"Galluogi Hawliau Plant a Phobl Ifanc"

Hands in the Air

Hyfforddiant ar Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn Sesiwn hyfforddiant gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) yn darparu hyfforddiant gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru i alluogi’r sawl sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc i ddatblygu’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i sicrhau bod egwyddorion yr UNCRC yn cael eu hintegreiddio yn eu harferion.

Yn ystod 19/20 cynigir sesiynau hyfforddiant ar gyfer CCUHP mewn meysydd allweddol a nodwyd fel rhai sydd ag angen hyfforddiant ychwanegol:

  • Iechyd
  • Chwaraeon
  • Awdurdodau Lleol
  • Swyddogion Cyswllt ag Ysgolion yr Heddlu
  • Addysg: Addysg Gychwynnol Athrawon

Bydd yr hyfforddiant yn gyfranogol a myfyrgar; bydd yn defnyddio nifer o adnoddau gwahanol gan gynnwys amlgyfryngau i annog trafodaeth ar egwyddorion yr UNCRC a sut ellir eu gwreiddio yn ymarferol fel y gall plant a phobl ifanc ddefnyddio eu hawliau.

Bydd yr adnoddau gwahanol a ddefnyddir ar gyfer yr hyfforddiant, gan gynnwys y cyfryngau amrywiol a ddefnyddir yn yr hyfforddiant, ar gael ar wefan PCYDDS.

Beth fydd cost yr hyfforddiant?

Cefnogir yr hyfforddiant yn llawn gan Lywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â

Dr Nichola Welton
01267 676631
n.welton@uwtsd.ac.uk