Diweddarwyd diwethaf 06 Ionawr 2022


Rydym am sicrhau bod ein cymuned ar y campws yn parhau i ffynnu. Ein blaenoriaeth bennaf yw iechyd, diogelwch a lles ein staff a myfyrwyr o hyd ac mae’n dal i fod yn bwysig ein bod i gyd yn parhau i edrych ar ôl ein hunain a’r rheiny o’n cwmpas.

Gwiriwch y wefan hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyngor diweddaraf.

O safbwynt unrhyw ymholiadau eraill nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin hyn, dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell neu e-bostiwch Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk 

Dylid cyfeirio ymholiadau myfyrwyr yn ymwneud â Hwb hwb@pcydds.ac.uk


Cyfyngiadau Presennol  

Canllawiau Presennol

Ceir gwybodaeth ac arweiniad manwl ynghylch y sefyllfa bresennol ar wefan Llywodraeth Cymru. Ceir cyngor Covid-19 ar gyfer Lloegr ar wefan Llywodraeth San Steffan.


Gweithio ar y Campws

Beth ddylwn i ei wneud os bydd myfyriwr yn fy hysbysu ei fod wedi datblygu symptomau neu ei fod yn gyswllt agos ag achos positif?

Os yw myfyriwr yn eich hysbysu ei fod wedi datblygu symptomau COVID-19 neu eu bod yn gyswllt agos ag achos positif, rhaid i chi ofyn iddynt fynd adref ar unwaith a dilyn canllawiau hunan-ynysu swyddogol ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru neu ddilyn canllawiau Llywodraeth San Steffan ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os oes angen iddyn hunan-ynysu, dylid eu hatgoffa hefyd bod angen iddynt lenwi'r ffurflen hunan-ynysu myfyrwyr, ac yn dilyn hyn rhoddir cyngor pellach iddynt.

E-bostiwch covid-19@uwtsd.ac.uk i'n hysbysu am yr achos neu sefyllfa debyg.

Pa fesurau sydd ar waith i wneud gweithio ar y campws yn ddiogel a beth a ddisgwylir gennyf i fel aelod o’r staff?

Mae nifer o fesurau diogelwch wedi bod ar waith ar y campws yn ystod y pandemig a bydd y Brifysgol yn dal i ddefnyddio dull ar sail asesiadau risg i sicrhau amgylchedd gwaith diogel.  Mae trefniadau glanhau mwy trylwyr ar waith.  Bydd systemau unffordd yn aros yn eu lle mewn rhai ardaloedd.  Bydd cyfyngiadau ar y niferoedd o bobl sy’n gallu bod mewn mannau penodol yn parhau i gael eu pennu yn unol ag asesiad o’r awyru.

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch yr amrywiad omicron ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, ym mis Ionawr byddwn yn ailgyflwyno mesurau diogelwch uwch ar ein campysau:

 • Argymell yn gryf bod pawb ar y safle yn cynnal  profion llif unffordd (LFT) yn aml (bob dydd), gyda phecynnau LFT rhad ac am ddim ar gael mewn derbynfeydd.
 • Mae gorchuddion wyneb yn parhau’n orfodol ym mhob man dan do ar y campws gan gynnwys mannau dysgu ac addysgu, gydag eithriadau ar gyfer ein mannau arlwyo ac ar gyfer y rhai sydd ag eithriadau meddygol.
 • Mae systemau unffordd wedi'u  hailgyflwyno i helpu i reoli llif pobl o amgylch ein campysau.

Byddem hefyd yn annog unrhyw un sy'n gymwys i fanteisio ar gyfle i gael brechiad  neu bigiad atgyfnerthu  i wneud hynny. Manteisiwch ar bob cyfle i wneud defnydd o'n gorsafoedd glanweithdra tra byddwch ar y campws ac i olchi eich dwylo'n rheolaidd.

Mae hylif diheintio ar gael wrth bob mynedfa ac allanfa, man lleiaf, a bydd cadachau bioddiraddadwy i sychu arwynebau ar gael ym mhob ystafell gymunedol fel y gallwch gadw eich offer a’ch man gweithio’n lân drwy’r dydd.  Os oes rhai o'r peiriannau hylif diheintio yn wag cysylltwch gyda Operations@uwtsd.ac.uk neu trwy ffonio 0300 323 0313.

Mewn mannau a rennir, megis Ystafelloedd TG neu ardaloedd cyfrifiaduron agored, dylech barhau i ddilyn y canllawiau ynghych bod defnyddwiwr yn sychu eitemau cyn ac ar ôl eu defnyddio.  Mae hyn yn cynnwys y peiriannau argraffu a rhwygo.

Gweithdrefnau mewn argyfwng

Byddwn yn parhau i brofi’r larymau tân bob wythnos. Os bydd larwm yn para mwy na 15 eiliad rhaid i staff adael yr adeilad a mynd i’r man ymgasglu perthnasol ar gyfer eu hadeilad nhw. Mae’r staff i gyd yn gyfrifol am ymgyfarwyddo â’r allanfeydd tân agosaf a’r man ymgynnull ar gyfer yr adeilad lle maen nhw’n gweithio.

Darperir canllawiau ychwanegol a chyfarpar diogelu personol ychwanegol ar gyfer swyddogion Cymorth Cyntaf i roi Cymorth Cyntaf gan ddilyn mesurau rheoli COVID-19.

A fydd y Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i mi barhau i wisgo gorchudd wyneb?

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch yr amrywiad omicron ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, mae gorchuddion wyneb yn orfodol ym mhob man dan do ar y campws gan gynnwys mannau addysgu a dysgu, gydag eithriadau ar gyfer ein mannau arlwyo ac ar gyfer y rhai sydd ag eithriadau meddygol.

Mae gorchuddion wyneb ar gael yn y Dderbynfa os byddwch chi'n anghofio dod â'ch rhai eich hun.

A oes angen i mi gofrestru fy mhresenoldeb ar y campws ymlaen llaw?

Na, nid yw'r weithdrefn gofrestru hon yn weithredol bellach.

Sut mae mewngofnodi i ap y GIG pan fyddaf yn cyrraedd y campws?

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cofrestru ein hadeiladau i alluogi'r rhai sydd wedi lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG i fewngofnodi pan fyddant ar y campws. Os oes gennych fynediad i Ap y GIG, gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddefnyddio Ap y GIG  gan y bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gwybodaeth gywir ac amserol ar gael.  Pan fyddwch chi ar y campws, mewngofnodwch gan ddefnyddio'r codau QR sy'n cael eu harddangos.

Mae’r ap yn caniatáu ichi gofnodi eich ymweliad â lleoliad gan ddefnyddio cȏd QR y lleoliad. Mae'n cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn rhybudd, os ydych wedi ymweld â lleoliad yn ddiweddar lle rydych wedi dod i gysylltiad â’r Coronafeirws.

Darganfyddwch fwy am ap y GIG, gwybodaeth am yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n amddiffyn eich preifatrwydd ar wefan Llywodraeth Cymru: gwybodaeth am ap y GIG

Pa drefniadau profi sydd ar waith pan fyddaf yn gweithio ar y campws?

Yn dilyn pryderon cynyddol ynghylch yr amrywiad omicron ac yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth, mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr yn gryf i wneud profion Llif Unffordd dyddiol. Fe’u cynigir gan y Brifysgol a gellir eu casglu fel y nodir isod.  Mae gwybodaeth bellach ynghylch profion llif unffordd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Diben y profion gwirfoddol hyn yw lleihau’r risg y gallai rhywun sy’n asymptomatig ond sy’n cario’r feirws heintio aelodau eraill o staff a myfyrwyr yn anfwriadol.

Mae staff bellach yn gallu casglu citiau prawf cartref Coronafeirws o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 2pm, o'r safleoedd canlynol:

 • Llambed - Derbynfa Caergaint
 • Caerfyrddin - Derbynfa Dewi
 • Abertawe - Bob Derbynfa
 • Caerdydd - Y Gofrestrfa
 • Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd
 • Derbynfeydd Llundain a Birmingham

** Nid oes angen archebu slot i gasglu'r citiau prawf cartref

Mae’r profion hyn i’w defnyddio dim ond os NAD ydych yn dangos unrhyw symptomau Covid-19.  Os gwnaethoch chi brofi’n bositif neu gwnaethoch chi ddatblygu symptomau, er mor wan yr oeddent, bydd rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd hunanynysu’r llywodraeth (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru). Mae llywodraeth San Steffan yn darparu cyfarwyddyd hunanynysu gwahanol ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr. Dylech drefnu i gael prawf PCR y GIG i weld a ydy COVID19 arnoch.

Rhowch wybod i ni os cewch brawf positif drwy ddefnyddio’r Ffurflen Hunanynysu Staff, fel y gallwn gynnig cymorth a chyngor pellach i chi. Dylech hefyd roi gwybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith a’i ddiweddaru ynghylch eich statws iechyd, gan gynnwys canlyniad eich prawf.

A fydd unrhyw gyfleusterau arlwyo ar gael ar y campws?

Gweler y wefan arlwyo i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau arlwyo sydd ar gael ar bob un o’n campysau. Bydd y tîm arlwyo’n barod i ddarparu bwyd ar eich cyfer trwy’r ap Blasus, sydd ar gael i’w lawrlwytho o Google Play a’r Apple App Store. Gellir talu â cherdyn yn unig ac os byddwch yn defnyddio’r Ap Blasus, bydd taliad ar-lein yn cwblhau eich archeb. Gall staff gael disgownt trwy roi STAFF10 yn yr adran cod disgownt.

Rhaid i bawb ddilyn y canllawiau wrth ddefnyddio unrhyw un o’n mannau arlwyo. Mae hyn yn cynnwys y systemau un ffordd sydd ar waith, gwisgo gorchudd wyenb lle mae'n ofynnol a diheintio dwylo cyn mynd i mewn i’r ardal a’i gadael. Byddwn yn cymryd manylion cyswllt pob cwsmer pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw un o’n mannau arlwyo yn unol â chyfarwyddyd y Llwyodraeth ac i gefnogi system Prawf, Olrhain, Amddiffyn y GIG.

Rydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gadw at y ‘rheolau Covid’ a’r mesurau diogelwch wrth weithio ar y campws?

Hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo’r feirws i eraill sydd heb eu brechu eto.  Mae’n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y mesurau diogelwch sylfaenol i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Daliwch ati i wneud y pethau canlynol:

Os ydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gael profion rheolaidd am Covid-19 os ydw i’n gweithio ar y campws?

Oes, hyd yn oed pan fyddwch wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo Covid i eraill, felly mae’n bwysig bod staff sy’n gweithio ar y campws yn parhau i gael eu profi’n rheolaidd.

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth weithio ar y campws?

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddwch yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n poeni am weithio ar y campws?

Mae'ch diogelwch a lles yn bwysig ac mae angen i chi deimlo'n gyfforddus eich bod yn gallu codi unrhyw faterion neu bryderon unigol trwy eich ymgysylltiad a'ch deialog â'ch rheolwr llinell. Bydd y dull yn wahanol i bob uned ac yn amodol ar y lle sydd ar gael a’r asesiad risg.  Byddwn yn cymryd safbwynt rhesymol a phwyllog sy’n briodol dan yr holl amgylchiadau, gan sicrhau tegwch ar yr un pryd o ran ein dull, a sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i ddarparu ar gyfer ein cymuned.  


Profi symptomig a hunanynysu

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau’r Coronafeirws?

Os nad ydych ar gampws y Brifysgol rhaid i chi:

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff.

Os bydd y prawf yn dangos nad oes gen i’r coronafeirws, pryd y galla i ddychwelyd i'r gwaith?

Dylech ddiweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff gan nodi eich canlyniad prawf negyddol a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell cyn gynted ag y cewch y canlyniad.  Gallwch ddychwelyd cyn gynted ag yr ydych yn teimlo’n ddigon iach yn unol â chyfarwyddyd hunanynysu Llywodraeth Cymru os ydych yn byw yng Nghymru, neu gyfarwyddyd hunanynysu llywodraeth San Steffan os ydych yn byw yn Lloegr.

Rwyf wedi cael prawf Coronafeirws positif, beth ddylwn ei wneud nesaf?

Rhaid i chi:

Yna, bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi i drafod eich symudiadau diweddar ac unrhyw ryngweithiadau rydych wedi’u cael gydag eraill ar y campws, yn cynnwys y dyddiad y dechreuodd eich symptomau a’r dyddiad diwethaf y buoch ar y campws (os yn briodol).  Bydd hyn yn sail i weithdrefnau’r Brifysgol yn ogystal â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu ac mae’n golygu y gellir cymryd camau cyflym a phriodol i ddiogelu eraill.

Hefyd, bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi i gadarnhau’r wybodaeth hon ac yna byddant yn cysylltu â’ch cysylltiadau agos yn uniongyrchol (adref ac yn y gwaith) i ddarparu cyngor hunanynysu. Ewch i Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau am ragor o wybodaeth (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru) ac i Test and Trace: how it works (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr)

Os ydych chi'n teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu.

Pryd alla’i ddychwelyd i weithio ar y campws ar ôl cael prawf Coronafeirws positif?

Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd hunanynysu Llywodraeth Cymru os ydych yn byw yng Nghymru, neu gyfarwyddyd hunanynysu llywodraeth San Steffan os ydych yn byw yn Lloegr.

Dylech gadw mewn cysylltiad yn rheolaidd â’ch rheolwr llinell yn ystod y cyfnod hunanynysu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich statws iechyd. Bydd eich rheolwr llinell yn cynnal trafodaeth dychwelyd i’r gwaith gyda chi i wneud yn siŵr eich bod yn ddigon iach i ddychwelyd i’ch dyletswyddau ac i weld a oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd y Tîm Olrhain, Profi a Diogelu yn cysylltu â mi a gofyn i mi hunan-ynysu?

Rhaid i chi ddilyn cyfarwyddyd hunanynysu Llywodraeth Cymru os ydych yn byw yng Nghymru, neu gyfarwyddyd hunanynysu llywodraeth San Steffan os ydych yn byw yn Lloegr. Os ydych chi wedi cael prawf positif, rhaid i chi aros adref am o leiaf 10 diwrnod.

Defnyddiwch y Ffurflen Hunanynysu Staff i roi gwybod eich bod yn hunanynysu a rhowch wybod i'ch rheolwr llinell fod gofyn i chi hunanynysu. Os ydych yn parhau i fod yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, cewch wneud hynny gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu.

Os bydd prawf yn dweud bod gennych y coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau  (pobl sy'n byw yng Nghymru) a Test and Trace: how it works  (ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr).

Beth yw’r diffiniad o gysylltiad agos?

Yng nghyfarwyddyd y llywodraeth diffinnir cysylltiadau agos fel a ganlyn:  

 • cyswllt wyneb yn wyneb gan gynnwys rhywun yn pesychu arnoch neu gael sgwrs o fewn 1 metr
 • cyswllt corfforol croen â chroen am unrhyw gyfnod o amser
 • cyswllt o fewn 1 metr am funud neu fwy heb gyswllt wyneb yn wyneb
 • cyswllt o fewn 2 fetr â rhywun am fwy na 15 munud (fel cyswllt un-tro, neu wedi’u hychwanegu at ei gilydd dros 1 diwrnod)
 • wedi teithio yn yr un cerbyd neu awyren
 • unrhyw un sy’n byw ar aelwyd â phrawf llif unffordd neu PCR positif ar gyfer COVID

Gallwch adolygu’r cyfarwyddyd ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru neu'r gyfarwyddyd ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd rhywun sy’n byw gyda mi yn cael symptomau Covid-19 neu’n cael prawf positif?

Os ydych chi'n gyswllt agos â rhywun sy'n derbyn prawf positif, bydd y broses hunan-ynysu a phrofi yn dibynnu ar:

• eich statws brechu
• eich oedran
• eich galwedigaeth

 • Os cewch chi brawf positif dylech ddilyn cyfarwyddyd hunanynysu Llywodraeth Cymru sydd ar gael ar gyfer y sawl sy’n byw yng Nghymru, neu’r cyfarwyddyd hunanynysu San Steffan ar gyfer y sawl sy’n byw yn Lloegr.
 • Os oes angen i chi hunanynysu dylech ddefnyddio’r ffurflen hunanynysu i staff i roi gwybod eich bod yn hunanynysu a dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell. Os ydych yn parhau i fod yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny gydol y cyfnod hunanynysu.  
 • Os byddwch yn mynd yn sâl ac rydych yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i’ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau arferol o ran absenoldeb oherwydd salwch yn berthnasol.  Os cewch brawf Coronafeirws positif yn ystod y cyfnod hwn dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell a diweddaru’r ffurflen hunanynysu i staff.

Gweithio Gartref

Pa gymorth sydd ar gael i mi wrth imi barhau i weithio o bell?

Cyfeiriwch os gwelwch yn dda at bolisi gweithio gartref dros dro’r Brifysgol a gyhoeddwyd ar MyDay mewn fformat PDF.

Mae ein tîm Thechnoleg a Systemau Gwybodaeth (TaSG ) wedi creu safle penodol sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch manteisio ar wasanaethau TG wrth weithio gartref.

Gall staff hefyd fanteisio ar amrywiaeth o gyrsiau a hyfforddiant a dysgu ar-lein drwy'r Ganolfan Datblygu Staff yn cynnwys mynediad at gyfrif dysgu LinkedIn a MyMentor

Sut mae cael mynediad i Wasanaethau TG PCYDDS oddi ar y campws?

Mae TaSG wedi llunio gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach ar weithio o gartref ar eu gwefan benodedig. Mae hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gael mynediad i systemau TG allweddol y bydd eu hangen arnoch i weithio o gartref.

Os bydd arnoch angen cyngor neu gymorth pellach ewch i dudalennau Desg Wasanaeth TG am wybodaeth cysylltu, neu ewch i hafan Technoleg a Systemau Gwybodaeth i gael gwybodaeth fwy cyffredinol ar y Gwasanaethau TG a gynigir.

Wrth weithio o gartref, beth ddylwn i feddwl amdano o ran defnyddio cyfrifiadur PC / gliniadur?

Gallwch ddarllen y cyfarwyddyd Iechyd a Diogelwch a dod o hyd i wybodaeth, gan gynnwys cyfarwyddiadau ar sut i gydosod yn gywir gweithfan gartref, ar y dudalen Offer Sgrin Arddangos sydd ar SharePoint.

GDPR a sut mae’n berthnasol i weithio gartref

Cyflwyniad

Yn y cyfnod anodd hwn, argymhellir ein bod yn gweithio o bell, fodd bynnag mae hyn yn dod â buddion sylweddol ond risgiau posibl hefyd.  Efallai bod gan staff fynediad o bell i wybodaeth a gedwir ar weinyddion diogel ar y campws, ond mae hyn heb yr amddiffynfeydd ffisegol sydd ar gael ar y safle a’r amddiffynfeydd a ddarperir ar gyfer y rhwydwaith gan waliau tân a rheoli mynediad.  Hefyd mae risg lawer yn uwch o ran mynediad heb awdurdod i ddata, a cholli neu ddifrodi’r data hynny, wrth weithio fel hyn.

Ydy’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn berthnasol os ydw i’n gweithio gartref?

Ydy, os ydych yn prosesu data personol adnabyddadwy unrhyw unigolyn byw yn rhan o’ch dyletswyddau dan gyfarwyddyd, rhaid gwneud hyn yn unol â GDPR. Mae hyn yn cynnwys data ar bapur.

Beth dylwn i ei wneud pan fyddaf yn gweithio gartref?

Wrth weithio gartref rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi’i ddiogelu’n briodol gyda’r feddalwedd wrthfeirysol a gwrthfaleiswedd ddiweddaraf wedi’i gosod.  Peidiwch ag ysgrifennu’ch Enw Defnyddiwr a’ch Cyfrinair er mwyn eu gwneud yn haws eu cofio. 

Peidiwch â gadael y sgrin ymlaen pan na fyddwch bellach yn defnyddio’r cyfrifiadur oherwydd gallai hyn adael i ddata sensitif gael eu gweld gan bobl eraill.  Pan fo’n bosibl dylech ddefnyddio cysylltiad diogel megis Direct Access, VPN neu Citrix (os y’u darperir) i gael mynediad i ffeiliau a’u cadw. 

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob cymhwysiad rydych wedi bod yn ei ddefnyddio, yn enwedig y cysylltiad diogel rydych o bosibl wedi’i sefydlu’n flaenorol.

Pan fyddaf yn gweithio gartref o ble dylwn i weithio?

Dylech sicrhau eich bod yn cynnal lefel o breifatrwydd wrth weithio gartref sy’n debyg i’r lefel y byddech yn ei chynnal yn eich gweithfan arferol.  Dylech sicrhau drwy’r amser nad yw’n bosibl i unrhyw un arall weld eich sgrin pan fo’n bosibl. 

Mae angen i mi anfon ffeil sy’n cynnwys data personol at aelod arall o staff, beth dylwn i ei wneud?

Yn hytrach nag anfon y ffeil data byddai’n well defnyddio cymhwysiad megis Microsoft OneDrive neu Teams i roi mynediad i’r ffeil yn y fan a’r lle.  Os na allwch wneud hyn, peidiwch ag anfon y ffeil data i gyfeiriad e-bost personol oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn dor diogelwch data, a dylech sicrhau bod y ffeil wedi’i hamgryptio cyn ei hanfon.   

Beth dylwn i ei wneud os caf e-bost sy’n cynnwys atodiad sy’n cynnwys Data Personol?

Cyn agor unrhyw ffeil rhaid i chi fod yn sicr ei bod  wedi’i hanfon o ffynhonnell ddilys.  Dylid cymryd gofal arbennig i sicrhau, pryd nad oes angen y data bellach, ei bod yn cael ei dileu o’ch dyfais leol.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffeiliau sydd wedi’u cadw’n awtomatig yn rhan o’r broses lawrlwytho.

Rwy’n amau bod Tor Diogelwch Data wedi digwydd tra oeddwn yn gweithio gartref, beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn amau bod tor diogelwch data wedi digwydd tra oeddech yn gweithio gartref, dylech adrodd yn ôl am y tor diogelwch data posibl i’ch Swyddog Diogelu Data.   Wedyn ymchwilir i’r tor diogelwch data posibl  ac mae’n debyg y cysylltir â chi eto yn ystod yr ymchwiliad i gael gwybodaeth bellach. 


Iechyd a Diogelwch

A fydd y Brifysgol yn cynnal driliau tân o ystyried y gofynion ynghylch cadw pellter cymdeithasol oherwydd y Coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau trefniadau Diogelwch Tân digonol yn parhau. O’r herwydd, bydd y Brifysgol yn parhau i gynnal driliau tân wedi'u cynllunio er mwyn sicrhau y gellir gwacáu'r adeilad yn effeithiol pe bai argyfwng. Wrth adael yr adeiladau nid yw'n ofynnol i bobl ddilyn gofynion pellter cymdeithasol a chadw 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar ba mor gyflym y bydd pobl yn gallu gadael yr adeilad.

Unwaith y bydd pobl wedi mynd allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i’r adeilad gwneir hyn yn raddol i gefnogi gofynion pellter cymdeithasol. Mae'r Brifysgol yn gofyn i'r holl staff a myfyrwyr gefnogi driliau tân yn gadarnhaol trwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol. Ceir rhagor o wybodaeth am hyfforddiant ymarferion tân a diogelwch tân ar SharePoint.

Beth dylwn i ei wneud os bydda i'n clywed sain y larwm tân?

Bydd y Brifysgol yn parhau i brofi'r larymau tân yn wythnosol ym mhob un o'n hadeiladau lle bydd yn seinio am ryw 15 eiliad cyn stopio.

Os bydd y larwm tân yn seinio am fwy na 15 eiliad, sy'n annhebygol, PEIDIWCH â rhagdybio ei fod yn ymarfer tân sydd wedi'i gynllunio neu'n larwm ffug. Gall fod yn argyfwng go iawn felly sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Gadael yr adeilad drwy'r llwybr dianc agosaf sydd ar gael
 • Peidio ag oedi cyn gadael ond os gallwch, diffoddwch offer/cau drysau a ffenestri wrth i chi adael.
 • Wrth ymadael â’r adeilad, nid yw'n ofynnol i bobl gael eu gadael i ddilyn gofynion pellter cymdeithasol ac aros 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar gyflymder y gallu i ddianc yn llwyddiannus.
 • Unwaith y bydd pobl wedi symud i'r tu allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw oddeutu 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i'r adeilad caiff hyn ei wneud ar sail gyfnodol i gefnogi gofynion ymbellhau cymdeithasol.
 • Mynd i'r man gwasanaeth tân adeilad ac aros am gyfarwyddyd pellach. Gellir dod o hyd i fanylion am fannau gwasanaeth tân adeilad y Brifysgol ar dudalen Gwybodaeth Diogelwch Tân ar SharePoint. 
 • Peidio â dychwelyd i'r adeilad nes y dywedir wrtho am wneud hynny gan un o dîm gweithrediadau'r brifysgol neu'r gwasanaeth tân.

Mae'r Brifysgol yn gofyn i bob aelod staff a myfyriwr ymateb yn gadarnhaol i larymau tân drwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol.

A ellir gweinyddu Cymorth Cyntaf yn ddiogel o ystyried risgiau’r coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau darpariaeth Cymorth Cyntaf addas yn parhau. O ystyried risgiau’r coronafeirws, fodd bynnag, wrth weinyddu Cymorth Cyntaf bydd gofyn am ddull gweithredu gwahanol. Mae'r Brifysgol wedi ystyried hyn a bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac offer diogelu personol addas ar gyfer swyddogion cymorth cyntaf. Os tybir nad yw’r Cymorth Cyntaf a ddarperir yn lleol yn ddigonol, bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceisir cymorth parafeddyg bob amser.