Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws - Ymateb ac Adfer  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Diweddarwyd ar 11 Mai 2021

Rydym wir yn gwerthfawrogi eich ymdrechion a'ch cefnogaeth barhaus sydd wedi bod yn rhan hanfodol o gadw cymuned PCYDDS yn ddiogel.

Daliwch ati os gwelwch yn dda i ddilyn y canllawiau hyn i helpu i ddiogelu cymuned y Drindod Dewi Sant a chofiwch ein tair prif egwyddor:

 • Cadw pellter cymdeithasol
 • Gorchuddion wyneb
 • Hylendid dwylo

Hoffai PCYDDS ddiolch i chi am eich gwaith caled.

Myfyrwyr Rhyngwladol - Teithio o tu allan i’r DU (Diweddarwyd ar 11 Mai 2021)

Trefniadau Teithio Newydd ar gyfer y rhai sy’n cyrraedd y DU

Rhaid i chi lenwi ffurflen lleoli teithwyr ar-lein cyn i chi gyrraedd y DU. Gallwch gyflwyno'r ffurflen am ddim.

Llenwch eich ffurflen lleolydd teithwyr

Teithio o wlad ar y rhestr GOCH neu drwyddi

https://www.gov.uk/guidance/transport-measures-to-protect-the-uk-from-variant-strains-of-covid-19#red-list-travel-ban-countries

Os ydych o wlad ar y rhestr goch, argymhellwn eich bod yn parhau â’ch astudiaethau ar-lein o’ch cartref ac na ddylech geisio teithio.  Os ydych yn fyfyriwr newydd, argymhellwn yn gryf na ddylech archebu unrhyw deithio eto ac y dylech geisio cyngor pellach gan y Brifysgol yn agosach at ddechrau’ch cwrs (byddem yn argymell 12 wythnos cyn dyddiad cychwyn arfaethedig eich cwrs).  Os ydych yn bwriadu teithio o wlad ar y rhestr goch neu drwy wlad o’r fath, dylech fod yn ymwybodol y bydd disgwyl i chi aros dan gwarantin am 10 diwrnod mewn gwesty a gymeradwyir gan lywodraeth y DG a bydd rhaid i chi dalu’r holl gostau’n gysylltiedig â hyn. Cysylltwch â ni i drafod opsiynau:  Covid-19 covid-19@uwtsd.ac.uk 

https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

Gwladolion Prydain, Gwladolion Iwerddon neu'r rhai â hawliau preswylio yn y DU.

Os ydych yn Wladolyn Prydeinig, yn Wladolyn Gwyddelig neu os oes gennych hawliau preswylio yn y DU (e.e. Caniatâd Amhenodol i Aros neu statws Preswylydd Cyn-sefydlog neu Breswylydd Sefydlog yr UE) a'ch bod yn teithio o unrhyw un o'r gwledydd a enwir ar restr goch y DU o wledydd neu wedi bod yn eu cludo drwyddynt, bydd gofyn i chi dreulio cyfnod cwarantin mewn gwesty a gymeradwywyd gan y llywodraeth am 10 diwrnod ar ôl cyrraedd y DU. Ni chaniateir i chi drosglwyddo i Gymru o rannau eraill o'r DU nes eich bod wedi cwblhau'r cyfnod cwarantin hwn.

https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england

Pob Cenedl Arall

Os nad ydych yn wladolyn Prydeinig, yn wladolyn Gwyddelig neu heb hawliau preswylio yn y DU ac yn ceisio teithio o wlad neu wedi bod mewn un neu wedi trosglwyddo drwy wlad ar restr goch y DU o wledydd yn y 10 diwrnod cyn teithio, ni chewch fynediad i'r DU.

Gwledydd nad ydynt ar y Rhestr Goch

Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol sy'n teithio o unrhyw wlad arall, bydd gofyn i chi ddilyn cyngor cyfredol Llywodraeth Cymru o ran hunanynysu.   Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi wneud y canlynol:

 • Rhoi manylion eich taith a'ch manylion cyswllt drwy lenwi ffurflen lleoli teithwyr cyn teithio)
  (Gellir gwneud hyn yn electronig cyn cyrraedd Cymru ac efallai y gofynnir i chi gyflwyno'r manylion hyn pan fyddwch yn cyrraedd.)
 • Sicrhau bod gennych dystiolaeth o brawf coronafeirws negyddol (COVID-19), na chymerwyd yn fwy na 72 awr cyn gadael (Prawf Cyn Gadael – PDT)
 • Cwarantîn am 10 diwrnod yn llety'r Brifysgol.
 • Cael prawf coronafeirws (COVID-19) ar ddiwrnod2 neu cyn hynny ac ar ddiwrnod 8 cwarantîn neu ar ôl hynny (Pawb sy’n 5 oed a throsodd).

 

Rhaid i bob teithiwr rhyngwladol (gan gynnwys pob myfyriwr rhyngwladol) gyflwyno canlyniad prawf COVID-19 negyddol a gymerwyd hyd at 72 awr cyn gadael. Efallai y bydd teithwyr rhyngwladol sy'n methu â chyflwyno tystiolaeth o'r fath yn cael eu gwrthod gan eu cwmni hedfan ac ar ôl cyrraedd Lloegr byddant yn cael dirwy o £500 ar unwaith os byddant yn methu â chydymffurfio â'r rheoliadau newydd ar brofion cyn gadael.

Yn ogystal, bydd gofyn o hyd i bob teithiwr rhyngwladol lenwi ffurflen lleoli teithwyr a dilyn cyfyngiadau’r cyfnod clo cenedlaethol.

Cymorth hunanynysu i fyfyrwyr sy'n teithio'n rhyngwladol i Gymru

Pan fyddwch yn teithio'n rhyngwladol i Gymru, bydd angen i chi hunanynysu am 10 diwrnod mewn llety hunangynhwysol pwrpasol yn Y Drindod Dewi Sant. Byddwch yn derbyn pecyn croeso yn eich ystafell wrth gyrraedd a fydd yn cynnwys dillad gwely, hanfodion sylfaenol ar gyfer y gegin ac eitemau bwyd.

Mae'n ofyniad cyfreithiol i'r rhai sy'n cyrraedd o fannau rhyngwladol ynysu wrth gyrraedd. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i fyfyrwyr rhyngwladol ynysu am 10 diwrnod yn llety hunangynhwysol penodedig Y Drindod Dewi Sant. Bydd y llety hunangynhwysol yn cynnwys cyfleusterau ystafell ymolchi preifat at eich defnydd personol.

Os byddwch yn gadael eich llety hunangynhwysol gallech fod yn torri'r gyfraith a chael dirwy neu erlyniad troseddol.

Rydym yn barod i'ch croesawu a'ch cefnogi. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, anfonwch e-bost i:

Covid-19@pcydds.ac.uk

Cymorth YDDS ar gyfer teithwyr rhyngwladol
Pryd galla i ddisgwyl dychwelyd i'r campws?

Mae dychwelyd at ddysgu cyfunol am dymor y haf yn golygu efallai y bydd yn ofynnol i rai staff ddod i weithio ar y campws o 12 Ebrill, er enghraifft i gyflwyno addysgu wyneb-yn-wyneb neu i ddarparu gwasanaethau hanfodol eraill i fyfyrwyr.  Os oes unrhyw newidiadau i'r modd y caiff eich rhaglen ei chyflwyno, bydd tîm eich rhaglen mewn cysylltiad â mwy o wybodaeth yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 4 Ionawr.  

Hoffem eich sicrhau bod iechyd a llesiant ein cymuned Brifysgol yn parhau i fod yn flaenoriaeth bennaf i ni.  Bydd dychwelyd i’r campws yn cael ei reoli mewn modd graddol a fydd wedi’i gynllunio a’i strwythuro, gyda blaenoriaeth i gyflwyno cyrsiau penodol wyneb yn wyneb a gwasanaethau ar y campws ac adolygir hyn yn gyson.  

Yn y cyfamser, mae mynediad i’r adeiladau a’r campysau’n parhau i fod yn gyfyngedig.  Hefyd dylech sicrhau bod eich amser ar y campws yn cyfateb i’ch amserlen

Pa fesurau sydd ar waith i wneud gweithio ar y campws yn ddiogel a beth a ddisgwylir gennyf i fel myfyriwr?

Mae’r Brifysgol wedi cynnal asesiadau risg cynhwysfawr i sicrhau diogelwch a llesiant staff  a myfyrwyr ac mae wedi rhoi amrywiaeth o fesurau a rheolaethau ar waith i sicrhau amgylchedd gweithio a dysgu diogel.  

Mae’r rhain yn cynnwys mesurau i gynorthwyo staff a myfyrwyr agored i niwed, cadw pellter corfforol, a hylendid a glanhau dwysach, er enghraifft:

 • mwy o arwyddion ar draws ein campysau yn eich atgoffa o ofynion cadw pellter cymdeithasol
 • marcwyr ar y llawr, y tu mewn a'r tu allan i’r adeiladau
 • system unffordd a, lle bynnag y bo modd, bydd un ffordd i mewn ac un ffordd allan o'n hadeiladau
 • cyfyngu ar nifer y seddau a nifer y bobl a all fod mewn rhai ystafelloedd ac ardaloedd.

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan staff, myfyrwyr ac ymwelwyr mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac mewn mannau yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol. Yn ogystal, yn achos y rhaglenni astudio hynny sy’n cynnwys elfen ymarferol, mae’r Brifysgol, lle bo’n briodol, wedi cynnal adolygiad o asesiadau risg ac, yn ôl yr angen, wedi cyflwyno mesurau ychwanegol megis gofynion cadw pellter cymdeithasol cynyddol.

Os ydych yn astudio ar y campws, gwisgo gorchudd wyneb, golchi eich dwylo a chadw pellter diogel yw’r camau mwyaf effeithiol y gallwch eu cymryd i aros yn ddiogel. Gwyliwch y fideo byr hwn pan fyddwch yn dychwelyd i’r campws, sy’n amlinellu’r mesurau Covid sydd ar waith i ddiogelu ein staff a’n myfyrwyr.

Profi ac archebu prawf

Mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr yn gryf i gymryd rhan yn y rhaglen brofi ddwywaith yr wythnos sy’n cael ei chynnig a’i rhedeg gan y Brifysgol, neu yn achos ein rhaglenni yng Nghaerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Diben hyn yw lleihau’r risg y gallai rhywun sy’n asymptomatig ond sy’n cario’r feirws heintio aelodau eraill o staff a myfyrwyr yn anfwriadol.

Gall staff a myfyrwyr archebu prawf asymptomatig yn un o ganolfannau profi’r Brifysgol yma. Archebwch eich prawf cyn dychwelyd i weithio ar y campws.

Adeiladau a mannau gweithio

Mae gan bob adeilad system unffordd i reoli’r traffig ar droed trwyddynt. Dylech ddilyn y rhain wrth fynd yn ôl ac ymlaen i’ch cyrchfan gan ymweld â’r mannau hynny sy’n angenrheidiol at ddibenion busnes hanfodol yn unig. Gallwch ddod o hyd i’ch system unffordd trwy’r ddolen hon i’ch helpu i gynllunio’ch ffordd trwy’r adeiladau cyn i chi gyrraedd.

Bydd eich tîm glanhau a gweithredu safle’n sicrhau bod yr holl fannau a ddefnyddir yn cael eu glanhau’n ddwys trwy ddefnyddio anwedd ar ôl pob defnydd. Maent yn gwneud hyn gan wisgo cyfarpar diogelu personol llawn a defnyddio cemegau sy’n sicrhau eich diogelwch. Ni ddylech fynd i mewn i ystafell os yw’n cael ei glanhau a dylech ddefnyddio man addysgu dim ond os gwyddoch ei fod wedi’i archebu ar eich cyfer chi neu os mai eich swyddfa benodedig chi ydyw.  

Bydd y tîm hefyd yn sicrhau bod pob man a gyffyrddir yn aml yn cael eu diheintio drwy gydol y dydd a bod pob toiled yn cael ei lanhau. Dylech barhau i gynnal eich hylendid dwylo personol eich hun ac osgoi cyffwrdd eich wyneb rhwng golchi dwylo.

Mae hylif diheintio ar gael wrth bob mynedfa ac allanfa man lleiaf a bydd cadachau bioddiraddadwy i sychu arwynebau ar gael ym mhob ystafell fel y gallwch gadw eich offer a’ch man gweithio’n lân drwy’r dydd.

Trefnwyd unrhyw fannau a rennir, megis Ystafelloedd TG neu ardaloedd cyfrifiaduron agored, i sicrhau pellter cymdeithasol ac mae arwyddion i wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn sychu eitemau cyn ac ar ôl eu defnyddio.  

Cyfleusterau arlwyo

Bydd y tîm arlwyo’n barod i ddarparu bwyd ar eich cyfer trwy’r ap Blasus. Gallwch lawrlwytho’r ap ar Google Play a'r Apple App Store. Ar hyn o bryd caniateir i ni ddarparu bwyd i fynd yn unig, a byddwn yn ystyried cyflwyno mannau eistedd yn yr awyr agored pan fydd y canllawiau’n caniatáu. 

Gwiriwch y deilsen ‘mynediad i gyfleusterau’ ar yr Hwb i gael mwy o wybodaeth

Toiledau/ceginau/lifftiau

Mae pob ystafell doiledau wedi’u hasesu a mesurau pellter cymdeithasol ar waith. Ni cheir defnyddio peiriannau sychu dwylo yn y toiledau. Mae tywelion papur wedi’u gosod ym mhob toiled, sy’n ddefnyddiol hefyd wrth agor drysau a lleihau cysylltiad ag arwynebau. Mae nifer y bobl a ganiateir yn y toiled ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar sawl ciwbicl sydd.

Dim ond un person ar y tro ddylai fod yn defnyddio lifft gydag arwyddion ar y safle i atgoffa holl ddefnyddwyr yr adeiladau o hyn.

Gweithdrefnau mewn argyfwng

Byddwn yn parhau i brofi’r larymau tân bob wythnos. Os bydd larwm yn para mwy na 15 eiliad rhaid i fyfyrwyr adael yr adeilad a mynd i’r man ymgasglu perthnasol ar gyfer eu hadeilad nhw. Mae’r myfyrwyr i gyd yn gyfrifol am ymgyfarwyddo â’r allanfeydd tân agosaf a’r man ymgynnull ar gyfer yr adeilad lle maen nhw’n gweithio.

Defnyddio peiriannau llungopïo ac argraffu

Mae’r cyfleusterau argraffu ar gael i’w defnyddio, ac eto mae’r rhain ar gael i lawer o bobl. Mae cadachau alcohol ger pob peiriant argraffu a dylech ddefnyddio’r rhain cyn ac ôl argraffu. Dylech hefyd sicrhau eich bod yn diheintio neu’n golchi eich dwylo ar ôl eu defnyddio.

A fydd y Brifysgol yn darparu gorchuddion wyneb a chyfarpar diogelu arall?

Bydd. Gallwch gasglu un gorchudd wyneb o’r dderbynfa agosaf atoch chi. Nid yw’r gorchudd wyneb yn gyfarpar diogelu personol (PPE), ond at ddefnydd cyffredinol bob dydd. Mae PPE  ar gael a chaiff ei ystyried yn rhan o Asesiadau Risg gweithgareddau, lle bo hynny’n briodol, ac yn unol â’r Uned Iechyd a Diogelwch.

Beth yw polisi'r Brifysgol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb?

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn defnyddio gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae safbwynt y Brifysgol, fel yr amlinellir uchod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus. Mae’r Brifysgol yn monitro’r canllawiau hyn a gall y polisi hwn newid ymhellach yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar risg, mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn cyd-destunau neu leoliadau ychwanegol (e.e. lle mae rhyngweithio agosach rhwng pobl).   Rhoddir gwybod i staff a myfyrwyr ynghylch pryd a ble bydd hyn yn berthnasol.

Sylwer:

 

 • Mae’r rheiny â chyflyrau meddygol y bydd gwisgo gorchudd wyneb yn peri anhawster iddynt yn cael eu heithrio. Efallai y byddwch eisiau printio cerdyn eithrio neu lawrlwytho cerdyn o’r fath ar eich ffôn.(https://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus/what-should-people-with-a-lung-condition-do-now/face-coverings)
 • Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod gorchuddion wyneb yn peri anawsterau i fyfyrwyr â rhai anableddau penodol. Mae’r Brifysgol wedi gweithio ar  nifer o fesurau yn unol â chyngor y sector i gynnal amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol ar gyfer y myfyrwyr hynny.
 • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr a staff fod yn ystyriol o bawb yn ein cymuned.
 • Ystyrir gorchuddion wyneb yn fesur rhagofalus arall yn ychwanegol at gydymffurfio â chanllawiau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol a diheintio dwylo. Nid yw gorchuddion wyneb yn gyfarpar diogelu personol.

I gael cyngor ar sut i wisgo gorchudd wyneb, gweler https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

 

Rydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gadw at y ‘rheolau Covid’ a’r mesurau diogelwch ar y campws?

Hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo’r feirws i eraill sydd heb eu brechu eto.  Mae’n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y rheolau i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Daliwch ati i wneud y pethau canlynol:

 • lleihau eich cysylltiadau cymdeithasol
 • cadw pellter cymdeithasol
 • golchi’ch dwylo’n rheolaidd
 • gwisgo’ch gorchudd wyneb os yw’n ofynnol
 • hunanynysu os oes gennych symptomau COVID-19
 • hunanynysu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogeluwedi cysylltu â chi i ddweud eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â'r feirws
 • rhoi gwybod i’r Brifysgol bod gennych symptomau neu fod angen i chi hunanynysu, gan ddefnyddio’r Ffurflen Hunanynysu i Staff.
 • cadw at y rheolau a’r rheoliadau
Sut mae cofrestru fy mhresenoldeb ar y campws?

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cofrestru ein hadeiladau i alluogi'r rhai sydd wedi lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG i fewngofnodi pan fyddant ar y campws. Os oes gennych fynediad i Ap y GIG gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddefnyddio cofrestr y Brifysgol ac Ap y GIG ill dau gan y bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gwybodaeth gywir ac amserol ar gael ar unwaith.  Pan fyddwch chi ar y campws, cofrestrwch i mewn gan ddefnyddio'r codau QR sy'n cael eu harddangos. Mae’r ap yn caniatáu ichi recordio pan ymwelwch â lleoliad trwy “fewngofnodi” pan gyrhaeddwch, gan ddefnyddio cȏd QR y lleoliad. Mae'n cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn rhybudd, os ydych wedi ymweld â lleoliad yn ddiweddar lle rydych wedi dod i gysylltiad â’r Coronafeirws.

Sylwch, nid oes gan y Brifysgol fynediad at ddata y GIG a dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod hefyd yn cofrestru'ch presenoldeb ymlaen llaw gan ddefnyddio cofrestr y Brifysgol.

Darganfyddwch fwy am ap y GIG, gwybodaeth am yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n amddiffyn eich preifatrwydd yma: https://llyw.cymru/ap-covid19-y-gig

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth astudio ar y campws?

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill.  Mae canllawiau Hunan-ynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma(i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysui roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a hysbyswch dîm eich rhaglen
 • Gwnewch gais am brawf ymaar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

 

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu astudio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i astudio, dylech roi gwybod I dîm eich rhaglen eich bod yn sâl. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn, gadewch i ni wybod gan ddefnyddio'r teclyn Adrodd yn ôl ar y Dangosfwrdd Covid a geir ar yr Hwb.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n poeni am astudio ar y campws?

Byddai’r Brifysgol yn awyddus i hwyluso sgwrs i wrando ar unrhyw bryderon sydd gennych a, lle bo modd, dod o hyd i ffyrdd o ddatrys unrhyw broblemau. Rydym yn deall y gallai fod cwestiynau gan rai pobl a byddem yn gofyn i chi rannu y rhain gyda thîm eich rhaglen yn y lle cyntaf.

Profion

Mae canolfannau prawf asymptomatig y Brifysgol wedi ailagor ac maent ar gael i chi fwcio prawf cyn i chi ddychwelyd i'r campws. Bydd tîm eich rhaglen mewn cysylltiad â'r wybodaeth am y trefniadau ar gyfer addysgu ar-lein ac wyneb yn wyneb ar gyfer eich rhaglen.

Cliciwch yma i archebu prawf

A gallaf gymudo/Teithio i'r Brifysgol (diweddarwyd 14 Ionawr 2021)

Trefniadau Teithio Newydd i’r rhai sy’n cyrraedd y Deyrnas Unedig

Yn ddiweddar mae llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi trefniadau newydd ar gyfer teithwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Lloegr. Er bod y gofynion newydd yn berthnasol ar hyn o bryd i deithwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Lloegr yn unig, mae llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried cyflwyno trefn debyg ar gyfer teithwyr rhyngwladol sy’n cyrraedd Cymru’n uniongyrchol.

Yn ôl y gofynion newydd mae’n ofynnol i bob teithiwr rhyngwladol (gan gynnwys pob myfyriwr rhyngwladol) gyflwyno canlyniad prawf COVID-19 negyddol a gafwyd hyd at 72 awr cyn ymadael. GaGall y cwmni awyrennau atal teithwyr rhyngwladol sy’n methu â dangos tystiolaeth o’r fath rhag mynd ar fwrdd yr awyren, ac ar ôl cyrraedd Lloegr byddant yn cael dirwy o £500 ar unwaith os na fyddant yn cydymffurfio â’r rheoliadau newydd o ran cael prawf cyn gadael. 

Yn ogystal, bydd yn ofynnol o hyd i bob teithiwr rhyngwladol lenwi ffurflen lleoli teithwyr a bod yn destun cyfyngiadau symud cenedlaethol. 

Os ydych chi’n bwriadu dychwelyd i astudio neu ddechrau astudiaethau yn y Deyrnas Unedig dylech sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r gofynion uchod.  Os oes angen cymorth neu arweiniad pellach arnoch cysylltwch â’r Brifysgol ar iru@uwtsd.ac.uk

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y caniateir teithio yng Nghymru at ddibenion addysgol sy'n cynnwys myfyrwyr sy'n teithio o wledydd eraill y DU hyd yn oed lle mae cyfyngiadau lleol ar waith. Caniateir i fyfyrwyr rhyngwladol deithio at ddibenion addysgol hefyd, ond gallant fod yn destun cwarantin wrth gyrraedd.

Rydym yn eich annog yn gryf i aros lle rydych os yn bosibl nes eich bod wedi clywed gan dîm eich rhaglen ynghylch pryd y bydd eich addysgu wyneb yn wyneb yn dechrau.

Efallai yr hoffech lenwi'r ffurflen awdurdodi teithio am dystiolaeth eich bod yn teithio am resymau addysgol.

Os ydych yn bwriadu dychwelyd i lety, mae angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich profi ar ôl i chi ddychwelyd.

Rwyf yn agored i niwed yn feddygol neu mae gennyf gyfrifoldebau gofalu

E-bostiwch shielding@uwtsd.ac.uk os ydych yn agored i niwed yn feddygol neu os nad ydych bellach yn gallu mynychu dosbarth/lleoliad yn bersonol oherwydd cyfrifoldebau gofalu, fel y gallwn drafod gyda chi y camau priodol i chi barhau â'ch astudiaethau'n ddiogel.

Rwy’n hunanynysu ac mae gennyf anghenion ymarferol (e.e. cyrchu bwyd, meddyginiaeth)

Os ydych chi'n hunan-ynysu, rydyn ni wrth law i'ch cefnogi;

Bwyd

 • Gallwn helpu i roi cyngor, cyfarwyddyd a chefnogaeth ar sut i gael bwyd a nwyddau siopa tra byddwch yn hunan-ynysu

Meddyginiaeth

 • Os oes angen i chi gasglu presgripsiwn unigol, ceisiwch ofyn i rywun gael hwn ar eich rhan a rhowch wybod i ni os cewch chi drafferth, gallwn helpu i ddod o hyd i ffordd o gael hwn i chi
 • Ar gyfer presgripsiynau rheolaidd, cysylltwch â'ch fferyllfa (e.e. Fferyllfa Lloyds)

Holi amdanoch

 • Byddwn yn trefnu sesiynau dal i fyny ar-lein neu ar y ffôn gyda chi a'ch cyd-letywyr i holi amdanoch os ydy’n briodol gwneud

Arian

 • Rydym yn argymell eich bod yn defnyddio bancio ar-lein

E-bostiwch Covid-19@uwtsd.ac.uk dros y Gwyliau'r Gaeaf

Rwy’n teimlo’n ynysig...

Rydym yn deall y bydd y sefyllfa barhaus yn anodd i fyfyrwyr. Mae gennym gyfoeth o wasanaethau cymorth yn PCYDDS yn ogystal ag Undeb y Myfyrwyr. Mae croeso i chi gysylltu â’ch swyddog sabotho.

Mae gwybodaeth am y gwasanaeth gwrando ac atgyfeirio yn ystod gwyliau'r gaeaf ar gael yma.

Polisi gorchuddio wyneb - **Diweddariad 29.09.2020**

Polisi gorchuddio wyneb* ***DIWEDDARIAD 29.09.2020 **

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn defnyddio gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae safbwynt y Brifysgol, fel yr amlinellir uchod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus. Mae’r Brifysgol yn monitro’r canllawiau hyn a gall y polisi hwn newid ymhellach yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar risg, mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn cyd-destunau neu leoliadau ychwanegol (e.e. lle mae rhyngweithio agosach rhwng pobl).   Rhoddir gwybod i staff a myfyrwyr ynghylch pryd a ble bydd hyn yn berthnasol.

 • Mae’r rheiny â chyflyrau meddygol y bydd gwisgo gorchudd wyneb yn peri anhawster iddynt yn cael eu heithrio. Efallai y byddwch eisiau printio cerdyn eithrio neu lawrlwytho cerdyn o’r fath ar eich ffôn.
 • Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod gorchuddion wyneb yn peri anawsterau i fyfyrwyr â rhai anableddau penodol. Mae’r Brifysgol wedi gweithio ar  nifer o fesurau yn unol â chyngor y sector i gynnal amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol ar gyfer y myfyrwyr hynny.
 • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr a staff fod yn ystyriol o bawb yn ein cymuned.
 • Ystyrir gorchuddion wyneb yn fesur rhagofalus arall yn ychwanegol at gydymffurfio â chanllawiau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol a diheintio dwylo. Nid yw gorchuddion wyneb yn gyfarpar diogelu personol.

I gael cyngor ar sut i wisgo gorchudd wyneb, gweler y wefan Llywodraeth y DU

Gwylio'r diweddariad diweddaraf ar fesurau Covid yn PCYDDS


Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar yr adrannau isod ar gyfer y Cwestiynau Cyffredin perthnasol 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â thîm yr Hwb Myfyrwyr ar hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030