Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Coronafeirws | Gwybodaeth i Fyfyrwyr  -  Coronafeirws | Cymorth Myfyriwr

Gwasanaethau Myfyrwyr a Chymorth

Bydd ein holl wasanaethau cymorth yn parhau, ond yn cael eu newid i fynediad o bell yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Mae staff yn gweithio o gartref a byddant yn cyfarfod â myfyrwyr o bell, gan ddefnyddio Microsoft Teams pan fo'n bosibl.  Gallwch gael mynediad i Microsoft Teams drwy gyfrwng UWTSD Hwb

Cynghorir pob myfyriwr i gysylltu â'r Brifysgol drwy Hwb y Myfyrwyr ar gyfer ymholiadau cyffredinol, manylion cyswllt Hwb yw hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030

Sut ydw i'n cysylltu â gwasanaethau myfyrwyr i gael cymorth?

Gan fod staff Gwasanaethau Myfyrwyr bellach yn gweithio gartref, y ffordd orau o gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr yn uniongyrchol yw trwy’r e-bost. Bydd ein tîm gweinyddiaeth broffesiynol yn helpu i'ch rhoi mewn cysylltiad â'r person cywir i'ch helpu.

Campws Caerfyrddin:
 E-bost:  studentservices@pcydds.ac.uk

Campws Llambed:
E-bost:  student.support@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe:
 E-bost:  student.services@pcydds.ac.uk

Campws Llundain:
E-bost:  LondonStudentServices@pcydds.ac.uk

Canolfan Ddysgu Birmingham:
E-bost:  birminghamstudentservices@uwtsd.ac.uk

Unrhyw ymholiadau ychwanegol: studentservices@pcydds.ac.uk

Mae gen i gwestiynau am ddyddiadau terfynol fy aseiniad neu arholiadau?

Tîm eich  rhaglen fydd yn rhoi gwybodaeth benodol i chi am y cwrs.

 Gall Tîm Cymorth Dysgu Gwasanaethau Myfyrwyr i 'ch helpu i gynllunio a pharatoi eich asesiadau, ac i drafod sut i fynd ati i gynnal asesiadau eraill. Fodd bynnag, ni allwn ni roi cyngor ar gynnwys sy'n benodol i gwrs, gan nad oes gennym yr un arbenigedd â'ch staff darlithio ym mhwnc eich cwrs.

Ydy'r Brifysgol yn dal i gynnig gwasanaethau cymorth ariannol?

Ydy, mae'r holl dîm cymorth ariannol yn gweithio ac yn rhoi cymorth i fyfyrwyr o bell. Nid ydym yn rhagweld unrhyw oedi diangen wrth brosesu ysgoloriaethau, bwrsarïau a cheisiadau am arian caledi. 

Mae'r holl wybodaeth berthnasol am gymorth ariannol ar gael ar dudalennau gwefan Gwasanaethau Myfyrwyr (www.pcydds.ac.uk/student-services/) gan gynnwys ffurflen gais caledi, nodiadau cyfcanllawiau a manylion cyswllt ar gyfer ein swyddogion Cyllid Myfyrwyr.

Beth y galla i ei wneud os wy’n teimlo'n bryderus ac o dan straen oherwydd y sefyllfa bresennol?

Rydym yn ymwybodol y gallai'r sefyllfa bresennol fod yn achos pryder neu ofid i chi. Rydym hefyd yn ymwybodol y bu rhai newidiadau angenrheidiol i'r ffordd y caiff eich  addysgu a'ch dysgu eu darparu , a gall hyn fod yn anodd neu'n straen. Yn sgil hyn, rydym wedi llunio rhai cysylltiadau defnyddiol a allai helpu:

Mae'r Brifysgol yn cynnig i bob myfyriwr fynediad i wasanaeth cefnogol 24/7 ar-lein rhad ac am ddim o'r enw Big White Wall.

Mae Togetherall yn gymuned iechyd meddwl ddienw y gallwch ymweld â hi pan fyddwch yn teimlo’n isel, pan fydd arnoch angen cymorth neu ddim ond angen siarad. Mae Togetherall hefyd wedi datblygu adnoddau penodol  i ymdrin â COVID-19.

Mae'r safle'n cynnwys llawer o adnoddau i helpu i wirio, hyrwyddo ac adfer eich lles meddyliol, rheoli straen a phryder, yn ogystal â darparu fforymau penodol i drafod cyflyrau iechyd meddwl. Nid oes rhaid i chi gael diagnosis iechyd meddwl i ddefnyddio'r safle, ac mae offer ac adnoddau yno a fyddai'n ddefnyddiol i bawb, yn ogystal â chymorth a chefnogaeth benodol i bobl sy'n byw gyda chyflyrau sydd wedi cael diagnosis.

I gofrestru ar gyfer hwn, dilynwch y camau isod:

  1. Ewch i bigwhitewall.com
  2. Cliciwch Join us, a dan Organisation dewisiwch Universities and Colleges o'r gwymplen
  3. Cofrestrwch gan ddefnyddio'ch cyfeiriad e-bost PCYDDS
  4. Dewiswch enw defnyddiwr anhysbys
  5. Manteisiwch ar adnoddau, gweithgareddau a chymorth.

SHOUT – gwasanaeth cymorth ar sail negeseuon testun i unrhyw un mewn argyfwng, a lansiwyd  gan Ddug a Duges Caergrawnt yn gynharach eleni. Gellir defnyddio'r gwasanaeth trwy anfon neges destun i 85258.  I gael rhagor o wybodaeth ewch i’w gwefan:  www.giveusashout.org

Isod mae dolen at yr elusen Iechyd Meddwl MIND sydd wedi creu adnodd defnyddiol iawn  ar sut i'ch helpu i ymdopi  â'r sefyllfa bresennol.

Cofiwch hefyd y gallwch gysylltu â Gwasanaethau Myfyrwyr gantrwy ddefnyddio cyfeiriadau e-bost y campws sydd yn y Cwestiynau Cyffredin hyn, ac y bydd Tîm Hwb y Myfyrwyr yn eich helpu i'ch cyfeirio at y person cywir os byddwch yn dod atynt dros y ffôn neu drwy'r e-bost. Mae pob un o dîm Iechyd Meddwl y Brifysgol, gan gynnwys y Gwasanaeth Cwnsela,  yn parhau i gefnogi myfyrwyr ac yn gallu cynnig cymorth i chi o bell os bydd angen.

Rhifau Defnyddiol Eraill:

Y Samariaid –  116123  (Rhadffôn)

Mind 03001 233393

Os ydych chi'n teimlo'n sâl, dilynwch y cyngor o'r ddau safle isod:

Iechyd Cyhoeddus Cymru: https://PHW.nhs.wales/

Public Health England: https://www.gov.uk/government/organisations/Public-Health-England

Sut alla i gael gefnogaeth GYRFAOEDD yn ystod Lockdown?

Mae llawer o Fyfyrwyr a Graddedigion eisoes yn elwa o'n Cyngor a'n Canllawiau Gyrfaol ar-lein yn ystod Lockdown.

Darperir manylion am sut i drefnu apwyntiad Gyrfaoedd unigol yma [hyperlink https://www.pcydds.ac.uk/gyrfaoedd/] Yna darperir yr apwyntiad trwy gyfarfod Timau a/neu e-bost (yn ôl eich dewis).

Manylion Cyswllt Cymorth Dysgu

Campws Abertawe

Rheolwr Cymorth Dysgu Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru,

Valerie Harding

E-bost: valerie.harding@pcydds.ac.uk

Campysau Dinefwr ac IQ

Rheolwr Cymorth Dysgu’r Athrofa Addysg a’r Dyniaethau, a'r sefydliad rheolaeth ac iechyd

Ruth Cook

E-bost: r.cook@pcydds.ac.uk

Busnes Abertawe, IQ, a champysau dinas/lloeren.

Ymgynghorydd Anabledd

Louise Salmon

Ffôn: 01792 481195 (Sef 4195)

E-bost: l.salmon@pcydds.ac.uk

IQ

Ymgynghorydd Anabledd

Kimberley Jenkins

Ffôn: 01792 481039

kimberley.jenkins@uwtsd.ac.uk  

IQ

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Sharon Davies

E-bost: sharon.davies@pcydds.ac.uk

 

Campws Caerfyrddin a Chaerdydd  (WIAV a  Chanolfan  Berfformio  Cymru)

Rheolwr Cymorth Dysgu

Ann Evans

E-bost: ann.evans@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd

Helen Davies

E-bost: helen.e.davies@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Helen Griffiths

E-bost: helen.griffiths@pcydds.ac.uk

 

Campws Llambed

Rheolwr Cymorth Dysgu

Dr Tara Carmody

E-bost: tara.carmody@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Anabledd

Nerys Willams

E-bost: nerys.williams@pcydds.ac.uk

Ymgynghorydd Iechyd Meddwl

Helen Pulman-Slater

E-bost: h.pulman-slater@pcydds.ac.uk

 

Pob ymholiad arall: studentservices@pcydds.ac.uk 

Sgiliau Astudio

O’r 13 Gorffennaf 2020

Bydd y sesiynau Sgiliau Astudio canlynol ar gael. Gweler yr amserlen isod am fanylion. I drafod apwyntiad, ebostiwch studyskillsdistance@uwtsd.ac.uk

Dydd Mawrth 21 Gorffennaf 10yb – 12yp

Dydd Iau 23 Gorffennaf 1yp – 3yp

Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 10yb – 12yp

Dydd Iau 30 Gorffennaf 1yp – 3yp

Dydd Mawrth 4 Awst 10yb – 12yp

Dydd Iau 6 Awst 1yp – 3yp

Dydd Mawrth 11 Awst 10yb – 12yp

Dydd Iau 13 Awst 1yp – 3yp

Dydd Mawrth 18 Awst 10yb – 12yp

Dydd Iau 20 Awst 1yp – 3yp

Dydd Mawrth 25 Awst 10yb – 12yp

Dydd Iau 27 Awst 1yp – 3yp

Myfyrwyr Allgymorth

Dylai myfyrwyr allgymorth sy’n dymuno cyrchu cymorth sgiliau astudio e-bostio Beth Downing i wneud apwyntiad. (Nid oes amserlen, fel y Sgiliau Astudio o Bell).

Caiff y sesiynau eu cyflwyno dros Microsoft Teams neu Skype for Business.

Mae’r sesiynau hyn ar gyfer myfyrwyr allgymorth sy’n dilyn y cyrsiau Sgiliau ar gyfer y Gweithle ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth ac Addysg Blynyddoedd Cynnar yn unig; dylai holl fyfyrwyr eraill Caerdydd gyrchu Sgiliau Astudio drwy’r cyfeiriad e-bost Sgiliau Astudio o Bell a restrwyd yn barod.

 

Ar gyfer myfyrwyr sy'n derbyn cymorth fesul un a ariennir gan DSA

Ydy fy nghymorth yn parhau?

Ydy, mae'r holl staff yn gweithio ar hyn o bryd ac wedi bod yn trosi i weithio gartref ac yn cynnig eu cymorth i chi o bell. Bydd eich staff cymorth dysgu yn cysylltu â chi ond os nad ydych wedi clywed ganddynt, cysylltwch â  nhw trwy’r e-bost  i drafod y dewisiadau hyn ac i drefnu apwyntiad ar gyfer cymorth o bell.

Er mwyn paratoi ar gyfer cymorth o bell, rydym yn eich cynghori i geisio defnyddio Microsoft Teams. Bydd eich staff cymorth dysgu yn eich helpu i roi cynnig ar hyn a'i sefydlu os ydych chi'n cael anhawster.

Byddwch yn amyneddgar wrth i ni addasu i opsiynau cymorth o bell. Bydd cyfnod pontio cyn y bydd yr opsiynau cymorth newydd yn rhedeg yn ddidrafferth, ond mae parhad y cymorth yn bwysig i ni ac rydym yn ceisio cael cymorth o bell ar unwaith i bob myfyriwr aariennir gan DSA sydd wedi bod yn derbyn cymorth wyneb-yn-wyneb rheolaidd.

Beth yw cefnogaeth o bell?

Bydd cymorth o bell yr un peth (neu mor agos â phosibl) â’ch sesiynau cymorth arferol , ond cânt eu cynnal  drwy alwad llais neu fideo (a'i gefnogi drwy e-bost) yn hytrach na'i gyflwyno wyneb yn wyneb.

Sut ydw i’n gallu cael cymorth o bell?

Yr opsiwn sydd orau gennym ar gyfer cymorth o bell  yw defnyddio Microsoft Teams  gan fod hyn ar gael i'r holl staff a’r myfyrwyr drwy Hwb y Brifysgol.  Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi'i ddefnyddio o'r blaen neu os nad ydych yn siŵr sut i ddod o hyd iddo,  bydd eich staff cymorth  dysgu yn eich helpu. Gallwch hefyd weld y canllawiau ar gyfer Microsoft Teams  

Dwi ddim yn gwybod sut i ddefnyddio Teams. Allwch chi fy helpu i?

Gallwn, bydd ein tîm yn hapus i'ch helpu i osod eich offer a thrafod sut i ddefnyddio'r meddalwedd.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â'ch  staff cymorth dysgu penodol. Os bydd angen, byddant yn cael cymorth gan  aelod arall o’r staff  i  gysylltu â chi i helpu gyda hyn. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau eich bod yn gallu cael gafael ar gymorth, felly does dim angen i chi boeni.

Ydy’r dyddiadau terfynol sydd wedi eu gwahaniaethu yn ddilys o hyd?

 

Mae dyddiadau terfynol aseiniadau sydd wedi eu gwahaniaethu yn dal yn eu lle. Bydd unrhyw ddyddiad terfynol ar gyfer aseiniad sydd wedi symud yn ôl yn symud eich dyddiad terfynol gwahaniaethol yn ôl yn awtomatig hefyd. Byddwch yn dal i gael yr un faint o amser ychwanegol ag sy'n ofynnol gan eich addasiadau rhesymol.

Mae croeso i chi wneud cais am ddyddiadau terfynol gwahaniaethol yn ystod unrhyw gyfnod o addysgu o bell. Trafodwch hyn gyda'ch staff cymorth dysgu os bydd gennych unrhyw bryderon.

Beth dylwn ei wneud os oes gennyf fynediad cyfyngedig i'r rhyngrwyd yn y cartref?

Cysylltwch â'ch staff cymorth i drafod opsiynau cymorth. Byddant yn bwydo unrhyw faterion i mewn i'r brifysgol a byddwn yn archwilio ystod o ddewisiadau eraill er mwyn ceisio dod o hyd i'r ateb gorau i chi.

Sut y byddaf yn llofnodi fy amserlenni DSA?

Bydd eich staff cymorth yn eich hysbysu o'r weithdrefn gywir i gadarnhau unrhyw gymorth o bell a gafwyd.

Dwi i fod i gael fy asesiad diagnostig/anghenion. Fydd hyn yn dal i fynd ymlaen?

Rydym yn disgwyl i asesiadau diagnostig ac anghenion fynd ymlaen, ond mae'n annhebygol y  byddant yn cael eu cynnal wyneb yn wyneb.

Rydym wedi cael gwybod bod Cyllid Myfyrwyr Cymru a Student Finance England wedi cymeradwyo cynnal asesiadau o bell.

Mae staff ein Gwasanaethau Myfyrwyr wedi siarad â'r aseswyr anghenion sy'n gweithio gyda’r Drindod Dewi Sant ac wedi cadarnhau eu trefniadau gweithio cyfredol, ond cofiwch y gallai'r rhain newid.

Ar gyfer archebion newydd, ac i holi am archebion a oedd yn bodoli eisoes, cysylltwch â:

Llambed: Nerys  Williams 

E-bost: nerys.williams@pcydds.ac.uk

 

Abertawe: Tania Dawson

Ebost: tania.dawson@pcydds.ac.uk 

Caerfyrddin: Helen Davies

Helen Davies

E-bost: helen.e.davies@pcydds.ac.uk

 

Birmingham: birminghamstudentservices@pcydds.ac.uk

Llundain: LondonStudentServices@pcydds.ac.uk

 

Pob ymholiad arall: studentservices@pcydds.ac.uk

Mae gen i/dwi’n amau bod gen i anhawster dysgu a dwi’n dymuno gwneud cais am gymorth ychwanegol gyda fy astudiaethau?

Gallwn eich helpu gyda'r cais DSA a'r broses ddiagnostig. Yn y lle cyntaf cysylltwch â'r e-bost perthnasol isod a bydd ein staff cymorth dysgu yn cysylltu â chi i'ch cynorthwyo ac i siarad â chi am y cymorth y gallwch ei gael wrth i chi weithio drwy'r rhaglen.

Campws Caerfyrddin:
 E-bost:  studentservices@ydds.ac.uk

Campws Llambed:
E-bost:  student.support@pcydds.ac.uk

Campws Abertawe:
 E-bost:  student.services@pcydds.ac.uk

Campws Llundain:
E-bost:  LondonStudentServices@pcydds.ac.uk

Canolfan Ddysgu Birmingham:
E-bost:  birminghamstudentservices@pcydds.ac.uk

(gweler y sylw cynharach ynghylch myfyrwyr nad ydynt ar gampws – e.e.  studentservices@pcydds.ac.uk) perthnasol hefyd ar gyfer e.e. Caerdydd)

Cymorth Iechyd Meddwl Arbenigol

Fel arfer, dwi'n cael cymorth ar gyfer fy iechyd meddwl gan Fentor Arbenigol (Iechyd Meddwl). A fydd hyn yn parhau yn ystod y tymor a sut y bydd hyn yn digwydd?

Os oes gennych gymorth iechyd meddwl a bod gennych fentor penodol wedi'i neilltuo i chi, bydd hyn yn parhau yn ystod y tymor. Bydd eich Mentor Arbenigol (Iechyd Meddwl) yn cysylltu â chi i roi gwybod i chi sut a phryd y bydd hyn yn digwydd. Bydd hyn naill ai dros y ffôn neu drwy ddefnyddio Microsoft Teams

Os na fydda i wedi clywed gan fy Mentor Arbenigol (Iechyd Meddwl) â phwy y dylwn i gysylltu?

Os nad yw'ch mentor  wedi cysylltu â chi eto,  anfonwch e-bost at y Cynghorydd Iechyd Meddwl  ar gyfer eich campws:

Llambed: Helen Pulman-Slater  

E-bost: h.pulman-slater@pcydds.ac.uk

Caerfyrddin: Helen Griffiths

E-bost: helen.griffiths@pcydds.ac.uk

Abertawe: Sharon Davies

E-bost: sharon.davies@pcydds.ac.uk

 Pob ymholiad arall: studentservices@pcydds.ac.uk

Dwi ddim wedi datgan o'r blaen fod arnaf angen cymorth iechyd meddwl ond mae angen cymorth arna i yn awr. Beth dylwn i ei wneud?

Os nad ydych wedi gofyn am gymorth iechyd meddwl o'r blaen ond mae angen cymorth arnoch yn awr, cysylltwch â'r Rheolwr Cymorth Dysgu ar eich campws yn y lle cyntaf.

Llambed:

Tara Carmody

E-bost: tara.carmody@pcydds.ac.uk

Caerfyrddin:

Ann Evans

E-bost: ann.evans@pcydds.ac.uk

Abertawe:

Val Harding

E-bost: valerie.harding@pcydds.ac.uk

Ruth Cook

E-bost: r.cook@pcydds.ac.uk

Pob ymholiad arall: studentservices@pcydds.ac.uk

Weminarau EmployAbility

Mae EmployAbility yn parhau i gefnogi myfyrwyr niwro-amrywiol ac anabl yn ystod y cyfnod ansicr hwn. Rydym yn ymwybodol ei bod yn rhaid i fyfyrwyr, nawr yn fwy nag erioed, ddeall eu hawliau’n iawn, teimlo’n hyderus i wybod a cheisio’r addasiadau y maent eu hangen er mwyn cael chwarae teg.

Mae’r amserlen ar gyfer y pedwar gweminar cyntaf fel a ganlyn:

6 Mai, 2pm (45 munud): Sesiwn Holi ac Ateb Agored: Your Disability and Employment Questions Answered

“Byddai tîm EmployAbility yn falch iawn petaech yn ymuno â’r ail yn ein cyfres o weminarau ar y thema ‘Next Generation Inclusive Thinking’. Bydd Tab a Sarah wrth law i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych, gan gynnwys unrhyw ymholiadau pellach am eich hawliau dan y Ddeddf Cydraddoldeb, y gwasanaethau a gynigiwn, addasiadau penodol ar gyfer anableddau penodol, ein partneriaid a rhaglenni cyflogwyr cynhwysol, arfer gorau, ac unrhyw beth arall y gallai fod gennych ddiddordeb ynddo. Fel gyda’n holl wasanaethau i fyfyrwyr, mae’r weminar yn rhad ac am ddim.”  

Cliciwch y ddolen isod i ymuno â’r weminar: 
https://zoom.us/j/91467025032?pwd=MGdIWEpiNUNGME54dE9Da2RHL3QvUT09
Cyfrinair: 037305

 

13 Mai, 2pm (45 munud): Adjustments in the Context of COVID-19

“Bydd y trydydd yn ein cyfres o weminarau ‘Next Generation Inclusive Thinking’ yn edrych ar y mathau o addasiadau sy’n debygol o ddeillio o newidiadau mewn arferion gweithio a recriwtio, sut mae rhaglenni a dulliau cyflogi’n debygol o gael eu heffeithio, rhai o’r achosion ychwanegol o straen mae unigolion yn eu hwynebu, a sut i ddefnyddio’r amser hwn yn effeithiol. Fel gyda’n holl wasanaethau i fyfyrwyr, mae’r weminar yn rhad ac am ddim. Gobeithio’n fawr y gwnewch chi ymuno â ni, oherwydd nawr yn fwy nag erioed, rydym am i chi wybod ein bod ni yma i’ch cefnogi.”

Cliciwch y ddolen isod i ymuno â’r weminar: 
https://zoom.us/j/98270964768?pwd=UTk2Mk1IdWNsUUczcithTTRqRWg5dz09
Cyfrinair: 193025

 

20 Mai, 2pm (45 munud): Tips for Interviews: Focus on Autism & Neurodiversity

“Os ydych chi’n pryderu am y modd y gall awtistiaeth neu gyflwr niwro-amrywiol arall (megis dyslecsia, dyspracsia, diffyg canolbwyntio, Tourette’s neu eraill) effeithio ar eich gobeithion mewn cyfweliad, os hoffech gael cynghorion penodol, neu ddeall yn well y mathau o addasiadau sydd ar gael a sut y gallwn eich cefnogi, ymunwch â phedwerydd gweminar EmployAbility ar y thema ‘Next Generation Inclusive Thinking’.  Mae gan bob un o’n panelwyr bymtheg mlynedd o brofiad o ddarparu cyngor pwrpasol, un-i-un i fyfyrwyr niwro-amrywiol, gan helpu miloedd i wireddu eu huchelgais, ac arwain cwmnïau i ddod yn gyflogwyr niwro-amrywiol cynhwysol, trwy addasu, hyfforddi a newid canfyddiadau.   Fel gyda’n holl wasanaethau i fyfyrwyr, mae’r weminar yn rhad ac am ddim.” 

Cliciwch y ddolen isod i ymuno â’r weminar: 
https://zoom.us/j/91536508376?pwd=QUxvY21VNXBzQ2NyTHdMQ0dlQjk4QT09
Cyfrinair: 191240

Cymorth Ariannol

Fydda i’n dal i dderbyn fy nhaliad cyllid myfyrwyr?

Mae’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi ein sicrhau eu bod yn parhau i gefnogi myfyrwyr, ac y bydd y taliad nesaf o fenthyciadau cynhaliaeth a drefnwyd eisoes yn cael ei dalu fel arfer.

Anogir y rheini sy’n gwneud cais am fenthyciadau myfyrwyr i barhau â’r broses hon hefyd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan

Allaf i ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Gallwch, gallwch chi ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr fel arfer. Nid yw’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr wedi rhoi gwybod am unrhyw newidiadau yn y broses o wneud cais.

Allaf i ddal i wneud cais am gymorth ariannol drwy’r Gronfa Galedi?

Rydym yn deall yr anawsterau y mae myfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y cyfnod digynsail hwn a gallwch ddal i wneud cais i’r Gronfa Galedi. Gallwch wneud cais ar-lein.

Os ydych yn cael problemau ariannol cysylltwch â’r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr i drafod hynny:

Campysau Caerfyrddin; Caerdydd; Llundain a Birmingham, Myfyrwyr Estyn Allan a Dygwyr o Bell
Delyth Lewis
Email: d.lewis@uwtsd.ac.uk  

Campws Llambed a Dysgwyr o Bell
Lynda Lloyd-Davies
Email: l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk 

Campws Abertawe
Sharon Alexander
Email: sharon.alexander@uwtsd.ac.uk 

Allaf i ddal i wneud cais am Ysgoloriaeth neu Fwrsari?

Gallwch, gallwch chi ddal i wneud cais am Ysgoloriaethau a Bwrsarïau i’ch helpu i gwblhau’ch astudiaethau. Cewch wybodaeth ar wefan Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau PCYDDS https://www.uwtsd.ac.uk/cy/bwrsariaethau/

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’r Swyddogion Cyllid Myfyrwyr i drafod hynny:

Campysau Caerfyrddin; Caerdydd; Llundain a Birmingham, Myfyrwyr Estyn Allan a Dygwyr o Bell
Delyth Lewis
Email: d.lewis@uwtsd.ac.uk  

Campws Llambed a Dysgwyr o Bell
Lynda Lloyd-Davies
Email: l.lloyd-davies@uwtsd.ac.uk 

Campws Abertawe
Sharon Alexander
Email: sharon.alexander@uwtsd.ac.uk 

Fydda i’n dal i dderbyn fy Nghymelldaliad Hyfforddi Athrawon gan Lywodraeth Cymru gan fod fy lleoliad wedi’i ohirio?

Bydd pob myfyriwr sydd i fod i dderbyn cymelldaliad yn dal i dderbyn y taliadau hyn oni fyddant yn tynnu yn ôl o’r cwrs, yn unol â’r trefniadau arferol.