Covid GreyDiweddarwyd ar 20 Ionawr 2021

Rydym yn cymryd iechyd a lles ein dysgwyr, staff a’n hymwelwyr o ddifri ac rydym yn parhau i fonitro achosion Covid-19 er mwyn i ni allu darparu gwybodaeth a chyngor cyfredol, a chynnig cymorth wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Rydym mewn cysylltiad â chydweithwyr yn Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn diweddaru’r cyngor ar y dudalen hon a’r cwestiynau cyffredin wrth i’r sefyllfa ddatblygu.

Ewch i'n tualennau Ar y Campws, ar Lein, ar Gael i ti am fwy o wybodaeth ar sut rydyn ni'n cadw ein cymuned yn ddiogel.

Rhwyd Ddiogelwch Academaidd

Gan ystyried yr effaith barhaus ar draws y Brifysgol ar fyfyrwyr a staff, rydym yn rhoi rhwyd ddiogelwch academaidd yn ei lle i gynorthwyo myfyrwyr a sicrhau y gallant ennill gradd briodol.

Bwriad y rheoliadau rhwyd ddiogelwch hyn yw cydnabod cyd-destun cyfredol coronafeirws a'i effaith ar fyfyrwyr er mwyn sicrhau bod eich canlyniadau’n cael eu hystyried yn deg gan gynnal ein safonau academaidd a sicrhau gwerth eich cymwysterau.

Gellir gweld y rheoliadau academaidd llawn yma.

Ceir mwy o wybodaeth yn ein fideo isod:

Myfyrwyr: Archebwch Brawf Asymptomatig

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig profion Covid-19 cyflym, asymptomatig i'n myfyrwyr.

  • Mae amrywiaeth o fesurau diogelwch ar waith yn ein safleoedd profi a byddwch yn cael gwybod eich canlyniad ymhen 2 awr 
  • Gallwch archebu prawf o 4 Ionawr.
  • Er tawelwch meddwl cyn i chi deithio i ymweld â'ch anwyliaid dros doriad y gaeaf.

Ceir mwy o wybodaeth am brofi asymptomatig y Brifysgol yma.

Rhoi gwybod am Ddigwyddiadau Coronafeirws

Os oes gennych bryderon ynghylch achosion o dorri rheolau mewn perthynas â'r Coronafeirws, defnyddiwch y ffurflen hon i hysbysu'r Brifysgol. Byddwch yn ymwybodol mai nifer cyfyngedig o staff sy’n derbyn yr adroddiadau  ac y cânt eu trin yn gyfrinachol lle bo hynny'n bosibl.

Mae'r ffurflen hon ar gyfer rhoi gwybod am ddigwyddiadau mewn perthynas â Coronavirus ac mae i'w defnyddio gan fyfyrwyr, staff ac aelodau o'r gymuned.

Staff a Myfyrwyr - gellir dod o hyd i ffurflenni ar gyfer rhoi gwybod symptomau neu ganlyniadau profion positif ar yr Hwb.

 

Neges i'r Gymuned

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn disgwyl i’w myfyrwyr barhau i ymddwyn mewn modd sy’n parchu eraill, yn diogelu ein cymunedau lleol ac nad yw’n dwyn anfri ar enw da’r Brifysgol.  Pan na fydd ymddygiad myfyriwr yn bodloni’r disgwyliadau a amlinellir yn y Cod Ymddygiad Myfyrwyr, cymerir camau disgyblu.

Rydym wedi adolygu ein Cod Ymddygiad Myfyrwyr er mwyn sicrhau bod myfyrwyr yn deall eu cyfrifoldebau ac yn cydymffurfio â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru yn ogystal ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, a chyfarwyddyd GIG Cymru ynghylch eu hamddiffyn eu hun ac eraill rhag risg lledaenu’r Coronafeirws.  Mae cyfarwyddyd o’r fath yn cynnwys yr angen i gadw pellter cymdeithasol, gwisgo gorchuddion wyneb, gosod dan gwarantin, hunan-ynysu, neu adrodd yn ôl er mwyn olrhain cysylltiadau.  At hynny, mae swyddogion wedi’u lleoli wrth fynedfa ein hadeiladau yn SA1 Glannau Abertawe i sicrhau cydymffurfio â’n mesurau Covid-19.

Rydym yn ddiolchgar i’n myfyrwyr am gadw at ein gofynion iechyd a diogelwch ac i’r holl staff sy’n eu cefnogi. Rydym yn monitro ymddygiad ein myfyrwyr yn fanwl er mwyn i ni weithredu’n gyflym os bydd ein polisïau’n cael eu torri.  Mae gweithredu o’r fath yn cynnwys darparu ystod gynhwysfawr o becynnau cymorth i helpu ein myfyrwyr yn ystod y cyfnod hwn sy’n anodd i bawb. Byddwn yn cyfathrebu â’n myfyrwyr i’w cynghori ynghylch ein trefniadau ar ôl diwedd y cyfnod atal byr yng Nghymru ddydd Llun 9 Tachwedd.

Gall aelodau o'r cyhoedd sy'n amau y gallai myfyrwyr o'r brifysgol fod yn torri rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru roi gwybod am eu hymddygiad i'r Brifysgol trwy lenwi'r ffurflen hon.

Llythyr i Rieni, Gofalwyr a Theuluoedd

Annwyl Riant, Gofalwyr a Theuluoedd

Mae dechrau’r flwyddyn academaidd newydd yn adeg arbennig pan fyddwn yn croesawu myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd i’r Brifysgol.  Er gwaethaf cyd-destun heriol coronafeirws, mae wedi bod yn bleser mawr i ni allu dod at ein gilydd fel cymuned ddysgu i gefnogi ein myfyrwyr yn eu datblygiad personol a phroffesiynol.  

Mae mynd i’r brifysgol yn amser cyffrous i’r holl fyfyrwyr, p’un a ydyn nhw wedi gadael yr ysgol yn ddiweddar neu’n oedolyn sy’n dysgu ac yn dymuno uwchsgilio, ac rydym yn deall y bydd ar rieni, gofalwyr a theuluoedd eisiau gwybod beth yw’r trefniadau rydym wedi’u gwneud er mwyn diogelu ein myfyrwyr a chymunedau lleol rhag lledaeniad coronafeirws.

Mae Cynllun Ymateb ac Adfer y Brifysgol yn cyd-fynd â chyfarwyddebau Llywodraeth Cymru, yn ogystal â chyfarwyddyd ac arfer da Iechyd Cyhoeddus Cymru, GIG Cymru a’r sector addysg uwch.  Wrth gynllunio i ni ddychwelyd i’r campws, blaenoriaeth y Brifysgol yw iechyd a llesiant ein staff, myfyrwyr a’r gymuned ehangach.  Mae ein cynllunio wedi’i seilio ar 5 prif egwyddor:

Astudio

Rydym yn gweithio’n galed i barhau i gynnig profiad dysgu diddorol a diogel.  Rydym wedi cyflwyno dull darparu cyfunol gan gyfuno dysgu ar-lein ac ar y campws.  Mae hyn yn galluogi ein myfyrwyr i ddefnyddio’r cyfleusterau ffisegol angenrheidiol mewn modd diogel.  Rydym hefyd wedi trefnu ein hamserlen i ddarparu ar gyfer addysgu mewn grwpiau bach ac wedi cyfyngu ar nifer y bobl yn ein mannau addysgu ar yr un pryd.

Diogelwch

Rydym wedi aildrefnu ein campysau er mwyn sicrhau bod modd cynnal pellter cymdeithasol o 2m ac rydym wedi darparu systemau unffordd drwy gydol ein hadeiladau.  Rydym wedi gosod cyfleusterau hylendid ac wedi cynyddu’r trefniadau glanhau gan gynnwys chwistrellu diheintyddion i ardaloedd mawr (fogging) yn rheolaidd.  Mae staff wedi cael hyfforddiant cynhwysfawr er mwyn sicrhau bod campysau’n cael eu glanhau’n ddwfn bob dydd, ac mae gwasanaethau megis caffis yn galluogi cadw pellter cymdeithasol ac yn gwneud defnydd o wasanaethau clicio a chasglu er mwyn lleihau’r angen i giwio.

Mae wedi bod yn ofynnol i’r holl fyfyrwyr a staff a ddychwelodd i’r campws gwblhau modwl ar-lein er mwyn sicrhau eu bod yn llwyr ymwybodol o ofynion iechyd a diogelwch y Brifysgol ynghylch coronafeirws ac yn cydymffurfio â nhw.

Rydym wedi trefnu bod y myfyrwyr yn dychwelyd i’r campysau’n raddol, gan rannu’r rhai sy’n byw yn neuaddau’r Brifysgol yn aelwydydd a gosod canllawiau llym arnyn nhw o ran ein gofynion sy’n cynnwys dim ymwelwyr yn y cartref a glynu at ofynion o ran cadw pellter cymdeithasol wrth gwrdd â phobl eraill yn yr awyr agored.  Rydym wedi dosbarthu gorchuddion wyneb i staff a myfyrwyr i’w defnyddio ar safleoedd y Brifysgol mewn mannau cyhoeddus a mannau addysgu dan do, ac mewn mannau yn yr awyr agored lle gallai fod yn anodd cadw pellter cymdeithasol.  

At hynny, rydym yn cofrestru presenoldeb ein staff a’n myfyrwyr ar ein campysau ac yn hyrwyddo’r defnydd o Ap Covid y GIG i helpu ymdrechion y llywodraeth i olrhain cysylltiadau ac mae gennym brotocolau yn eu lle os bydd rhywun yn profi symptomau.

Cefnogi

Sylweddolwn fod hwn yn gyfnod heriol i fyfyrwyr.  Trwy ein tîm Gwasanaethau Myfyrwyr, rydym wedi gosod yn ei lle ystod gynhwysfawr o fesurau cefnogi i fyfyrwyr o gymorth astudio ar-lein, iechyd meddwl a chwnsela i ymestyn ein cynllun bwrsarïau a chaledi.  At hynny, rydym yn rhoi cyfle i fyfyrwyr preswyl optio mewn i wiriad llesiant wythnosol gyda’n staff gweithrediadau.

Yr Hwb Myfyrwyr yw ein tîm o staff cymorth hawdd siarad â nhw, sydd wrth law i ateb unrhyw a phob cwestiwn gan y myfyrwyr.  Maen nhw’n cyfathrebu’n rheolaidd â myfyrwyr drwy ‘Fwletinau Myfyrwyr’ er mwyn sicrhau bod pawb yn cael y wybodaeth ddiweddaraf.   

Rydym yn cynnig cyngor, cyfarwyddyd a chymorth i’r holl fyfyrwyr y mae’n ofynnol iddyn nhw hunan-ynysu.  Rydym hefyd yn trefnu sesiynau rheolaidd i ddal i fyny ar-lein neu ar y ffôn os ydy’n briodol gwneud.  I’n myfyrwyr preswyl, mae ystod y gwasanaethau y gallwn eu darparu’n cynnwys helpu i reoli dosbarthiadau bwyd, casglu meddyginiaeth bresgripsiwn, darparu dillad gwely a thywelion ychwanegol os oes angen, darparu paciau glanhau a mynd â phost i’r fflatiau.  Rydym hefyd wedi ysgrifennu at yr holl fyfyrwyr nad ydynt yn byw ar y campws gyda gwybodaeth am y gefnogaeth y gallan nhw ei chael os bydd angen iddyn nhw hunan-ynysu.

Cymdeithasu

Mae ein campysau a’n profiadau ar-lein yn cynnig dull personol a’n nod yw meithrin ymdeimlad mawr o gymuned er mwyn helpu ein myfyrwyr i wneud yn fawr o’u profiad prifysgol.  Mae cyd-destun Coronafeirws wedi cyfyngu ar ystod y gweithgareddau sydd gennym i’w cynnig yn bersonol, ond rydym wedi ymuno ag Undeb y Myfyrwyr ar ystod o ddigwyddiadau a gweithgareddau er mwyn helpu ein myfyrwyr i deimlo’n gartrefol gyda bywyd Prifysgol, cwrdd â’u cyd-fyfyrwyr a chymryd rhan ym mywyd y Brifysgol.

Llwyddiant

Rydym yn ymrwymo i ddarparu’r sylfaen orau bosibl ar gyfer gyrfaoedd ein myfyrwyr yn y dyfodol.  Mae’r pandemig COVID-19 cyfredol wedi ein harwain i adolygu’r modd rydym yn paratoi ein graddedigion ar gyfer byd gwaith a’u gyrfaoedd yn y dyfodol. Nod ein rhaglenni yw datblygu cadernid ein myfyrwyr er mwyn iddyn nhw ddatblygu’n ddysgwyr gydol oes hyblyg, sy’n gallu addasu ac sy’n llythrennog yn ddigidol.  Credwn mai’r rhain yw’r priodoleddau hanfodol i raddedigion y bydd cyflogwyr yn chwilio amdanyn nhw wrth i ni ddod allan o effeithiau coronafeirws.

Rydym yn gobeithio bod y mesurau rydym wedi’u rhoi yn eu lle i ddiogelu ein cymuned yn tawelu’ch meddwl. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau pellach, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Gyda dymuniadau gorau.

Yn gywir

Gwilym Dyfri Jones                                      Yr Athro Ian Walsh

Profost                                                        Profost

Campysau Caerfyrddin a Llambed                 Campysau Abertawe a Chaerdydd

Negeseuon Fideo

Neges o ddiolch gan ein Profost, Gwilym Dyfri Jones


Cymuned Caerfyrddin | Gwilym Dyfri Jones

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Caerfyrddin, dyma neges i gymuned Sir Gâr gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Cymuned Llambed | Gwilym Dyfri Jones

Wrth inni groesawu myfyrwyr nol i gampws Llambed, dyma neges i gymuned Ceredigion gan Gwilym Dyfri Jones, Provost y campws.


Gwilym Dyfri Jones | Profost Campysau Caerfyrddin a Llambed

Cwestiynau cyffredin

Mae’r Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys Gwybodaeth Gyffredinol a dull gweithredu’r Brifysgol sy’n berthnasol i fyfyrwyrstaff ac ymwelwyr â’n campysau yn ogystal â gwybodaeth benodol i’r Myfyrwyr a’r Staff.  Diweddarir y Cwestiynau Cyffredin hyn yn rheolaidd wrth i’r sefyllfa ddatblygu.