Myfyrwyr yn gweithio


Yn gyntaf, peidiwch â phoeni! Edrychwch ar eich UCAS Track ac os ydych chi’n gymwys i fynd trwy Clirio, gallwch chwilio am gwrs arall. Edrychwch ar y rhestr o gyrsiau sydd ar gael gennym trwy Clirio a rhowch alwad i ni ar 0300 323 1828 i weld a allwn ni gynnig lle i chi.

Yn gyntaf mewngofnodwch i UCAS Track i edrych ar eich statws. Weithiau, gallwn dderbyn myfyrwyr nad ydynt yn cyflawni’n hollol y graddau roeddynt yn gobeithio eu cael, neu gallwn wneud ‘cynnig newid cwrs’ sy’n golygu y gallwn gynnig lle i chi ar gwrs arall. Os ydy’ch statws yn dangos ‘diamod’ (unconditional) mae eich lle wedi’i gadarnhau, llongyfarchiadau! Os nad ydych yn sicr beth y mae eich statws yn ei olygu neu mae gennych gwestiynau, ffoniwch ni ar 0300 323 1828.

Nid yw’n rhy hwyr i wneud cais, cysylltwch â ni ar 0300 323 1828 i weld a oes lleoedd ar gael ar eich dewis gwrs, a bydd ein tîm yn eich arwain trwy’r broses o wneud cais trwy UCAS yn ystod clirio.

Os hoffech chi ddysgu rhagor cyn gwneud eich penderfyniad, rydym wedi trefnu Rhith-Ddiwrnodau Agored a Sesiynau Blasu Ar-lein.

Byddwch. Yn ogystal â llety Prifysgol sydd ar gael gennym yn aml i ymgeiswyr clirio, mae yna amrywiaeth eang o neuaddau preifat a llety rhent preifat yn agos i’n campysau, felly mae yna ddigon o ddewisiadau. Edrychwch ar ein tudalennau llety am fanylion llawn.

Ein ffioedd dysgu israddedig safonol ar gyfer 2019/20 yw £9,000, ac mae costau byw yng nghampysau Y Drindod Dewi Sant yn isel o gymharu â llawer o ardaloedd eraill y DU. Hefyd, mae amrywiaeth o fwrsariaethau ac ysgoloriaethau ar gael gennym.

Ewch i’n tudalennau Cyllid Myfyrwyr am fanylion llawn ac am fanylion cyswllt os hoffech ofyn cwestiynau penodol.

Oes, bydd gennym grwpiau ymgeiswyr ar gyfer Abertawe, Caerfyrddin, Llambed a Chaerdydd. Byddwn yn rhoi rhagor o wybodaeth am hyn i chi’n fuan.

 

Bydd eich diwrnod croeso a chyrraedd yn amodol ar eich campws, bydd gwybodaeth am eich diwrnod cyrraedd yn cael ei hanfon atoch gan yr adran Profiad Myfyrwyr a gallwch hefyd cael gwybodaeth a diweddariadau drwy lawrlwytho ap Canllaw Myfyrwyr YDDS sydd ar gael yn yr Siop Apiau Apple a'r Siop Google Play.  Byddwch yn cwrdd â’ch tiwtoriaid, yn cael amserlen eich dosbarthiadau ac yn cael gwybodaeth bwysig arall yn eich diwrnod croesawu.

Rhydym wedi cynhyrchu ap symudol sy’n cael ei ddiweddaru’n rheolaidd wrth i ddechrau’r tymor agosáu.  Mae’n cynnwys gwybodaeth am ddiwrnodau cyrraedd pob campws, gwybodaeth teithio, sut i sefydlu eich cyfrif e-bost, Cymorth TG a rhagor. 

Gallwch lawrlwytho Canllaw Myfyrwyr YDDS o’r Siop Apiau Apple a'r Siop Google Play.

Angen mwy o wybodaeth?

Rydym ni yma i helpu - os oes unrhyw gwestiynau heb eu hateb uchod, cysylltwch gyda'n tîm o gynhgorwyr drwy ffonio'r llinell gymorth clirio ar 0300 323 1828. Gallwch hefyd ebostio ni ar gwybodaeth@ydds.ac.uk neu anfonwch neges atom drwy negesydd Facebook neu'r system sgwrsio'n fyw ar ein gwefan.