Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid  -  Pam Prifysgol?

Pam Prifysgol?

Mae'r Brifysgol neu Addysg Uwch yn barhad astudio ar ôl 18 oed ac mae'n gam naturiol i lawer sy'n symud ymlaen o addysg ysgol neu goleg.

Heb os, mae'n fuddsoddiad mawr ac yn brofiad sy'n newid bywydau, ac rydym yn deall, gyda chymaint o opsiynau ar gael i fyfyrwyr ar ôl gadael yr ysgol neu'r coleg, efallai eich bod yn meddwl tybed sut y gall eich anwyliaid wybod mai Prifysgol yw'r llwybr cywir iddynt?

  • Ar wahân i fwy o botensial ennill cyflog a gwell rhagolygon gyrfa, mae Addysg Uwch yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddysgu mwy am bwnc y maent yn ei garu a dilyn llwybr gyrfa o fewn yr ardal honno yn y pen draw. Er bod rhai proffesiynau yn gofyn am gymhwyster penodol, i'r rheiny sydd heb lwybr gyrfa benodol mewn golwg eto, gall cael gradd prifysgol o unrhwyw fath agor drysau i amrywiaeth o gyfleodd.
  • Yn ogystal â datblygu gwybodaeth am faes pwnc, mae myfyrwyr prifysgol yn meithrin sgiliau amhrisiadwy a fydd yn ddefnyddiol ym mhob agwedd o fywyd pan fyddant yn graddio - o reoli amser, cyllidebu a rheoli arian, i hunanhyder ac annibyniaeth.
  • Yn ogystal â'r agweddau academaidd, mae'r brifysgol yn brofiad cymdeithasol a diwylliannol ardderchog gyda llawer o fyfyrwyr yn dewis symud oddi cartref am y tro cynatf. Mae'n gyfle i gwrdd â phobl o'r un anian a gwneud ffrindiau o wahanol gyrsiau a hyd yn oed gwahanol rannau o'r byd. Byddant yn ehangu eu gorwelion wrth iddynt archwilio diddordebau a gweithgareddau newydd gwych.
  • Bydd profiad y brifysgol, yn ei chyfanrwydd, yn caniatáu i fyfyrwyr dyfu fel unigolion yn ogystal â rhoi sgiliau cyflogadwyedd hanfodol iddynt a gwybodaeth sy'n benodol i bwnc.