A desaturated charcoal-hued photo of a gavel, set of scales and book of law.

Mae Canolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant yn darparu cyngor cyfreithiol am ddim i'r gymuned leol. Yn enwedig i'r rhai sy'n methu â chael cymorth cyfreithiol drwy fudiadau elusennol eraill.

Darparir cyngor cyfreithiol rhad ac am ddim gan fyfyrwyr cyfraith y Brifysgol, dan oruchwyliaeth Siân Turvey, Rheolwr Canolfan Cyngor Cyfreithiol a Rheolwr Rhaglen y Gyfraith, eu darlithwyr a chyfreithwyr sy'n ymarfer yn ein cwmni partner, Peter Lynn and Partners. Mae Canolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant yn rhan o rwydwaith elusen LawWorks. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan LawWorks.

Sut allwn ni eich helpu?

Gall Canolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant gynnig cyngor cyfreithiol rhagarweiniol ar amrywiaeth o faterion cyfreithiol, gan gynnwys: 

 • honiadau o esgeulustod;
 • ewyllysiau a phrofebau;
 • eiddo;
 • anghydfodau rhwng landlord a thenant;
 • cyflogaeth;
 • priodasol;
 • teulu;
 • cyngor cychwyn busnes.

Gallwn eich helpu i nodi'r gyfraith berthnasol, y datrysiadau posibl sydd ar gael i chi a'r camau nesaf posibl sy'n ymwneud â'ch problem. Fodd bynnag, ni allwn ddarparu cynrychiolaeth mewn gwrandawiadau, gallwn eich cyfeirio at gymorth a chymorth bellach pan fo angen.

Nid ydym yn rhoi cyngor ar y canlynol:

 • materion troseddol;
 • dyled;
 • cyllid.
Sut i wneud apwyntiad gyda ni?

Mae ein horiau agor rhwng 10a.m. a 2p.m. bob dydd Mercher. Bydd angen i chi gysylltu â ni i drefnu apwyntiad. Gallwch anfon e-bost atom yn law@pcydds.ac.uk neu lenwi ffurflen ymholiadau ar-lein, gan adael eich manylion cyswllt a chrynodeb byr o'ch ymholiad. Byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y bo modd i drefnu apwyntiad. 

Cyntaf i’r felin fydd hi o ran trefnu apwyntiadau a gellir eu cynnal ar-lein drwy MS Teams neu ar Gampws Busnes Abertawe. Sylwer nad ydym yn cynnig cyngor cyfreithiol dros y ffôn na thrwy’r e-bost.

Sut gall myfyrwyr gymryd rhan drwy wirfoddoli?

Gweler Siân Turvey (e-bost: sian.turvey@uwtsd.ac.uk) am fanylion sut i wirfoddoli yng Nghanolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant.

Pam y dylech chi fel myfyriwr gymryd rhan yng Nghanolfan Cyngor Cyfreithiol Y Drindod Dewi Sant?

Mae'r Ganolfan Cyngor Cyfreithiol yn gyfle gwerthfawr i fyfyrwyr ddefnyddio gwybodaeth gyfreithiol ddamcaniaethol mewn sefyllfaoedd bywyd go iawn. Bydd gwirfoddoli yn y Ganolfan Cyngor Cyfreithiol yn caniatáu i fyfyrwyr elwa o addysg gyfreithiol ymarferol drwy ddatblygu eu sgiliau cyfreithiol, cael profiad o’r gyfraith ar waith ac adfyfyrio ar foeseg a phroffesiynoldeb mewn ymarfer.

Bydd myfyrwyr sy'n gwirfoddoli yn ymdrin ag ymholiadau gan y cyhoedd drwy ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau gan gynnwys gwrando gweithredol, cyfathrebu gweithredol, empathi a drafftio. Bydd myfyrwyr yn cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb ac ar-lein â chleientiaid a byddant yn ymchwilio i'r gyfraith er mwyn defnyddio egwyddorion cyfreithiol mewn materion bywyd go iawn.