Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Cenhadaeth a Gweledigaeth

Ein Cenhadaeth

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Mae’r dysgwr yn ganolog i’r Brifysgol ac i’r Grŵp ehangach.

Bydd yr addysg a ddarparwn yn nodedig ac yn seiliedig ar ymchwil o safon uchel; bydd yn datblygu meddyliau a sgiliau ein myfyrwyr a bydd yn gynhwysol, yn broffesiynol ac yn canolbwyntio ar gyflogaeth.

Ein Gweledigaeth

Trawsnewid, llunio a datblygu’r dyfodol

Ein nod yw sefydlu ‘system' addysg newydd o brifysgolion a cholegau sy'n ymrwymedig i addysgu myfyrwyr o bob oed a chefndir ac ysgogi datblygiad economaidd yn y rhanbarth ac ar draws Cymru a thu hwnt.

Bydd system Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn trawsnewid y dull o gyflwyno addysg uwch a hyfforddiant yng Nghymru. Yn ganolog i’r model newydd hwn bydd sefydlu fframwaith cynllunio cynaliadwy newydd a fydd yn cwmpasu, yn meithrin, yn ysgogi ac yn hyrwyddo datblygu llwybrau addysg cydlynol ar draws ystod eang o sefydliadau.

Ein Gwerthoedd

Mae gwerthoedd craidd y Brifysgol yn deillio o’n cenhadaeth a’n gweledigaeth sy’n canolbwyntio ar y dysgwr ac maent yn cael eu mynegi a'u hymestyn drwy hyrwyddo saith thema gynllunio allweddol:

Cydweithio drwy sefydlu ystod o berthnasau strategol ar lefel ranbarthol, genedlaethol a rhyngwladol. Bydd gan rwydweithiau o’r fath y potensial i ysbrydoli ein dysgwyr, ein staff a’n partneriaid ac i greu dyfodol newydd, cyffrous ar gyfer dysgu.

Cynwysoldeb drwy roi dysgwyr yn gyntaf a hybu dysgu gydol oes heb rwystrau; a chefnogi myfyrwyr o bob cefndir ac ar bob cam yn eu haddysg.

Cyflogadwyedd a Chreadigrwydd drwy feithrin sgiliau entrepreneuraidd, ymchwiliol, creadigol a sgiliau mentro ein dysgwyr, gallwn gynnig rhaglenni addysgol sy’n caniatáu i’n myfyrwyr gael y cyfle gorau i ddod o hyd i waith ac i ddatblygu eu sgiliau trosglwyddadwy.

Datblygu Cynaliadwy drwy ddulliau system-seiliedig o gyflwyno llwybrau addysg ystyrlon a pherthnasol, byddwn yn hyrwyddo dysgu a chyfrifoldeb cymdeithasol sy’n cefnogi "datblygu sy'n diwallu anghenion y presennol heb beryglu gallu cenedlaethau'r dyfodol i ddiwallu’u hanghenion hwythau.” (Comisiwn Brundtland, 1987).

Cymru a'i Chymeriad Arbennig drwy ddathlu asedau a threftadaeth ieithyddol a diwylliannol arbennig Cymru.

Cysyniad Dinasyddiaeth Fyd-eang drwy ddatblygu gweithgareddau a chyfleoedd rhyngwladol pellach i’n dysgwyr, ein staff a’n partneriaid.

Ymchwil a'i Effaith ar Bolisiau drwy sicrhau bod gweithgarwch a chanlyniadau ein hymchwil yn dylanwadu ar sylfaen dystiolaeth polisïau a ddatblygir yng Nghymru a thu hwnt.

Ein Nodweddion Diffiniol

Rydym yn Brifysgol sy’n:

  • ychwanegu gwerth at y profiad dysgu drwy ddulliau ‘system-seiliedig’ nodedig sy’n cyfuno addysg uwch draddodiadol â gweithgareddau galwedigaethol, proffesiynol ac ymchwil academaidd a gyflwynir gyda thrylwyredd academaidd;
  • cynnig cwricwlwm israddedig ac ôl-raddedig penodol, sy’n darparu priodoleddau nodedig ym meysydd cyflogadwyedd, mentergarwch, addysg gynaliadwy a dinasyddiaeth fyd-eang ar gyfer graddedigion;
  • ymroddedig i wireddu potensial pob myfyriwr unigol ac i gefnogi myfyrwyr ar bob cam o’u haddysg;
  • arloesi gyda dulliau newydd ym maes dysgu seiliedig ar waith ac arfer proffesiynol sy’n cyfoethogi galluoedd y gweithlu a busnesau; ac sy’n
  • ymrwymedig i bob agwedd ar ddatblygu cynaliadwy.