Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Diweddarwyd ar 29 Mai 2020

Ein blaenoriaeth

Diogelwch ein dysgwyr, gweithwyr a’n hymwelwyr yw ein blaenoriaeth ni. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i sicrhau bod modd i’r addysgu, dysgu a’r gwaith o baratoi asesiadau barhau yn ystod y cyfnod ansicr hwn, gan ddilyn y canllawiau gan lywodraeth y DU a'r awdurdodau Iechyd Cyhoeddus.

Mae’r Brifysgol yn dilyn y cyngor a argymhellir gan lywodraeth y DU a’r awdurdodau iechyd cyhoeddus i leihau’r risg o ledaeniad posibl y feirws.

Hoffem eich atgoffa i wirio eich cyfrif e-bost Prifysgol yn rheolaidd er mwyn i chi gael y newyddion diweddaraf am unrhyw ddatblygiadau.

Diweddariad Rheoliadau Pwysig


Cynlluniau ar gyfer 2020/2021

Bellach gall y Drindod Dewi Sant gadarnhau ein cynlluniau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21, ar sail y sefyllfa gyfredol o ran y coronafeirws a’r cyfarwyddyd a roddwyd gan Brif Weinidog Cymru heddiw.  

Bydd campysau’r Drindod Dewi Sant ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, ac edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd.  Rydym yn cynllunio patrwm cyflwyno cyfunol sy’n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws yn ogystal â darpariaeth ar-lein.

Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf.  Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein. Rydym eisiau sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth o ran cadw pellter cymdeithasol.

Cryfder y Drindod Dewi Sant yw amrywiaeth ein myfyrwyr a’n nod yw darparu’r amgylchedd addysgol gorau posibl ar gyfer pob unigolyn i gyrraedd ei botensial. Mae ein datblygiadau diweddar o ran y campws wedi rhoi pwyslais ar addysgu mewn grwpiau bach ac yn seiliedig ar ymarfer, gan integreiddio ardaloedd astudio ffisegol a rhithwir er mwyn cael yr effaith fwyaf. Mae’r pandemig wedi cyflymu’r dull gweithredu hwn, ond roedd y trywydd i’w ddilyn eisoes wedi’i benderfynu wrth i ni geisio paratoi ein graddedigion ar gyfer gweithle sy’n newid yn gyson a lle mae’r defnydd o dechnoleg yn chwarae rhan ganolog.

Rydym yma i’ch helpu a’ch cefnogi ar yr adeg hon ac fe wnawn bob ymdrech i sicrhau eich bod yn cael y profiad gorau posibl fel myfyriwr ac y byddwch yn parhau i allu datblygu eich potensial i’r eithaf. Mae diogelwch a lles ein myfyrwyr a staff yn brif flaenoriaeth i ni a bydd gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch yn eu lle ar bob campws. Mae dosbarthiadau bach a sylw i unigolion wedi bod yn gryfder allweddol bob amser ar draws ein campysau ac mae ein myfyrwyr yn gwerthfawrogi hynny. 

Wrth reswm mae ein cynllunio yn amodol ar gyfarwyddebau’r llywodraeth a byddwn yn parhau i roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu  i chi a’ch rhaglen. Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad. 

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ym mis Medi.

 O.N. Anogir myfyrwyr nad ydynt wedi gwneud cais am Gyllid Myfyrwyr eto i wneud hynny i osgoi unrhyw oedi cyn talu ar ddechrau’r tymor.

Neges i'n myfyrwyr gan yr Is-Ganghellor


Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar yr adrannau isod ar gyfer y Cwestiynau Cyffredin perthnasol 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â thîm yr Hwb Myfyrwyr ar hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030