Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid  -  Adegau Pwysig i roi Cymorth

Adegau Pwysig i roi Cymorth yn Ystod Proses Gwneud Cais UCAS

Os ydych chi’n rhiant neu'n warcheidwad, gall fod yn anodd gwybod sut i helpu’ch plentyn neu berson ifanc drwy broses ymgeisio. Felly, rydym wedi llunio’r canllaw cyflym hwn sy’n cynnwys ein hawgrymiadau ar i'w cefnogi yn ystod gwahanol gamau.Blwddyn 12

Mehefin

Pan fydd yr arholiadau Safon Uwch Gyfannol wedi dod i ben, gallwch annog eich plentyn i lunio rhestr hir o gyrsiau posibl. Mae dewis cwrs yn gallu bod yn dasg anodd ond gallent dechrau drwy ystyried y canlynol:

  • Rhagolygon Gyrfa - efallai bod ganddyn nhw yrfa mewn golwg eisoes, os felly helpwch nhw i ymchwilio i ba raddau fydd yn caniatáu iddyn nhw ennill yr yrfa hon. Os nad ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw am ei wneud yn y dyfodol, atgoffwch nhw y gallan nhw gadw eu hopsiynau ar agor gan y bydd ennill unrhyw fath o radd yn eu harfogi â sgiliau trosglwyddadwy i'w helpu i ennill gyrfa mewn sawl maes gwahanol.
  • Astudiaethau Cyfredol - efallai yr hoffent barhau â phwnc y maent yn ei astudio yn yr ysgol neu'r coleg, ond mae'r brifysgol hefyd yn gyfle i ddysgu rhywbeth hollol newydd. Mae mynychu sesiynau blasu yn ffordd wych o brofi gwahanol gyrsiau a'r hyn maen nhw'n ei gynnig.
  • Diddordebau a Hobïau - atgoffwch nhw y byddan nhw'n treulio tair blynedd neu fwy yn astudio'r un cwrs, felly mae'n bwysig eu bod nhw'n ei fwynhau. Gall gradd prifysgol fod yn fwy na diddordeb academaidd, gallai fod yn hobi ac os oes ganddyn nhw fwy nag un diddordeb, mae'n bosib astudio gradd anrhydedd ar y cyd. 
  • Gofynion Mynediad - edrychwch yn ofalus ar y gofynion mynediad a gwnewch yn siŵr bod eich mab neu ferch yn gwneud popeth y gallant i’w bodloni.

Mae nawr yn amser da i ddechrau ymchwilo a dechrau mynychu diwrnodau agored prifysgolion. Mae darganfod am gynnwys y cwrs yn ogystal â dod i wybod mwy am y brifysgol yn rhan bwysig o'r cam hwn.

Y peth pwysicaf i'w gofio wrth iddynt ddewis eu cwrs, yw mai nhw sydd i benderfynu yn y pen draw, a nhw yn unig. Byddwch yno i'w cefnogi a pheidiwch â chael eich temtio i ddylanwadi eu penderfyniad i unrhyw gyfeiriad er eich budd personol.

Mehefin-Awst

Mae hwn yn amser da i’ch mab neu ferch ddechrau drafftio’u datganiad personol. Gallwch chi helpu drwy amlygu eu cryfderau a’u sgiliau, a’u helpu gyda syniadau am sut i lenwi unrhyw fylchau yn eu profiad. Mae hwn yn amser da i’w hannog i chwilio am waith â thâl neu waith gwirfoddol, cysgodi neu interniaethau sy’n berthnasol i’w meysydd diddordeb.


Blwyddyn 13

Medi-Tachwedd

Mae’n dymor gwneud ceisiadau UCAS. Os nad ydynt eisoes wedi penderfynu ar gwrs, gall eich plentyn neu berson ifanc gofyn am gyngor gan athrawon ac ymgynghorydd gyrfaoedd. Parhewch i fynychu cymaint o ddiwrnodau agored ag y gallwch er mwyn eu helpu i wneud penderfyniad hyddysg. Gallech ofyn iddynt sut mae eu datganiad personol yn dod yn ei flaen.

Rhagfyr

Gyda’r dyddiad cau, Ionawr 15 yn prysur agosáu, gwnewch yn siŵr bod eich plentyn wedi penderfynu ar eu dewisiadau terfynol ac wedi rhoi trefn ar eu datganiad personol. A allech chi eu helpu gyda gwiriadau terfynol a phrawf-ddarllen cyn ei gyflwyno?

Ionawr-Mawrth

Fe ddylai cynigion gan brifysgolion ddechrau cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn, ond os nad ydy’ch plentyn wedi clywed dim eto, peidiwch â phoeni – mae gan brifysgolion nes fis Mai i ymateb a bydd rhai’n gyflymach nag eraill. Hefyd, gall cyfweliadau a phrofion mynediad ddechrau cyrraedd yn ystod y cyfnod hwn, felly gallwch helpu gyda pharatoi at y rhain a sicrhau bod trefniadau teithio wedi’u gwneud.

Os ydy’ch mab neu ferch yn gwneud cais am gwrs creadigol, gallwch hefyd holi sut mae eu portffolio o waith yn datblygu.

Mae Nawr hefyd yn amser da i ddechrau edrych ar gyllid myfyrwyr a gwneud cais.

Ebrill-Mai

Amser penderfynu: ydy’ch mab neu ferch wedi cael ac ymateb i gynigion? Ydy eu dewisiadau wedi newid? Ydyn nhw wedi setlo ar eu cynigion pendant a’u rhai wrth gefn? Ceisiwch wneud yn siŵr bod ganddynt gynllun wrth gefn rhag ofn na fydd pethau’n troi allan yn ôl eu gobeithion.

Hefyd, mae’n rhaid iddynt fod wedi rhoi trefn ar eu cais am lety myfyrwyr gan fod neuaddau preswyl fel arfer yn cael eu dyrannu ar sail y cyntaf i’r felin.

Mai-Mehefin

Tymor arholiadau: amser gwneud yn siŵr bod eich mab neu ferch wedi paratoi cystal â phosibl i gael y graddau, ac i roi cymorth emosiynol iddynt ar yr adeg llawn straen hon.

Canol Awst
  • Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn barod ar gyfer diwrnod canlyniadau (sydd fel arfer ar ddydd Iau yng nghanol mis Awst) gyda gwybodaeth ar sut i wirio a chadarnhau eu lle trwy UCAS Track.

  • Mae’n syniad da osgoi trefnu gwyliau dramor yn ystod adeg canlyniadau gan ei fod yn debygol y bydd rhaid ichi allu cysylltu â’u dewis brifysgol.

    Os ydych chi’n credu ei fod yn bosibl y bydd rhaid i’ch mab neu ferch ddefnyddio proses Clirio, mae’n werth gwneud rhyw faint o ymchwil cefndir ar gyrsiau ac opsiynau posibl ymlaen llaw, a gwneud yn siŵr eu bod yn gallu cyrchu’r rhyngrwyd a ffôn ar ddiwrnod canlyniadau.

  • Yn ystod aged Clirio, efallai mai dim ond am raddau y bydd rhai prifysgolion yn gofyn, lle bod rhai eraill yn gofyn cwestiynau i helpu iddynt benderfynu p’un a ydynt am gynnig lle. Bydd angen eich cymorth emosiynol ar eich plentyn yn ystod y cyfnod hwn, a bydd angen iddynt wneud y galwadau ffôn eu hunain, ond os ydych chi wedi paratoi’n dda at y diwrnod gyda’r manylion cyswllt priodol, gall hynny fod yn help mawr.

  • Unwaith y byddant wedi sicrhau lle, mae’n bwysig gwirio beth sy’n digwydd nesaf o ran llety os ydynt yn symud i mewn i neuadd. Efallai bod angen iddynt gadarnhau bod ystafell wedi’i rhoi iddynt, ac fel arfer, byddant yn cael manylion llawn am yr hyn i ddod gyda nhw a dyddiadau symud i mewn.

Medi

Ar yr adeg hon, gallwch helpu iddynt baratoi at fywyd yn y brifysgol drwy drefnu’r holl bethau bach o adref allai helpu iddynt ymgartrefu yn eu cartref newydd. Os nad yw eich mab neu ferch wedi arfer paratoi bwyd iddyn nhw eu hunain neu olchi eu dillad eu hunain, nawr yw’r amser i helpu iddynt fireinio’r sgiliau hynny!

Fel arfer, mae myfyrwyr y flwyddyn gyntaf yn cychwyn eu cwrs yn ystod trydedd neu bedwaredd wythnos mis Medi, felly mae’n syniad da cadw penwythnosau’n rhydd o gwmpas yr adeg hon oherwydd efallai y bydd arnynt angen eich help i symud i mewn i’w llety... ond wedyn, maen nhw ar ben eu hunain a’r cwbl allwch chi ei wneud yw aros am yr alwad ffôn gyntaf!