performio course

Mae BA Perfformio yn gwrs anrhydedd a ddysgir yn ddwys dros ddwy flynedd. Canolbwyntir ar bedair agwedd o ddatblygiad perfformwyr y dyfodol:

Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, dim ond nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar y cwrs bob blwyddyn. Gan mai cwrs dwy flynedd llawn amser yw hwn nid yw’r system semester draddodiadol yn berthnasol.

Mae’r cwrs yn cael ei ddarparu dros chwe chyfnod dysgu penodol,dau gyfnod ar gyfer pob lefel academaidd. Bydd y cyfnodau hyn yn para tua 12 wythnos yr un. Un o gryfderau’r rhaglen hon yw’r bartneriaeth gref rhwng y Brifysgol a chynrychiolaeth briodol o’r diwydiannau creadigol.

Byddwn yn chwilio am fyfyrwyr sydd â photensial I ddatblygu’n berfformwyr hyderus a llwyddiannus a fydd yn gallu perfformio mewn theatr, neuaddau cyngerdd neu o fewn stiwdios radio neu deledu. Gan y bydd y cwrs yn un dwys - gyda sesiynau hyfforddi yn digwydd trwy gydol yr wythnos – bydd gofyn i fyfyrwyr fod yn gorfforol ffit a heini. Yr elfen bwysicaf, serch hynny, fydd parodrwydd i ddysgu gan arbenigwyr yn y maes ac ymateb i’r cyngor a roddir iddynt yn eu gwaith o ddydd i ddydd.

Yn y pen draw, mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn dymuno gweld y cwrs hwn yn darparu graddedigion talentog, hyblyg a phroffesiynol ar gyfer llwyfannau Cymru a thu hwnt. Mae’r cwrs yn un uchelgeisiol o ran cynnwys a strwythur a bydd y profiadau a gaiff y myfyrwyr yn rhai cyfoethog, amserol ac amrywiol a fydd yn sicrhau y cânt eu paratoi’n drwyadl ar gyfer nifer o yrfaoedd posibl sy’n ymwneud â pherfformio.

Ffeithiau Allweddol

Côd UCAS: C68M
Côd sefydliad: T80
Hyd y cwrs:
2 flynedd

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Lleoliad:
Caerdydd
Ysgol/Cyfadran:
Canolfan Berfformio Cymru
E-bost Cyswllt:
E.Griffiths@uwtsd.ac.uk
  Cymraeg

Facebook  Twitter

instagram  UCAS • Trueni nad oedd (BA Perfformio) yn bodoli yn fy amser i fel myfyrwraig.

  Catrin Darnel Actores


Strwythur:

Ar Lefel 4 mae’r myfyrwyr yn datblygu sgiliau craidd a fydd yn darparu sylfaen gadarn i’w datblygiad fel perfformwyr. Bydd disgwyl iddynt ddilyn 120 o gredydau ar Lefel 4 ac mae’r chwe modwl a gynigir yn rhai gorfodol ar gyfer yr holl fyfyrwyr.

 • Llais 1
 • Y Corff
 • Y Gair a’r Gerddoriaeth
 • Crefft yr Actor
 • Prosiectau ymarferol 1
 •  Prosiectau Ymarferol 2 (Shakespeare)

Wrth symud ymlaen i Lefel 5 bydd y myfyrwyr yn adeiladu ar y sylfeni a osodwyd ar lefel 4. Bydd cyfle iddynt hefyd ddechrau datblygu arbenigedd ar yr ochr gerddorol neu’r ochr actio.

 • Llais 2
 • Dawns
 • Hyfforddiant Lleisiol
 • Y Diwydiant
 • Prosiectau Ymarferol 4 (Actio ar gyfer y sgrin)
 • Actio
 • Prosiectau Ymarferol 3 (Theatr Gymreig)

Bwriad darpariaeth Lefel 6 fydd adeiladu ar y sgiliau a ddatblygwyd gan y myfyrwyr ar Lefelau 4 a 5 gan ddarparu profiadau iddynt a fydd yn eu paratoi’n drylwyr ar gyfer y byd proffesiynol. Bydd y modwlau yn rhoi cyfleon iddynt gyflwyno sioeau/cynyrchiadau o safon uchel a fydd yn fodd o’u paratoi ar gyfer gyrfa fel perfformwyr proffesiynol maes o law.

 • Cynhyrchiad 1 a 2
 • Arddangosiad Terfynol
 • Astudiaethau Rhyngwladol Annibynnol
 • Prosiectau Ymarferol 5 (Prosiect Personol)

Eilir Owen-griffiths