Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau  -  Rhyngwladol

Isod ceir manylion am yr ysgoloriaethau a’r bwrsarïau sydd ar gael i’n myfyrwyr rhyngwladol

 

Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr amser llawn a rhan amser sydd wedi cofrestru ar gwrs yn YDDS
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsariaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ag angen cymorth gyda chostau cysylltedd ddigidol 
Cymorth sydd ar gael:
 • Bydd dyfais YDDS Microsoft Surface Go (Intel Pentium Gold Processor, 64GB Solid State Drive, 4GB RAM) yn cael ei ddarparu i fyfyrwyr cymwys trwy gydol eu cwrs.
  • Bydd y Brifysgol yn cadw perchnogaeth dyfeisiau a fydd yn cael eu rheoli gan TG &S.
  • Mae’r ddyfais Microsoft Surface Go yn cael ei ddyfarnu i ddarparu mynediad i is-strwythur Microsoft Office y Brifysgol a sicrhau mynediad i Moodle, yr Hwb a gwasanaethau eraill ar-lein y Brifysgol. Nid yw’n bosibl cyfnewid y ddyfais hon am ddewis arall, ac nid yw’r fwrsariaeth hon wedi’i chynllunio i gefnogi ceisiadau am offer arbenigol. Dylai myfyrwyr drafod unrhyw ofynion ar gyfer offer arbenigol gyda staff y rhaglen yn eu Sefydliad academaidd.

  o   Ar ddiwedd cyfnod astudio mae myfyrwyr sydd wedi cwblhau dros 240 o gredydau yn gymwys i gymryd perchnogaeth o’r ddyfais a ddyrannwyd iddynt.

  Darperir dyfais Microsoft Surface Go heb unrhyw berifferolion ychwanegol. Bydd angen i fyfyrwyr sydd am ychwanegu bysellfwrdd brynu’r rhain eu hunain am gost gymharol isel megis hwn

   (Gorchudd Arteck Microsoft Surface Go , Allweddell di-wifr Blutooth cludadwy Ultra-Slim a ddarperir fel enghraifft. Mae masnachwyr a bysellfyrddau eraill ar gael.)

 • Grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu a gosod band eang cartref
  neu grant hyd at £100 y flwyddyn i gefnogi prynu band eang symudol
 • Cefnogaeth dros dro drwy fenthyciad ddyfais a mynediad at fand eang symudol tymor byr wedi'i dalu ymlaen llaw lle bo angen.
 • Cyfeirio at grantiau a chynlluniau Llywodraeth Cymru i gefnogi mynediad cyflym i'r rhyngrwyd fel sy'n briodol.
 • Bydd dyraniad dyfeisiau yn ddarostyngedig i delerau ac amodau.

Meini Prawf Cymhwyster Dyfais:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at ddyfeisiau electronig addas er mwyn cyrchu a defnyddio cyfres o offer ar-lein UWTSD Moodle, Hwb a Microsoft Office, gan gynnwys Timau
  ac
 •  Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu dyfais yn bersonol.

Meini Prawf Cymhwyster Cysylltedd:
Mae'r fwrsariaeth hon wedi'i chynllunio i gefnogi myfyrwyr sydd wedi cofrestru sydd:

 • Yn methu â chael mynediad at fand eang domestig addas (neu'n byw mewn ardaloedd nad ydyn nhw'n cael eu cynnwys ar hyn o bryd gan ddarparwyr band eang y DU) i gefnogi ymgysylltiad â dysgu o bell
  ac
 • Yn gallu dangos bod cost yn rhwystr i brynu band eang yn bersonol.
Dyddiad olaf i wneud cais: Ceisiadau ar agor drwy gydol y flwyddyn academaidd
Gwnewch Gais Nawr: Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol yr UE

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr UE
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr ar-gampws o’r UE sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)  
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Cronfa Amgylchiadau Esgusodol Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol
Meini Prawf y Dyfarniad: Cymorth i fyfyrwyr rhyngwladol ar-gampws sy’n wynebu costau ariannol annisgwyl
(costau cyfreithiol/ cyfieithu, apeliadau cysylltiedig â visa, profedigaeth, salwch neu anabledd)
Swm y Dyfarniad: Gwneir dyfarniadau’n ôl yr angen
Dyddiad olaf i wneud cais: Gall myfyrwyr wneud cais unrhyw bryd
Gwybodaeth Ychwanegol:  
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflenni ar gael o Wasanaethau Myfyrwyr neu'r Swyddog Cyllid Myfyriwr ar eich campws

Bwrsari Dysgu o Bell Ôl-raddedig Rhyngwladol

Yn berthnasol i’r Grŵp(iau) Myfyrwyr isod: Myfyrwyr rhyngwladol (du allan i’r DU/UE)
Meini Prawf y Dyfarniad: Bwrsari ar gael i fyfyrwyr rhyngwladol sy’n cofrestru ar gwrs ôl-radd a addysgir fel myfyriwr Dysgu o Bell
Swm y Dyfarniad: Hyd at £1,000
Dyddiad olaf i wneud cais: 06/11/2020
&
05/03/2021
Gwybodaeth Ychwanegol: Mae’r bwrsari’n cael ei wobrwyo fel gostyngiad ffîoedd mewn rhan-daliadau ar draws y flwyddyn academaidd. pro-rata â’r dwysder astudio e.e. bydd myfyrwyr sy’n astudio 60 credyd mewn blwyddyn yn derbyn gostyngiad o £500 y flwyddyn am ddwy flynedd. 
Gwnewch Gais Nawr: Ffurflen gais ar gael yn fuan