Proffil Myfyrwyr

Enw: Elen LewisElen Lewis

Cwrs: BA Perfformio

Pam ddewisaist di astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ?
Roeddwn i wedi clywed am y cwrs gan fy nhiwtor drama yn y Coleg, ac wedi siarad gyda chyn-fyfyrwraig oedd wedi canmol y gymuned Gymraeg yma a pha mor agos a chroesawgar oedd pawb.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Do, mi fues i ar ddiwrnod agored a dod yn ôl ar gyfer clyweliad.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Dwi’n rhan o gôr Aelwyd y Drindod yn ogystal â’r Gymdeithas Gymraeg.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Dwi wrth fy modd yn dysgu mewn grŵp clos sydd yn mwynhau treulio amser gyda’n gilydd o fewn a thu allan i’r ystafell ddosbarth. Mae bod yn rhan o’r Gymdeithas Gymraeg gymaint o hwyl hefyd, dwi wedi dod i adnabod gymaint o bobl wahanol wrth fod yn aelod.


Gwyndaf LewisEnw: Gwyndaf Lewis

Cwrs: BA Perfformio

Pam ddewisaist di astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Llwyddais i ennill ysgoloriaeth gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a dwi dim ond yn byw tua 25munud o'r Brifysgol felly dyw e ddim yn rhy agos nag yn rhy bell.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Do, des i'r ddiwrnod agored yma yn ogystal ag ymweliad arall pan ges i gyfweliad ynglŷn â'r cwrs.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Cymdeithas Gymraeg y Drindod, os i chi'n siarad Cymraeg, hwn yw'r clwb i chi. Aelwyd y Drindod hefyd ble ni'n cymdeithasu a chystadlu mewn eisteddfodau.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Ma' popeth mor agos i'w gilydd yma, mae'n gymdeithas agos.


Sarah WilliamsEnw: Sarah Williams

Cwrs: BA Addysg Gynradd gyda SAC

Pam ddewisaist di astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Dewisais i astudio yma oherwydd roedd y cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn adnabyddus am fod yn gwrs ardderchog ar gyfer proffesiwn addysgu.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Do, buses i ar ymweliad gyda'r ysgol uwchradd cyn penderfynu dod yma i astudio ac wedyn i'r diwrnod agored a gwnaeth hynny arwain at benderfyniad i geisio am y cwrs yn y brifysgol.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Rwy'n aelod o'r Gymdeithas Gymraeg yma yn y brifysgol sydd wedi cynnal nifer o gyfleoedd da i gymdeithasu a mynd ar deithiau o'n diddordeb.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Y peth rwy'n hoffi fwyaf yw'r cyfleoedd sy'n cael eu cynnig yma i gael amrywiaeth o brofiadau yn seiliedig ar eich gyrfa a diddordebau a trwy hyn, creu ffrindiau am oes.


Alaw HughesEnw: Alaw Medi Hughes

Cwrs: Addysg Gynradd gyda SAC

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Yma roedd un o’r cyrsiau gora yng Nghymru er mwyn ei wneud trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae'r lleoliad yn gartrefol a chefnogol iawn.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Do, ac ar gyfer cyfweliad ac roedd fy eisiau i ddod yma'n tyfu bob tro.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Ydw. Rwyf yn gapten ar y tîm Rygbi Merched, ac yn rhan o'r Gymdeithas Gymraeg a'r Aelwyd.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Rwyf yn hoff iawn ar y ffaith fod yna adnoddau pwrpasol i gefnogi fy ngwaith yma. Mae'r cwrs yn cynnig amryw o gyfleoedd gan ein paratoi ar gyfer y proffesiwn dysgu. Mae'r ffaith fod y bobl di-Gymraeg sydd yma yn ymdrechu i gyfathrebu'n Gymraeg yn rhywbeth i'w glodfori hefyd.


Tiernan ScottEnw: Tiernan Scott

Cwrs: Rheolaeth Chwaraeon 

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Bues i ddiwrnod agored y brifysgol a gwelais fod gan y Coleg Cymraeg fwrdd yno a dyna pan welais fod cyfle i astudio'r cwrs trwy gyfrwng y Gymraeg a derbyn ysgoloriaeth am wneud.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Dwi wedi ymaelodi gyda'r tîm Rygbi gan fy mod i eisiau cael bach o hwyl gyda'r bois tra yn y Brifysgol. Dwi wedi ymuno gyda'r tîm Rygbi gan fod yna ddigwyddiadau fel Varsity i edrych ymlaen ato a hefyd chwarae yn erbyn Prifysgolion eraill fel Aberystwyth, Heartbury a.y.b.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Dewisais i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi sant am fy mod i'n byw yn agos, felly dwi dal yn gallu chwarae rygbi a gweld fy nheulu gartref. Roeddwn hefyd wedi clywed fod y cwrs yn dda a dyna pam dwi wedi mynd amdani. Fy hoff beth am fynd i'r Brifysgol yma yw'r tîm Rygbi ac hefyd y pethau corfforol rydym yn gwneud yn y cwrs.


Lois PennantEnw: Lois Pennant Llwyd Jones

Cwrs: Therapi Chwaraeon

Enw: Lois Pennant Llwyd Jones

Cwrs: Therapi Chwaraeon

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Dewisais astudio yn y Drindod gan fy mod yn hoff iawn o'r amrywiaethau o gyrsiau chwaraeon oedd ar gael yma, yn ogystal â bod y campws yn gymuned gartrefol a diogel.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Do, chwaraeodd hwnnw rhan fawr yn fy mhenderfyniad i ddod yma. Roedd pawb mor garedig a pharod i helpu.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Yndw, rwyf yn aelod o dîm pêl-rwyd a hoci, yn ogystal â bod yn aelod o'r Gymdeithas Gymraeg.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Gan fod campws Gaerfyrddin yn eithaf bach, mae pawb yn adnabod ei gilydd, felly mae'n le cyfeillgar ofnadwy.


Enw: Alaw Jones

Alaw Jones

Cwrs: BA Addysg Gorfforol

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Yma yn y Drindod roedd y cwrs yn cynnig yn union beth roeddwn yn edrych amdano (hynny drwy gyfrwng y Gymraeg hefyd), a thrwy siarad gyda'r staff cyn penderfynu, roedd pawb i weld yn gyfeillgar ac yn groesawgar iawn.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Mi gefais y pleser o ddod yma ar ddiwrnod agored dwywaith, ac ar y diwrnodau hyn mi benderfynais yn syth mai'r Drindod oedd y lle gorau i mi.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Rwyf yn aelod o glwb pêl-droed merched y Drindod, clwb Rygbi ac yn aelod o'r Gymdeithas Gymraeg. Mae bod yn rhan o'r rhain wedi fy ngalluogi i wella fy hyder drwy gymdeithasu a gwneud llawer o ffrindiau newydd sydd wedi fy helpu i fwynhau bywyd y Brifysgol hyd yn oed yn fwy.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Mae'r Brifysgol yn gartrefol, lle mae pawb yn dod i adnabod ei gilydd ac yn helpu ei gilydd trwy'r profiad. Oherwydd hyn, mi fuaswn yn cynghori unrhyw un i gysidro astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.


Elisha JonesEnw: Elisha Diana Jones

Cwrs: BA Plentyndod Cynnar

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Dwi'm yn dod o deulu nag ardal Gymraeg felly roeddwn i eisiau astudio gradd trwy gyfrwng y Gymraeg mewn ardal Gymreig er mwyn gwella fy Nghymraeg ar lafar a fy sgiliau ysgrifennu yn yr iaith.

Bues di yma ar Ddiwrnod Agored/Ymweliad?
Wnes i ddod i aros efo ffrind a oedd yn astudio yma a wnaeth hi ddangos fi o gwmpas ond wnes i ddim dod i'r Diwrnod Agored.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Rwyf yn aelod o'r Gymdeithas Gymraeg, clwb pêl-droed y genod a chlwb'r rygbi genod.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Rwyf yn hoff o'r brifysgol gan fod o yn fach felly mae'n rhoi teimlad o gartref. Hefyd, oherwydd mae'n brifysgol fach, mae'n gymuned agos a chyfeillgar.


Gwenno GibbardEnw: Gwenno Gibbard

Cwrs: BA Addysg Gorfforol

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Ar ôl bod ar ddiwrnod agored yma, roeddwn yn teimlo bod amgylchedd cartrefol iawn ar y campws a bod bob dim o fewn pellter cerdded. Hefyd roedd y ffaith fy mod i'n cael astudio drwy gyfrwng y Gymraeg yn un o'r brif resymau.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Rwyf yn aelod o dîm hoci merched y brifysgol ac yn gapten arnynt ar hyn o bryd, mae bod yn aelod o glwb tra yn y brifysgol yn gwneud i chi deimlo yn gartrefol yn syth, nid yn unig yr ochr o ymarfer a chwarae gemau ond yr ochr gymdeithasol ohono hefyd. Rwyf yn aelod o Gymdeithas Gymraeg y Drindod hefyd, lle mae tripiau rygbi, dawns cymdeithas a digwyddiadau rhyng-golegol yn digwydd, mae'n gyfle gwych i gael cymdeithasu a hybu'r iaith Gymraeg.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Fy mod wedi ymgartrefu yma yn syth, cael y cyfle o gyfranogi mewn amryw o ddigwyddiadau a gweithgareddau, ac hefyd ym mod i wedi cyfarfod criw o ffrindiau gydol oes.


Morgan ThomasEnw: Morgan Thomas

Cwrs: BA Awyr Agored

Pam ddewisaist di i astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Gan fod yna gymuned agos yn y Brifysgol a hefyd i fod yn agos i fy nghantref.

Wyt ti’n aelod o unrhyw glybiau neu gymdeithasau?
Ydw, rwy’n rhan o dîm rygbi ac hefyd y Gymdeithas Awyr Agored.

Beth wyt ti’n hoffi fwyaf am astudio ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant?
Rwyf hoffi'r ffaith bod y Brifysgol yn gymuned fechan lle ceir siawns i gwrdd â llawer o wahanol bobol.