Covid GreyDiweddarwyd ar 23 Mehefin 2021

Rydym yn cymryd iechyd a lles ein dysgwyr, staff a’n hymwelwyr o ddifri ac rydym yn parhau i fonitro achosion Covid-19 er mwyn i ni allu darparu gwybodaeth a chyngor cyfredol, a chynnig cymorth wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Rydym mewn cysylltiad â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a’r cwestiynau cyffredin wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Ewch i'n tualennau Ar y Campws, ar Lein, ar Gael i ti am fwy o wybodaeth ar sut rydyn ni'n cadw ein cymuned yn ddiogel.

Rhwyd Ddiogelwch Academaidd

Gan ystyried yr effaith barhaus ar draws y Brifysgol ar fyfyrwyr a staff, rydym yn rhoi rhwyd ddiogelwch academaidd yn ei lle i gynorthwyo myfyrwyr a sicrhau y gallant ennill gradd briodol.

Bwriad y rheoliadau rhwyd ddiogelwch hyn yw cydnabod cyd-destun cyfredol coronafeirws a'i effaith ar fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod eich canlyniadau’n cael eu hystyried yn deg gan gynnal ein safonau academaidd a sicrhau gwerth eich cymwysterau.

Gellir gweld y rheoliadau academaidd llawn yma.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein fideo isod:

Myfyrwyr: Archebwch Brawf Asymptomatig

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig profion Covid-19 cyflym, asymptomatig i'n myfyrwyr.

  • Mae amrywiaeth o fesurau diogelwch ar waith yn ein safleoedd profi a byddwch yn cael gwybod eich canlyniad ymhen 2 awr 
  • Gallwch archebu prawf o 4 Ionawr.
  • Er tawelwch meddwl cyn i chi deithio i ymweld â'ch anwyliaid dros doriad y gaeaf.

Ceir mwy o wybodaeth am brofi asymptomatig y Brifysgol yma.

Rhoi gwybod am Ddigwyddiadau Coronafeirws

Os oes gennych bryderon ynghylch achosion o dorri rheolau mewn perthynas â'r Coronafeirws, defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu'r Brifysgol. Byddwch yn ymwybodol mai nifer cyfyngedig o staff sy’n derbyn yr adroddiadau  ac y cânt eu trin yn gyfrinachol lle bo hynny'n bosibl.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau mewn perthynas â Coronavirus ac mae i'w defnyddio gan fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned.

Staff a Myfyrwyr - gellir dod o hyd i ffurflenni ar gyfer rhoi gwybod symptomau neu ganlyniadau profion positif ar yr Hwb.

 

Neges i'r Gymuned - Ebrill 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y caiff prifysgolion ailgychwyn addysgu myfyrwyr trwy ddulliau cyfunol, gan gyplysu dysgu ar gampws â dysgu ar lein, ar gyfer tymor yr haf.

Roeddem i’n awyddus i ddiweddaru’r rheini ohonoch sy’n byw yng nghyffiniau ein campysau o’r trefniadau y mae’r Brifysgol wedi eu gwneud er mwyn croesawu myfyrwyr yn ôl i’r campws ac, yn benodol, i’ch sicrhau ein bod yn cymryd camau priodol i ddiogelu ein cymuned wrth i ni reoli cyd-destun y coronafeirws. 

Yn ystod y misoedd diwethaf, rydyn ni wedi blaenoriaethu’r myfyrwyr hynny y mae angen mynediad i offer neu adnoddau arbenigol arnyn nhw, adnoddau megis gweithdai, stiwdios a labordai. Rydyn ni bellach yn paratoi i groesawu’r mwyafrif o’n myfyrwyr yn ôl i’r campws ar gyfer sesiynau dysgu wyneb yn wyneb, gan wneud hynny’n raddol a chyda gofal. Bydd y rheini a fydd yn dychwelyd i’r campws yn gwneud hynny ar gyfnodau gwahanol a fydd wedi eu rheoli’n ofalus yn ystod yr wythnosau nesaf.

Rydyn ni wedi gosod cyfres o fesurau yn eu lle, fel rhan o’n cynlluniau asesu risg, a fydd yn golygu lleihau’r nifer o fyfyrwyr a fydd ar y campws yr un pryd. Mae hyn yn cynnwys addasu’r modd y byddwn yn cyflwyno ein rhaglenni a’n gwasanaethau yn ogystal ag addasu amgylchedd y campws. Mae hefyd yn cynnwys darparu mynediad i brofion rheolaidd a phwysleisio’r angen i wisgo gorchuddion wyneb, i gadw pellter cymdeithasol a hylendid dwylo.

Mae’r Brifysgol yn gwerthfawrogi’n fawr y gefnogaeth barhaus y mae’n ei derbyn gan y cymunedau y mae’n eu gwasanaethu a’r berthynas agos a’r ymddiriedaeth rydyn ni wedi eu datblygu ar hyd y blynyddoedd.

Bu’r flwyddyn ddiwethaf yn un anodd i bawb ac rydyn ni wedi colli’r cyfle i’ch croesawu i’r campws i fwynhau’r holl ddigwyddiadau sy’n rhan mor annatod o fywyd prifysgol. Mae Tymor yr Haf, wrth gwrs, yn benllanw ar ein calendr academaidd wrth i ni ddathlu llwyddiannau ein myfyrwyr.

Mae’n staff a’n myfyrwyr wedi gweithio’n ddiwyd trwy gydol y flwyddyn gan sicrhau bod y broses addysgu a dysgu yn parhau er gwaethaf heriau’r coronafeirws. Ac er na fydd modd i ni eich gwahodd i’r digwyddiadau y bwriadwyd eu cynnal ar y campws, ein gobaith yw y bydd modd i chi ymuno â ni ar gyfer nifer o ddigwyddiadau rhithiol yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf.

Ar ran y Brifysgol, a gawn ni ddiolch yn ddidwyll iawn i chi am eich diddordeb a’ch cefnogaeth barhaus.

Gwilym Dyfri Jones                                         Professor Ian Walsh

Profost                                                            Profost

Campysau Caerfyrddin a Llambed                 Campysau Abertawe a Chaerdydd

 

 

Neges i fyfyrwyr sy'n dychwelyd i'r campws - Ebrill 2021

Annwyl Fyfyrwyr

Rydym yn falch iawn y bydd ein campysau yn croesawu mwy o fyfyrwyr a staff yn ôl ar gyfer tymor yr haf. Mae'n teimlo fel amser hir ers i ni allu i gwrdd â'i gilydd yn bersonol a gobeithiwn y bydd hyn yn ddechrau ein dychwelyd graddol i ffordd fwy arferol o weithio.

Mae'r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn anodd i ni i gyd, ond rheoli'r cyd-destun coronafeirws a chadw ein cymuned yn ddiogel bob amser oedd ein blaenoriaeth.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, bydd ein dull dysgu cyfunol - cyfuno ar y campws a dysgu ar-lein, yn ailddechrau mewn ffordd raddol dros yr wythnosau nesaf ar gyfer y rhan fwyaf o'n myfyrwyr. Bydd eich Athrofa yn eich hysbysu pan fydd eich addysgu mewn person yn ailddechrau felly cofiwch wirio eich negeseuon e-bost yn rheolaidd fel y gallwch gynllunio eich dychwelyd i'r campws yn unol â hynny.

Rydym yn ddiolchgar iawn i chi i gyd am y ffordd yr ydych wedi gweithio gyda ni i sicrhau diogelwch ein cymuned. Mae wedi bod yn ymdrech tîm gwirioneddol sydd wedi sicrhau ein bod wedi lleihau'r risg o ledaenu'r coronafeirws. Mae cymaint wedi'i gyflawni, ac er bod y coronafeirws yn parhau i effeithio ar ein bywydau, gallwn edrych yn hyderus i'r dyfodol.

Wrth i fwy o bobl fynychu ein campysau, bydd yr un mor bwysig ein bod i gyd yn parhau i gadw at y rheolau yma yng Nghymru i sicrhau y gallwn gynnal a chynyddu ein presenoldeb ar ein campysau dros y misoedd nesaf ac wrth i ni edrych tuag at y flwyddyn academaidd newydd ym mis Medi.

Fel y gwyddoch, mae ein mesurau diogelwch yn cynnwys mynediad i brofion rheolaidd, gwisgo gorchuddion wyneb, pellter corfforol a hylendid dwylo. Mae gan ein Dangosfwrdd COVID ar gael ar deilsen yr Hwb ystod o adnoddau i gynorthwyo chi a gallwch hefyd gael gafael ar y wybodaeth ddiweddaraf gan gynnwys ffurflenni i archebu eich profion.

Cofiwch hefyd fod ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr yma i'ch cefnogi chi.

Yn y cyfamser, cadwch eich hun a'ch teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel.

Gyda dymuniadau gorau.

Yn gywir

Gwilym Dyfri Jones                                      Yr Athro Ian Walsh

Profost                                                        Profost

Campysau Caerfyrddin a Llambed                 Campysau Abertawe a Chaerdydd

Negeseuon Fideo

Neges o ddiolch gan ein Profost, Gwilym Dyfri Jones


Cymuned Caerfyrddin | Gwilym Dyfri Jones

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Caerfyrddin, dyma neges i gymuned Sir Gâr gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Cymuned Llambed | Gwilym Dyfri Jones

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Llambed, dyma neges i gymuned Ceredigion gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Gwilym Dyfri Jones | Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed

Cwestiynau cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys Gwybodaeth Gyffredinol a dull gweithredu’r Brifysgol sy’n berthnasol i fyfyrwyrstaff ac ymwelwyr â’n campysau yn ogystal â gwybodaeth benodol i’r Myfyrwyr a’r Staff.  Diweddarir y Cwestiynau Cyffredin hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu.