Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws - Ymateb ac Adfer  -  Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Gwybodaeth i Fyfyrwyr

Diweddarwyd ar 1 Mawrth 2022

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cyfyngiadau COVID yn cael eu llacio ymhellach o 28 Chwefror. Yn unol â chyngor a chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd y Cyhoedd, byddwch yn sylwi ar rai newidiadau ar y Campws ac yn yr ystafelloedd dysgu.

O Ddydd Llun 28 Chwefror:

  • Bydd y gofyniad i wisgo gorchuddion wyneb yn cael ei ddileu. Gallwch barhau i wisgo mwgwd os ydych am barhau i wneud hynny.
  • byddwn yn cael gwared ar yr holl fesurau ymbellhau cymdeithasol
  • byddwn yn cael gwared ar systemau un ffordd

Er ein bod yn lleddfu cyfyngiadau, rydym yn argymell eich bod yn parhau i ddilyn y canllawiau canlynol pan yn mynychu’r campws:

  • Mae profion llif unffordd (LFT) yn cael eu hargymell yn gryf i bawb ar y safle gyda chitiau LFT am ddim ar gael o'r derbynfeydd.
  • gwneud defnydd o'r gorsafoedd glanweithdra ar y campws a golchi'ch dwylo'n rheolaidd
  • defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu i ddweud wrthym a oes angen i chi hunan-ynysu.
Benthyciadau i Fyfyrwyr – Newidiadau i’ch Amgylchiadau

 Y mae gwahanol haenau o fenthyciadau i fyfyrwyr ar gael, yn dibynnu ar a ydych yn byw gyda’ch rhieni /gofalwyr. Disgwylir i chi gyflwyno ffurflen yn hysbysu newidiadau i’ch amgylchiadau i SLC os yw eich lleoliad byw yn newid neu os ydych yn penderfynu newid cwrs neu eich modd o astudio (e.e. newid o astudio amser llawn i astudio rhan amser) 

Am ragor o wybodaeth ewch i:

A fydd fy lleoliad/gwaith maes yn mynd yn ei flaen a sut y bydd yn gweithio?

Rydym yn disgwyl i leoliadau a gwaith maes fynd yn eu blaenau yn unol ag asesiadau risg. Bydd tîm eich rhaglen yn darparu rhagor o wybodaeth fel sy’n briodol yn dibynnu ar bryd y mae i fod i ddechrau.

Pryd bydd fy amserlen ar gael?

Gallwch ddod o hyd o'ch amserlen drwy UWTSD Hwb App.

A fydd angen trwydded parcio arnaf i barcio ar y campws?

Ni chodir tâl am barcio ar y campws yn nhymor 1. Ar hyn o bryd rydym yn adolygu'r ddarpariaeth parcio a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd newidiadau ar gyfer tymor 2.

Sut fydd y bywyd cymdeithasol?

Bydd rhaglen o weithgareddau cymdeithasol llawn a bywiog drwy gydol y flwyddyn academaidd ar y campws ac ar-lein.

Mae Undeb y Myfyrwyr a’r Brifysgol yn cydweithio'n agos i greu digwyddiadau nid yn unig ar gyfer wythnos y glas ond hefyd drwy gydol y flwyddyn. Mae Undeb y Myfyrwyr wrthi’n adnewyddu ei lleoliadau ar safleoedd Caerfyrddin a Llambed. Caiff pob digwyddiad ei asesu o ran risg a'i gynnal yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer digwyddiad, anfonir nodyn atgoffa atoch am unrhyw ystyriaethau diogelwch.

Mae Undeb y Myfyrwyr hefyd yn trefnu 'Criw’r UM' sy'n fyfyrwyr a fydd yn helpu myfyrwyr eraill yn rhan o’r gweithgareddau croeso, felly cofiwch gysylltu â nhw i gael rhagor o wybodaeth am brofiad y Brifysgol. Os ydych chi'n fyfyriwr presennol, beth am wirfoddoli i helpu’r myfyrwyr newydd i ymgartrefu? Ymunwch â Chriw'r UM yma

Fe rannwn ein calendr llawn o ddigwyddiadau gyda chi maes o law ond yn y cyfamser dilynwch Undeb y Myfyrwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ar Instagram,  Twitter, a  Facebook

Pa glybiau a chymdeithasau fydd ar gael yn yr UM?

Mae Grwpiau Myfyrwyr fel clybiau, cymdeithasau a rhwydweithiau yn ogystal â chyfleoedd gwirfoddoli ar gael, ac mi fyddant yn parhau i gael eu cefnogi gan Undeb y Myfyrwyr. Beth bynnag fo'ch diddordebau, rydych chi'n siŵr o ddod o hyd i bobl o'r un anian trwy Undeb y Myfyrwyr.

A fydd yr UM yn cynnal unrhyw ddigwyddiadau neu weithgareddau?

Bydd Undeb y Myfyrwyr yn cynnal digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn. Bydd yr holl ddigwyddiadau wyneb yn wyneb yn cael eu hasesu o ran risg ac mae'n debygol y bydd angen i chi gofrestru. Edrychwch ar wefan Undeb y Myfyrwyr am y rhestr lawn o ddigwyddiadau a gweithgareddau, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn Undeb y Myfyrwyr ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau, gweithgareddau ac ymgyrchoedd. 

A gaf deithio i'r campws o’r tu allan i Gymru?

Cewch, rydych yn rhydd i deithio i Gymru yn unol â Welsh and UK Government guidance

Dylid cadw mewn cof y gall y rheolau fod yn wahanol yng Nghymru ac y dylid edrych ar ganllawiau Llywodraeth Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf.


Cwestiynau Cyffredin

Cliciwch ar yr adrannau isod ar gyfer y Cwestiynau Cyffredin perthnasol 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu bryderon cysylltwch â thîm yr Hwb Myfyrwyr ar hwb@uwtsd.ac.uk neu 0300 131 3030