Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu hyfforddiant sector-benodol a gefnogir gan Lywodraeth Cymru i alluogi’r rheini sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc o fewn Cyfiawnder Ieuenctid, Awdurdodau Lleol a’r Heddlu i feddu ar y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i sicrhau bod holl egwyddorion CCUHP yn cael eu cynnwys yn eu harferion.

Bydd cymryd rhan yn yr hyfforddiant yn darparu’r canlynol:

  • Gwell ymwybyddiaeth o CCUHP a hawliau plant yng Nghymru.
  • Gwell dealltwriaeth o’r modd y gall y sectorau Cyfiawnder Ieuenctid, Awdurdodau Lleol a’r Heddlu gael effaith ar hawliau plant
  • Galluogi’r sectorau hyn i sylweddoli eu pwysigrwydd o ran galluogi plant a phobl ifanc i gyrchu eu hawliau a
  • Cyfle i ddefnyddio’r hyfforddiant i rannu ac ymgorffori ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o CCUHP a hawliau plant, a galluogi eu heffaith, o fewn cyd-destun y gweithlu priodol. 

Bydd yr hyfforddiant yn gyfranogol ac adfyfyriol; fe fydd yn ymgysylltu ag ystod o adnoddau gan gynnwys rhai amlgyfrwng i annog dadlau a thrafod ynghylch egwyddorion CCUHP a’r ffordd y gellir eu hymgorffori i arferion er mwyn galluogi plant a phobl ifanc i gyrchu eu hawliau.

Achrediadau:

Cyfle i weithio tuag at fodwl 20 neu 30 credyd ar CCUHP trwy’r Brifysgol.

Beth fydd cost yr hyfforddiant?

Noddir yr hyfforddiant yn llawn gan Lywodraeth Cymru

Hyfforddiant a Dyddiadau 

Sesiynau Hyfforddiant Newydd ar gyfer 2017/18

Sesiynau Hyfforddiant Ychwanegol ar gyfer 2017/18

Ffurflen Archebu