Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (CCUHP)   -  Trosolwg o Hyfforddiant

Trosolwg o Hyfforddiant

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu hyfforddiant sector-benodol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc o fewn Cyfiawnder Ieuenctid, Awdurdodau Lleol a’r Heddlu i feddu ar y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i sicrhau bod holl egwyddorion CCUHP yn cael eu cynnwys yn eu harferion.

Bydd cymryd rhan yn yr hyfforddiant yn darparu’r canlynol:

  • Gwell ymwybyddiaeth o CCUHP a hawliau plant yng Nghymru.
  • Gwell dealltwriaeth o’r modd y gall y sectorau Cyfiawnder Ieuenctid, Awdurdodau Lleol a’r Heddlu gael effaith ar hawliau plant
  • Galluogi’r sectorau hyn i sylweddoli eu pwysigrwydd o ran galluogi plant a phobl ifanc i gyrchu eu hawliau a
  • Cyfle i ddefnyddio’r hyfforddiant i rannu ac ymgorffori ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o CCUHP a hawliau plant, a galluogi eu heffaith, o fewn cyd-destun y gweithlu priodol. 

Bydd yr hyfforddiant yn gyfranogol ac adfyfyriol; fe fydd yn ymgysylltu ag ystod o adnoddau gan gynnwys rhai amlgyfrwng i annog dadlau a thrafod ynghylch egwyddorion CCUHP a’r ffordd y gellir eu hymgorffori i arferion er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i gyrchu eu hawliau.

Beth fydd cost yr hyfforddiant?

Noddir yr hyfforddiant yn llawn gan Lywodraeth Cymru

Ffurflen Archebu