Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -  Coronafeirws | Gwybodaeth i Reolwyr

Diweddarwyd diwethaf 21 Mai 2020


Cydnabyddwn fod yr achosion o’r coronafeirws yn ddigynsail ac felly rydym yn gweithredu mesurau i gadw ein rheolwyr yn gyfredol.  Mae’r Brifysgol yn ystyried mai diogelwch, iechyd a llesiant ein staff a’n myfyrwyr yw’r flaenoriaeth uchaf. Rydym yn monitro’r sefyllfa a dylech wirio’r wefan hon yn rheolaidd i gadw’n gyfredol â’r cyngor diweddaraf. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â staff, nad ydynt wedi’u cwmpasu yn y Cwestiynau Cyffredin hyn anfonwch e-bost i Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk

Dylid anfon ymholiadau yn ymwneud â myfyrwyr i’r Hwb hwb@uwtsd.ac.uk 

Gwybodaeth Bwysig i’r holl reolwyr

Seibiant (furlough) – Cwestiynau Cyffredin i Reolwyr

Sut byddaf i’n gwybod os ydy aelodau fy nhîm i gael absenoldeb seibiant (furlough)?

Yn gyffredinol rolau sy’n addas ar gyfer absenoldeb seibiant yw’r rheini nad oes modd eu cyflawni o bell, neu pan fo lleihad sylweddol yn y gwaith am resymau eraill yn gysylltiedig â’r Coronafeirws. Rhoddir gwybod i chi pa rolau yn eich tîm sy’n cael eu heffeithio a bydd aelodau o’r tîm sy’n cael eu rhoi ar seibiant yn derbyn llythyr gan y Brifysgol a anfonir i’w cyfrif e-bost gwaith neu drwy ddull arall fel y bo’n briodol.  Bydd y llythyr yn cadarnhau manylion y trefniant hwn a hyd cychwynnol y cyfnod o seibiant. Bydd y llythyrau hyn yn cael eu hanfon yn raddol wrth i’r Brifysgol weithio drwy’r broses ar gyfer gwahanol feysydd ac fe’u hanfonir yn ystod mis Ebrill a Mai.

Beth fydd yn digwydd i gyflog aelodau o’r tîm sy’n cael eu rhoi ar seibiant?

Ni fydd eu cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eu rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu i statws cyflogaeth aelodau’r tîm sydd ar seibiant?

Nid yw cael eu rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar delerau ac amodau cyflogaeth aelodau staff.

Sut mae gwyliau blynyddol yn gweithio i aelodau o’r tîm pan fyddant ar absenoldeb seibiant?

Bydd staff yn parhau i gronni gwyliau blynyddol tra byddant ar absenoldeb seibiant. Bydd y cyfarwyddyd diweddar a roddwyd i staff ynglŷn â chymryd gwyliau blynyddol yn ystod sefyllfa’r Coronafeirws yn parhau i fod yn berthnasol i staff ar absenoldeb seibiant. Gallwch weld y cyfarwyddyd yma.

Allaf i roi gwaith i’w wneud i’r aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant?

Na allwch, ni allwch roi unrhyw waith ar gyfer y Brifysgol i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant tra byddant ar y seibiant hwnnw.

Beth sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant yn sâl?

Rydym ni wedi cynghori staff y dylent roi gwybod i chi fel eu rheolwr llinell yn unol â gweithdrefnau arferol i roi gwybod am absenoldeb salwch.

Ddylwn i aros mewn cysylltiad ag aelodau o’r tîm sydd ar seibiant?

Er na ddylech roi unrhyw waith i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant ar hyd cyfnod y seibiant, dylech gadw mewn cysylltiad â nhw a’u diweddaru ynghylch unrhyw wybodaeth bwysig. Rydym ni wedi cynghori staff i ddarparu eu manylion cyswllt cyfredol ar eich cyfer chi fel eu rheolwr llinell. Hefyd, mae’n bwysig na fydd aelodau o’r tîm sydd ar seibiant yn teimlo eu bod wedi’u hynysu o’r tîm. Felly mae’n briodol annog aelodau’r tîm i aros mewn cyswllt cymdeithasol â’i gilydd.

Bydd sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm yn dymuno gwirfoddoli tra bydd ar seibiant?

Ni all aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant weithio i’r Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn, ond gallant wirfoddoli i helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar gyfarwyddyd iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydynt yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau a allai greu refeniw i’r Brifysgol.

Allaf i ofyn i aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant ymgymryd â hyfforddiant?

Gellid annog staff sydd ar absenoldeb seibiant i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag dylai unrhyw hyfforddiant y byddant yn ymgymryd ag ef fod yn wirfoddol ac ni ddylai greu refeniw i’r Brifysgol na darparu unrhyw wasanaethau ar gyfer y Brifysgol.

Am ba mor hir bydd yr aelod o’r tîm yn cael ei roi ar absenoldeb seibiant?

Y cyfnod byrraf y gall rhywun gael ei roi ar absenoldeb seibiant yw tair wythnos ac ar hyn o bryd mae cynllun y Llywodraeth ar gael tan 31 Mai 2020, er y gallai gael ei ymestyn. Bydd y llythyr at y staff sy’n cael eu rhoi ar absenoldeb seibiant yn cadarnhau hyd cychwynnol y cyfnod o seibiant. Fodd bynnag, dylech gofio y gall cyfnod o seibiant gael ei ymestyn neu ddod i ben yn gynharach os yw hynny’n angenrheidiol yn weithredol.


Trefniadau Gwaith

A ddylai rhai staff penodol barhau i fynychu’r gwaith?

Rhaid i bob rheolwr sicrhau nad yw'r staff yn mynychu'r gwaith oni bai fod y Brifysgol wedi nodi rôl yr unigolyn yn hanfodol ar gyfer busnes.  Mae staff sy'n cael eu hadnabod yn hanfodol ar gyfer busnes wedi derbyn llythyr yn eu hawdurdodi i fynd i'r gwaith. Dylai staff gario copi o'r llythyr hwn (naill ai'n electronig neu ar ffurf copi caled) gyda nhw ynghyd â Cherdyn Diogelwch y Brifysgol a ffurf arall i’w hadnabod, er enghraifft, trwydded yrru. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â humanresources@uwtsd.ac.uk.  Mae'n hanfodol nad yw staff yn cael mynediad i'r campws oni bai bod ganddynt lythyr o awdurdod gan y Brifysgol.  Efallai y byddwn yn symud tuag at ofyn i fwy o staff mewn rolau sy'n hanfodol i fusnes i gefnogi'r GIG, er enghraifft, drwy agor rhannau o'n campysau neu at ddibenion gweithgaredd ymchwil sy'n gysylltiedig ag iechyd.

Os oes gofyn i staff fynychu’r gwaith, sut byddant yn cael eu diogelu?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth, bydd yn ofynnol i staff ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol a byddwn yn sefydlu mesurau cefnogol fel bo’n briodol.

Sut gallaf i baratoi ar gyfer aelodau fy nhîm yn cael eu heffeithio gan coronafeirws?

Gweler yr awgrymiadau isod:

  • Ymgyfarwyddo â’r Cwestiynau Cyffredin i staff er mwyn i chi fod yn ymwybodol o sut dylai staff ymateb i sefyllfaoedd gwahanol
  • Annog cydweithwyr ag amgylchiadau personol penodol i rannu manylion â chi er mwyn i chi fod yn ymwybodol a’u cefnogi’n briodol wrth i’r sefyllfa ddatblygu
  • Atgoffa staff am y weithdrefn i roi gwybod am absenoldeb oherwydd salwch ac y dylent sicrhau eu bod yn parhau i’ch cadw’n gyfredol yn ystod unrhyw gyfnod o absenoldeb
  • Gwneud cynlluniau wrth gefn i alluogi cydweithwyr i weithio o gartref, megis eu hannog i baratoi ar gyfer gweithio o bell
  • Sefydlu llinellau cyfathrebu i ddiweddaru cydweithwyr ynghylch unrhyw newidiadau gweithredol yn eich maes
  • Atgoffa cydweithwyr sydd dan reolaeth fewnfudo i barhau i adrodd yn ôl a chofnodi eu habsenoldebau’n briodol
  • Cadw’n gyfredol â’r datblygiadau diweddaraf drwy wirio’r wefan hon yn rheolaidd.

Canllawiau ymarferol i reolwyr ar gyfathrebu â gweithwyr o bell

Canllawiau ymarferol ar gyfer hreolwyr ynghylch gweithio o adref 


Hunanynysu

Mae aelod o fy nhîm wedi fy hysbysu bod ganddo/ganddi symptomau. Beth ddylwn i ei wneud?

Rhaid i staff hefyd ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan y llywodraeth i gartrefi sydd â heintiau coronafeirws posibl a gaiff eu diweddaru’n rholaidd yma:  https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/cyngor-hunan-ynysu/

Rydym ni wedi cynghori staff i’ch hysbysu chi fel rheolwr llinell os ydynt yn datblygu symptomau a chaiff eu habsenoldeb ei drin fel absenoldeb salwch gyda gweithdrefn hysbysu salwch safonol y Brifysgol yn gymwys.

Deallaf ei bod yn ofynnol i’m staff weithio o gartref pan fo’n bosibl. Beth dylwn i ei wneud?

Yn unol â chyngor diweddaraf y llywodraeth, byddwn yn galluogi ffyrdd newydd o weithio a chyflwyno gwasanaethau yn y cyd-destun cyfredol hwn. Rhaid i staff weithio o gartref pan fo hyn yn bosibl yn ymarferol. Dylech weithio’n agos â’r unigolion yn eich timoedd i drefnu a chytuno ar y gwaith y mae modd ei gwblhau gartref a’u helpu i baratoi i weithio gartref ar unwaith. Cyfeiriwch at bolisi dros dro’r Brifysgol ar weithio o gartref a gyhoeddir ar MyDay y mae modd ei weld yma, a’r canllawiau ymarferol i reolwyr ar gefnogi gweithio gartref y mae modd eu gweld yma. Adolygir y penderfyniad polisi hwn yn rheolaidd.

O ystyried y sefyllfa sy’n datblygu, ni fydd yn ofynnol i staff wneud cais ffurfiol i weithio’n hyblyg. Mae hyn yn amrywiad ar ein harfer cyfredol a bydd yn berthnasol drwy gydol y bygythiad gan y coronafeirws.

Bydd angen i’r Brifysgol barhau i ddarparu rhai gwasanaethau hanfodol ar y campws dan amodau priodol a bydd angen iddi gadw tîm craidd o staff i’r perwyl hwn. Hefyd mae’n bosibl y bydd y Brifysgol yn gofyn i staff ymgymryd â thasgau hanfodol penodol dan amodau priodol. Byddwn yn parhau i adolygu’r mater hwn gan roi gwybod i reolwyr y rheini yr effeithir arnynt.

Mae aelod o’m tîm wedi bod i ffwrdd yn sâl am fwy na 7 diwrnod ond nid yw’n gallu cael gafael ar dystysgrif feddygol. Beth dylwn i ei wneud?

Rydym yn cydnabod y gall fod yn anodd i gydweithwyr gael nodiadau ffitrwydd i gwmpasu eu habsenoldeb y tu hwnt i 7 diwrnod yn unol â’r gweithdrefnau arferol, oherwydd y pwysau ar y GIG a/neu’r angen i hunanynysu. Dylai’r unigolyn gysylltu â chi i roi gwybod i chi am y sefyllfa hon. Bydd y Brifysgol yn mabwysiadu agwedd gydymdeimladol mewn amgylchiadau o’r fath.

Mae gan aelod o’m staff, y mae’i rôl yn ei gwneud yn ofynnol iddo/iddi weithio ar y campws, gyflwr iechyd sylfaenol, mae dros 70 oed neu mae’n feichiog ac mae’n poeni am ei iechyd. Beth dylai ef/hi ei wneud?

Os oes gan aelod o staff sy’n dal i ddod i’r gwaith ar y campws gyflwr iechyd sylfaenol a allai ei roi mewn mwy o berygl, neu mae dros 70 oed neu’n feichiog ni ddylai ddod i’r gwaith.  Rydym wedi cynghori staff i gysylltu â’u rheolwr llinell ar unwaith er mwyn eich hysbysu am eu sefyllfa.  Rhaid i chi gadw cofnod o’r sefyllfa hon a rhoi gwybod i Adnoddau Dynol yn humanresources@uwtsd.ac.uk 

Rhaid i staff ddilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth.

Mae gan aelod o’m staff rywun yn ei gartref sy’n byw gydag ef/hi ac sydd â chyflwr iechyd sylfaenol. A ddylai barhau i weithio ar y campws?

Na ddylai, ni ddylai ddod i weithio ar campws. Dylai weithio o gartref pan fo hyn yn bosibl yn ymarferol. Dylai hefyd ddilyn cyfarwyddyd diweddaraf y llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol i bobl sy’n agored i niwed, y mae modd ei ddarllen yma. Rydym wedi cynghori staff i gysylltu â’u rheolwr llinell ar unwaith er mwyn eich hysbysu am eu sefyllfa.


Cyfrifoldebau Gofalu

Mae aelod o’m tîm nad yw’n gallu dod i’r gwaith am fod ganddo/ganddi gyfrifoldebau gofalu yn sgil cau meithrinfa, ysgol, canolfan ddydd neu gyfleuster arall. Beth dylwn i ei wneud?

Os bydd gan aelod o staff gyfrifoldebau gofalu sydyn sy’n ei atal rhag dod i’r gwaith, rhaid iddo/iddi roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Dan yr amgylchiadau hyn bydd y Brifysgol yn ystyried trefniadau gwaith hyblyg eraill ar gyfer cyfnod y bygythiad gan y coronafeirws. Mae hyn yn amrywiad ar ein harfer cyfredol a bydd yn berthnasol drwy gydol y bygythiad ac mae ar ddisgresiwn y Brifysgol. Rhaid i unrhyw drefniadau gael eu cytuno gennych chi fel y rheolwr llinell. Bydd staff yn parhau i gael eu talu.  Cyfeiriwch at y canllawiau ar gyfer rheolwyr ar staff sy'n gweithio gartref gyda chyfrifoldebau dibynnol / gofalu, sydd ar gael yma.

Os bydd yr aelod o staff yn datblygu symptomau’r feirws, ymdrinnir â’i absenoldeb fel absenoldeb salwch a bydd gweithdrefn safonol y Brifysgol ar gyfer rhoi gwybod am absenoldeb oherwydd salwch yn berthnasol.


Gwyliau Blynyddol

Mae aelod o’m staff eisoes wedi bwcio gwyliau blynyddol ar gyfer y diwrnod cau’r Brifysgol dewisol ychwanegol ar 26 Mai 2020, beth dylwn i ei wneud?

Rydym ni wedi cynghori staff os ydyn nhw eisoes wedi bwcio’r diwrnod hwn fel gwyliau blynyddol byddan nhw’n gallu ei adhawlio drwy ganslo’u gwyliau ar MyView.

Mae aelod o’m staff yn gweithio’n rhan amser, neu mae trefniadau wedi’u gwneud iddo/iddi weithio ar y diwrnod cau’r Brifysgol dewisol ychwanegol, beth fydd yn digwydd?

Rydym ni wedi cynghori staff sy’n gweithio’n rhan amser neu y mae trefniadau wedi’u gwneud iddynt weithio ar y diwrnod cau ychwanegol y byddant yn gallu gwneud trefniadau i gymryd yr amser hwn ar ddyddiad hwyrach ac i drafod hyn gyda chi fel eu rheolwr llinell.