Pam astudio yn Gymraeg?

Gwnewch y gorau o’ch sgiliau

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am y cyrsiau y gallwch eu hastudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu’n ddwyieithog. Mae’n fwriad gan y Brifysgol ehangu’r cyfleoedd drwy nodi meysydd ar draws y cwricwlwm lle gallwch ddewis astudio rhan o’ch cwrs yn y Gymraeg. Ein nod yw creu cyfleoedd i’n myfyrwyr ddatblygu sgiliau ar lefel uwch a fydd yn caniatáu iddynt weithio yng Nghymru’r unfed ganrif ar hugain.

Pam?… yn syml, mae’n gwneud synnwyr!

Os oes gennych chi sgiliau, gwnewch y gorau ohonynt…

Cewch ddigon o gyfle yn y Drindod Dewi Sant i ehangu’ch sgiliau ieithyddol, naill ai fel rhan o’ch cwrs, mewn gwersi ychwanegol neu mewn digwyddiadau cymdeithasol.

Byddwch yn cryfhau’ch siawns o gael swydd

Mae mwy a mwy o gyflogwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat yng Nghymru yn tystio bod cyflogi staff dwyieithog yn gwella eu busnes.

Os nad ydych wedi dewis cwrs cyfrwng Cymraeg, a ydych wedi ystyried astudio’n ddwyieithog?

Cymorth Ariannol

Hyd at £5,000 ar gael i astudio cwrs yn gyfan gwbl a hyd at £3,000 i astudio cwrs yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Nid yw ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg yn fenthyciad nac yn seiliedig ar incwm teulu

Cyfleoedd Gyrfa

Fel rhan o gynllun ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg, gall myfyriwr gwblhau cyfnod o brofiad gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y gallu i ymdrin â phwnc mewn dwy iaith o fantais wrth geisio am swydd yn y dyfodol.

Gall gradd cyfrwng Cymraeg arwain at bob math o swyddi ac mae cyflogwyr yn gofyn am raddedigion sy’n hyderus wrth ddefnyddio’r Gymraeg.


“Fel cwmni sy’n ymfalchïo mewn cynnig gwasanaeth Cymraeg, mae’n bwysig bod ein cwsmeriaid yn gallu cyfathrebu gyda ni trwy gyfrwng y Gymraeg boed ar lafar neu yn ysgrifenedig. Am y rheswm hynny, mae’n hanfodol bod gennym aelodau o staff yn gweithio i ni sydd â’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg i safon uchel fel ein bod yn gallu sicrhau gwasanaeth o’r radd flaenaf i’n cwsmeriaid.”

- Alun Shurmer, Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Dŵr Cymru


‘‘Mae dwyieithrwydd o fantais fawr yn y farchnad swyddi, gan fod sgiliau dwyieithog yn gallu dyblu’r dewis o swyddi sydd ar gael. Mae’r amrywiaeth o swyddi sy’n gofyn am y Gymraeg yn gynyddol godi, ac mae prinder siaradwyr Cymraeg mewn ambell i faes. Yn aml iawn hefyd, mae’r swyddi sy’n gofyn am y Gymraeg yn cynnig cyflog uwch.’’

- Branwen Rhys Huws, Pennaeth Marchnata, Y Lolfa