Cangen y Drindod Dewi Sant

Logo Newydd y Gangen

Mae Cangen Coleg Cymraeg Cenedlaethol y Drindod Dewi Sant wedi ei leoli ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin ond mae’r Gangen yn weithgar ar draws holl gampysau’r Brifysgol

Mae cartref Cangen Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ei leoli ar gampws Caerfyrddin. Er hynny, mae’r Gangen yn weithgar ar draws holl gampysau’r Brifysgol gan gynnal cyfarfodydd ffurfiol a digwyddiadau cymdeithasol yn Llambed, Abertawe yn ogystal â Chaerfyrddin. Bydd gan y Gangen hefyd bresenoldeb yng Nghanolfan y Gate yng Nghaerdydd o fis Medi 2015 ymlaen lle cartrefir y radd BA Perfformio newydd.    

Mae oddeutu 400 o fyfyrwyr Cymraeg ac oddeutu 120 o staff Cymraeg y Brifysgol yn aelodau o’r Gangen. Mae Swyddfa’r Gangen wedi ei leoli mewn safle canolog ac amlwg o fewn adeilad yr Hen Goleg ar gampws Caerfyrddin, yng nghanol bwrlwm a phrysurdeb y Brifysgol, lle mae modd i fyfyrwyr alw i mewn am sgwrs a derbyn cyngor a gwybodaeth ar unrhyw adeg. 

Mae Pwyllgor y Gangen yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor yng Nghaerfyrddin ac yn Abertawe. Bwriedir cynnal un o’r cyfarfodydd yn Nhymor yr Haf 2015 ar gampws Y Gelli Aur yng Ngholeg Sir Gâr, sefydliad sydd bellach yn rhan o Grŵp Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac sy’n prysur ddatblygu ystod o raglenni addysg uwch cyfrwng Cymraeg.

Nod Pwyllgor y Gangen yw ystyried materion sy’n ymwneud â darpariaeth Gymraeg y Brifysgol mewn perthynas â strategaethau a blaenoriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd cynrychiolydd o’r Coleg yn bresennol yn y cyfarfodydd hyn er mwyn diweddaru staff ynghylch datblygiadau o fewn y sefydliad hwnnw. Bydd y Swyddog Cangen hefyd yn cyflwyno diweddariad o weithgarwch y Gangen i’r aelodau tra bydd cyfle i’r aelodau hwythau godi materion sy’n ymwneud yn uniongyrchol â darpariaeth Gymraeg y Brifysgol neu â’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae Pwyllgor y Gangen yn atebol i Bwyllgor Materion Cymraeg y Brifysgol ac adroddir ar gyfarfodydd Pwyllgor y Gangen yng nghyfarfodydd y pwyllgor hwnnw. 


‌Swyddog CangenSwyddog Cangen

Cysylltwch â Bethan Wyn os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwaith y gangen.

Bethan Wyn Davies‌

Swyddog Cangen y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Campws Caerfyrddin
Caerfyrddin
SA31 3EP
01267 676618
Ebost: b.davies@pcydds.ac.uk

Pwyllgor Cangen y Drindod Dewi Sant o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Gwaith Pwyllgor y Gangen o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yw arolygu a datblygu darpariaethau academaidd a geir ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r Pwyllgor yn monitro ac yn adolygu'n flynyddol y ddarpariaeth a geir drwy gyfrwng y Gymraeg, ac yn delio â materion cynllunio ac adnoddau dysgu drwy'r Gymraeg.

Cadeirydd (dros dro): Mererid Hopwood m.hopwood@pcydds.ac.uk
Is-Gadeirydd: Siân Harris Sian.Harris@pcydds.ac.uk
Ysgrifennydd: Bethan Wyn Davies, Swyddog y Gangen b.davies@pcydds.ac.uk

Pwyllgor Myfyrwyr Cangen y Drindod Dewi Sant o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae gan y Brifysgol Bwyllgor Cangen Myfyrwyr sy’n cwrdd o leiaf unwaith bob semestr gyda’r Swyddog Cangen. Mae’r fforwm yn cynnwys cynrychiolydd myfyrwyr o bob cwrs gradd cyfrwng Cymraeg o bob blwyddyn. 

Mae’r cyfarfodydd Pwyllgor Cangen Myfyrwyr yn;

  • rhoi cyfle i’r Brifysgol ddiweddaru myfyrwyr o unrhyw ddatblygiadau cyfrwng Cymraeg o fewn y Brifysgol ac yn genedlaethol, a chael eu barn ar amryw ddatblygiadau
  • rhoi cyfle i fyfyrwyr leisio unrhyw farn ynghylch materion sy'n ymwneud â’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg er mwyn gallu cynorthwyo’r Brifysgol yn y pendraw i hyrwyddo’r ddarpariaeth honno yn y dulliau mwyaf effeithiol. 
  • cynorthwyo’r Swyddog Cangen i drefnu gweithgareddau amrywiol i fyfyrwyr Cymraeg y Brifysgol.