dros dro drwy fenthyciad ddyfais a mynediad at fand eang symudol tymor byr wedi'i dalu ymlaen llaw lle bo angen.
 • Cyfeirio at grantiau a chynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi mynediad cyflym i'r rhyngrwyd fel sy'n briodol.
 • Bydd dyraniad dyfeisiau yn ddarostyngedig i delerau ac amodau.

Meini Prawf Cymhwyster Dyfais:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at ddyfeisiau electronig addas er mwyn cyrchu a defnyddio cyfres o offer ar-lein UWTSD Moodle, Hwb a Microsoft Office, gan gynnwys Timau
  ac
 •  Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu dyfais yn bersonol.

Meini Prawf Cymhwyster Cysylltedd:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at fand eang domestig addas (neu'n byw mewn ardaloedd nad ydyn nhw'n cael eu cynnwys ar hyn o bryd gan ddarparwyr band eang y DU) i gefnogi ymgysylltiad â dysgu o bell
  ac
 • Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu band eang yn bersonol.
Dyddiad olaf i wneud cais: Ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn academaidd
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Bwrsariaeth Dysgu o Bell (cwrs yn y Dyniaethau)

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig
Meini Prawf y Dyfarniad: Mae’r bwrsariaeth ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ar raglen ôl-radd a addysgir yn YDDS  
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,550
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £550 yn y flwyddyn gyntaf a £500 y flwyddyn yn y ail a’r drydedd. 
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Dysgu o Bell Dyniaethau

Bwrsariaeth Dysgu o Bell (ag eithrio’r Dyniaethau)

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (DU/EU)
Meini Prawf y Dyfarniad: Mae’r bwrsariaeth ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ar raglen Meistr (ag eithrio’r Dyniaethau) a addysgir yn YDDS.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 yn y flwyddyn gyntaf a £500 yn yr ail flwyddyn.. 
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Dysgu o Bell

Bwrsariaeth Ôl-raddedig Ducere YDDS

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig  
Meini Prawf y Dyfarniad: Mae’r bwrsariaeth ar gael i’r rheiny sy’n dysgu o bell ac yn cofrestru ar gwrs MBA a addysgir ar y cyd gyda Ducere. 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000 
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr ymgeisio ar unrhyw adeg
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 yn y flwyddyn gyntaf a £500 yn yr ail flwyddyn.. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen Gais ar gael yn fuan

Bwrsariaeth Pobl sydd wedi Ymddieithrio 

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig (Amser llawn a Rhan-amser)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr o dan 25 oed israddedig ac ôl-raddedig sy’n dod i’r brifysgol ac wedi ymddieithrio’n llwyr a’u teulu
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021 
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais i gynnwys tystiolaeth ategol
Mae’r bwrsariaeth yn cael ei dalu mewn 3 rhan-daliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%  
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Myfyrwyr sydd wedi ymddieithrio

Bwrsariaeth Ôl-raddedig

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig DU/UE sydd ar y campws
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig sydd ar y campws i helpu gyda chostau ychwanegol y cwrs (llyfrau, offer, teithio, ayb).
Swm y Dyfarniad: Hyd at £200
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/20
05/03/21
Gwybodaeth Ychwanegol: Rhaid bod ymgeiswyr wedi gwneud cais am bob cefnogaeth Cyllid Myfyrwyr sydd ar gael iddynt cyn gwneud cais ar gyfer y bwrsari yma. Ni fydd myfyrwyr sydd eisioes wedi wedi derbyn Bwrsari Dysgu o Bell neu’r Bwrsari Dilyniant PCYDDS yn medru ymgeisio.  
Gwnewch Gais Nawr: Ysgoloriaeth Astudio Ôl-radd

Bwrsariaeth Dilyniant Ôl-raddedigion Y Drindod Dewi Sant

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr israddedig(a graddedgion diweddar PCYDDS) sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-raddedig a’i addysgir gan PCYDDS.
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth a ddyfernir i fyfyrwyr sydd newydd (o fewn dwy flynedd) gwblhau gradd israddedig yn Y Drindod Dewi Sant ac sy’n mynd ymlaen i raglen ôl-radd amser llawn neu rhan amser e.e. MA/MRes (ond yn eithrio PGDip/PG Cert)
Swm y Dyfarniad: Hyd at £3,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol:

Mae’r bwrsariaeth yn cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd pro-rata â chost a dwysder astudio. Mae’r £3,000 ar gyfer cyrsiau â ffioedd o £7,500 neu fwy. (Bydd gostyngiad o £1,000 ar gyrsiau MA llawn â ffiöedd o £5050)

Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen Gais Bwrsari Dilyniant Ol-Raddedig

Nawdd Llywodraeth Cymru:
Cynllun Bwrsariaeth Meistr 60+

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod:

Myfyrwyr 60+ ar gwrs Meistr

Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i fyfyrwyr sy’n hanu o Gymru/yr UE sy’n 60 oed neu’n hŷn.
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr a addysgir neu ymchwil 180 credyd llawn.
Swm y Dyfarniad: Hyd at £4,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Meistr Llywodraeth Cymru 60+

Nawdd Llywodraeth Cymru:
Bwrsariaeth Meistr STEMM

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (STEMM)
Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistr 180 credyd a addysgir neu ymchwil mewn pynciau STEMM
 • Ar gael i raglenni meistr STEMM cymwys sy’n dechrau yn YDDS o fis Medi
 • Bydd y rhaglenni cymwys yn cael eu cadarnhau cyn bo hir
 • Cyrsiau llawn amser (1 flwyddyn yn unig) a rhan amser (2 flynedd yn unig) yn gymwys
 • Ar gael hefyd i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn
 • Mae’r nawdd STEMM hwn yn ychwanegol i’r cynllun nawdd ôl-raddedig sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr Cymru
Swm y Dyfarniad: Hyd at £2,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: STEMM - (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg, Mathemateg neu Wyddoniaeth)
Gwnewch Gais Nawr:

Bwrsari Meistr Llywodraeth Cymru STEM


Nawdd Llywodraeth Cymru:
Bwrsariaeth Meistr Cyfrwng Cymraeg

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr ôl-raddedig (Cyfrwng y Gymraeg)
Meini Prawf y Dyfarniad:
 • Ar gael i’r rheiny sy’n astudio rhaglenni gradd meistri a addysgir neu ymchwil 180 credyd llawn trwy gyfrwng y Gymraeg. 
 • Ar gael i raglenni meistr STEMM cymwys sy’n dechrau yn YDDS o fis Medi
 • Bydd y rhaglenni cymwys yn cael eu cadarnhau cyn bo hir
 • Cyrsiau llawn amser (1 flwyddyn yn unig) a rhan amser (2 flynedd yn unig) yn gymwys
 • Ar gael hefyd i fyfyrwyr 60 oed neu’n hŷn
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r nawdd hwn yn ychwanegol i’r cynllun nawdd ôl-raddedig sydd ar waith ar gyfer myfyrwyr o Gymru o fis Medi
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Meistr Llywdoraeth Cymru Cyfrwng Cymraeg

Bwrsariaeth Oedolion Ifanc sy’n Ofalwyr

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr (Amser llawn a Rhan-amser) y DU/UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth ar gyfer myfyrwyr sydd wedi cofrestru’n oedolion ifanc (18-25 oed) sy’n gofalu am aelod o’r teulu 
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Ffurflen gais gyda thystiolaeth ategol
Mae’r bwrsari’n cael ei dalu mewn 3 rhan-daliad (un bob tymor) - 25%, 25% a 50%
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsari Gofalwr Ifanc