Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Fy Astudiaethau

Fy Astudiaethau

Bydd llawer o fyfyrwyr yn ymdrechu i gydbwyso gweithio o gartref â gofalu am blant neu maent yn weithwyr allweddol y gofynnir iddynt gymryd sifftiau ychwanegol, a bydd pob un ohonom yn dod i delerau â’r cyfyngiadau newydd. 

Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau y byddwch yn gallu parhau â’ch cwrs a graddio, ond sylweddolwn fod y cyfnod hwn yn anodd i ni i gyd.

Rydym wedi coladu gwybodaeth allweddol i helpu ateb unrhyw gwestiynau a all fod gyda chi ynglyn â sut y gall COVID-19 effeithio ar eich astudiaethau.

**NEWYDD** A fydd campysau’r Brifysgol ar agor ym mis Medi?

Bydd campysau’r Drindod Dewi Sant ar agor ac yn barod i ddechrau addysgu ar ddechrau’r flwyddyn academaidd newydd, ac edrychwn ymlaen at groesawu myfyrwyr newydd a’r rhai fydd yn dychwelyd.  

 Mae ein cynllunio’n amodol ar gyfarwyddebau Llywodraeth Cymru a’r cyd-destun ar y pryd o ran y coronafeirws.  Byddwn yn parhau i roi gwybod i chi beth mae hyn yn ei olygu i chi a’ch dewis o raglen.

Rydym yn cynllunio patrwm cyflwyno cyfunol sy’n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws yn ogystal â darpariaeth ar-lein.  

**NEWYDD** Pa drefniadau sydd ar waith ar gyfer addysgu o fis Medi?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf.

 Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein. Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

 Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Rydym yn ystyried pob dull posibl o amserlennu gan gynnwys cynnal sesiynau ar amrywiol amserau er mwyn osgoi sefyllfaoedd cyfyng ac i sicrhau y gallwn gynnig cynifer o gyfleoedd wyneb yn wyneb â phosibl.

**NEWYDD** A fydd mannau dysgu arbenigol ar gael o fis Medi gan gynnwys llyfrgelloedd?

Rydym yn blaenoriaethu agor mannau dysgu arbenigol a hefyd yn gweithio ar agor cyfleusterau sy’n ategu eich dysgu, megis llyfrgelloedd, lle bo’n ddiogel ac yn briodol gwneud hynny.

Pa fesurau diogelwch fydd yn eu lle i ddiogelu myfyrwyr a staff?

Mae diogelwch a lles myfyrwyr a staff yn brif flaenoriaeth a bydd gennym amrywiaeth o fesurau diogelwch yn eu lle ar bob campws.

Mae ardaloedd a rennir yn cael eu rheoli’n ofalus i sicrhau safonau iechyd a diogelwch, gan gynnwys mesurau ymbellhau corfforol, blaenoriaethu grwpiau bach ar gyfer addysgu, seibiau ychwanegol ar gyfer glanhau ystafelloedd rhwng sesiynau, a gosod arwyddion a gorsafoedd hylendid priodol.

Pa drefniadau sydd yn eu lle ar gyfer addysgu?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

 Yn gynharach eleni fe wnaeth y Brifysgol drosglwyddo ei holl addysgu i fod ar-lein, addasu asesiadau a chymryd y camau angenrheidiol i sicrhau y gallai’r mwyafrif helaeth o’n myfyrwyr naill ai gwblhau eu dyfarniadau neu symud ymlaen at y lefel astudio nesaf. Gan adeiladu ar ein profiad cyfredol, rydym yn disgwyl darparu’r profiad addysgol gorau posibl i’n myfyrwyr gan integreiddio addysgu wyneb yn wyneb ar y campws â darpariaeth ar-lein.

 Rydym yn ystyried pob dull posibl o amserlennu gan gynnwys cynnal sesiynau ar amrywiol amserau er mwyn osgoi sefyllfaoedd cyfyng ac i sicrhau y gallwn gynnig cynifer o gyfleoedd wyneb yn wyneb â phosibl.

 Rydym am sicrhau ein bod yn cynnig amgylchedd dysgu hyblyg, creadigol sy’n gwneud y defnydd gorau o amser myfyrwyr ar y campws ac sy’n cefnogi dysgu ymarferol a gweithgareddau cymdeithasol o fewn canllawiau’r llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol.

Beth os bydd ail don o’r Coronafeirws?

Gall myfyrwyr y Drindod Dewi Sant fod yn hyderus y bydd ein dull cyfunol o ddysgu ac addysgu yn sicrhau trawsnewid di-dor o gyflwyno wyneb yn wyneb i ddarpariaeth ar-lein os bydd amgylchiadau yn y dyfodol yn gwneud hynny’n ofynnol, gan sicrhau eich bod yn gallu cwblhau eich astudiaethau yn unol â’r bwriad.

Sut ydw i’n cofrestru?

Cofrestrir ar-lein fel arfer.  Byddwch yn derbyn gwybodaeth trwy’r Hwb – ein canolfan gymorth i fyfyrwyr.

A fyddaf i’n colli allan ar brofiad cymdeithasol y Brifysgol?

Mae cynlluniau ar waith ar gyfer digwyddiad Croeso a Phrofiad Cynefino rhithwir llawn i fyfyrwyr newydd gyda phwyslais ar adeiladu cymuned ddysgu fywiog ar neu oddi ar y campws. Cynhelir rhai gweithgareddau wyneb yn wyneb lle bo’n ddiogel ac yn briodol.

Mae’r Brifysgol yn cefnogi Undeb y Myfyrwyr i gynnal digwyddiadau croeso ffisegol a rhithwir.

Rydym wedi datblygu Ap i’w lawrlwytho gan ein myfyrwyr a fydd yn cyfeirio at y Pecynnau Croeso.

**NEWYDD** Fideos yn esbonio’r Rheoliadau wedi’u Diweddaru

Maer heoliadau academaidd yn disgrifio sut rydym yn gwneud penderfyniadau ynghylch p’un a ydych yn pasio eich astudiaethau neu beidio. Rydym wedi gwneud rhai newidiadau i’n Rheoliadau Academaidd i wneud yn siŵr na fydd ein myfyrwyr dan anfantais.  

Rydym yn gwybod y gall fod yn anodd esbonio rheoliadau ar y gorau gan fod cymaint o newidynnau. Os byddwch yn dal i fod yn ansicr ar ôl gwylio’r fideo, cysylltwch â ni.


Rheoliadau Wrth Gefn

Amgylchiadau Esgusodol

Ymagwedd Dim Anfantais

Cwrs Ôl-raddedig a Addysgir

Ymchwil Ôl-raddedig

Cyrsiau Carlam

Cyrsiau Achrededig

Diweddariad Rheoliadau Pwysig

Bydd y Brifysgol yn gweithredu ei rheoliadau wrth gefn ac ymagwedd dim niwed i sicrhau eich bod yn derbyn dyfarniad sy’n adlewyrchu eich cyrhaeddiad academaidd yn gywir yn ystod eich cyfnod ar y cwrs heb amhariad gan yr argyfwng Covid-19 presennol.

Bydd ein rheoliadau wrth gefn yn cynnig rhwyd diogelwch ac yn caniatáu i chi fynd ymlaen neu gwblhau eich astudiaethau hyd yn oed os yw goblygiadau Covid-19 yn cyfyngu ar eich gallu i ymgysylltu, heb niwed i’r gwaith rydych chi eisoes wedi’i gwblhau.

Yn ogystal â’r mesurau eang sydd eisoes ar waith (e.e. rheoliadau wrth gefn a phrosesau amgylchiadau esgusodol wedi’u haddasu), byddwn hefyd yn mabwysiadu ymagwedd dim niwed. Bydd hyn yn sicrhau os byddwch chi’n gallu cwblhau’r holl waith y gofynnir i chi ei wneud, mai dim ond gwella eich sefyllfa o’i gymharu â ble’r oeddech chi ar ddiwedd semester cyntaf y flwyddyn hon fydd hyn yn ei wneud.

Ein nod yw sicrhau tegwch ac unplygrwydd ein dyfarniadau, yn ogystal â’ch cefnogi chi drwy’r sefyllfa anodd hon mewn ffordd sy’n caniatáu i chi symud ymlaen neu ennill dyfarniad.

Ar rai rhaglenni, does gennym ni ddim digon o farciau asesu o’r semester cyntaf i greu meincnod cadarn, ac yn yr achosion hynny, caiff eich rhaglen ei chefnogi gan y rheoliadau wrth gefn a gyhoeddwyd.

Fel yr eglurwyd yn flaenorol, mewn rhai amgylchiadau dylech nodi efallai na fydd rhaglenni sy’n ddarostyngedig i reoleiddio proffesiynol yn cael gweithredu’r ymagwedd dim niwed na’n rheoliadau wrth gefn. Os bydd hyn yn digwydd, bydd eich Athrofa’n cysylltu â chi ar wahân.

Cysylltwch â hwb@uwtsd.ac.uk os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Beth mae dull 'dim niwed' yn ei olygu i mi?

Mae’r Brifysgol wedi sefydlu nifer o fesurau i'ch cefnogi i gwblhau eich astudiaethau. Mae rhai prifysgolion wedi cyhoeddi'r hyn y maen nhw'n ei alw'n "rhwyd ddiogelwch" neu bolisïau "dim niwed".  Egwyddor sylfaenol y rhain yw, pan fyddwch yn gwneud eich gwaith, gallai eich marciau godi os ydych yn gwneud yn dda yn ystod gweddill y flwyddyn hon, ond cyhyd â'ch bod yn llwyddo popeth, ni fyddan nhw’n disgyn o sut roeddech chi’n perfformio cyn i’r coronafeirws greu’r aflonyddwch hwn. Rydyn ni’n cytuno â'r egwyddor hon, a dyna'r hyn rydyn ni wedi'i gyflwyno yn ein rheoliadau.Bydd ein dull dim niwed yn eich cefnogi os ydych wedi cwblhau eich holl waith hyd yn hyn ac yn gallu cwblhau a chyflwyno eich holl waith. Os nad ydych yn gallu gwneud hynny, bydd y rheoliadau wrth gefn yn caniatáu i ni eich cefnogi. Ar gyfer rhai rhaglenni, ni fydd y rheoliadau hyn yn berthnasol i chi a bydd eich tîm rhaglen yn cysylltu â chi. Daliwch ati i astudio, gan gysylltu â'ch darlithwyr a gwneud eich gorau glas. Peidiwch â phoeni, mae'r Brifysgol yma i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn.

Newidiadau yn y Rheoliadau mewn ymateb i Covid-19

Ein nod yw sicrhau bod cynifer o fyfyrwyr ag y bo modd yn gallu cwblhau eu holl waith. Pan fo angen, gallai hyn fod ar ffurf asesiadau neu newidiadau eraill yn y dull cyflwyno (e.e. archwiliad ar-lein yn lle archwiliad ar y campws). Mae'r Brifysgol wedi gweithio'n agos gydag Undeb y myfyrwyr i sicrhau bod y newidiadau hyn yn cael eu gwneud er lles gorau ein myfyrwyr.

O ystyried yr amgylchiadau eithriadol, hyd yn oed os nad yw'r Brifysgol yn gallu cynnig cyfle i chi  naill ai cwblhau’r asesiadau neu’r asesiadau eraill, bydd y rheoliadau diwygiedig yn eich helpu i  ddatblygu neu gwblhau eich rhaglen cyn gynted ag y bo modd.

Bydd y Brifysgol yn ystyried faint o gredydau y mae wedi gallu rhoi'r cyfle i chi eu cwblhau.

Yn achos israddedigion, mae'r tabl canlynol yn dangos pa reoliadau a fydd yn berthnasol yn dibynnu ar faint o gredydau sydd gan eich rhaglen bellach.

Ar gyfer ôl-raddedigion, os nad ydych wedi llwyddo i gwblhau eich holl gredydau, bydd y Brifysgol yn cynnig y cyfle i chi wneud hynny.

Ar gyfer yr holl raglenni sydd â llai na 80 o gredydau, bydd y Brifysgol yn  cynnig y cyfle i chi  gwblhau eich holl gredydau.

Israddedig

Cyfanswm nifer y credydau a gynigir gan y rhaglen

Llai na 80 o gredydau

Rhwng 80 a 99 o gredydau

Rhwng 100 a 119 o gredydau

120 o gredydau

Cyfle i ennill o leiaf 80 o  gredydau  ar y pwynt priodol nesaf  heb gosb.

 

Rheoliadau wrth gefn ar gyfer dilyniant a dyfarniadau

Rheoliadau dilyniant a dyfarniadau arferol, ond y modwl a ostyngwyd yw'r credydau coll.

Rheoliadau dilyniant a dyfarniadau arferol

Mae gan y Brifysgol raglenni sydd wedi eu hachredu gan gyrff allanol, gall fod gan y rhaglenni hyn ofynion ychwanegol ac mae'r Brifysgol yn gweithio gyda phob un ohonynt yn unigol i benderfynu ar y ffordd orau ymlaen i fyfyrwyr ar y rhaglenni hyn.  Caiff myfyrwyr ledled y DU ar y rhaglenni hyn  eu trin yn yr un modd gan y corff achredu. Os ydych ar un o'r rhaglenni hyn, bydd eich tîm rhaglen yn cysylltu â chi ynghylch y trefniadau.

Rheoliadau Academaidd ISRADDEDIG

Rheoliadau Academaidd ÔL-RADDEDIG

Am rhagor o wybodaeth, cyfeiriwch at y Llawlyfr Ansawdd Academaidd

Gwybodaeth Asesiadau

Pryd fydd fy nghanlyniadau ar gael?

Bydd myfyrwyr yn gallu gweld eu canlyniadau diwedd blwyddyn ar My TSD ar 17eg Gorffennaf 2020, o 10yb ymlaen.

Os ydych yn fyfyriwr ar gwrs a ddechreuodd ar bwynt anhraddodiadol yn y flwyddyn, efallai fod eich bwrdd arholi wedi ei drefnu yn hwyrach na chanol Gorffennaf. Mewn sefyllfa o’r fath, bydd canlyniadau yn cael eu rhyddhau ar MyTSD 5 diwrnod gwaith wedi dyddiad y bwrdd. Cysylltwch â’r Gofrestrfa os hoffech fwy o fanylion.

Os cewch unrhyw broblem yn cael mynediad i’ch canlyniadau, cysylltwch â’r Gofrestrfa.

Pam mae fy nghanlyniadau yn cael eu rhyddhau yn hwyrach na’r arfer?

Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda Covid-19, y mae byrddau arholi wedi cael eu symud yn ôl o ganlyniad i’r estyniadau i ddyddiadau cyflwyno asesiadau. O ganlyniad, bydd eich canlyniadau yn cael eu rhyddhau yn hwyrach na’r hyn a gynlluniwyd yn wreiddiol.

Os wyf yn ennill cymhwyster pryd byddaf yn derbyn fy nhystysgrif a’m trawsgrifiad?

Hyd nes y bydd cyfyngiadau symud yn cael eu llacio, nid ydym yn gallu argraffu a phostio trawsgrifiadau terfynol a thystysgrifau. Pan fydd gwasanaeth arferol yn ailddechrau, bydd y dogfennau hyn yn cael eu hanfon i’ch cyfeiriad cartref. Gwiriwch eich manylion cyswllt yn MyTSD.

A fyddaf yn dal i dderbyn fy nhystysgrif a’m trawsgrifiad os oes gennyf ddyled academaidd sydd heb ei thalu?

Os oes gennych ddyled academaidd sydd heb ei thalu i’r Brifysgol, bydd eich trawsgrifiad terfynol a’ch tystysgrif yn cael eu dal yn ôl. Gwiriwch MyTSD ac os oes gennych ddyled sydd heb ei thalu, gallwch wneud taliad ar-lein

Gallwch hefyd gysylltu â’r Adran Gyllid os oes gennych unrhyw ymholiadau. Ebostiwch fees@uwtsd.ac.uk neu ffoniwch unrhyw un o’r tri rhif canlynol:  

  • 01792 481050
  • 01792 481182
  • 01267 676837

Amgylchiadau Esgusodol

*** NEWYDD - Newidiadau Pwysig ynghylch sut i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol ***

O ddydd Llun 18fed Mai 2020, bydd y ffordd rydych yn gwneud cais am Amgylchiadau Esgusodol yn newid.  Bydd angen i chi fewngofnodi i MyTSD a chlicio ar ‘Newidiadau Data a Ffurflenni’ i gyrraedd y ffurflen ar-lein.

 Os byddwch dal yn ansicr ar ôl darllen gwybodaeth a chanllawiau’r broses Amgylchiadau Esgusodol newydd, mae croeso i chi gysylltu â thîm yr Hwb ar 0300 131 3030 neu hwb@uwtsd.ac.uk

** Ni derbynnir fersiynau blaenorol o’r ffurflen wedyn **

A alla i wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol o hyd? *

Gallwch, os nad ydych yn gallu bodloni dyddiad terfynol yr asesiad, mae angen o hyd i chi wneud cais am Amgylchiadau Esgusodol. Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd ar gael am gyngor a chefnogaeth (yoursu@pcydds.ac.uk). 

**NEWYDD: Os ydydch chi neu rywun sy'n byw gyda chi'n dioddef o Coronafeirws ac mae angen i chi hunanynysu, gallwch chi ddefnyddio'r nodyn hunanynysu swyddogol hwn gan y Llywodraeth fel tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol

Pa mor hir y bydd yn ei gymryd i ystyried fy hawliad o Amgylchiadau Esgusodol? 

Pan fyddwch yn cyflwyno eich Amgychiadau Esgusodol i  aocases@pcydds.ac.uk, byddwch yn derbyn ateb awtomatig syn dweud y byddwch yn derbyn ymateb o fewn 21 diwrnod, er ein bod bob amser yn ceisio ateb yn gynt. 

Dim ond ar ôl i chi gyflwyno eich gwaith (aseiniad/cyflwyniad/arholiad) y dylech gyflwyno eich Amgylchiadau Esgusodol NEU  ar ôl i chi benderfynu na fyddwch yn gallu cyflwyno eich gwaith o fewn 1 wythnos i ddyddiad terfynol yr asesiad – ond sylwer bod rhaid cyflwyno'r hawliad hyd at 21 diwrnod ar ôl dyddiad terfynol yr asesiad. Os na fydd hyn yn bosibl, pan fyddwch yn cyflwyno eich hawliad, dylech ei gyflwyno cyn gynted â phosibl gan roi gwybodaeth am pam na lwyddasoch i gyflwyno'r hawliad o fewn yr 21 diwrnod. 

Rwy'n poeni na fydda i'n gallu cael tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol, beth dylwn i ei wneud? *

Os ydydch chi neu rywun sy'n byw gyda chi'n dioddef o Coronafeirws ac mae angen i chi hunanynysu, gallwch chi ddefnyddio'r nodyn hunanynysu swyddogol hwn gan y Llywodraeth fel tystiolaeth ar gyfer Amgylchiadau Esgusodol

Bydd y Brifysgol yn derbyn datganiadau gan fyfyrwyr heb dystiolaeth ategol annibynnol syn ymwneud â’r coronafeirws, gan ein bod yn deall y bydd yn anodd dod o hyd i dystiolaeth arferol. 

Os daw'n amlwg bod y broses hon yn cael ei chamddefnyddio, bydd y Brifysgol yn ystyried bod hwn yn achos o dorri rheolau ymddygiad myfyrwyr. 

Y disgwyliad arferol yw y dylai myfyrwyr allu cwblhau'r asesiadau eraill. 

Bellach bydd y Brifysgol yn derbyn y datganiadau myfyrwyr canlynol yn dystiolaeth: 

  • Datganiad eich bod wedi/wedi cael y coronafeirws wedi'i gadarnhau yn dilyn prawf 
  • Datganiad eich bod/yr oeddech yn hunanynysu a sut mae hyn yn cael effaith ddifrifol ar eich gallu i gwblhau'r asesiad. 
  • datganiad bod gennych/eich bod  wedi  cynyddu cyfrifoldebau gofalu a'r effaith ar yr ydych yn cael eich asesiadau; 
  • Datganiad nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd ac o ganlyniad eich bod yn methu cwblhau gwaith ar-lein. 
  • Datganiad o bwysau cynyddol oherwydd gwaith sy'n gysylltiedig â'r feirws, yn enwedig ar gyfer staff y gwasanaethau brys, aelodau'r GIG a gweithwyr allweddol eraill. 
  • Datganiad eich bod mewn lleoliad sydd dan ryw fath o gyfyngiadau symud (naill ai gartref neu dramor) heb fynediad i'r rhyngrwyd o ganlyniad i’r coronafeirws.   

Gwybodaeth Graddio neu symud ymlaen

Beth fydd yn digwydd i seremonïau graddio eleni?

Gyda gofid rydym wedi penderfynu gohirio ein seremonïau graddio yn haf 2020. Gwerthfawrogwn y bydd y newyddion yma yn siom, ond gallwn eich sicrhau nad ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn. Mae’n wirioneddol flin gennym am yr anghyfleustra a achosir gan hyn, ond ar ôl ystyriaeth ofalus, ein prif bryder yw iechyd a llesiant ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff – yn enwedig yn y fath amserau ansicr a heriol.

Bydd angen i ni adolygu’r sefyllfa gyfredol yn ofalus a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau’n newid ac y bydd modd i ni aildrefnu’r seremonïau. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddatblygiadau drwy’n Cwestiynau Cyffredin a chysylltwn â’r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau mis Gorffennaf gyda’r trefniadau newydd.  Edrychwn ymlaen at y cyfle i ddathlu gyda chi mewn achlysur yn y dyfodol.

Ni ddylai gohirio’r seremonïau olygu na fydd modd i chi gwblhau’ch rhaglen a graddio yr haf yma. Mae’r Brifysgol ar hyn o bryd yn adolygu ei reoliadau a, lle’n briodol, yn addasu’ch tasgau asesu er mwyn eich galluogi i gwblhau’ch dyfarniad cyn gynted ag y bo modd.

Wrth i chi gymhwyso ar gyfer dyfarniad, gwnawn yn siŵr ein bod yn rhoi dogfennau’r dyfarniad (tystysgrif y dyfarniad a’r trawsgrifiad terfynol ) i chi cyn gynted â phosib.

 

Lleoliadau

Dwi ddim yn gallu cwblhau fy lleoliad, beth sy'n mynd i ddigwydd? 

Gwyddom nad dyma'r ffordd y byddech wedi dymuno gadael eich lleoliad, ond mae hwn yn gyfnod o argyfwng cenedlaethol ac mae cynlluniau digynsail bellach ar waith. 

Rydym yn gweithio y tu ôl i'r llenni i fynd i'r afael â materion sy'n ymwneud ag oriau anghyflawn, ond mae ein diddordeb cyntaf yw eich diogelwch chi.  Mae'r  Brifysgol yn ystyried ei rheoliadau wrth gefn ar gyfer yr adeg pan fyddwn yn adolygu eich proffiliau academaidd ar gyfer y Byrddau Arholiadau diwedd blwyddyn. 

Yn achos myfyrwyr sydd ar eu lleoliad terfynol ar raglen achrededig, byddwch yn bryderus ac yn ofidus ynghylch cymhwyso a symud i'ch swyddi ym mis Medi. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n cyrff achredu i nodi'r ffordd orau ymlaen i'ch cefnogi. 

Bydd tîm eich rhaglen yn cysylltu â chi i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi. 

Dwi ar leoliad prifysgol gyda fy nghyflogwr, beth dylwn i ei wneud? 

O dan ein dyletswydd gofal i chi, rydym yn disgwyl na fyddwch yn parhau â'r lleoliad ond yn deall bod yn rhaid i chi wneud eich dewisiadau eich hun ynglŷn â'ch cyflogaeth, gan gymryd cyngor gan eich cyflogwr a chyngor y Llywodraeth. 

Mae'r Brifysgol yn ystyried ei rheoliadau wrth gefn ar gyfer yr adeg pan fyddwn yn adolygu eich proffiliau academaidd ar gyfer y byrddau arholiadau diwedd blwyddyn. Y nod yw sicrhau nad yw myfyrwyr dan anfantais a bod cyfle cyfartal i ddatblygu neu raddio. 

Angen mwy?

Cynghorir pob myfyriwr i gysylltu â'r Brifysgol drwy Hwb y Myfyrwyr ar gyfer ymholiadau cyffredinol, manylion cyswllt Hwb yw hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030