Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws - Ymateb ac Adfer  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Diweddarwyd ar 20 Hydref 2020

Gwybodaeth y Cyfnod Atal Byr

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd “cyfnod atal” byr, llym yn cael ei gyflwyno ar gyfer Cymru gyfan rhwng 6pm ddydd Gwener, 23 Hydref a hanner nos dydd Llun 9 Tachwedd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn inni gyfleu tair neges allweddol ichi, fel a ganlyn:

 • Bydd addysgu personol a dysgu cyfunol yn parhau mewn prifysgolion yn ystod y cyfnod cloi.
 • Arhoswch yn eich llety prifysgol / tymor. Dim ond os yw'n hollol angenrheidiol, er enghraifft ar gyfer gwaith, i ddarparu neu dderbyn gofal neu oherwydd pryderon am eich lles y dylech symud rhwng eich cyfeiriad tymor a'ch cyfeiriad cartref.
 • Peidiwch â theithio os gofynnwyd i chi hunan ynysu neu os oes gennych symptomau Covid-19.  Os oes gennych symptomau, yn hunan-ynysu neu wedi cael prawf positif am Covid-19, rhowch wybod inni yma.

Caniateir i chi deithio i'r Brifysgol ar gyfer dosbarthiadau mewn person.  Gallwch lawrlwytho’r ffurflen caniatâd i deithio yma. 

Dylech dybio na fydd unrhyw newidiadau i'ch amserlen bresennol. Os oes angen diwygio ein darpariaeth, bydd tîm eich rhaglen yn cysylltu â rhagor o wybodaeth erbyn canol dydd ddydd Iau, 22 Hydref.  Cofiwch hefyd gadw llygad ar eich amserlen drwy ap Hwb.

Gallwch ddarllen Cwestiynau Cyffredinol Llywodraeth Cymru yma.

Gaf i deithio adref?

Nid yw teithio adref ‘i ymweld â nhw’ yn ystod y cyfnod atal byr yn esgus rhesymol. Diben hyn yw eich diogelu chi ac eraill.

Gofynna Lywodraeth Cymru i fyfyrwyr aros yn eich llety prifysgol / tymor a dim ond teithio os ydy’n hollol angenrheidiol, er enghraifft oherwydd pryderon am eich lles chi neu eich teulu.

Yn yr amgylchiadau eithriadol y gallai fod angen i chi deithio, rhowch wybod i hwb@uwtsd.ac.uk cyn teithio i drafod gydag aelod o'r tîm.

Caniateir i chi deithio i'r Brifysgol ar gyfer dosbarthiadau mewn person.  Gallwch lawrlwytho’r ffurflen caniatâd i deithio yma.

Ar hyn o bryd mae'r Brifysgol yn ystyried y mesurau y bydd yn eu defnyddio i ddiogelu ein cymuned pe bai myfyrwyr yn torri cyfyngiadau Llywodraeth Cymru ac yn teithio yn ystod y cyfnod atal. Gall y mesurau hyn gynnwys cwarantîn a / neu gamau disgyblu yn dibynnu ar yr amgylchiadau a difrifoldeb torri’r rheolau. Atgoffir myfyrwyr hefyd fod gan yr heddlu bwerau i roi dirwyon mewn perthynas â thorri cyfyngiadau teithio.

Os oes gennych symptomau, rydych yn hunanynysu neu wedi cael prawf Covid-19 positif, ni allwch deithio yn bendant.

Mae’r cyngor uchod yn cynnwys teithio oherwydd wythnos ddarllen neu floc rhydd

Hoffem ddiolch i bawb am ddilyn y canllawiau a chwarae rhan wrth gadw cymuned ein Prifysgol yn ddiogel.

A fydd unrhyw newidiadau i’m modiwlau ac asesiadau?

Mae Athrofeydd wedi adolygu cyflwyniad modiwlau ac asesiadau. Bydd unrhyw newidiadau’n cael eu cyfleu i chi drwy Moodle a’ch amserlen.

Gaf i deithio i’r Brifysgol?

Cewch deithio i’r Brifysgol ar gyfer dosbarthiadau wyneb yn wyneb.  Gallwch gyrchu’r ffurflen awdurdodi teithio yma.

Ffurflen awdurdodi teithio

Beth gaf i ac na chaf i ei wneud yn ystod y cyfnod atal byr hwn?

Gweler y rhestr lawn o ganllawiau gan Lywodraeth Cymru yma.

Cwestiynau Cyffredin

Mae fy mhlant gartref o’r ysgol oherwydd y cyfnod atal byr ac ni allaf deithio i’r campws ar gyfer gwersi wyneb yn wyneb, beth a ddylwn ei wneud?

Os nad yw’n bosibl trefnu gofal plant, siaradwch gyda thîm eich rhaglen am gyrchu eich dosbarthiadau ar-lein yn ystod y cyfnod hwn

Rwy’n hunanynysu ac mae gennyf anghenion ymarferol (e.e. cyrchu bwyd, meddyginiaeth)

Os ydych chi'n hunan-ynysu, rydyn ni wrth law i'ch cefnogi;

Bwyd

 • Gallwn helpu i roi cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth ar sut i gael bwyd a nwyddau siopa tra byddwch yn hunan-ynysu

Meddyginiaeth

 • Os oes angen i chi gasglu presgripsiwn unigol, ceisiwch ofyn i rywun gael hwn ar eich rhan a rhowch wybod i ni os cewch chi drafferth, gallwn helpu i ddod o hyd i ffordd o gael hwn i chi
 • Ar gyfer presgripsiynau rheolaidd, cysylltwch â'ch fferyllfa (e.e. Fferyllfa Lloyds)

Holi amdanoch

 • Byddwn yn trefnu sesiynau dal i fyny ar-lein neu ar y ffôn gyda chi a'ch cyd-letywyr i holi amdanoch os ydy’n briodol gwneud

Arian

 • Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio bancio ar-lein

Neu, cysylltwch drwy hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030

 

Beth am leoliadau a theithiau maes a drefnwyd?

Mae’r Athrofeydd wedi adolygu’r holl weithgarwch allanol yn ystod y cyfnod atal byr a bydd unrhyw newidiadau yn cael eu cyfleu i chi erbyn 12 hanner dydd ar ddydd Iau 22ain Hydref

Rwy’n teimlo’n ynysig...

Rydym yn deall y bydd y cyfnod atal byr yn anodd i fyfyrwyr, yn arbennig y rheiny sy’n byw ar ben eu hunain. Rydym yn gweithio ar y cyd ag Undeb y Myfyrwyr ar nifer y gweithgareddau yn ystod pythefnos y cyfnod atal byr. Mae croeso i chi gysylltu â’ch swyddog sabotho. Os hoffech sgwrs a gweld y cymorth iechyd meddwl sydd ar gael yma.

**NEWYDD** 30.09.2020** Rwyf bellach yn byw i ffwrdd oddi wrth fy nheulu, a allaf fynd i ymweld â nhw?

Os ydych chi fel rheol yn treulio amser i ffwrdd yn y brifysgol a gartref, ystyrir bod gennych ddwy “aelwyd” at ddibenion cyfyngiadau’r coronafeirws.

Fodd bynnag, mae angen i chi hefyd fod yn ymwybodol y gallai cyfyngiadau lleol olygu y byddai angen rheswm da arnoch i deithio.   Ni fyddai teithio adref ar gyfer ‘ymweliad’ o ardal o dan gyfyngiadau lleol yn cyfrif fel esgus  rhesymol dros deithio allan o’r ardal. Diben hyn yw eich diogelu chi ac eraill.

Mae mwy o berygl o ledaenu’r coronafeirws pan fyddwch yn symud rhwng eich dwy aelwyd. Felly ein cyngor ni yw eich bod yn symud rhwng eich aelwydydd ‘yn ystod y tymor’ a’r ‘tu allan i’r tymor’ dim ond pan fo hynny’n angenrheidiol – er enghraifft oherwydd pryderon amdanoch chi neu les eich teulu.

Efallai eich bod yn poeni beth fydd yn digwydd dros wyliau’r Nadolig. Cyfyngiadau dros dro yw’r rhain. Mae’r sefyllfa o ran Covid-19 yn newid yn gyflym a’r cyfyngiadau lleol yn cael eu hadolygu’n wythnosol gan Lywodraeth Cymru. Bydd y cyfyngiadau’n cael eu codi cyn gynted ag y bydd yr amodau yn caniatáu hynny, ond mae’n rhy gynnar i ddweud pa reolau fydd yn eu lle fis Rhagfyr.

Helpwch ni drwy gadw at y rheolau. Helpwch ni i gadw cymuned y Brifysgol yn ddiogel.

**Diweddariad 29.09.2020** Polisi gorchuddio wyneb

***DIWEDDARIAD 29.09.2020 Polisi gorchuddio wyneb***

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn defnyddio gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae safbwynt y Brifysgol, fel yr amlinellir uchod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus. Mae’r Brifysgol yn monitro’r canllawiau hyn a gall y polisi hwn newid ymhellach yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar risg, mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn cyd-destunau neu leoliadau ychwanegol (e.e. lle mae rhyngweithio agosach rhwng pobl).   Rhoddir gwybod i staff a myfyrwyr ynghylch pryd a ble bydd hyn yn berthnasol.

 • Mae’r rheiny â chyflyrau meddygol y bydd gwisgo gorchudd wyneb yn peri anhawster iddynt yn cael eu heithrio. Efallai y byddwch eisiau printio cerdyn eithrio neu lawrlwytho cerdyn o’r fath ar eich ffôn.
 • Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod gorchuddion wyneb yn peri anawsterau i fyfyrwyr â rhai anableddau penodol. Mae’r Brifysgol wedi gweithio ar  nifer o fesurau yn unol â chyngor y sector i gynnal amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol ar gyfer y myfyrwyr hynny.
 • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr a staff fod yn ystyriol o bawb yn ein cymuned.
 • Ystyrir gorchuddion wyneb yn fesur rhagofalus arall yn ychwanegol at gydymffurfio â chanllawiau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol a diheintio dwylo. Nid yw gorchuddion wyneb yn gyfarpar diogelu personol.

I gael cyngor ar sut i wisgo gorchudd wyneb, gweler.

Cliciwch yma i wylio'r diweddariad diweddaraf ar fesurau Covid yn PCYDDS

Diweddariad 25.09.2020 - Diweddariad pwysig - Cyfyngiadau lleol

Efallai eich bod yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyfyngiadau pellach heddiw sy’n effeithio ar Abertawe, Caerdydd a Llanelli.

Bydd y rheolau lleol ar gyfer Llanelli yn dod i rym o 6 o’r gloch nos fory ac o 6 o’r gloch nos Sul ar gyfer Abertawe a Chaerdydd.

Mae rheolau Llywodraeth Cymru yn caniatáu i brifysgolion agor ac felly gallwch barhau i fynychu darpariaeth ar y campws.

Rydym wedi dylunio ffurflen arlein er mwyn eich galluogi i gael caniatâd i deithio at ddibenion addysg.

Fodd bynnag, os ydych chi'n poeni am deithio i'r campysau, cysylltwch â'ch Tîm Rhaglen fel y gallent drafod eich opsiynau gyda chi. Os ydych chi yn y categori hynod fregus ar sail feddygol, yna cysylltwch â Gwasanaethau Myfyrwyr.

Mae’r Brifysgol yn sylweddoli bod hyn yn amser pryderus a byddwn yn parhau i weithredu yn unol â rheoliadau Llywodraeth Cymru, sy’n caniatáu teithio i fynychu addysg brifysgol ar hyn o bryd.

Bydd y Brifysgol yn parhau i adolygu’r sefyllfa hon sy’n datblygu, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, a bydd yn darparu’r wybodaeth ddiweddaraf yn rheolaidd trwy'r Hwb.

Cofiwch cadw'ch hun ac eraill yn ddiogel trwy ddilyn canllawiau'r Brifysgol.


Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar yr adrannau isod ar gyfer y Cwestiynau Cyffredin perthnasol 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â thîm yr Hwb Myfyrwyr ar hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030