Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Adnoddau Dynol Cymhwysol (Diploma CIPD)

Adnoddau Dynol Cymhwysol (Diploma CIPD)

Mae Diploma Lefel 5 CIPD mewn AD Cymhwysol, yn gymhwyster Uwch Brentisiaeth sydd wedi ei ariannu’n llawn ym maes Rheolaeth Adnoddau Dynol. Mae’n cyfateb i ail flwyddyn gradd prifysgol yn y DU. Mae gweithwyr mewn rolau AD (ar unrhyw lefel) yn gymwys i wneud cais.  

Caiff myfyrwyr eu cofrestru ar y Brentisiaeth gyda Choleg Sir Gâr yn astudio’r cymhwyster hwn gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o’r Brentisiaeth.

Bydd angen dwy flynedd i gwblhau’r brentisiaeth hon a bydd y prentisiaid yn rhannu eu hamser rhwng:

 • cyflawni eu rôl
 • cael eu dysgu ar y swydd (e.e. cael eu hyfforddi gan reolwr)
 • cael eu hyfforddi y tu allan i’r swydd (e.e. mynd i’r Drindod Dewi Sant).

Ar ôl cwblhau Diploma Lefel 5 CIPD mewn Adnoddau Dynol Cymhwysol yn llwyddiannus, bydd ymgeiswyr yn mynd yn aelodau cysylltiol o’r CIPD. Cydnabyddir bod aelodaeth gysylltiol yn aelodaeth lefel broffesiynol ac mae hawl i ymgeiswyr llwyddiannus ddefnyddio’r teitl AssocCIPD ar ôl eu henw. 

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Adnoddau Dynol Cymhwysol (Diploma CIPD)

Anfonwch ffurflen gais wedi ei llenwi at julie.thomas@pcydds.ac.uk 

Asesir eich cymhwyster ar gyfer yr arian gan Goleg Sir Gâr.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
Ffioedd Dysgu 2020/21:
ariennir yn llawn i fyfyrwyr cymwys (Cartref/EU)
Ddim yn berthnasol (Dramor)

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Bydd y Brentisiaeth Uwch yn galluogi prentisiaid i ddatblygu gwybodaeth a sgiliau ym maes rheolaeth adnoddau dynol wrth gael eu cyflogi ac ennill bywoliaeth.
 2. Caiff cyflogwyr gyfle i ymestyn eu swyddogaeth adnoddau dynol a chefnogi eu hased mwyaf gwerthfawr: eu pobl.
 3. Mae’r cwrs hwn wedi ei ariannu ar gyfer myfyrwyr cymwys.
 4. Anfonwch y gofynion presenoldeb trwy weithdai misol, felly dim ond hyn a hyn o amser i ffwrdd o’r gwaith sydd ei angen.
 5. Does dim arholiadau.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae Diploma Lefel 5 mewn Adnoddau Dynol Cymhwysol yn gymhwyster 90 credyd ac mae’n cynnwys 16 uned – 5 uned graidd, 6 uned ychwanegol sy’n seiliedig ar wybodaeth (unedau Grŵp A) a 5 uned sy’n seiliedig ar gymhwysedd (unedau Grŵp B). Mae grwpiau A a B wedi eu dewis ymlaen llaw o amrywiaeth o unedau a gynigir ar gyfer y cymhwyster hwn gan y CIPD.

Pynciau Modylau

Mae’r Diploma yn cynnwys yr unedau canlynol:

 • Defnyddio Dull Ymchwil mewn Adnoddau Dynol
 • Datblygu Arfer Proffesiynol mewn Adnoddau Dynol
 • Deall Swyddogaeth Gyfoes Adnoddau Dynol
 • Deall Cyd-destun Busnes Adnoddau Dynol
 • Deall Cyfraith Gyflogaeth
 • Deall Rheolaeth Cysylltiadau Cyflogaeth
 • Deall y Cysylltiad rhwng Perfformiad Unigol a Sefydliadol
 • Cyfrannu i Wella Perfformiad Sefydliadol
 • Deall Ymgysylltiad Gweithwyr
 • Cyfrannu i Ymgysylltiad Gweithwyr yn y Sefydliad
 • Deall Rheolaeth Newid
 • Cyfrannu i Reoli Newid
 • Deall Hyfforddi a Mentora yn y Sefydliad
 • Cyfrannu i Hyfforddi a Mentora yn y Sefydliad
 • Deall Darpariaeth Adnoddau a Chynllunio Talent

Cyfrannu i Ddarparu Adnoddau a Chynllunio Talent yn y Sefydliad

Asesiad

Mae asesiad ffurfiannol yn rhan annatod o’r cwrs er mwyn annog hunan – ddatblygiad, gydag asesiad crynodol ar ddiwedd pob uned, fel y'i hargymhellir gan y CIPD. Bydd tiwtor yr uned yn cyhoeddi manylion yr asesu wrth ddechrau cyflwyno’r uned.  

Mae amrywiaeth y dulliau asesu a ddefnyddir yn sicrhau bod yr holl ddeilliannau dysgu a’r meini prawf asesu yn cael eu cyflawni mewn modd sy’n cynyddu profiad dysgu’r myfyriwr. Dylent ganiatáu i ymgeiswyr ddangos gafael gref ar y cysyniadau a’u gallu i gysylltu theori ag ymarfer a chyfathrebu’n glir ym maes AD ar y lefel briodol.

Mae'r rhain yn cynnwys aseiniadau, astudiaethau achos, cyflwyniadau grŵp ac unigol, blogiau, gweithgareddau ac adroddiadau sy’n gysylltiedig â gwaith. Asesir unedau grŵp B trwy bortffolios tystiolaeth a gasglwyd yn y gweithle. Does dim arholiadau.

Campws Busnes Abertawe

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

Mae’r Diploma yn agored i unigolion sy’n gweithio ym maes Adnoddau Dynol, dros 18 oed. Cynhelir cyfweliad i benderfynu ar allu ymgeiswyr i astudio ar lefel 5. Oherwydd yr elfennau academaidd yn y cwrs, y cymhwyster mynediad gofynnol yw lefelau ‘A’ (neu gyfwerth) neu HNC/HND. Fodd bynnag, ystyrir hefyd y rhai y mae ganddynt Dystysgrif CIPD mewn Ymarfer Adnoddau Dynol (lefel Sylfaen)/ Tystysgrif mewn Ymarfer Personél (CPP) neu sydd â phrofiad AD.

Cyfleoedd Gyrfa

Bydd cwblhau’r Diploma’n llwyddiannus yn galluogi myfyrwyr i wneud cais am swyddi y mae angen cymhwyster CIPD lefel 5. Caiff myfyrwyr ddewis hefyd symud ymlaen i lefel 7 Diploma CIPD mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol.

Costau Ychwanegol

Caiff myfyrwyr ddewis prynu tri gwerslyfr craidd o wefan Kogan. Hefyd, rhaid i fyfyrwyr ymuno â CIPD fel myfyriwr-aelodau. 

Dyfyniadau Myfyrwyr

Jane Sadler, Puffin Produce Ltd (Hwlffordd)
"Mae’r cwrs yn berthnasol i’m swydd ac mae wrth wraidd fy ngwybodaeth ymarferol gan roi syniadau i mi ynghylch sut i ddatblygu sgiliau rheoli mewn adnoddau dynol."

Carla Roberts, Swyddog Recriwtio, Bluestone
"Mae’r cwrs yn fy helpu i ddeall AD yn eu cyfanrwydd a sut mae gan wahanol ddiwydiannau heriau AD gwahanol. Mae hefyd yn ein helpu ni i ganolbwyntio ar ddull mwy strategol yn hytrach nag adweithiol yn y gweithle yn ogystal â chynnig cymhwyster proffesiynol a gydnabyddir yn eang."

Katy Barron, Cynorthwyydd Gweinyddol AD, Coleg Ceredigion.
"Rwy’n weddol newydd yn fy rôl, felly rwy’n elwa o gael gwybodaeth fanylach am AD a rhoi ar waith beth rwy’n ei ddysgu. Rydyn ni’n dysgu gwahanol fodylau ac mae’r modwl ar reoli newid wedi bod yn arbennig o fuddiol a pherthnasol i’m sefydliad i."

Rhodri Packman, Partner Busnes, Chwarae Teg
"Mae’r cwrs yn ffordd ardderchog o sicrhau cymhwyster, ac eisoes rwy’n defnyddio’r hyn rwy’n ei ddysgu gyda’m cleientiaid. Mae gwybodaeth gyfredol yn fy helpu i ddarparu cymorth ansawdd ac amrywiaeth i fusnesau Cymru yn rhan o’m rôl. Wrth weithio ar brosiect Ewropeaidd, mae popeth yn gyfredol ac yn berthnasol i’m gwaith o ddarparu cymorth ansawdd ac amrywiaeth er mwyn creu Cymru deg a chyfartal i fenywod."

Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Caiff y cwrs hwn ei ariannu’n llawn.

Bwrsarïau ac Ysgoloriaethau

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth