Diweddarwyd diwethaf 27 Mai 2021


Cydnabyddwn fod yr achosion o’r coronafeirws yn ddigynsail ac felly rydym yn gweithredu mesurau i gadw ein rheolwyr yn gyfredol.  Mae’r Brifysgol yn ystyried mai diogelwch, iechyd a llesiant ein staff a’n myfyrwyr yw’r flaenoriaeth uchaf. Rydym yn monitro’r sefyllfa a dylech wirio’r wefan hon yn rheolaidd i gadw’n gyfredol â’r cyngor diweddaraf. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â staff, nad ydynt wedi’u cwmpasu yn y Cwestiynau Cyffredin hyn anfonwch e-bost i Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk

Dylid anfon ymholiadau yn ymwneud â myfyrwyr i’r Hwb hwb@uwtsd.ac.uk 

Gwybodaeth Bwysig i’r holl reolwyr


Dychwelyd i Weithio ar y Campws

Mae aelod o’m tîm yn pryderu ynglŷn â mynychu’r campws. Pa sicrwydd y gallaf ei gynnig am y mesurau diogelwch sydd ar waith?

Byddai’r Brifysgol yn dymuno cefnogi staff a myfyrwyr sy’n pryderu ynglŷn â dychwelyd ac yn y lle cyntaf byddai’n ail-bwysleisio’r mesurau a’r rheolaethau cyfredol sydd ar waith i sicrhau amgylchedd gweithio a dysgu diogel.

Mae’r rhain yn cynnwys mesurau i gynorthwyo staff a myfyrwyr agored i niwed, cadw pellter corfforol, a hylendid a glanhau dwysach, er enghraifft:

 • mwy o arwyddion ar draws ein campysau yn eich atgoffa o ofynion cadw pellter cymdeithasol
 • marcwyr ar y llawr, y tu mewn a'r tu allan i’r adeiladau
 • system unffordd a, lle bynnag y bo modd, bydd un ffordd i mewn ac un ffordd allan o'n hadeiladau
 • cyfyngu ar nifer y seddau a nifer y bobl a all fod mewn rhai ystafelloedd ac ardaloedd.

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan staff, myfyrwyr ac ymwelwyr mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac mewn mannau yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Yn ogystal, yn achos y rhaglenni astudio hynny sy’n cynnwys elfen ymarferol, mae’r Brifysgol, lle bo’n briodol, wedi cynnal adolygiad o asesiadau risg ac, yn ôl yr angen, wedi cyflwyno mesurau ychwanegol megis gofynion cadw pellter cymdeithasol cynyddol.

Mae’n hanfodol fod yr holl staff a myfyrwyr sy’n mynychu’r campws, pa un a ydynt wedi cael prawf negyddol neu'r brechlyn ai peidio, yn parhau i ddilyn y canllawiau o ran cadw pellter cymdeithasol, gorchuddion wyneb a hylendid dwylo bob amser. Bydd y Brifysgol yn atgyfnerthu’r neges hon drwy gydol ei chyfathrebu â staff a myfyrwyr. Rhannwch y fideo byr hwn, sy’n amlinellu’r mesurau sydd ar waith i ddiogelu staff a myfyrwyr, gydag aelodau eich tîm sy’n dychwelyd i weithio ar y campws.

A all aelodau o staff wrthod mynychu’r campws os ydynt yn bryderus?

Byddai’r Brifysgol yn awyddus i hwyluso sgwrs i wrando ar unrhyw bryderon sydd gan staff a, lle bo modd, dod o hyd i ffyrdd o ddatrys unrhyw broblemau. Rydym yn deall y gallai rhai pobl fod yn bryderus ac rydym wedi cynghori staff i godi unrhyw gwestiynau neu bryderon gyda’u rheolwr llinell yn y lle cyntaf.  

A oes angen i aelodau fy nhîm gael prawf asymptomatig cyn y cânt ddychwelyd i weithio ar y campws?

Nid yw’n orfodol i staff a myfyrwyr gymryd rhan yn y rhaglen brofi asymptomatig.  Fodd bynnag, er mai rhaglen wirfoddol yw hon, mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr yn gryf i gymryd rhan yn y rhaglen brofi ddwywaith yr wythnos sy’n cael ei chynnig a’i rhedeg gan y Brifysgol, neu yn achos ein rhaglenni yng Nghaerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. 

Mae staff bellach yn gallu casglu citiau prawf cartref Coronafeirws o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 2pm, o'r safleoedd canlynol:

Llambed - Derbyniad Caergaint
Caerfyrddin - Derbynfa Dewi
Abertawe - Derbynfa IQ a Dinefwr
Caerdydd - Y Gofrestrfa
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

** Nid oes angen archebu slot i gasglu'r citiau prawf cartref

A gallaf ofyn i gael gwybod pwy sydd wedi’u profi?

Ni fydd y Brifysgol yn gallu rhannu’r wybodaeth hon oherwydd ystyrir bod statws profi staff a myfyrwyr yn ddata iechyd preifat.

Mae aelod o’m tîm eisiau mynd i’r campws unwaith yn unig.

Mae mynediad i’r adeiladau a’r campysau’n parhau i fod yn gyfyngedig. Os oes angen i aelodau o’ch tîm fynd i’r campws unwaith yn unig neu i gasglu offer, yna gofynnwch iddynt gwblhau’r Ffurflen Mynediad, y mae angen i chi fel eu rheolwr llinell ei chymeradwyo.


Gweithio o Bell

Sut galla i barhau i gefnogi fy nhîm wrth iddyn nhw weithio o bell?

Rydym yn deall y gall rheoli timau o bell fod yn heriol. Mae'r Brifysgol wedi llunio rhai canllawiau ymarferol ar gyfathrebu â gweithwyr o bell. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau yma.

Mae rhai adnoddau dysgu defnyddiol i gefnogi lles, gweithio a rheoli o bell wedi'u gosod ar MyMentor. Cysylltwch â datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster.

 

All staff gasglu eitemau o'r swyddfa i'w helpu i weithio gartref a pha eitemau y gallan nhw fynd â nhw adref?

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu system a gweithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol o’r campws. Gall offer hanfodol gynnwys cadair addasadwy, bysellfwrdd a llygoden ar wahân ac eitemau eraill megis gorffwys traed/arddwrn, deiliaid dogfennau os yw’r staff yn defnyddio eitemau o'r fath eisoes. Ni ystyrir bod angen casglu monitorau ar hyn o bryd oni bai fod rheswm iechyd penodol dros ystyried hyn. Rhaid i staff lenwi ffurflen gais y bydd angen i chi ei hawdurdodi fel eu rheolwr llinell. Wedyn dylech roi'r ddolen iddynt  at y system archebu ar-lein er mwyn iddynt allu archebu slot casglu. Mae'r ddolen i'r system archebu ar-lein wedi'i darparu i bob Pennaeth Athrofa/Uned gan Adnoddau Dynol. I weld y weithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol ewch yma.


Profi symptomig a hunan-ynysu

Beth ddylwn i ei wneud os oes gan aelod o'm staff symptomau Coronavirus?.

Os bydd hyn yn digwydd pan fyddant i ffwrdd o safle'r Brifysgol, dwedwch wrthynt am wneud y canlynol:

 • PEIDIO â dod i'r Brifysgol na mynd i feddygfa, fferyllfa nac ysbyty.
 • Dilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma i bobl sy'n byw yng Nghymru, ac yma i bobl sy'n byw yn Lloegr.
 • Defnyddio'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eu hunan-ynysu ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am eu statws iechyd
 • Gwneud cais am brawf yma i bobl sy’n byw yng Nghymru ac yma i bobl sy'n byw yn Lloegr.

Os bydd hyn yn digwydd pan fyddant ar safle'r Brifysgol, dwedwch wrthynt am wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb.
 • Sicrhau eu bod yn dilyn canllawiau’r llywodraeth ac yn cadw pellter cymdeithasol rhag pawb arall.
 • Mynd adref ar unwaith.
 • Bydd angen iddynt gwblhau’r Ffurflen Hunanynysu Staff ar unwaith i roi gwybod am unrhyw achosion o Covid-19 a amheuir. 
 • Dylech gysylltu’n rheolaidd â’ch aelod staff, gan gasglu unrhyw wybodaeth berthnasol wrth i’r sefyllfa ddatblygu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo’n briodol drwy’r e-bost Covid-19@uwtsd.ac.uk.  

Yn rheolwr llinell arnynt, dylai aelod o staff roi gwybod i chi cyn gynted ag y byddant yn cael canlyniad prawf positif ac yna fe ddylech chi ddilyn y weithdrefn a amlinellir isod.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd aelod o’m staff yn cysylltu â fi i ddweud eu bod wedi cael prawf Coronafeirws positif?

Mae'n rhaid i chi ddweud wrthynt am roi gwybod am yr achos positif ar unwaith i’r Brifysgol drwy lenwi’r Ffurflen Hunanynysu Staff a hysbysu eich Pennaeth Adran neu ar gyfer staff academaidd, Deon Cynorthwyol enwebedig eich Athrofa, ar unwaith, cyn cymryd camau pellach neu gyfathrebu gydag eraill.   

Yn rheolwr llinell bydd angen i chi gymryd un cam ar frys:

 1. Cadarnhau’r ffeithiau, a hynny mor fanwl â phosibl, gan yr aelod o staff gan gynnwys eu symudiadau diweddar ac unrhyw ryngweithiadau maent wedi’u cael gydag eraill ar y campws, gan gynnwys y dyddiad y dechreuodd eu symptomau a’r tro diwethaf y buont ar y campws. Bydd yr wybodaeth hon yn cynorthwyo’r tîm Ymateb Cyflym. Ceir rhagor o ganllawiau ategol ar gyfer rheolwyr yma.

Bydd tîm Ymateb Cyflym y Brifysgol yn asesu’r sefyllfa ac yn cymryd unrhyw gamau priodol o ran staff a myfyrwyr.  Bydd y tîm yn ystyried y goblygiadau ehangach i staff, myfyrwyr, cyrsiau, adeiladau, neuaddau preswyl ayb.  Efallai y cewch eich galw i gyfarfod gyda’r tîm Ymateb Cyflym ynghyd â’ch rheolwr/Deon Cynorthwyol.

Yn Rheolwr Llinell, efallai y bydd y tîm yn gofyn i chi gysylltu â’r staff perthnasol a gofyn iddynt fynd adref i hunanynysu ac aros am ohebiaeth bellach gan y Brifysgol. Bydd y Tîm Ymateb Cyflym yn hysbysu Iechyd Cyhoeddus Cymru a Phrofi, Olrhain, Diogelu fel y bo’n briodol.

Rhowch gyfarwyddyd i’r aelod o’ch tîm i barhau i ddilyn canllawiau hunanynysu’r Llywodraeth ac i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi ar eu statws iechyd.  Dylech gysylltu’n rheolaidd â’ch aelod staff, gan gasglu unrhyw wybodaeth berthnasol wrth i’r sefyllfa ddatblygu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf fel y bo’n briodol drwy’r e-bost Covid-19@uwtsd.ac.uk

Os bydd aelod o staff yn mynd yn sâl a ddim yn gallu gweithio o ganlyniad i COVID-19, dylid cofnodi hyn yn yr un ffordd ag y byddai unrhyw absenoldeb salwch yn cael ei gofnodi ac mae Gweithdrefn Absenoldeb Salwch y Brifysgol yn berthnasol. Gallant weithio o bell os ydynt yn ddigon iach ac yn gallu gwneud hynny.

Mae aelod o'r tîm wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan y Tîm Profi, Olrhain a Diogelu, neu am eu bod wedi bod mewn cysylltiad agos â rhywun â symptomau neu brawf cadarnhaol ar gyfer Coronavirus. Beth ydw i'n ei wneud?

Rydym wedi cynghori'r staff y dylent hysbysu eu rheolwr llinell bod rhaid iddynt hunanynysu. Bydd angen iddynt hefyd i lenwi'r Ffurflen Hunan-Ynysu Staff ar-lein ar unwaith i roi gwybod eu bod yn hunan-ynysu.

Os ydynt yn parhau'n ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, mae croeso iddynt wneud hynny o bell gydol y cyfnod ynysu. Dylech gysylltu'n rheolaidd â'ch aelod o staff, gan gasglu unrhyw wybodaeth berthnasol wrth i'r sefyllfa fynd yn ei flaen a rhoi diweddariadau fel y bo'n briodol drwy'r blwch post Covid-19@uwtsd.ac.uk. Os byddant yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylent roi gwybod i chi a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os bydd prawf yn dangos bod ganddynt y Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn, dylent roi gwybod i chi.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Profi, Olrhain, Diogelu:  eich cwestiynau  (pobl sy’n byw yng Nghymru) a Test and Trace: how it works (pobl sy’n byw yn Lloegr).

Mae’r Brifysgol yn gofyn i chi roi gwybod i aelodau eraill y tîm bod angen iddynt hunanynysu oherwydd y gallant fod wedi bod mewn cysylltiad uniongyrchol â chydweithiwr neu fyfyriwr sydd wedi cael prawf positif, am ba mor hir y dylid eu cynghori i hunanynysu?

Bydd AD yn anfon e-bost at staff y mae’n rhaid iddynt hunanynysu.  Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth am y gofynion hunanynysu. Mae’r Brifysgol wedi bod yn dilyn y cyngor a argymhellir gan Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau iechyd cyhoeddus yn agos ac i leihau’r risg y gallai’r feirws ledaenu o fewn ein cymuned ddysgu, rydym yn ymgymryd ag ymagwedd ragofalus a byddwn yn eich cynghori i hunanynysu oddi ar y campws nes i’r 14 diwrnod basio ar ôl i chi dderbyn yr e-bost gan AD. Yn unol â hynny, ar yr amod nad yw eich aelod tîm yn dangos unrhyw symptomau ar ôl y cyfnod hunanynysu gofynnol, gallwch roi’r gorau i hunanynysu adref a dychwelyd i weithio ar y campws, os yn briodol. Os byddant yn datblygu symptomau o fewn y cyfnod hwnnw neu unrhyw bryd wedi hynny, fe ddylent drefnu prawf i weld a oes ganddynt COVID19.

Mae aelod fy nhîm eisiau dychwelyd i'r gwaith ar y campws ar ôl profi'n bositif am Coronafeirws, beth ddylwn i ei wneud?

Rhaid i chi roi cyngor i’ch aelod o staff ddilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma (gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru), ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Os yw eich aelod o staff wedi cael prawf positif rhaid iddynt aros adref am o leiaf 10 diwrnod. Ar ddiwedd eu cyfnod hunanynysu gallent ddychwelyd i’w trefn arferol os nad oes ganddynt symptomau ar wahân i beswch neu golli eu synnwyr o arogl neu flas. Os oes ganddynt dymheredd uchel o hyd, dylent barhau i hunanynysu nes bydd eu tymheredd yn normal eto a gofyn am gyngor meddygol.

Ar ôl 10 diwrnod os mai dim ond peswch neu golli eich synnwyr o arogl neu flas neu newid yn hynny o beth sydd ganddynt, nid oes angen iddynt ddal ati i hunanynysu. Mae hyn oherwydd bod peswch neu golli eich synnwyr o arogl neu flas neu newid yn hynny o beth yn gallu para am nifer o wythnosau ar ôl i’r haint fynd. Mae’r cyfnod o 10 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod yr aethant yn sâl gyntaf.

Dylech gadw mewn cysylltiad gyda’ch aelod o staff yn ystod y cyfnod o hunanynysu i wirio eu statws iechyd. Pan fydd y cyfnod hunanynysu wedi gorffen, ac os yw eich aelod staff yn teimlo’n ddigon iach i ddychwelyd i’r gwaith, rhaid i chi drafod a chytuno ar eu dychweliad gyda’r Deon Cynorthwyol enwebedig neu Bennaeth Adran a fydd yn ymgynghori â’r tîm Ymateb Cyflym (Tîm Efydd). Os cytunir iddynt gael dychwelyd, rhaid i chi gynnal trafodaeth dychwelyd i’r gwaith i wirio eu bod yn ddigon iach i ddychwelyd i’w dyletswyddau, ac os oes unrhyw gymorth pellach y mae arnynt ei angen. Gallwch lawrlwytho’r Ffurflen Trafodaeth Dychwelyd i’r Gwaith yma.

Dylech atgoffa eich aelod staff, pan fyddant yn dychwelyd i’r gwaith bod rhaid parhau i gadw at yr holl ganllawiau hylendid a chadw pellter cymdeithasol, yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb. Bydd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i ddiogelu eraill yn ein cymuned dysgu drwy leihau risg trosglwyddo’r haint. Mae canllaw iechyd cyhoeddus yn awgrymu os ydych wedi cael prawf COVID-19 positif, ei fod yn debygol eich bod wedi datblygu peth imiwnedd i’r clefyd. Ond ni ellir gwarantu y bydd hynny’n digwydd ym mhob achos, nac am ba mor hir y bydd hynny’n para.


Cyfrifoldebau Gofalu

Mae aelod o’m tîm nad yw’n gallu dod i’r gwaith am fod ganddo/ganddi gyfrifoldebau gofalu yn sgil cau meithrinfa, ysgol, canolfan ddydd neu gyfleuster arall. Beth dylwn i ei wneud?

Os bydd gan aelod o staff gyfrifoldebau gofalu sydyn sy’n ei atal rhag dod i’r gwaith, rhaid iddo/iddi roi gwybod i chi cyn gynted â phosibl. Dan yr amgylchiadau hyn bydd y Brifysgol yn ystyried trefniadau gwaith hyblyg eraill ar gyfer cyfnod y bygythiad gan y coronafeirws. Mae hyn yn amrywiad ar ein harfer cyfredol a bydd yn berthnasol drwy gydol y bygythiad ac mae ar ddisgresiwn y Brifysgol. Rhaid i unrhyw drefniadau gael eu cytuno gennych chi fel y rheolwr llinell. Bydd staff yn parhau i gael eu talu.  Cyfeiriwch at y canllawiau ar gyfer rheolwyr ar staff sy'n gweithio gartref gyda chyfrifoldebau dibynnol / gofalu, sydd ar gael yma.

Os bydd yr aelod o staff yn datblygu symptomau’r feirws, ymdrinnir â’i absenoldeb fel absenoldeb salwch a bydd gweithdrefn safonol y Brifysgol ar gyfer rhoi gwybod am absenoldeb oherwydd salwch yn berthnasol.

Seibiant (furlough) 

Beth fydd yn digwydd i gyflog aelodau o’r tîm sy’n cael eu rhoi ar seibiant?

Ni fydd eu cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eu rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu i statws cyflogaeth aelodau’r tîm sydd ar seibiant?

Nid yw cael eu rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar delerau ac amodau cyflogaeth aelodau staff.

Sut mae gwyliau blynyddol yn gweithio i aelodau o’r tîm pan fyddant ar absenoldeb seibiant?

Tra bydd ar ffyrlo, bydd yr aelod o staff yn parhau  i gronni gwyliau blynyddol a dylai barhau i archebu gwyliau blynyddol yn y ffordd arferol. Bydd gofyn bod aelodau staff wedi defnyddio eu holl wyliau blynyddol cronedig hyd at y pwynt y maent yn dychwelyd ac ni fydd modd iddynt drosglwyddo unrhyw ddyddiau sydd heb eu defnyddio.

Allaf i roi gwaith i’w wneud i’r aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant?

Na allwch, ni allwch roi unrhyw waith ar gyfer y Brifysgol i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant tra byddant ar y seibiant hwnnw.

Beth sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant yn sâl?

Rydym ni wedi cynghori staff y dylent roi gwybod i chi fel eu rheolwr llinell yn unol â gweithdrefnau arferol i roi gwybod am absenoldeb salwch.

Ddylwn i aros mewn cysylltiad ag aelodau o’r tîm sydd ar seibiant?

Er na ddylech roi unrhyw waith i aelodau o’ch tîm sydd ar seibiant ar hyd cyfnod y seibiant, dylech gadw mewn cysylltiad â nhw a’u diweddaru ynghylch unrhyw wybodaeth bwysig. Rydym ni wedi cynghori staff i ddarparu eu manylion cyswllt cyfredol ar eich cyfer chi fel eu rheolwr llinell. Hefyd, mae’n bwysig na fydd aelodau o’r tîm sydd ar seibiant yn teimlo eu bod wedi’u hynysu o’r tîm. Felly mae’n briodol annog aelodau’r tîm i aros mewn cyswllt cymdeithasol â’i gilydd.

Bydd sy’n digwydd os bydd aelod o’r tîm yn dymuno gwirfoddoli tra bydd ar seibiant?

Ni all aelodau o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant weithio i’r Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn, ond gallant wirfoddoli i helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar gyfarwyddyd iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydynt yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau a allai greu refeniw i’r Brifysgol.

Allaf i ofyn i aelod o’r tîm sydd ar absenoldeb seibiant ymgymryd â hyfforddiant?

Gellid annog staff sydd ar absenoldeb seibiant i ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag dylai unrhyw hyfforddiant y byddant yn ymgymryd ag ef fod yn wirfoddol ac ni ddylai greu refeniw i’r Brifysgol na darparu unrhyw wasanaethau ar gyfer y Brifysgol.

Am ba mor hir bydd yr aelod o’r tîm yn cael ei roi ar absenoldeb seibiant?

Yr isafswm amser y gall rhywun fod ar absenoldeb ffyrlo yw tair wythnos ac ar hyn o bryd bydd cynllun y Llywodraeth ar gael tan 21 Ebrill 2021. Bydd y llythyr at staff sydd wedi eu rhoi ar ffyrlo yn cadarnhau hyd cychwynnol y cyfnod ffyrlo. Fodd bynnag, dylech gofio y gellid naill ai ymestyn y cyfnod ffyrlo neu ddod ag ef i ben yn gynharach yn y dyfodol os bydd angen gweithredol.