Cyllid Myfyrwyr

Poeni am ffioedd? Peidiwch â phoeni, mae cymorth ar gael


Y prif ffeithiau yw na fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr yn talu dim yn syth ac ni fydd yn rhaid iddynt ei dalu’n ôl tan eu bod yn ennill dros £21,000 y flwyddyn fel person â gradd.

Os ydych yn gymwys i dderbyn cymorth gan eich bod yn fyfyriwr o’r DU, a byddwch yn ad-dalu’r un faint pa faint bynnag yw’r ffi dysgu.

Bydd y tâl yn cael ei dynnu’n awtomatig o’ch cyflog os byddwch yn gweithio yn y DU ar ôl gorffen eich cwrs, fel sy’n digwydd gyda threthi ac yswiriant cenedlaethol.

Faint fydd fy nghwrs yn ei gostio?

Mae cost eich cwrs yn dibynnu ar nifer o bethau – yn bennaf pa gwrs rydych chi’n ei ddewis a ble rydych yn byw adeg ymgeisio am y cwrs.
Er ein bod ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi pennu ffioedd o £9,000 ar gyfer ein cyrsiau israddedig, mae gennym ystod o ysgoloriaethau a bwrsarïau sy’n seiliedig ar brawf modd, yn cynnwys £1000 tuag at gost llety yn y Brifysgol yn eich blwyddyn gyntaf os ydych yn fyfyriwr sy'n talu ffioedd llawn.

Os ydych yn byw yng Nghymru neu’r UE (ac eithrio gweddill y DU), ar hyn o bryd byddwch yn talu £3,810 y flwyddyn am gwrs llawn amser (mae benthyciad ffioedd yn talu am hyn) am fod Llywodraeth Cymru yn darparu grant ffioedd i helpu i dalu costau'r ffi bob blwyddyn. Ac mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau ar gael gan y Brifysgol i gefnogi myfyrwyr dawnus o bob cefndir. Mae hefyd ysgoloriaethau penodol y gallwch wneud cais amdanynt os ydych yn bwriadu astudio drwy gyfrwng y Gymraeg gyda ni. Gallwch weld pa gyrsiau sy'n gymwys am ysgoloriaeth y Coleg Cymraeg Cenedlaethol drwy fynd ar eu gwefan nhw.

I gael mwy o wybodaeth ynghylch costau astudio ewch i dudalen Cymorth Ariannol gan Wasanaethau Myfyrwyr.