Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Chwaraeon  -  Canolfan Chwaraeon Campws Caerfyrddin

Cadw'n heini er mwyn... teimlo yn grêt

Mae Canolfan Chwaraeon ac Ystafelloedd Ffitrwydd y Drindod ar agor i bawb!

 • Rhaglenni wedi'u teilwra at eich anghenion chi
 • Prisiau cystadleuol a phecynnau da ar gael
 • Lleoliad cyfleus
 • Staff wedi'u hyfforddi i'ch hysgogi a'ch annog i ddal ati i gyflawni eich no

Ystafell Iechyd a Ffitrwydd - yn cynnwys yr offer Technogym diweddaraf a pheiriannau gwrthsefyll wedi'u lleoli mewn awyrgylch eang a chyfeillgar.

Neuadd Chwaraeon - neuadd aml-bwrpas sy'n gallu cael ei defnyddio ar gyfer nifer o chwaraeon hy, pêl-droed 5-bob ochr, tennis, badminton, pêl-fasged, tennis meddal, pêl-foli, pêl-rwyd a dringo tu mewn.

Cysylltu

Canolfan Chwaraeon
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant,
Caerfyrddin,
SA31 3EP,

Ffôn: 01267 676942
E-bostcanolfanchwaraeon@ydrindoddewisant.ac.uk

Neuadd Chwaraeon

Neuadd chwaraeon amlbwrpas ddeuol

Mae cyfleusterau’r neuadd yn cynnwys:

 • 4 Cwrt Badminton
 • 1 Cwrt Pêl-foli
 • Cwrt Pêl-fasged
 • Llain 5-bob-ochr
 • Cwrt Tenis dan do
 • Cyrtiau Pêl-rwyd
 • Byrddau Tenis Bwrdd
 • 4 Cwrt Tenis Byr
 • Wal Ddringo dan do

Ystafell Ffitrwydd

Yn yr Ystafell Ffitrwydd mae ystod eang o beiriannau cardiofasgwlaidd a gwrthiant Technogym yn ogystal â phwysau rhydd, ac mae’n darparu cyfleusterau rhagorol ar gyfer ymarfer. Mae llawer o gymwysterau gan ein staff a phrofiad o ddarparu cefnogaeth a chyngor i ddefnyddwyr, beth bynnag bo’u rheswm am ymarfer. Er diogelwch ac er mwyn galluogi i bob defnyddiwr allu gwneud y mwyaf o’r Ystafell Ffitrwydd, rhaid cael eich anwytho’n llawn cyn defnyddio’r Ystafell Ffitrwydd.

Anwytho

Rhoddir anwythiad i bob aelod newydd ar sut i raglennu peiriannau a gosod pwysau, a rhoddir amlinelliad o fesurau diogelwch ar gyfer hyfforddi. Rhoddir rhaglen hyfforddi i bob aelod newydd er mwyn ei osod ar ben y ffordd. Rhaid trefnu pob anwythiad trwy alw Derbynfa’r Ganolfan Chwaraeon ar 01267 676942.

Profi Ffitrwydd

Mae hyn yn cynnwys profi’ch ffitrwydd ac iechyd er mwyn cael canlyniadau y gellir eu defnyddio ar gyfer cynllunio rhaglenni ffitrwydd a mesur gwellhad. Mae profi ffitrwydd ar gael mewn dau becyn.

 • mesuriad sylfaenol o newidynnau iechyd: £7.50
 • mesuriad cynhwysfawr o newidynnau iechyd: £15

Sylwer rhaid bod yn aelod o’r Ganolfan er mwyn defnyddio’r Ystafell Ffitrwydd.

Offer Cardio:

 • 5 Peiriant Rhedeg Excite
 • 3 Beic Unionsyth Excite
 • 3 Beic Gorweddol Excite
 • 3 Pheiriant Trawsymarfer Excite
 • 3 Pheiriant Rhwyfo Concept II

Peiriannau Gwrthiant:

 • Gwasg-goesau
 • Gorestyn-goesau
 • Plŷg-goesau
 • Gwasg-frest
 • Gwasg-sgwyddau
 • Peiriant Tynnu Lawr Ochrol
 • Ceblau Rhydd
 • Peiriant Abdomen
 • Gorestyn Cefn Isaf
 • Peiriant Smith
 • Gwasg-fainc
 • Detholiad o ddymbelau o 1kg - 30kg
 • Bar Olympaidd
 • 205 kg o Ddisgiau Pwyso

Mae offer eraill yn yr Ystafell Ffitrwydd yn cynnwys - Peli Ffitrwydd, Bandiau Gwrthiant, Peli Ymarfer, Bwrdd Siglo, Rhaffau Sgipio, ac ati.

Llogi Offer

Mae nifer o eitemau o offer chwaraeon gan y Ganolfan Chwaraeon i’w llogi os bydd eu hangen gan gwsmer. Fodd bynnag, disgwylir i gwsmeriaid ddod â’u hoffer eu hun.

Gofynnir i’r cwsmer adael un ai’i gerdyn aelodaeth neu ryw ddull adnabod fel blaendal am yr eitemau sydd eu hangen. £1.50 yr awr yw’r tâl am y gwasanaeth hwn er mwyn i’r gweithgaredd perthnasol fynd yn ei flaen. Rhaid talu ar gyfer unrhyw beth a dorrir neu cedwir cardiau aelodaeth nes derbyn taliad.

Mae'ch aelodaeth yn cynnwys:

 • Sesiwn ymgynghori am ddim ar eich ymweliad cyntaf
 • Rhaglen hyfforddi bersonol am ddim
 • Asesiad ffitrwydd pellach yn ystod y flwyddyn

Holiadur Paratoi ar gyfer Ymarfer Corff

Archebion am y Neuadd Chwaraeon

 • Ffurflen Gais Aelodaeth
 • Ffurflen Bwcio Cyfleusterau Chwaraeon


Diddymu Trefniadau

Mae angen rhybudd 24 awr er mwyn diddymu unrhyw drefniad, neu bydd rhaid talu.


Costau Aelodaeth

Aelodaeth o’r Gampfa

AELODAETH MYFYRWYR

TÂL

Taliad Blynyddol

£190

Taliad Misol
(Arian, Cerdyn Debyd/ Credyd, Siec)

£20

Talu wrth Ymarfer

£4

Talu wrth Ymarfer (adegau tawel)
10:00am-3:00pm

£2

Mae’r Ganolfan Chwaraeon ar agor i holl fyfyrwyr a staff Coleg Prifysgol y Drindod ac i’r cyhoedd yn gyffredinol. Rhaid i unigolion fod dros 16 oed i gael mynediad i’r Ystafell Ffitrwydd.

Partïon

Nod y pecyn partïon yw cael gwared â’r drafferth o drefnu parti pen-blwydd neu unrhyw ddathliad arall. Cynigir nifer o weithgareddau sy’n rhoi cyfle i ddefnyddwyr gael hwyl dan arolygiaeth wyliadwrus. Mae’r chwaraeon sydd ar gael yn cynnwys pêldroed, pêl-rwyd, pêl-fasged, pêl-foli neu mae nifer o chwaraeon racedi ar gael. Os bydd angen, gellir paratoi lluniaeth wedyn yn y Ganolfan Halliwell er mwyn cwblhau’r dathlu.

Dyddiau i’r Teulu

Ar benwythnosau penodedig drwy’r flwyddyn, dewch i brofi nifer o chwaraeon gwahanol. Hwyl i’r teulu cyfan. Am fwy o wybodaeth a dyddiad y dydd penodedig nesaf, cysylltwch â Derbynfa’r Ganolfan Chwaraeon.

Gwersylloedd Haf i Bobl Ifanc

Yn ystod gwyliau ysgol y Pasg a’r Haf bydd y Ganolfan Chwaraeon ar y cyd â’r Ysgol Chwaraeon yn rhedeg gwersylloedd haf ar gyfer y gymuned leol. Bydd y gwersylloedd yn gwahodd pobl ifanc 7 i 14 oed i gymryd rhan mewn amrywiaeth o chwaraeon, a gweithgareddau celf a hwyl. Bydd y bobl ifanc yn cael eu harolygu trwy gydol y sesiynau gan staff cymwys, sy’n anelu at wneud y sesiynau’n hwyl ac yn llawn gwybodaeth. Bydd y gwersylloedd yn darparu cyfle i’r bobl ifanc brofi chwaraeon /gweithgaredd newydd neu i wella hoff weithgaredd. Aelodau ag Anghenion Ychwanegol

Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn croesawu pob ymholiad oddi wrth aelodau posibl a byddwn yn gwneud pob ‘addasiad rhesymol’ er mwyn ymgymhwyso ar gyfer defnyddwyr. Rydym yn credu bod y rhan fwyaf o ardaloedd, cyfleusterau ac offer yn y Ganolfan yn hygyrch i bawb.

Gofal Plant

Mae Meithrinfa Ddydd (Y Gamfa Wen) ychydig gannoedd o lathenni oddi wrth y Ganolfan Chwaraeon. Dyma gyfle delfrydol i hyfforddi tra bod rhywun yn gofalu am y plantos. Bydd angen cofrestru cychwynnol yn y Feithrinfa, wedyn yn dibynnu ar y lle sydd ar gael. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â 01267 676645.

Dim Smygu

Mae polisi dim smygu gan y Brifysgol. Mae’r Ganolfan Chwaraeon yn ardal ddim smygu.

Pethau Gwerthfawr

Peidiwch adael pethau gwerthfawr yn yr ystafelloedd newid. Mae loceri ar gael ar gyfer dillad a phethau gwerthfawr bach megis ffonau symudol a waledi. (Mae tâl o £1 sy’n cael ei ddychwelyd.) Rhaid gwacáu pob locer ar ddiwedd y noson. Ni all y Brifysgol fod yn gyfrifol am ddiogelwch unrhyw eiddo a adewir yn y Ganolfan.

Esgidiau a Dillad

Rhaid i gwsmeriaid wisgo esgidiau nad yw’n gadael olion, sy’n lân ac yn briodol ar gyfer y gweithgaredd maent yn cymryd rhan ynddo. Gofynnir i ddefnyddwyr beidio gwisgo’r un esgidiau ag y maent wedi’u gwisgo tu allan. Bydd staff y Ganolfan Chwaraeon yn atal defnyddwyr rhag cymryd rhan mewn gweithgaredd os byddant yn gwisgo esgidiau a allai faeddu neu adael olion ar y llawr. Cynghorir cwsmeriaid i wisgo dillad addas ar gyfer y gweithgaredd.

Mae’r Ganolfan Chwaraeon hefyd yn gartref i Glinig Gofal Cymalau newydd sy’n darparu arbenigedd mewn ffisiotherapi, ymgynghoriaeth orthopedig ac anafiadau chwaraeon i gleifion â chyflyrau cyhyrysgerbydol. Mae’r Clinig Gofal Cymalau’n croesawu cyfeiriadau oddi wrth Feddygon, Ffisiotherapyddion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol eraill yn ogystal ag oddi wrth gleifion preifat.

Am fwy o wybodaeth:

Clinig Cymal Ofal
Canolfan Chwaraeon
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3EP

ffoniwch 01267 676941

Manylion Cyswllt

Canolfan Chwaraeon
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Caerfyrddin
SA31 3EP
Cymru

Ffôn: 01267 676942
E-bostcanolfanchwaraeon@ydrindoddewisant.ac.uk

Oriau Agor

Llun - Gwener 7.00am - 10.00pm
Dydd Sadwrn & Dydd Sul 10.00am - 1.00pm