Plentyndod Cynnar i'r Ddaear

17.02.2015

Roedd ymweliad blynyddol myfyrwyr y drydedd flwyddyn ar y radd Plentyndod Cynnar â Down to Earth yn llwyddiant ysgubol unwaith eto.  

I'r Ddaear

Yn rhan o’r modwl Plentyndod Gwyrdd, mwynhaodd y myfyrwyr amrywiaeth o weithgareddau ymarferol ac yn yr awyr agored a luniwyd i archwilio sut y gall ymarferwyr plentyndod cynnar ymgorffori cynaliadwyedd yn eu gwaith bob dydd gyda phlant.  Roedd y gweithgareddau’n cynnwys gemau dinasyddiaeth fyd-eang a thegwch â ‘map mawr’, dringo coed, cerfio pren, gwneud modelau clai, gemau’r synhwyrau, gwneud tanau gwersyll, yn ogystal ag adeiladu.  

Roedd yr adborth gan yr holl gyfranogwyr yn gadarnhaol iawn ac ers yr ymweliad mae nifer o’r myfyrwyr yn gobeithio ymweld â safle Down to Earth eto neu wirfoddoli yno.    Nododd un myfyriwr, ‘Mwynheais y diwrnod yn fawr.  Rwyf wedi dysgu cymaint ynghylch ffyrdd o wneud byw’n gynaliadwy’n rhan o fywyd bob dydd a sut i gynnwys plant.  Rwy’n methu aros i ddod yn ôl a dod â phlant er mwyn iddyn nhw allu cael budd o’r gweithgareddau hefyd.’

 

Roedd nifer o’r myfyrwyr wedi magu hyder i roi cynnig ar weithgareddau a dysgu sgiliau oedd yn hollol newydd iddyn nhw. Meddai un myfyriwr, 'Llawer o hwyl, wedi dysgu sgiliau newydd. Dysgais i wybodaeth newydd a fydd yn help gyda’r gwaith, ac roedd yn gymorth imi fod yn ymwybodol o’r defnydd o adnoddau naturiol'.

 

Nododd un arall, ‘Roedd yn fodd imi weld y cyfleoedd sydd ar gael yn yr awyr agored i hyrwyddo cynaliadwyedd a datblygiad holistaidd. Trwy gymryd rhan yn y gweithdai mae wedi rhoi hyder imi a syniadau y gallaf eu defnyddio wrth weithio gyda phlant, a fydd yn caniatáu inni ddod yn rhan o’r ateb i ddyfodol cynaliadwy.’

 

Roedd y diwrnod hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan dîm Down to Earth, gan ddarparu toreth o wybodaeth i gefnogi myfyrwyr wrth ddeall polisi ac arfer ynghylch Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDF) yng Nghymru.  Mae ADCDF yn rhan o gwricwlwm addysg Cymru sy’n cynyddu o ran pwysigrwydd ac mae hyn yn darparu platfform ardderchog ar gyfer y myfyrwyr i ddatblygu eu harfer ADCDF yn y dyfodol.   

 

Diolch i dîm Down to Earth a’n myfyrwyr Plentyndod Cynnar am greu profiad cofiadwy iawn.