Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Adnoddau Addysgu

Adnoddau Addysgu

Symudodd y Brifysgol i ddarpariaeth ar-lein mewn ymateb i'r sefyllfa gyda COVID-19. Gweler yr adnoddau sydd ar gael i'ch cynorthwyo gyda'r ffordd newydd hon o ddysgu.

Llyfrgell ac Adnoddau Dysgu

Mae’r holl wasanaethau llyfrgell ar gael ar-lein yn unig. Mae hyn yn golygu nad oes modd mynd i adeiladau’r llyfrgell. 

Mae nifer o gyhoeddwyr wedi cydnabod y galw cynyddol am e-adnoddau oherwydd COVID-19. Lle bo modd, ychwanegir y casgliadau hyn at gatalog y llyfrgell. Darganfyddwch ragor yma

Gweler Cwestiynau Cyffredin y Llyfrgell

Dychwelyd Llyfrau o ddydd Llun Mehefin 22ain tan ddechrau mis Medi

I unrhyw un sy’n dychwelyd i’r brifysgol y flwyddyn academaidd nesaf a/neu sy’n aros yn yr ardal, gofynnir iddynt ddal gafael ar yr eitemau am y tro. Caiff eitemau eu hadnewyddu’n awtomatig, ac ni chodir dirwyon. Mae pob eitem wedi’i hadnewyddu tan 25 Medi, a chaiff y dyddiad hwn ei ymestyn yn ôl yr angen.

Os bydd defnyddwyr llyfrgell yn symud i ffwrdd o’r ardal, neu wedi gorffen eu cwrs, a ddim yn dychwelyd i’r ardal neu’r campws, gallant ddychwelyd eu llyfrau yn y mannau canlynol:

  • Llambed
    Bydd y tîm gweithrediadau safle’n derbyn llyfrau i’w dychwelyd gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn y dderbynfa yn ystod yr apwyntiad a drefnwyd gan fyfyrwyr i ddychwelyd eu hallweddi. Gellir dychwelyd gliniaduron ar yr un pryd; bydd y tîm gweithrediadau safle yn nodi manylion y gliniadur ar eu ffurflen, yn gwirio ei gyflwr, yn rhoi derbynneb i’r defnyddiwr llyfrgell ac yn storio’r gliniaduron mewn lleoliad diogel.

  • Caerfyrddin
    Bydd y tîm gweithrediadau safle’n derbyn llyfrau i’w dychwelyd gan ddefnyddwyr y llyfrgell yn y dderbynfa yn ystod yr apwyntiad a drefnwyd gan fyfyrwyr i ddychwelyd eu hallweddi. Gellir dychwelyd gliniaduron ar yr un pryd; bydd y tîm gweithrediadau safle yn nodi manylion y gliniadur ar eu ffurflen, yn gwirio ei gyflwr, yn rhoi derbynneb i’r defnyddiwr llyfrgell ac yn storio’r gliniaduron mewn lleoliad diogel.

  • Abertawe
    Bydd y bin dychwelyd llyfrau o lawr gwaelod Y Fforwm yn cael ei leoli yn nerbynfa’r IQ i ddefnyddwyr y llyfrgell ddychwelyd llyfrau rhwng 1000 a 1200 o ddydd Mercher i ddydd Sul. Gellir dychwelyd gliniaduron ar yr un pryd i dderbynfa IQ; bydd y tîm gweithrediadau safle’n nodi manylion y gliniadur ar eu ffurflen, yn gwirio ei gyflwr, yn rhoi derbynneb i’r defnyddiwr llyfrgell ac yn storio’r gliniaduron mewn lleoliad diogel.

Sylwer na fydd unrhyw eitemau llyfrgell a gaiff eu dychwelyd neu sydd eisoes wedi’u dychwelyd yn cael eu tynnu o gyfrif rhywun tan i staff LlAD allu dychwelyd yn ddiogel i weithio ar y campws a bod unrhyw gyfnodau cwarantin a gytunwyd ar gyfer deunyddiau llyfrgell wedi dod i ben. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, rhowch wybod i mi.

Desg Ymholi Rhithiol

Bydd ein cymorth yn parhau i fod ar gael, ni waeth a yw’r adeiladau ar agor ai peidio.  Rydym yn gweithredu Desg Ymholi Rhithiol y gellir ei chyrraedd drwy alw unrhyw un o rifau ffôn arferol y llyfrgell: Cysylltu â Ni

Cewch gysylltu â ni hefyd drwy e-bostio: library@uwtsd.ac.uk

Neu drwy FacebookInstagram neu Twitter: @UWTSDLib

Fel arfer, bydd cymorth ar gael 9am-5pm dydd Llun i ddydd Iau ac 9am-4.30pm ar ddyddiau Gwener.

Cymorth TG

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Dyma ganllaw cyflym ar sut i gyrchu'r prif offer y mae’n debygol y bydd arnoch ei angen.

Manteisio ar Ddysgu Ar-lein

Rydym hefyd wedi rhoi adnoddau Microsoft Teams at ei gilydd i'ch cynorthwyo, gan gynnwys:

I gael mynediad i feddalwedd Microsoft Teams bydd rhaid i chi gofrestru gyda’ch e-bost myfyriwr a chyfrinair. 

Bargeinion TG

Cofiwch y gallwch, fel myfyriwr yn YDDS, gael gafael ar rai bargeinion TG arbennig i’ch helpu i symud i ddarpariaeth ar-lein. Mae’r rhain yn cynnwys Microsoft Office 365 a Windows 10 am ddim, ynghyd ag Autodesk ac Adobe Creative Cloud (yn cynnwys Photoshop, illustrator a Premiere Pro).

Dysgwch ragor am y rhain a'r holl fargeinion TG eraill sydd ar gael

Pa gymorth TG sydd ar gael?

Ni fydd Cymorth TG ar gael ar y campws, ond gallwch gysylltu â’r Ddesg Wasanaeth TG ar 0300 500 5055 neu drwy gofnodi eich cais ar https://webhelp.uwtsd.ac.uk

Gwasanaeth TaSG y tu allan i oriau arferol:

O 5pm ymlaen, bydd cefnogaeth ffôn Desg y Gwasanaeth TG yn dychwelyd i ddarparu cymorth TG y tu allan i oriau 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos trwy ffonio 0300 500 5055

Mae meddalwedd Adobe Creative Cloud ar gael bellach dros dro i chi ei ddefnyddio gartref. Ceir rhagor o wybodaeth am y feddalwedd hon a chynigion arbennig eraill TG yma

Cofiwch gofnodi eich gwybodaeth ailosod cyfrinair fel y gallwch ailosod eich cyfrinair eich hun os bydd angen trwy fynd i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfrinair/

Noder: Mae Desg Gwasanaeth TG yn ymdrin â nifer fawr o geisiadau ar hyn o bryd ac mae hyn yn golygu bydd peth oedi cyn ymateb.  Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a’ch cefnogaeth.

Beth os nad oes gennyf fynediad i dechnoleg?

Mae’r Brifysgol wedi ystyried materion yn ymwneud â chysylltedd a mynediad TG, gan wella’r cynllun benthyca gliniaduron i fyfyrwyr a bydd yn cyflwyno cronfa newydd i gefnogi myfyrwyr mewn angen.  Bydd rhagor o fanylion ar gael maes o law.

Beth os nad ydw i’n gyfarwydd â’r systemau TG?

Rydym wedi cyflwyno hyfforddiant ac arweiniad i staff a myfyrwyr yn ymwneud â thechnoleg - gan gynnwys defnyddio Microsoft Teams, cyflwyno asesiadau ffisegol a chael mynediad i adnoddau ar-lein.