Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Canllaw i Rieni a Gwarcheidwaid  -  UCAS wedi'i Egluro

UCAS wedi'i Egluro

Os yw'ch plentyn neu berson ifanc mewn addysg ar hyn o bryd, fel arfer bydd eu hysgol neu eu coleg yn eu cyflwyno i UCAS ac yn eu tywys trwy'r broses ymgeisio prifysgol.

Pa un a ydych am helpu i gefnogi'ch plentyn trwy'r cais neu eich gadael nhw iddo, efallai yr hoffech ddysgu rhai o'r pethau sylfaenol ac mae ymgyfarwyddo â UCAS yn fan cychwyn da.  

Dyma rai ffeithiau allweddol y dylech chi eu gwybod am UCAS a phroses ymgeisio UCAS.

 • Mae UCAS yn golygu Universities and Colleges Admissions Services - gwasanaeth canolog sy'n gweithredu fel y dyn canol rhwng ymgeiswyr a phrifysgolion. 

 • Dylai pob cais am gwrs israddedig (gradd gyntaf) cael ei gyflwyno trwy UCAS yn hytrach nag yn uniongyrchol i'r Brifysgol. 

 • Mae pob cais yn cael ei gwblhau yn electronig trwy wefan UCAS.

 • Mae yna saith adran i'r cais: 
  • Manylion Personol
  • Dewisiadau
  • Addysg
  • Cyflogaeth
  • Datganiad Personol
  • Manylion Terfynol
  • Talu ag Anfon
 • Mae'r cais yn gallu cael ei gadw felly does dim angen cwblhau’r cyfan ar yr un pryd. Mae’n bwysig bod ymgeiswyr yn cymryd eu hamser gyda’r broses hon.

 • Gall myfyrwyr cwblhau’r cais UCAS yn gyfan gwbl trwy gyfrwng y Gymraeg.

 • Mae gan fyfyrwyr uchafswm o bump dewis cwrs i wneud ar y ffurflen UCAS – gall y rhain fod yn bump cwrs mewn pum brifysgol wahanol, neu gallant wneud cais am fwy nag un cwrs yn yr un brifysgol. Wrth wneud eu dewisiadau, nid oes angen iddynt eu graddio yn ôl trefn eu dewis. Dim ond y cais a wneir iddynt y bydd pob prifysgol yn ei weld, ni fyddant yn adnabod y sefydliadau eraill y mae myfyriwr wedi gwneud cais iddynt.

 • Yn yr adran Manylion Personol, mae gan ymgeiswyr cyfle i nodi a oes ganddynt anghenion unigol er enghraifft cefnogaeth i unrhyw anabledd. Bydd nodi eu hanghenion yn sicrhau bod prifysgolion yn gallu eu cefnogi yn ystod y broses ymgeisio a thu hwnt felly mae’n bwysig eu bod yn datgan unrhyw anghenion.

 • Yr adran a fydd yn cymryd yr hiraf i’w gwblhau bydd y Datganiad Personol. Hwn bydd hefyd y rhan pwysicaf gan ei fod yn gyfle i ymgeiswyr i ddatgan i brifysgolion pam eu bod nhw’n haeddu le ar eu cwrs.

 • Dyddiau cau swyddogol ar gyfer ceisiadau UCAS yw Ionawr 15 pob blwyddyn (mae rhai ym mis Hydref), fodd bynnag, gall ysgolion a cholegau osod terfynau amser mewnol er mwyn sicrhau amser iddynt ychwanegu geirda at gais pob myfyriwr.