Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -  Coronafeirws | Gwybodaeth i Staff

Diweddarwyd diwethaf 21 Mai 2020


Cydnabyddwn fod yr achosion o’r coronafeirws yn ddigynsail ac felly rydym yn gweithredu mesurau i gadw staff yn gyfredol.  Mae’r Brifysgol yn ystyried mai diogelwch, iechyd a llesiant ein staff a’n myfyrwyr yw’r flaenoriaeth uchaf. Rydym yn monitro’r sefyllfa a dylech wirio’r wefan hon yn rheolaidd i gadw’n gyfredol â’r cyngor diweddaraf. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â staff, nad ydynt wedi’u cwmpasu yn y Cwestiynau Cyffredin hyn anfonwch e-bost i Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk

Dylid anfon ymholiadau yn ymwneud â myfyrwyr i’r Hwb: hwb@uwtsd.ac.uk 


Gwybodaeth bwysig i staff

A gaf i barhau i fynychu’r gwaith?

Y rolau sy’n hanfodol i fusnes fel y’i diffinnir gan y Brifysgol fydd yr unig rolau a ganiateir ar y campws a chaiff y deiliaid rôl hynny eu hysbysu. Mae’n hanfodol fod yr holl staff yn parhau i beidio â mynychu’r gwaith oni bai bod y Brifysgol wedi eich hysbysu bod eich rôl yn hanfodol i fusnes. Efallai y byddwn yn symud at sefyllfa lle bydd angen mwy o staff mewn rolau sy’n hanfodol i fusnes er mwyn cefnogi’r GIG, er enghraifft drwy agor rhannau o’n campysau at ddibenion gweithgaredd ymchwil yn gysylltiedig ag iechyd

Os oes gofyn i fi fynychu’r gwaith, sut byddaf i’n cael fy niogelu?

Yn unol â chanllawiau diweddaraf y llywodraeth, bydd yn ofynnol i staff ddilyn mesurau pellhau cymdeithasol a byddwn yn sefydlu mesurau cefnogol fel bo’n briodol.

Beth sydd angen i mi ei wneud os ydw i wedi cael fy adnabod fel gweithiwr hanfodol ar gyfer busnes ac wedi derbyn llythyr?

Mae staff sydd wedi cael eu hadnabod fel gweithiwr hanfodol ar gyfer busnes wedi derbyn llythyr yn eu caniatáu i fynychu gwaith.  Cariwch gopi o’r llythyr hwnnw gyda chi (naill ai yn electronig neu gopi caled) os oes angen ichi fynychu’r gwaith ynghyd â Cherdyn Diogelwch y Brifysgol a ffurf arall i’ch adnabod, er enghraifft, eich trwydded yrru. Mae’n hanfodol nad yw staff yn mynychu’r campws oni bai ei bod wedi derbyn llythyr awdurdod gan y Brifysgol Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â humanresources@uwtsd.ac.uk


Cwestiynau cyffredinol

Pa gamau y mae’r Brifysgol yn eu cymryd?

Mae’r Brifysgol yn parhau i fonitro’r sefyllfa ac yn cael ei harwain gan gyngor y Swyddfa Dramor a Chymanwlad (FCO), Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr (PHE). Maer Brifysgol wedi atal darparu addysgu wyneb yn wyneb ar unwaith ac mae hefyd, yn unol â’r cyngor diweddaraf gan y Llywodraeth, wedi cyflwyno mesurau i alluogi staff i weithio o gartref lle bo modd.

Mae’r Brifysgol yn monitro canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Lloegr ynglŷn ag atal y coronafeirws a’i ledaeniad.  Mae’r Brifysgol wedi diwygio’i rhaglen lanhau i gynnwys darparu hylif diheintio dwylo mewn mannau allweddol a phosteri i gynnig arweiniad ar olchi dwylo.

Sut mae’r Brifysgol yn delio â chyfathrebu a gwneud penderfyniadau yn ystod y cyfnod hwn?

Mae fframwaith cyfathrebu eglur wedi’i sefydlu i alluogi’r uwch dîm rheoli i ymateb i’r cyd-destun sy’n newid yn gyflym ac i fynd i’r afael â’r holl faterion a allai godi. Sefydlwyd grwpiau ar wahân sy’n cynnwys y Profostiaid, y Deoniaid, y Cofrestrydd a Phenaethiaid Unedau Proffesiynol i gwrdd yn electronig bob bore.  Ystyrir materion a godir bob dydd gan yr Uwch Gyfarwyddiaeth lawn erbyn diwedd y bore. Bydd y patrwm dyddiol hwn yn parhau hyd y gellir rhag-weld. Rhoddir gwybod i chi am benderfyniadau allweddol a gymerir drwy Gwestiynau Cyffredin y Staff a gaiff eu diwygio a’u diweddaru’n rheolaidd.

Fodd bynnag os oes gennych gwestiynau pellach anfonwch e-bost at Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk.  Dylai ymholiadau myfyrwyr gael eu cyfeirio at yr Hwb: hwb@uwtsd.ac.uk 

Beth fydd yn digwydd i'r Seremoniau Graddio eleni?

Dyma neges a anfonwyd at ein myfyrwyr:

Gyda gofid rydym wedi penderfynu gohirio ein seremonïau graddio yn haf 2020. Gwerthfawrogwn y bydd y newyddion yma yn siom, ond gallwn eich sicrhau nad ar chwarae bach y gwnaethpwyd y penderfyniad hwn. Mae’n wirioneddol flin gennym am yr anghyfleustra a achosir gan hyn, ond ar ôl ystyriaeth ofalus, ein prif bryder yw iechyd a llesiant ein myfyrwyr, eu gwesteion a’n staff – yn enwedig yn y fath amserau ansicr a heriol.

Bydd angen i ni adolygu’r sefyllfa gyfredol yn ofalus a byddwn yn darparu gwybodaeth bellach cyn gynted ag y bydd yr amgylchiadau’n newid ac y bydd modd i ni aildrefnu’r seremonïau. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw ddatblygiadau drwy’n Cwestiynau Cyffredin a chysylltwn â’r holl fyfyrwyr a oedd yn gymwys i fynychu seremonïau mis Gorffennaf gyda’r trefniadau newydd.  Edrychwn ymlaen at y cyfle i ddathlu gyda chi mewn achlysur yn y dyfodol.

Ni ddylai gohirio’r seremonïau olygu na fydd modd i chi gwblhau’ch rhaglen a graddio yr haf yma. Mae’r Brifysgol ar hyn o bryd yn adolygu ei reoliadau a, lle’n briodol, yn addasu’ch tasgau asesu er mwyn eich galluogi i gwblhau’ch dyfarniad cyn gynted ag y bo modd.

Wrth i chi gymhwyso ar gyfer dyfarniad, gwnawn yn siŵr ein bod yn rhoi dogfennau’r dyfarniad (tystysgrif y dyfarniad a’r trawsgrifiad terfynol ) i chi cyn gynted â phosib.


Cyflog

Nid wyf yn gallu parhau â’m rôl arferol o gartref. A fyddaf i’n parhau i gael fy nhalu?

Bydd eich cyflog arferol yn parhau i gael ei dalu pa un a fyddwch yn gallu cyflawni eich rôl o gartref ai peidio. Lle bo hynny’n ymarferol, mae’n bosibl y gofynnir i chi ymgymryd â gwaith arall sy’n gymesur â’ch Graddfa.

Rwy’n weithiwr achlysurol / a delir yn ôl yr awr. A fyddaf i’n parhau i gael fy nhalu?

Byddwch yn parhau i gael eich talu ac mae’r Brifysgol ar hyn o bryd yn ystyried y manylion. Bydd rhagor o wybodaeth am hyn yn dilyn cyn gynted â phosibl.

A fydd y Brifysgol yn agor y broses ar gyfer ailraddio?

Mewn ymateb i nifer o ymholiadau a godwyd gan staff, mae proses ail-raddio’r Brifysgol yn parhau i gael ei gohirio ar hyn o bryd. Byddwn yn parhau i adolygu'r sefyllfa a byddwn yn darparu diweddariadau fel y bo'n briodol.

Seibiant (furlough) – Cwestiynau Cyffredin i Staff

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn o fesurau cymorth i helpu busnesau yn ystod yr argyfwng economaidd yn sgil y Coronafeirws. Rhan bwysig o’r pecyn yw’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws (neu ‘Absenoldeb Seibiant’). Mae Absenoldeb Seibiant yn gyfnod o absenoldeb dros dro am resymau economaidd ac wedi’i lunio i ddiogelu incwm gweithwyr. Mae’r Brifysgol yn defnyddio’r cynllun hwn i helpu sicrhau ei chynaliadwyedd ariannol yn yr hirdymor o ganlyniad i’r Coronafeirws.  Gweler y cwestiynau cyffredin isod am ragor o wybodaeth:

Beth mae seibiant (furlough) yn ei olygu a pham mae’r Brifysgol yn rhoi staff ar absenoldeb seibiant?

Yn gyffredinol mae’r gair seibiant (furlough) yn golygu cyfnod o absenoldeb dros dro o’r gwaith. Mae nifer o rolau yn y Brifysgol nad yw’n bosibl eu cyflawni wrth i ni orfod gweithio o gartref o ganlyniad i achos y Coronafeirws. Yn ogystal, mae’r gweithgarwch ar ein campysau wedi lleihau’n sylweddol gan fod y myfyrwyr bellach yn astudio o bell. Mae’r Llywodraeth wedi lansio cynllun i helpu cyflogwyr i ad-ennill y gost o gyflogi staff nad ydynt yn gallu gweithio ac er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i’r Brifysgol roi’r staff sydd wedi’u heffeithio ar absenoldeb seibiant.

Sut byddaf i’n gwybod a fydd fy rôl i’n cael ei roi ar seibiant?

Os yw eich rôl yn cael ei roi ar seibiant byddwch yn cael llythyr gan y Brifysgol wedi’i anfon i’ch cyfrif e-bost gwaith neu drwy ddull arall fel y bo’n briodol, a fydd yn cadarnhau manylion y trefniant hwn a chyfnod cychwynnol y cyfnod o seibiant. Bydd y llythyrau hyn yn cael eu hanfon yn raddol wrth i’r Brifysgol weithio drwy’r broses ar gyfer gwahanol feysydd ac fe’u hanfonir yn ystod mis Ebrill a Mai.

Beth sy’n digwydd i’m cyflog pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Ni fydd eich cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eich rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu o ran fy nghyflogaeth gyda’r Brifysgol?

Nid yw cael eich rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar eich telerau ac amodau cyflogaeth.

Beth sy’n digwydd i’m pensiwn pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich cyfraniadau pensiwn yn parhau yn ystod y cyfnod seibiant a bydd y Brifysgol yn parhau i dalu cyfraniadau’r cyflogwr.

Beth sy’n digwydd i’m gwyliau blynyddol pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Byddwch yn parhau i gronni gwyliau blynyddol tra byddwch ar absenoldeb seibiant. Bydd y cyfarwyddyd diweddar a roddwyd i staff ynglŷn â chymryd gwyliau blynyddol yn ystod sefyllfa’r Coronafeirws yn parhau i fod yn berthnasol i staff ar absenoldeb seibiant. Gallwch weld y cyfarwyddyd yma.

A fyddaf i’n cael gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Ni fyddwch chi’n gallu gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddwch chi ar absenoldeb seibiant.

Beth sy’n digwydd os byddaf i’n sâl tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd yn ofynnol i chi hysbysu eich rheolwr llinell yn unol â’r gweithdrefnau arferol o ran rhoi gwybod am absenoldeb salwch.

A fydd rhywun yn cadw mewn cysylltiad â mi pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich rheolwr yn cadw mewn cysylltiad â chi fel y bo’n briodol yn ystod unrhyw gyfnodau o seibiant.

A gaf i gadw mewn cysylltiad â’m cydweithwyr a’m rheolwr tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Fe ddylech gadw mewn cysylltiad â’ch rheolwr llinell tra byddwch ar absenoldeb seibiant ac mae’n iawn i gadw mewn cysylltiad cymdeithasol â’ch cydweithwyr yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yn ofynnol i chi roi eich manylion cyswllt diweddaraf i’ch rheolwr llinell.

A gaf i ddefnyddio fy ngliniadur gwaith?

Os oes gennych liniadur gwaith, gallwch ei ddefnyddio o hyd i gadw mewn cysylltiad â phobl neu ymgymryd ag unrhyw weithgarwch hyfforddiant, ond ni ddylech ei ddefnyddio i wneud unrhyw waith i’r Brifysgol.

A gaf i wirfoddoli tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Os ydych ar absenoldeb seibiant ni chewch weithio i’ch cyflogwr yn ystod y cyfnod hwn, ond cewch helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar ganllawiau iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydych yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau sy’n creu refeniw i’r Brifysgol.

Am ba hyd fydd y seibiant yn para?

Y cyfnod byrraf y gall rhywun gael ei roi ar absenoldeb seibiant yw tair wythnos ac ar hyn o bryd mae cynllun y Llywodraeth ar gael tan 31 Mai 2020, er y gallai gael ei ymestyn. Bydd eich llythyr yn cadarnhau hyd cychwynnol eich cyfnod o absenoldeb seibiant. Fodd bynnag, dylech gofio y gall eich cyfnod o seibiant gael ei ymestyn neu ddod i ben yn gynharach os yw hynny’n angenrheidiol yn weithredol.

Trefniadau Gweithio

A yw fy nhrefniadau gweithio hyblyg yn parhau yn ystod y cyfnod hwn?

Bydd unrhyw drefniadau gweithio hyblyg ffurfiol yn parhau. Lle mae gan staff gyfrifoldebau gofalu ychwanegol fe'u cynghorir i drafod trefniadau dros dro â'u rheolwr llinell yn ôl yr angen. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, mae arferion amser hyblyg lleol yn cael eu hatal yn ystod y cyfnod hwn.


Cyfrifoldebau gofalu

Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu annisgwyl o ganlyniad i gau meithrinfa/ysgol/canolfan ddydd neu gyfleuster gofal arall.

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu annisgwyl, dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell am y sefyllfa. Cadwch mewn cysylltiad agos â’ch rheolwr yn ystod y cyfnod hwn fel y gall gynllunio a monitro llwythi gwaith. Bydd eich rheolwr llinell yn gweithio’n agos â chi i asesu a oes angen newid eich patrwm gwaith a’ch llwyth gwaith yn unol â’ch cyfrifoldebau gofalu. Byddwch yn parhau i gael eich talu.


Gwyliau Blynyddol

Beth ddylwn i ei wneud am fy ngwyliau blynyddol?

Dylai staff sydd wedi trefnu gwyliau blynyddol neu a oedd yn bwriadu cymryd gwyliau blynyddol barhau i gymryd y dyddiau hyn fel y cynlluniwyd. O ystyried hyd disgwyliedig y sefyllfa bresennol hon, ni fydd yn ymarferol bosib i’r holl staff gymryd gwyliau blynyddol ar yr un pryd pan ddychwelwn i amgylchedd gwaith ar y campws. Gofynnir i reolwyr sicrhau bod gwyliau blynyddol yn cael eu cymryd a'u rheoli'n briodol yn ystod yr amser hwn yn unol â pholisïau sefydledig i reoli gwyliau blynyddol yn ystod y flwyddyn wyliau gydnabyddedig.  Cyfeiriwch at y canllawiau staff ar gyfer cymryd gwyliau blynyddol yma.

Rydw i eisoes wedi bwcio gwyliau blynyddol ar gyfer y diwrnod cau’r Brifysgol dewisol ychwanegol, beth dylwn i ei wneud?

Os ydych chi eisoes wedi bwcio’r diwrnod hwn fel gwyliau blynyddol byddwch yn gallu ei adhawlio drwy ganslo’r gwyliau ar MyView.

Rwy’n gweithio’n rhan amser, sut bydd y diwrnod cau’r Brifysgol dewisol ychwanegol yn effeithio arnaf i?

I’r staff hynny sy’n gweithio’n rhan amser, mewn trafodaeth â’ch rheolwr llinell byddwch yn gallu gwneud trefniadau amgen fel y bo’n angenrheidiol.

Mae trefniadau wedi’u gwneud i mi weithio ar y diwrnod cau’r Brifysgol dewisol ychwanegol, beth fydd yn digwydd?

I’r rheini ohonoch y bydd yn ofynnol i chi weithio, gellir gwneud trefniadau eraill gyda’ch rheolwr llinell i chi gymryd yr amser ychwanegol hwn ar ddyddiad hwyrach.


Gwirfoddoli

Hoffwn wirfoddoli, beth ddylwn i ei wneud?

Mae'r Brifysgol yn awyddus i wneud unrhyw beth y gallwn ar yr adeg heriol hon i gefnogi'r GIG a'n cymunedau ehangach. Rydym eisoes yn ymgysylltu â'r GIG ac yn cefnogi mewn sawl ffordd i'w helpu i gyflawni eu rhwymedigaethau cyhoeddus. Mae natur y cymorth a'r gefnogaeth yn cael ei gydlynu ar lefel sefydliadol. Bydd gwybodaeth bellach yn dilyn yn fuan i ddarparu fframwaith i unigolion ofyn am amser i ffwrdd i wirfoddoli.


Hunanynysu

Beth yw’r cyngor diweddaraf os oes gennyf beswch newydd parhaus neu dymheredd uchel?

Rhaid i chi ddilyn y canllawiau a gyhoeddwyd gan y llywodraeth i gartrefi sydd â heintiau coronafeirws posibl a gaiff eu diweddaru’n rholaidd yma:  https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw cysylltiad gyda’ch rheolwr llinell a hysbyswch nhw os ydych chi’n mynd yn sâl.

Mae gen i gyflwr iechyd sylfaenol, rwy dros 70 neu rwy’n feichiog ac rwy’n pryderu am fy iechyd – a ddylwn i ddod i’r gwaith?

Os ydych chi’n aelod o staff ac mae gennych gyflwr iechyd sylfaenol a allai gynyddu’r risg ichi, neu rydych chi dros 70 neu’n feichiog yna rhaid i chi beidio â dod i’r gwaith. Cysylltwch â’ch rheolwr llinell ar unwaith i drafod pethau.

Dylech hefyd ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth i bobl agored i niwed ynglŷn â chadw pellter cymdeithasol, sydd https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Dylech hysbysu eich rheolwr llinell yn gyson fel ei fod yn ymwybodol o'ch amgylchiadau.

Mae gan rywun sy’n byw yn yr un tŷ â mi gyflwr iechyd sylfaenol. A ddylwn i barhau i fynd i’r gwaith ar y campws?

Na, ni ddylech fynd i’r gwaith ar y campws. Dylech weithio o gartref lle bo hynny’n  ymarferol bosibl. Dylech hefyd ddilyn canllawiau diweddaraf y llywodraeth i bobl agored i niwed ar gadw pellter cymdeithasol, sydd ar gael yma: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/

Dylech hysbysu eich rheolwr llinell yn gyson fel ei fod yn ymwybodol o'ch amgylchiadau.

Rwyf wedi bod yn absennol o’r gwaith am fwy na 7 diwrnod gyda symptomau coronafeirws ond nid wyf yn gallu cael nodyn ffitrwydd gan fy meddyg teulu neu weithiwr meddygol proffesiynol arall.

Rydym yn cydnabod y gall fod yn anodd i gydweithwyr gael nodiadau ffitrwydd i gwmpasu eu habsenoldeb y tu hwnt i 7 diwrnod yn unol â’r gweithdrefnau arferol oherwydd y pwysau ar y GIG a/neu’r angen i hunanynysu. Os byddwch yn cael eich hun yn y sefyllfa hon, dylech gysylltu â’ch rheolwr llinell a’i hysbysu am y sefyllfa. Bydd y Brifysgol yn mabwysiadu agwedd gydymdeimladol mewn amgylchiadau o’r fath.


Gweithio Gartref

Sut gallaf i baratoi i weithio o gartref?

Gweler polisi dros dro y Brifysgol ar weithio o gartref sydd wedi ei gyhoeddi ar MyDay ac ar gael yma.

Mae ein tîm Technoleg a Systemau Gwybodaeth (TaSG) wedi creu gwefan benodedig sy’n cynnwys gwybodaeth berthnasol ar gyfer cael mynediad i Wasanaethau TG tra’n gweithio o gartref.

Mae adnoddau ar weithio o bell yn ystod y cyfnod digynsail hwn wedi’u casglu ymaDefnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol wrth gysylltu â Moodle i gael yr adnoddau a chysylltwch â staff.development@uwtsd.ac.uk os cewch chi anawsterau mynediad. Cysylltwch â ni ar staff.development@uwtsd.ac.uk os oes gennych chi syniadau neu awgrymiadau am adnoddau neu bynciau ychwanegol yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys.

Sut mae cael mynediad i Wasanaethau TG PCYDDS oddi ar y campws?

Mae TaSG wedi llunio gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach ar weithio o gartref ar eu gwefan benodedig. Mae hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gael mynediad i systemau TG allweddol y bydd eu hangen arnoch i weithio o gartref.

Os bydd arnoch angen cyngor neu gymorth pellach ewch i dudalennau Desg Wasanaeth TG am wybodaeth cysylltu, neu ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/technoleg-gwybodaeth-a-systemau/ i gael gwybodaeth fwy cyffredinol ar y Gwasanaethau TG a gynigir.

Wrth weithio o gartref, beth ddylwn i feddwl amdano o ran defnyddio cyfrifiadur PC / gliniadur?

Cyngor Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithio o gartref

Efallai bod gweithio o gartref yn rhywbeth rydych chi wedi'i wneud o'r blaen, neu efallai nad ydych erioed wedi gwneud hynny, neu yn anaml iawn yn unig. I gynorthwyo’r holl gydweithwyr sydd bellach yn gweithio o gartref, ceir manylion isod am rai cynghorion iechyd a diogelwch ymarferol.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y cwrs hyfforddi ar-lein Gweithio gyda Chyfrifiaduron. Bydd hyn yn rhoi arweiniad i gydweithwyr ar sefydlu a defnyddio gweithfan, yn y gwaith yn bennaf, ond gartref hefyd ar y cyd â'r cyngor isod.

 

Sefydlu Gweithfan Gartref

Os cawsoch offer arbenigol fel rhan o asesiad risg Addasiadau Rhesymol i Gyfarpar Sgrin Arddangos yna dylech drefnu gyda'ch rheolwr llinell i gael y rhain gartref. Rhaid dod i gytundeb gyda’ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf i gael caniatâd i fynd ag offer TG gartref ac yn unol â'r broses TG a nodwyd yn flaenorol ac sydd i'w weld yma

Ceisiwch weithio bob amser wrth fwrdd neu ddesg gan y bydd hyn yn sicrhau gwell osgo corff. Peidiwch â gweithio oddi ar eich côl nac wrth eistedd ar soffa neu wely.

 • Os oes gennych gadair swyddfa addasadwy yn eich cartref, defnyddiwch hon. Os nad oes gennych gadair addasadwy wrth law yna ni fydd yn ymarferol darparu cadair o’r fath i bob cydweithiwr wrth iddynt weithio o gartref. Wrth ddefnyddio cadair anaddasadwy gartref, fodd bynnag, gallwch sicrhau bod gwaelod eich cefn yn cael ei gynnal drwy ddefnyddio tywel neu glustog wedi'i blygu rhwng eich cefn a chefn y gadair. Yn yr un modd gellir defnyddio clustogau i’ch codi’n uwch yn y gadair er mwyn i chi allu cadw eich breichiau ar onglau sgwâr a blaen eich breichiau’n llorweddol wrth i chi weithio wrth fwrdd neu ddesg. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cadw eich arddyrnau mewn safle niwtral, heb fod wedi’u plygu’n ormodol i fyny neu i lawr.
 • Os oes gennych, neu os gallwch gael gafael ar, stand ar gyfer gliniadur neu dabled o'ch swyddfa, defnyddiwch hwn i godi'ch sgrin. Os nad oes gennych un o'r rhain, codwch eich gliniadur/tabled gorau gallwch gan ddefnyddio llyfrau neu rywbeth tebyg. Efallai na fyddwch yn cyrraedd yr uchder delfrydol ond anelwch at godi eich gliniadur / tabled o leiaf 15 cm. Dylai eich llygaid fod tua’r un lefel â thraean uchaf eich sgrin pan fyddwch yn edrych yn syth ymlaen. Dylai addasu’r uchder ychydig bach hyd yn oed helpu. Y nod yw osgoi gostwng eich pen gymaint â phosibl er mwyn ceisio osgoi straen ar y gwddf a’r ysgwydd.
 • Os ydych chi'n codi eich gliniadur/tabled, defnyddiwch allweddell a llygoden allanol fel nad ydych yn gweithio gyda'ch breichiau'n rhy uchel. Dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell y posibilrwydd o gael llygoden / bysellfwrdd di-wifr, sydd ar gael o fewn y gwaith, i’w ddefnyddio gartref yn unol â'r ddolen a ddarperir uchod. Os na allwch atodi llygoden a bysellfwrdd allanol, gadewch eich gliniadur yn ei le ar y bwrdd yn hytrach na'i godi ond rhaid i chi gymryd seibiant yn amlach. Gweler isod ragor o wybodaeth am gymryd seibiant a gwneud ymarferion.

 Lles

Pa drefniant bynnag fydd gennych o ran gweithfan, y ffordd orau o ofalu am eich iechyd a'ch lles wrth weithio o gartref yw trwy gymryd seibiant rheolaidd a symud o gwmpas cymaint â phosibl. Po fwyaf ‘dros dro’ yw natur eich gweithfan, y mwyaf pwysig yw hi i chi godi'n rheolaidd a symud o gwmpas.

Os yw’r trefniant sydd gennych o ran swyddfa yn y cartref yn dda, cymerwch saib am 5-10 munud bob awr. Ar gyfer pob math arall o drefniant, cymerwch saib bob 15-20 munud.

Dyma rai cynghorion i'ch helpu i symud mwy:

 • Codwch ar eich traed bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r ffôn
 • Ceisiwch wneud mwy o weithgareddau i ffwrdd o'r sgrin e.e. darllen gwaith papur
 • Trefnwch neges atgoffa ar eich ffôn i gymryd saib/ gwneud peth ymarfer / egwyl te
 • Gwnewch ymarferion wrth eich gweithfan fel y rhai a nodir gan Posturite® yma

Cofiwch ddal ati i hydradu ac yfed dŵr a bwyta byrbrydau iach.

Bydd eich rheolwr llinell yn cadw mewn cysylltiad â chi ond cofiwch hefyd y gallwch ei ffonio yn ogystal â siarad â'ch tîm a'ch cydweithwyr yn rheolaidd.

GDPR a sut mae’n berthnasol i weithio gartref

Cyflwyniad

Yn y cyfnod anodd hwn, argymhellir ein bod yn gweithio o bell, fodd bynnag mae hyn yn dod â buddion sylweddol ond risgiau posibl hefyd.  Efallai bod gan staff fynediad o bell i wybodaeth a gedwir ar weinyddion diogel ar y campws, ond mae hyn heb yr amddiffynfeydd ffisegol sydd ar gael ar y safle a’r amddiffynfeydd a ddarperir ar gyfer y rhwydwaith gan waliau tân a rheoli mynediad.  Hefyd mae risg lawer yn uwch o ran mynediad heb awdurdod i ddata, a cholli neu ddifrodi’r data hynny, wrth weithio fel hyn.

Ydy’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn berthnasol os ydw i’n gweithio gartref?

Ydy, os ydych yn prosesu data personol adnabyddadwy unrhyw unigolyn byw yn rhan o’ch dyletswyddau dan gyfarwyddyd, rhaid gwneud hyn yn unol â GDPR. Mae hyn yn cynnwys data ar bapur.

Beth dylwn i ei wneud pan fyddaf yn gweithio gartref?

Wrth weithio gartref rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi’i ddiogelu’n briodol gyda’r feddalwedd wrthfeirysol a gwrthfaleiswedd ddiweddaraf wedi’i gosod.  Peidiwch ag ysgrifennu’ch Enw Defnyddiwr a’ch Cyfrinair er mwyn eu gwneud yn haws eu cofio. 

Peidiwch â gadael y sgrin ymlaen pan na fyddwch bellach yn defnyddio’r cyfrifiadur oherwydd gallai hyn adael i ddata sensitif gael eu gweld gan bobl eraill.  Pan fo’n bosibl dylech ddefnyddio cysylltiad diogel megis Direct Access, VPN neu Citrix (os y’u darperir) i gael mynediad i ffeiliau a’u cadw. 

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob cymhwysiad rydych wedi bod yn ei ddefnyddio, yn enwedig y cysylltiad diogel rydych o bosibl wedi’i sefydlu’n flaenorol.

Pan fyddaf yn gweithio gartref o ble dylwn i weithio?

Dylech sicrhau eich bod yn cynnal lefel o breifatrwydd wrth weithio gartref sy’n debyg i’r lefel y byddech yn ei chynnal yn eich gweithfan arferol.  Dylech sicrhau drwy’r amser nad yw’n bosibl i unrhyw un arall weld eich sgrin pan fo’n bosibl. 

Mae angen i mi anfon ffeil sy’n cynnwys data personol at aelod arall o staff, beth dylwn i ei wneud?

Yn hytrach nag anfon y ffeil data byddai’n well defnyddio cymhwysiad megis Microsoft OneDrive neu Teams i roi mynediad i’r ffeil yn y fan a’r lle.  Os na allwch wneud hyn, peidiwch ag anfon y ffeil data i gyfeiriad e-bost personol oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn dor diogelwch data, a dylech sicrhau bod y ffeil wedi’i hamgryptio cyn ei hanfon.   

Beth dylwn i ei wneud os caf e-bost sy’n cynnwys atodiad sy’n cynnwys Data Personol?

Cyn agor unrhyw ffeil rhaid i chi fod yn sicr ei bod  wedi’i hanfon o ffynhonnell ddilys.  Dylid cymryd gofal arbennig i sicrhau, pryd nad oes angen y data bellach, ei bod yn cael ei dileu o’ch dyfais leol.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffeiliau sydd wedi’u cadw’n awtomatig yn rhan o’r broses lawrlwytho.

Rwy’n amau bod Tor Diogelwch Data wedi digwydd tra oeddwn yn gweithio gartref, beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn amau bod tor diogelwch data wedi digwydd tra oeddech yn gweithio gartref, dylech adrodd yn ôl am y tor diogelwch data posibl i’ch Swyddog Diogelu Data.   Wedyn ymchwilir i’r tor diogelwch data posibl  ac mae’n debyg y cysylltir â chi eto yn ystod yr ymchwiliad i gael gwybodaeth bellach. 


Cyfleoedd Dysgu a Datblygu Ar-lein

Pa gyfleoedd dysgu a hyfforddi ar-lein sydd ar gael i’r staff ar yr adeg hon?

Wrth i ni geisio addasu i'r 'arferol newydd' yn dilyn achosion yr coronafeirws, bydd llawer ohonom yn troi ein golygon at ffyrdd y gallwn wella ein sgiliau a'n gwybodaeth yn y byd rhithwir. Byddwn yn parhau i rannu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar-lein â chi drwy'r bwletin dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Am y tro dyma grynodeb o'r hyfforddiant ar-lein a'r adnoddau sydd ar gael i chi ar hyn o bryd, gan gynnwys gweminarau a recordiwyd y mae’n bosibl eich bod chi wedi eu colli yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gall staff hefyd ddilyn hyfforddiant tra byddant ar seibiant ar yr amod nad yw'r hyfforddiant yn creu refeniw nac incwm i'r Brifysgol.

Rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i ddiweddaru ac ehangu'r cynnig hwn a byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth a allai fod gennych ar bynciau neu themâu yr hoffech eu gweld yn cael sylw. Anfonwch e-bost atom yn Datblygiad.staff@pcydds.ac.uk gyda'ch awgrymiadau.

Manteisiwch ar adnoddau a hyfforddiant ar gyfer gweithio a rheoli o bell

Rydym yn cydnabod bod gweithio o gartref o ddydd i ddydd yn golygu newid sylweddol i rai aelodau o’r staff. Mae tudalen Moodle wedi'i chreu i'ch helpu yn ystod y cyfnod hwn, gan ymdrin â thri phrif faes:

 • Gweithio o bell (ac yn wahanol!)
 • Lles a hunanofal
 • Rheoli o bell

Caiff yr adnoddau ar y dudalen hon eu diweddaru'n rheolaidd, felly edrychwch yn ôl. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG a'ch cyfrinair arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i ddefnyddio’r adnoddau.

Cwblhau cwrs e-Ddysgu hanfodol

Wrth i lawer mwy ohonom weithio wrth ein cyfrifiaduron o ddydd i ddydd, efallai fod hwn yn amser da i gwblhau unrhyw fodylau e-ddysgu dros ben o gyfres cyrsiau cydymffurfio'r Brifysgol.

Gallwch weld y modylau drwy'r Hwb Datblygu Staff yma  neu cliciwch ar y dolenni isod fydd yn mynd â chi 'n syth i dudalennau'r modylau. Mae croeso hefyd i chi fwrw golwg arall drostynt ar unrhyw adeg i loywi eich gwybodaeth. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol a'ch cyfrinair pan fyddwch yn mewngofnodi i ddefnyddio'r modylau.

Gwella eich sgiliau iaith Gymraeg

Mae cyrsiau ar-lein i ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yma. Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael ar gyfer gwahanol lefelau gan gynnwys dechreuwyr a'r rhai sy'n dymuno  gwella eu sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg.

Gallwch hefyd gael mynediad i sesiynau byrion ar gyfer dysgwyr Cymraeg yma  a hefyd rhai adnoddau digidol defnyddiol i ddysgwyr yma.

Datblygu eich sgiliau Office 365 (gan gynnwys Microsoft Teams)

Mae'r Brifysgol yn tanysgrifio i gyfres lawn rhaglenni Microsoft Office 365,  gan gynnwys  Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype, Teams a SharePoint.  Gwellwch eich sgiliau ar gyfer ystod o geisiadau gyda chyfres hyfforddiant ar-lein Microsoft. Cliciwch yma i gael mynediad i'r ganolfan hyfforddi.

Diweddaru ac adnewyddu sgiliau ar gyfer addysgu ar-lein

Mae gan Ganolfan Adnoddau TEL  wybodaeth, cyngor a chanllawiau fesul cam ar ddefnyddio technoleg i gefnogi dysgu ac addysgu. Mae'r tîm TEL hefyd wedi datblygu tudalen benodol yn y ganolfan adnoddau hon i gefnogi staff gydag addysgu a dysgu ar-lein, ac mae hyn yn cynnwys recordiadau o weminarau diweddar, gweler yma.

Datblygu ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau cyllidebu

Cyllid i reolwyr nad ydynt yn Rheolwyr Cyllid  - Mae'r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff anariannol sydd heb ddim, neu ychydig iawn o wybodaeth am rôl y swyddogaeth gyllid, gwybodaeth ariannol neu derminoleg cyllid.

Hanfodion Cyllidebu - Rhaglen hyblyg ar-lein sy'n digwydd dros chwe modwl. Bydd yn mynd â chyfranogwyr drwy gynllunio, creu a rheoli cyllideb.

Ymgyfarwyddo â newidiadau i reoliadau academaidd

Yn ddiweddar, cyflawnwyd gweminarau gan y Swyddfa Academaidd sy’n cwmpasu Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol a Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol graddau ôl-raddedig a addysgir ac addasiadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Gallwch weld recordiadau o'r gweminarau hyn drwy Panopto ynghyd ag eraill o gyfnod cynharach yn y tymor yma.

Pan gliciwch ar y ddolen uchod, dewiswch 'Moodle UWTSD' o'r gwymplen a mewngofnodi â’ch manylion mewngofnodi TG arferol i glywed y recordiadau.


Iechyd, diogelwch a lles

Sut dylwn i ofalu am fy iechyd fy hun?

Mae argymhellion safonol Sefydliad Iechyd y Byd yn darparu cyngor defnyddiol i leihau cysylltiad â’r coronafeirws a’i drosglwyddo, gan gynnwys hylendid dwylo ac anadlu sylfaenol:

 • Golchwch eich dwylo'n aml drwy ddefnyddio hylif dwylo sy'n seiliedig ar alcohol neu sebon a dŵr;
 • Pan fyddwch yn pesychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â’ch penelin wedi’i blygu neu hances bapur – taflwch yr hances ar unwaith a golchi eich dwylo;
 • Dylid osgoi cysylltiad agos ag unrhyw un sydd â thwymyn a pheswch.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa wrth i bethau ddatblygu a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gydag unigolion sy'n dal i fynd i’r gwaith ar y campysau. Rydym yn cydnabod eu bod mewn sefyllfa wahanol  i’r rhai sy’n gallu gweithio mewn ffordd fwy ynysig a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gyda'r unigolion hyn i gytuno ar y ffordd orau i’w diogelu. Byddwn yn ymdrin â hyn yn gydymdeimladol, fesul achos, gan ystyried amgylchiadau unigol.

Sut dylwn i ofalu am fy lles fy hun?

Efallai eich bod yn poeni am y coronafeirws a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys gorfod aros gartref neu osgoi pobl eraill. Mae’n bosibl eich bod yn teimlo y bydd hyn yn anodd, ond mae llawer o bethau y gallwch roi cynnig arnynt a allai helpu eich lles yn ystod y cyfnod hwn ac mae Mind wedi cynhyrchu rhai adnoddau defnyddiol yma: https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/

Mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr gallwch hefyd gael mynediad at y Big White Wall, adnodd ar-lein 24/7 am ddim sy'n cynnig cymorth lles iechyd meddwl.  Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth proffesiynol, gyda goruchwyliaeth gan gwnselwyr hyfforddedig.  Y cyfan sydd ei angen arnoch i gofrestru yw eich cyfeiriad e-bost PCYDDS ac yna dewiswch enw defnyddiwr anhysbys i gael gafael ar y cymorth. Ewch i bigwhitewall.com.

Mae adnoddau ar hunan-les a hunan-ofal yn ystod y cyfnod digynsail hwn wedi’u casglu ymaDefnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol wrth gysylltu â Moodle i gael yr adnoddau a chysylltwch â staff.development@uwtsd.ac.uk os cewch chi anawsterau mynediad. Cysylltwch â ni ar staff.development@uwtsd.ac.uk os oes gennych chi syniadau neu awgrymiadau am adnoddau neu bynciau ychwanegol yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys.


Parcio

A godir tâl arnaf am barcio yn ystod y cyfnod hwn?

Ni fydd y Brifysgol yn codi tâl ar staff am barcio ceir yn ystod y cyfnod pan nad yw staff yn gweithio ar y campws o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws ledled y DU. Fodd bynnag, gofynnwn yn garedig i staff beidio â chanslo eu debyd uniongyrchol ar gyfer mis Ebrill wrth i ni edrych i mewn i’r broses hon.  Bydd hyn yn berthnasol hefyd i weithwyr hanfodol ar gyfer busnes y gallai fod angen iddynt fynychu’r campws.


Mewnfudo

Mae gen i fisa i fyw a gweithio yn y DU ac rwy’n poeni am effaith fy absenoldeb o'r gwaith oherwydd y coronafeirws ar fy statws mewnfudo

Mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau brys i ddelio â materion mewnfudo oherwydd y coronafeirws. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm adnoddau dynol  humanresources@uwtsd.ac.uk  a fydd yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Canllawiau Llywodraeth y DU - estyniad i ddyddiad terfyn fisâu cyfredol neu ganiatâd i aros yn y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu Llinell Gymorth yn ymwneud â Mewnfudo a’r Coronafeirws. Rhif ffôn: 0800 678 1767 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm) Mae'r galwadau yn rhad ac am ddim. E-bost: CIH@homeoffice.gov.uk