Cardiff Banner

Pam Astudio Yng Nghaerdydd?

Caerdydd yw Prifddinas ieuengaf Ewrop a chanddi gyfoeth o hanes a diwylliant.

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae wedi gweld buddsoddiad sylweddol yn y celfyddydau, byd chwaraeon a chanolfannau siopa gan ei wneud yn lle hyfryd i fyw ac astudio. Ar ben hyn oll mae Caerdydd yn fwrlwm o ddigwyddiadau diwylliannol niferus sy’n cynnig bywyd cymdeithasol bywiog ac amrywiol.

Cynhelir holl weithgarwch wythnosol y cyrsiau yn adeilad “The Gate” yn ardal Y Rhath. Yma mae nifer o ofodau amlbwrpas yn cynnwys theatr arbennig, dwy stiwdio ddawns gyda lloriau pwrpasol, a stiwdio ymarfer. Yn ogystal â hyn mae caffi/bar yno er mwyn ymlacio a chymdeithasu.Oherwydd ein lleoliad mae’r myfyrwyr yn gallu manteisio ar y partneriaethau sydd gennym gyda Canolfan Mileniwm Cymru a BBC Cymru. Mae’r ganolfan yn rhoi cyfleoedd cyson i’r myfyrwyr berfformio, defnyddio gofodau ymarfer, derbyn tocynnau i weld rhediadau gwisg a thocynnau gostyngol i weld sioeau yn gyson. Mae’r berthynas gyda BBC yn galluogi’r myfyrwyr gael profiad o weithio ar set broffesiynol Pobol y Cwm ym Mhorth Teigr a hefyd chyfnodau o brofiad gwaith i unigolion.Yn ogystal â’r profiadau hyn mae nifer o gwmnïau teledu wedi’u lleoli yn y Brifddinas sydd yn gyson yn edrych am gyfranwyr a bellach maent yn troi at Ganolfan Berfformio Cymru ar gyfer actorion a chantorion ifanc.


Mae Caerdydd yn ddinas fywiog llawn prysurdeb a chynnwrf sy’n sicrhau profiad o fyw cyffrous iawn. Mae gymaint o gyfleoedd ar gael ac nid oes rhaid camu ym mhell i ymweld â’r llyfrgell, i brynu adnoddau neu wylio sioeau mewn lleoedd megis Canolfan y Mileniwm neu’r New Theatre.

 

Lloyd Macey BA Perfformio

Campws Caerfyrddin

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin 
Caerfyrddin
SA31 3EP 
01267 676767
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Llambed

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Llambed 
Ceredigion 
SA48 7ED
01570 422351
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (Prifysgol Fetropolitan Abertawe gynt) Campws Abertawe, Mount Pleasant
Abertawe, SA1 6ED
01792 481000
Ebost: derbyniadau@pcydds.ac.uk

Campws Llundain

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws llundain, Winchester House
11 Cranmer Road
Llundain, SW9 6EJ
0207 566 7600
Ebost: info.london@tsd.ac.uk Gwefan: www.uwtsdlondon.ac.uk