Adnoddau Addysgu

Symudodd y Brifysgol i ddarpariaeth ar-lein mewn ymateb i'r sefyllfa gyda COVID-19. Gweler yr adnoddau sydd ar gael i'ch cynorthwyo gyda'r ffordd newydd hon o ddysgu.

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Yn ystod 20/21, bydd y Llyfrgell yn cynnig gwasanaeth hybrid a gyflwynir ar-lein yn bennaf ac rydym yn gweithio gyda’r Brifysgol i ail-agor ein casgliadau a mannau ffisegol yn raddol ac yn y modd mwyaf diogel posibl. Bydd hyn yn digwydd mewn modd graddol, gyda phob cam wrth ailagor yn cael ei reoli’n ofalus er mwyn sicrhau ein bod yn cynyddu ein cefnogaeth i’r holl ddefnyddwyr llyfrgell a staff i’r eithaf.

Bydd y Llyfrgell yn edrych ac yn teimlo ychydig yn wahanol ar ddechrau a thrwy gydol y flwyddyn academaidd, ac fel y gwnawn bob amser, byddwn yn ymdrechu i ddarparu gwasanaeth rhagorol er y bydd wedi’i gwtogi ychydig yn unol â chyfarwyddyd iechyd a diogelwch.

Clicio a Chasglu

O ddydd Llun 14 Fedi bydd gwasanaeth Cliciwch a Chasglu ar gael yn llyfrgelloedd Caerfyrddin, Llambed ac Y Fforwm. Gall eitemau gael ei archebu trwy gatalog y llyfrgell a fydd ceiswyr yn cael ei e-bostio pan mae'r eitemau yn barod i'w casglu. Ein horiau agor ar gyfer Cliwich a Chasglu yw: 1pm - 4pm dyddiau Llun, Mercher a Gwener

Gallwch weld y wybodaeth i gyd trwy glicio ar ddolen ganlynol: https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llyfrgell/cymorth-a-chefnogaeth/gwasanaethau-covid-19/

 

Desg Ymholi Rhithiol

Bydd ein cymorth yn parhau i fod ar gael, ni waeth a yw’r adeiladau ar agor ai peidio.  Rydym yn gweithredu Desg Ymholi Rhithiol y gellir ei chyrraedd drwy alw unrhyw un o rifau ffôn arferol y llyfrgell: Cysylltu â Ni

Cewch gysylltu â ni hefyd drwy e-bostio: library@uwtsd.ac.uk

Neu drwy FacebookInstagram neu Twitter: @UWTSDLib

Fel arfer, bydd cymorth ar gael 9am-5pm dydd Llun i ddydd Iau ac 9am-4.30pm ar ddyddiau Gwener.

Cymorth TG

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Dyma ganllaw cyflym ar sut i gyrchu'r prif offer y mae’n debygol y bydd arnoch ei angen.

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Rydym hefyd wedi rhoi adnoddau Microsoft Teams at ei gilydd i'ch cynorthwyo, gan gynnwys:

I gael mynediad i feddalwedd Microsoft Teams bydd rhaid i chi gofrestru gyda’ch e-bost myfyriwr a chyfrinair. 

Bargeinion TG

Cofiwch y gallwch, fel myfyriwr yn YDDS, gael gafael ar rai bargeinion TG arbennig i’ch helpu i symud i ddarpariaeth ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys Microsoft Office 365 a Windows 10 am ddim, ynghyd ag Autodesk ac Adobe Creative Cloud (yn cynnwys Photoshop, illustrator a Premiere Pro).

Dysgwch ragor am y rhain a'r holl fargeinion TG eraill sydd ar gael

Pa gymorth TG sydd ar gael?

Ni fydd Cymorth TG ar gael ar y campws, ond gallwch gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055 neu drwy gofnodi eich cais ar https://webhelp.uwtsd.ac.uk

Gwasanaeth TaSG y tu allan i oriau arferol:

O 5pm ymlaen, bydd cefnogaeth ffôn Desg y Gwasanaeth TG yn dychwelyd i ddarparu cymorth TG y tu allan i oriau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos trwy ffonio 0300 500 5055

Mae meddalwedd Adobe Creative Cloud ar gael bellach dros dro i chi ei ddefnyddio gartref. Ceir rhagor o wybodaeth am y feddalwedd hon a chynigion arbennig eraill TG yma

Cofiwch gofnodi eich gwybodaeth ailosod cyfrinair fel y gallwch ailosod eich cyfrinair eich hun os bydd angen trwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfrinair/

Noder: Mae Desg Gwasanaeth TG yn ymdrin â nifer fawr o geisiadau ar hyn o bryd ac mae hyn yn golygu bydd peth oedi cyn ymateb.  Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch cefnogaeth.

Beth os nad oes gennyf fynediad i dechnoleg?

Mae'r Brifysgol wedi ystyried materion yn ymwneud â chysylltedd a mynediad at TG, gwella'r cynllun benthyciadau gliniaduron myfyrwyr, a bydd yn cyflwyno cronfa newydd i gefnogi myfyrwyr mewn angen. Mae mwy o fanylion am y 'Bwrsariaeth Cysylltedd Digidol' i'w gweld yma:

Bwrsariaeth Cysylltedd Ddigidol

Beth os nad ydw i’n gyfarwydd â’r systemau TG?

Rydym wedi cyflwyno hyfforddiant ac arweiniad i staff a myfyrwyr yn ymwneud â thechnoleg - gan gynnwys defnyddio Microsoft Teams, cyflwyno asesiadau ffisegol a chael mynediad i adnoddau ar-lein.