Rydym yn cymryd iechyd a lles ein dysgwyr, staff a’n hymwelwyr o ddifri ac rydym yn parhau i fonitro achosion Covid-19 er mwyn i ni allu darparu gwybodaeth a chyngor cyfredol, a chynnig cymorth wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Rydym mewn cysylltiad â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a’r cwestiynau cyffredin wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Neges i fyfyrwyr sy'n dychwelyd i'r campws - Medi 2021

Annwyl Fyfyrwyr

Hoffem eich croesawu chi’n ôl i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar i’ch gweld yn ôl ar y campysau ac i gydweithio â chi eleni eto.

Eich iechyd a’ch diogelwch fu ein blaenoriaeth erioed ac rydyn ni – mewn partneriaeth agos â Llywodraeth Cymru, y GIG a’r sector addysg uwch – wedi rhoi cyfres o fesurau yn eu lle i atal y coronafeirws rhag ymledu.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys ail gyflunio ein campysau i alluogi ymbellhau cymdeithasol, sicrhau  bod gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus, cynyddu amlder y prosesau glanhau a sefydlu mannau hylendid ar y campysau, yn ogystal ag aildrefnu’r amserlen er mwyn hwyluso presenoldeb myfyrwyr.

Er nad ydym yn mynnu hynny, rydyn ni’n argymell yn gryf iawn bod ein holl staff a myfyrwyr yn cael eu brechu er mwyn eu hamddiffyn eu hunain a’r gymuned yn ehangach, ac rydym yn gweithio’n agos iawn â’r byrddau iechyd lleol i hwyluso’r broses hon.

Y gobaith nawr yw fod y gwaethaf drosodd ac y gallwn ni edrych ymlaen at gael dychwelyd at ryw fath o normalrwydd eleni.

Manteisiwch ar yr adnoddau sydd ar y campws a cheisiwch ddod yn rhan o’r gymuned sydd yno gan gyfrannu at ei datblygiad. Cofiwch, po fwyaf y cyfrannwch chi at y gymuned honno, y mwyaf gwerthfawr y bydd eich profiad myfyriwr yn y pen draw.

 Croeso ‘nôl atom ni!

Yn y cyfamser, cadwch eich hun a'ch teulu a'ch ffrindiau yn ddiogel.

Gyda dymuniadau gorau.

Yn gywir

Gwilym Dyfri Jones                                      Yr Athro Ian Walsh

Profost                                                        Profost

Campysau Caerfyrddin a Llambed                 Campysau Abertawe a Chaerdydd

Neges i'r Gymuned - Medi 2021

Wrth i ni baratoi i groesawu’n myfyrwyr yn ôl i’n campysau yn ystod mis Medi, hoffem ddiweddaru’r rheini ohonoch chi sy’n byw yng nghyffiniau’r campysau o’r trefniadau y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi’u gwneud wrth iddi barhau i reoli cyd-destun y coronafeirws.

Iechyd a lles ein cymuned – boed yn staff, yn fyfyrwyr ac yn aelodau o’r gymuned leol sy’n byw ac yn gweithio’n agos i’n campysau – sy’ wedi bod flaenaf yn ein meddyliau wrth i ni gynllunio ein hymateb i’r pandemig o’r cychwyn. Hoffwn roi sicrwydd i chi ein bod ni – mewn cydweithrediad agos ag Undeb y Myfyrwyr – yn parhau i gymryd y camau priodol er mwyn diogelu y cymunedau hynny sy’ mor bwysig i ni.

Fel pob prifysgol, mae’r Drindod Dewi Sant – mewn partneriaeth agos â Llywodraeth Cymru, Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a’r sector addysg uwch – wedi rhoi cyfres o fesurau yn eu lle i atal y coronafeirws rhag ymledu.

Mae’r mesurau hyn yn cynnwys ail gyflunio ein campysau i alluogi ymbellhau cymdeithasol, sicrhau  bod gorchuddion wyneb yn orfodol mewn mannau cyhoeddus, cynyddu amlder y prosesau glanhau a sefydlu mannau hylendid ar y campysau, yn ogystal ag aildrefnu’r amserlen er mwyn hwyluso presenoldeb myfyrwyr.

Er nad ydym yn mynnu hynny, rydyn ni’n argymell yn gryf iawn bod ein holl staff a myfyrwyr yn cael eu brechu er mwyn eu hamddiffyn eu hunain a’r gymuned yn ehangach, ac rydym yn gweithio’n agos iawn â’r byrddau iechyd lleol i hwyluso’r broses hon.

Mae’r Brifysgol yn gwerthfawrogi’n fawr y gefnogaeth barhaus y mae’n ei derbyn o du’r cymunedau y mae’n eu gwasanaethu a’r berthynas agos a’r ymddiriedaeth gadarn a ddatblygwyd rhyngddynt dros gyfnod o amser.

Bu’r deunaw mis diwethaf yn gyfnod heriol i bob un ohonom ni ac rydym wedi gweld colli’r cyfle o’ch gwahodd i’r campws i fwynhau’r digwyddiadau amrywiol sy’n rhan mor bwysig o fywyd y Brifysgol. Wrth i ni baratoi i groesawu mwy o’n myfyrwyr yn ôl i’r Campws ar gyfer profiadau dysgu wyneb yn wyneb y mis hwn, rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen i ddatblygu mwy o gyfleon i’r gymuned fod yn rhan o’r digwyddiadau hyn – boed ar y campws neu ar-lein.

Mae’n gyfnod cyffrous i’r Brifysgol wrth i ni edrych ymlaen yn eiddgar i ddathlu ein daucanmlwyddiant yn 2022 sydd, wrth gwrs, yn cofnodi gosod carreg sylfaen Coleg Dewi Sant Llambed ar y deuddegfed o Awst 1822. Dyma, wrth gwrs, oedd cychwyn addysg uwch yng Nghymru ac, ers y dyddiau cynnar hynny, mae’r Drindod Dewi Sant – ynghyd â’r sefydliadau a’i rhagflaenodd, wedi bod yn gwasanaethu anghenion ei chymunedau gydag angerdd a phwrpas.

Dros y ddwy ganrif ddiwethaf, rydyn ni wedi esblygu gan drawsnewid ein cynnig academaidd, cyfoethogi’r profiadau dysgu ac ehangu mynediad i Addysg Uwch er mwyn gallu ymateb i anghenion cymdeithasol ac economaidd y cyfnod. Felly, wrth i ni ddathlu ein daucanlwyddiant fel sefydliad, rydym hefyd yn bwriadu dathlu rôl ein cymunedau – gan gynnwys cymuned Llambed – yn y daith honno. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr i rannu ein cynlluniau gyda chi maes o law ac i’ch gwahodd i ymuno â ni yn ein dathliadau y flwyddyn nesaf. 

Ar ran y Brifysgol, a gawn ni ddiolch yn ddidwyll iawn i chi am eich diddordeb a’ch cefnogaeth barhaus.

Gwilym Dyfri Jones                                         Professor Ian Walsh

Profost                                                           Profost

Campysau Caerfyrddin a Llambed                     Campysau Abertawe a Chaerdydd

 

 

Profion Covid Asymptomatig

Bydd pecynnau Profion Covid Asymptomatig ar gael o dderbynfeydd ein campysau. Bydd angen i’n staff a’n myfyrwyr gwblhau profion asymptomatig ddwywaith yr wythnos yn ystod eu 28 diwrnod cyntaf ar y campws ar ddechrau tymor.

Os ydych chi’n aros yn llety PCYDDS byddwch chi wedi derbyn e-bost gyda gwybodaeth am brofion cyn cyrraedd. Cofiwch os gwelwch yn dda mai os datblygwch unrhyw symptomau sy’n gysylltiedig â Covid-19, y dylech chi aros gartref, hunan-ynysu a gwneud cais am brawf y GIG.  Defnyddiwch y DANGOSFWRDD COVID os gwelwch yn dda i roi gwybod eich bod yn hunan-ynysu fel y gallwn ni gynnig arweiniad a chymorth i chi.

Rhoi gwybod am Ddigwyddiadau Coronafeirws

Os oes gennych bryderon ynghylch achosion o dorri rheolau mewn perthynas â'r Coronafeirws, defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu'r Brifysgol. Byddwch yn ymwybodol mai nifer cyfyngedig o staff sy’n derbyn yr adroddiadau  ac y cânt eu trin yn gyfrinachol lle bo hynny'n bosibl.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau mewn perthynas â Coronavirus ac mae i'w defnyddio gan fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned.

Staff a Myfyrwyr - gellir dod o hyd i ffurflenni ar gyfer rhoi gwybod symptomau neu ganlyniadau profion positif ar yr Hwb.

 

Cwestiynau cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys Gwybodaeth Gyffredinol a dull gweithredu’r Brifysgol sy’n berthnasol i fyfyrwyrstaff ac ymwelwyr â’n campysau yn ogystal â gwybodaeth benodol i’r Myfyrwyr a’r Staff.  Diweddarir y Cwestiynau Cyffredin hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu.