Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)

"Galluogi Hawliau Plant a Phobl Ifanc"

Hands in the Air

Hyfforddiant ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Sesiwn hyfforddiant hanner diwrnod gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn darparu hyfforddiant gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i alluogi’r sawl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i ddatblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i sicrhau bod egwyddorion yr UNCRC yn cael eu hintegreiddio yn eu harferion.

Yn ystod 2017/18 rhwng Mai a Gorffennaf cynhelir sesiynau hyfforddiant ar yr UNCRC i:

  • Cyfryngau
  • Iechyd
  • Chwaraeon

Cynigir Sesiynau Ychwanegol i:

  • Addysg
  • Gofal Cymdeithasol
  • Gofal Plant
  • Cyfiawnder Ieuenctid
  • Yr Heddlu
  • Awdurdodau Lleol

Bydd yr hyfforddiant yn gyfranogol a myfyrgar; bydd yn defnyddio nifer o adnoddau gwahanol gan gynnwys amlgyfryngau i annog trafodaeth ar egwyddorion yr UNCRC a sut ellir eu gwreiddio yn ymarferol fel y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio eu hawliau.

Bydd yr adnoddau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer yr hyfforddiant, gan gynnwys y cyfryngau amrywiol a ddefnyddir yn yr hyfforddiant, ar gael ar wefan PCYDDS.