Diweddarwyd diwethaf 27 Mai 2021


Mae'r Brifysgol yn parhau i roi blaenoriaeth i iechyd, diogelwch a lles staff a myfyrwyr.

Pa un ai a ydych wedi parhau i weithio ar y campws yn weithiwr hanfodol, yn mynd i ddychwelyd i'r campws yn y dyfodol agos, neu'n  parhau i  weithio o bell, rydym yn deall y gallai fod gennych gwestiynau. Rydym wedi diweddaru'r Cwestiynau Cyffredin yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru a’r DU. Rydym yn monitro'r sefyllfa a byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wybodaeth yn unol â hynny. Edrychwch ar y wefan hon yn rheolaidd i ddilyn hynt y cyngor diweddaraf.

Ar gyfer ymholiadau staff nad yw'r Cwestiynau Cyffredin hyn yn eu hateb, mynnwch air â'ch rheolwr llinell neu e-bostiwch  Cyfathrebu-Communications@pcydds.ac.uk

Dylid cyfeirio ymholiadau sy'n ymwneud â myfyrwyr i'r Hwb hwb@pcydds.ac.uk


Cyfyngiadau Presennol  

Cyfyngiadau Presennol

Ceir gwybodaeth ac arweiniad manwl ynghylch y cyfyngiadau presennol ar wefan Llywodraeth Cymru yma. Ceir cyngor ar gyfer Lloegr ar wefan Llywodraeth San Steffan yma.


Dychwelyd i Weithio ar y Campws

Pryd galla i ddisgwyl dychwelyd i'r gwaith ar y campws?

Mae dychwelyd at ddysgu cyfunol am dymor y haf yn golygu efallai y bydd yn ofynnol i rai staff ddod i weithio ar y campws o 12 Ebrill, er enghraifft i gyflwyno addysgu wyneb-yn-wyneb neu i ddarparu gwasanaethau hanfodol eraill i fyfyrwyr.  Bydd yr athrofeyss a thimau gwasanaethau proffesiynol yn cydlynu dychweliad staff. Os bydd gofyn ichi ddychwelyd i weithio ar y campws, byddwch yn derbyn hysbysiad o hyn gan eich rheolwr llinell.

Hoffem eich sicrhau bod iechyd a llesiant ein cymuned Brifysgol yn parhau i fod yn flaenoriaeth bennaf i ni.  Bydd dychwelyd i’r campws yn cael ei reoli mewn modd graddol a fydd wedi’i gynllunio a’i strwythuro, gyda blaenoriaeth i gyflwyno cyrsiau penodol wyneb yn wyneb a gwasanaethau ar y campws ac adolygir hyn yn gyson.  Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch dychwelyd i weithio ar y campws, trafodwch hyn gyda’ch rheolwr llinell.  

Yn y cyfamser, mae mynediad i’r adeiladau a’r campysau’n parhau i fod yn gyfyngedig.  Os oes angen i chi gael mynediad i’r campws ar sail untro neu er mwyn casglu offer, llenwch y Ffurflen Mynediad.

Pa fesurau sydd ar waith i wneud gweithio ar y campws yn ddiogel a beth a ddisgwylir gennyf i fel aelod o’r staff?

Mae’r Brifysgol wedi cynnal asesiadau risg cynhwysfawr i sicrhau diogelwch a llesiant staff  a myfyrwyr ac mae wedi rhoi amrywiaeth o fesurau a rheolaethau ar waith i sicrhau amgylchedd gweithio a dysgu diogel.  Bydd yn ofynnol i chi ddilyn y mesurau diogelwch pwysig hyn hyd yn oed os ydych wedi cael prawf negyddol neu wedi eich brechu.

Mae’r rhain yn cynnwys mesurau i gynorthwyo staff a myfyrwyr agored i niwed, cadw pellter corfforol, a hylendid a glanhau dwysach, er enghraifft:

 • mwy o arwyddion ar draws ein campysau yn eich atgoffa o ofynion cadw pellter cymdeithasol
 • marcwyr ar y llawr, y tu mewn a'r tu allan i’r adeiladau
 • system unffordd a, lle bynnag y bo modd, bydd un ffordd i mewn ac un ffordd allan o'n hadeiladau
 • cyfyngu ar nifer y seddau a nifer y bobl a all fod mewn rhai ystafelloedd ac ardaloedd.

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod gorchuddion wyneb yn cael eu defnyddio gan staff, myfyrwyr ac ymwelwyr mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac mewn mannau yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol. Yn ogystal, yn achos y rhaglenni astudio hynny sy’n cynnwys elfen ymarferol, mae’r Brifysgol, lle bo’n briodol, wedi cynnal adolygiad o asesiadau risg ac, yn ôl yr angen, wedi cyflwyno mesurau ychwanegol megis gofynion cadw pellter cymdeithasol cynyddol.

Os ydych yn gweithio ar y campws, gwisgo gorchudd wyneb, golchi eich dwylo a chadw pellter diogel yw’r camau mwyaf effeithiol y gallwch eu cymryd i aros yn ddiogel. Gwyliwch y fideo byr hwn pan fyddwch yn dychwelyd i’r campws, sy’n amlinellu’r mesurau Covid sydd ar waith i ddiogelu ein staff a’n myfyrwyr.

Cofrestru presenoldeb ar y campws ymlaen llaw

Yr Athrofeydd a’r timau gwasanaethau proffesiynol fydd yn cydlynu’r broses wrth i staff ddychwelyd.  Os ydy’n ofynnol i chi ddychwelyd i weithio ar y campws, cewch eich hysbysu am hyn gan eich rheolwr llinell. Rhaid i’r holl staff gofrestru eu presenoldeb ar y campws ymlaen llaw. Diben hyn yw ein galluogi i sicrhau bod y lle’n barod, yn hygyrch ac yn lân. Dylid cofrestru presenoldeb erbyn y dydd Mercher blaenorol ar gyfer yr wythnos ganlynol.

Cofrestrwch eich presenoldeb yma. 

Bydd angen i chi gofrestru'ch presenoldeb ar gyfer pob diwrnod y byddwch chi ar y campws. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau bod cymuned ein Prifysgol yn ddiogel.

Os ydych chi'n cael anhawster wrth gofrestru neu os yw'n ofynnol i chi newid eich trefniadau yn annisgwyl, gwnewch yn siŵr eich bod yn e-bostio operations@uwtsd.ac.uk.

Profi ac archebu prawf

Mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr yn gryf i gymryd rhan yn y rhaglen brofi ddwywaith yr wythnos sy’n cael ei chynnig a’i rhedeg gan y Brifysgol, neu yn achos ein rhaglenni yng Nghaerdydd, mewn partneriaeth â Phrifysgol De Cymru. Diben hyn yw lleihau’r risg y gallai rhywun sy’n asymptomatig ond sy’n cario’r feirws heintio aelodau eraill o staff a myfyrwyr yn anfwriadol.

Mae staff bellach yn gallu casglu citiau prawf cartref Coronafeirws o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 2pm, o'r safleoedd canlynol:

Llambed - Derbyniad Caergaint
Caerfyrddin - Derbynfa Dewi
Abertawe - Derbynfa IQ a Dinefwr
Caerdydd - Y Gofrestrfa
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

** Nid oes angen archebu slot i gasglu'r citiau prawf cartref

Beth os caf i ganlyniad prawf positif?

Bydd hefyd angen i chi gael prawf COVID y GIG i gadarnhau canlyniad y prawf asymptomatig.

Rhowch wybod i ni os cewch chi ganlyniad prawf positif trwy ddefnyddio’r ffurflen adrodd ar-lein, fel y gallwn gynnig cymorth a chyngor pellach.

Adeiladau a mannau gweithio

Mae gan bob adeilad system unffordd i reoli’r traffig ar droed trwyddynt. Dylech ddilyn y rhain wrth fynd yn ôl ac ymlaen i’ch cyrchfan gan ymweld â’r mannau hynny sy’n angenrheidiol at ddibenion busnes hanfodol yn unig. Gallwch ddod o hyd i’ch system unffordd trwy’r ddolen hon i’ch helpu i gynllunio’ch ffordd trwy’r adeiladau cyn i chi gyrraedd.

Dylai pob swyddfa fod at ddefnydd un person yn unig. Os oes eithriad, bydd angen i unrhyw drefniadau rhannu swyddfa gael eu cymeradwyo a'u cytuno o flaen llaw gan eich rheolwr llinell a’r tîm Gweithrediadau. Mae hyn i sicrhau y gellir gwneud trefniadau i lanhau’r swyddfa’n ddwys bob tro iddi gael ei defnyddio. Bydd swyddfeydd a ddefnyddir gan unigolion yn cael eu glanhau yn unol â’r amlder arferol.

Bydd eich tîm glanhau a gweithredu safle’n sicrhau bod yr holl fannau a ddefnyddir yn cael eu glanhau’n ddwys trwy ddefnyddio anwedd ar ôl pob defnydd. Maent yn gwneud hyn gan wisgo cyfarpar diogelu personol llawn a defnyddio cemegau sy’n sicrhau eich diogelwch. Ni ddylech fynd i mewn i ystafell os yw’n cael ei glanhau a dylech ddefnyddio man addysgu dim ond os gwyddoch ei fod wedi’i archebu ar eich cyfer chi neu os mai eich swyddfa benodedig chi ydyw.  

Bydd y tîm hefyd yn sicrhau bod pob man a gyffyrddir yn aml yn cael eu diheintio drwy gydol y dydd a bod pob toiled yn cael ei lanhau. Dylech barhau i gynnal eich hylendid dwylo personol eich hun ac osgoi cyffwrdd eich wyneb rhwng golchi dwylo.

Mae hylif diheintio ar gael wrth bob mynedfa ac allanfa man lleiaf a bydd cadachau bioddiraddadwy i sychu arwynebau ar gael ym mhob ystafell fel y gallwch gadw eich offer a’ch man gweithio’n lân drwy’r dydd.

Trefnwyd unrhyw fannau a rennir, megis Ystafelloedd TG neu ardaloedd cyfrifiaduron agored, i sicrhau pellter cymdeithasol ac mae arwyddion i wneud yn siŵr bod defnyddwyr yn sychu eitemau cyn ac ar ôl eu defnyddio.  

Hylendid Personol

Mae staff yn gyfrifol am eu hylendid personol eu hunain. Bydd mannau diheintio dwylo wrth fynedfa/allanfa pob adeilad i’w defnyddio gan staff wrth gyrraedd a gadael. Byddem yn argymell bod staff yn golchi eu dwylo’n rheolaidd yn ystod y dydd. Bydd hyn hefyd yn rhoi seibiant i staff o sgrin eu cyfrifiadur. Dywed y canllawiau bod golchi dwylo â dŵr a sebon yn fwy effeithiol, felly peidiwch â dibynnu’n unig ar y cyfleusterau diheintio dwylo. Yn ogystal rhowch wybod cyn gynted â phosibl os yw’r peiriannau hylif yn wag. Rydym yn disgwyl lefel uchel o ddefnydd a bydd y tîm yn amlwg yn archwilio’r rhain yn rheolaidd, fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen eich cymorth arnom i fonitro’r rhain drwy gydol y dydd. Gallwch roi gwybod ynglŷn â hyn ac unrhyw fater arall i operations@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 0300 323 0313.

Mannau addysgu

Trefnwyd pob ystafell ddosbarth ac ardal gymunedol i sicrhau pellter cymdeithasol o 2 fetr, ac os nad oes system awyru, mae angen sicrhau bod y ffenestri ar agor. Efallai y byddwch yn dymuno cadarnhau hyn er mwyn gwybod a oes angen i chi wisgo dillad cynnes a gallu rhoi gwybod i’ch myfyrwyr i wneud yr un peth. Mae gwybodaeth am y trefniadau awyru a chapasiti newydd pob ystafell ar gael gan eich Prif Swyddog Gweinyddol. Mae’n bwysig eich bod ond yn defnyddio’r ystafell ddosbarth a archebwyd ar eich cyfer am yr amser a neilltuwyd gan fod y cynllun glanhau a mynediad cymhleth yn dibynnu ar hyn.

Bydd angen cwblhau’r gofrestr o fyfyrwyr ac yn nodi unrhyw staff ychwanegol sydd yn bresennol gan fod hyn yn hanfodol i’n gallu i dracio ac olrhain achosion, cadw ein campysau’n ddiogel, a sicrhau bod y myfyrwyr a’r staff iawn yn cael eu hysbysu os bydd achos posib. Mae gennym system gymorth wych ar gyfer myfyrwyr a staff sy’n gorfod hunanynysu, ond ni allwn gynnig y ddarpariaeth hon yn iawn heb eich cymorth chi.

Cyfleusterau arlwyo

Bydd y tîm arlwyo’n barod i ddarparu bwyd ar eich cyfer trwy’r ap Blasus. Gallwch lawrlwytho’r ap ar Google Play a'r Apple App Store. Ar hyn o bryd caniateir i ni ddarparu bwyd i fynd yn unig, a byddwn yn ystyried cyflwyno mannau eistedd yn yr awyr agored pan fydd y canllawiau’n caniatáu. 

Toiledau/ceginau/lifftiau

Mae pob ystafell doiledau wedi’u hasesu a mesurau pellter cymdeithasol ar waith. Ni cheir defnyddio peiriannau sychu dwylo yn y toiledau. Mae tywelion papur wedi’u gosod ym mhob toiled, sy’n ddefnyddiol hefyd wrth agor drysau a lleihau cysylltiad ag arwynebau. Mae nifer y bobl a ganiateir yn y toiled ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar sawl ciwbicl sydd.

Dim ond un person ar y tro ddylai fod yn defnyddio lifft a nodir ‘uchafswm capasiti ystafell’ y tu allan i bob cegin. Bydd angen i staff aros os byddant yn mynd y tu hwnt i’r terfyn hwn drwy fynd i mewn. Mae arwyddion ar y safle i atgoffa holl ddefnyddwyr yr adeiladau o hyn.

Mewn ceginau, gwnewch yn siŵr eich bod ond yn defnyddio eich llestri a’ch cytleri eich hun a’ch bod yn eu glanhau a’u storio’n briodol ar ôl eu defnyddio. Mae nwyddau glanhau ar gael i chi eu defnyddio a dylech sicrhau eich bod yn cynnal hylendid dwylo da ac yn osgoi cyffwrdd â’ch wyneb wrth ddefnyddio offer (megis tegellau a microdonau) y gallai pobl eraill fod yn eu defnyddio hefyd.

Gweithdrefnau mewn argyfwng

Byddwn yn parhau i brofi’r larymau tân bob wythnos. Os bydd larwm yn para mwy na 15 eiliad rhaid i staff adael yr adeilad a mynd i’r man ymgasglu perthnasol ar gyfer eu hadeilad nhw. Mae’r staff i gyd yn gyfrifol am ymgyfarwyddo â’r allanfeydd tân agosaf a’r man ymgynnull ar gyfer yr adeilad lle maen nhw’n gweithio.

Darperir canllawiau ychwanegol a chyfarpar diogelu personol ychwanegol ar gyfer swyddogion Cymorth Cyntaf i roi Cymorth Cyntaf gan ddilyn mesurau rheoli COVID-19.

Defnyddio peiriannau llungopïo ac argraffu

Mae’r cyfleusterau argraffu ar gael i’w defnyddio, ac eto mae’r rhain ar gael i lawer o bobl. Mae cadachau alcohol ger pob peiriant argraffu a dylech ddefnyddio’r rhain cyn ac ôl argraffu. Dylech hefyd sicrhau eich bod yn diheintio neu’n golchi eich dwylo ar ôl eu defnyddio.

A fydd y Brifysgol yn darparu gorchuddion wyneb a chyfarpar diogelu arall?

Bydd. Gallwch gasglu un gorchudd wyneb o’r dderbynfa agosaf atoch chi. Nid yw’r gorchudd wyneb yn gyfarpar diogelu personol (PPE), ond at ddefnydd cyffredinol bob dydd. Mae PPE  ar gael a chaiff ei ystyried yn rhan o Asesiadau Risg gweithgareddau, lle bo hynny’n briodol, ac yn unol â’r Uned Iechyd a Diogelwch.

Byddwch hefyd yn gallu casglu eich allwedd arbennig (‘Kontact Key’) a fydd yn eich galluogi i agor drysau, defnyddio dyfeisiau talu â cherdyn a pheiriannau arian parod heb angen defnyddio eich dwylo. Bydd y rhain hefyd ar gael i’w casglu o’ch derbynfa agosaf felly gwnewch yn siŵr fod gennych eich Cerdyn Adnabod Staff neu Fyfyriwr pan fyddwch yn mynd i’w casglu.

Dylech hefyd sicrhau eich bod yn darllen y Polisi Gorchuddion Wyneb isod cyn dychwelyd i’r safle.

 

Beth yw polisi'r Brifysgol ar ddefnyddio gorchuddion wyneb?

Mae’n ofynnol gan y Brifysgol fod staff, myfyrwyr ac ymwelwyr yn defnyddio gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus dan do (e.e. coridorau, ardaloedd cymunedol a llyfrgelloedd), mannau addysgu ac yn yr awyr agored lle mae’n anodd cadw pellter cymdeithasol.

Mae safbwynt y Brifysgol, fel yr amlinellir uchod, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ac Iechyd Cyhoeddus. Mae’r Brifysgol yn monitro’r canllawiau hyn a gall y polisi hwn newid ymhellach yn y dyfodol.

Yn seiliedig ar risg, mae’n bosibl hefyd y bydd y Brifysgol yn gwneud gorchuddion wyneb yn orfodol mewn cyd-destunau neu leoliadau ychwanegol (e.e. lle mae rhyngweithio agosach rhwng pobl).   Rhoddir gwybod i staff a myfyrwyr ynghylch pryd a ble bydd hyn yn berthnasol.

Sylwer:

 • Mae’r rheiny â chyflyrau meddygol y bydd gwisgo gorchudd wyneb yn peri anhawster iddynt yn cael eu heithrio. Efallai y byddwch eisiau printio cerdyn eithrio neu lawrlwytho cerdyn o’r fath ar eich ffôn.(https://www.blf.org.uk/support-for-you/coronavirus/what-should-people-with-a-lung-condition-do-now/face-coverings)
 • Mae’r Brifysgol yn ymwybodol fod gorchuddion wyneb yn peri anawsterau i fyfyrwyr â rhai anableddau penodol. Mae’r Brifysgol wedi gweithio ar  nifer o fesurau yn unol â chyngor y sector i gynnal amgylchedd dysgu ac addysgu cynhwysol ar gyfer y myfyrwyr hynny.
 • Gofynnir i’r holl fyfyrwyr a staff fod yn ystyriol o bawb yn ein cymuned.
 • Ystyrir gorchuddion wyneb yn fesur rhagofalus arall yn ychwanegol at gydymffurfio â chanllawiau cyfredol o ran cadw pellter cymdeithasol a diheintio dwylo. Nid yw gorchuddion wyneb yn gyfarpar diogelu personol.

I gael cyngor ar sut i wisgo gorchudd wyneb, gweler https://www.gov.uk/government/publications/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own/face-coverings-when-to-wear-one-and-how-to-make-your-own

Rydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gadw at y ‘rheolau Covid’ a’r mesurau diogelwch wrth weithio ar y campws?

Hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo’r feirws i eraill sydd heb eu brechu eto.  Mae’n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y rheolau i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Daliwch ati i wneud y pethau canlynol:

 • lleihau eich cysylltiadau cymdeithasol
 • cadw pellter cymdeithasol
 • golchi’ch dwylo’n rheolaidd
 • gwisgo’ch gorchudd wyneb os yw’n ofynnol
 • hunanynysu os oes gennych symptomau COVID-19
 • hunanynysu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi cysylltu â chi i ddweud eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â'r feirws
 • rhoi gwybod i’r Brifysgol bod gennych symptomau neu fod angen i chi hunanynysu, gan ddefnyddio’r Ffurflen Hunanynysu i Staff.
 • cadw at y rheolau a’r rheoliadau
Mae'n ofynnol i mi weithio ar y campws, sut mae cofrestru fy mhresenoldeb ymlaen llaw?

Yr Athrofeydd a’r timau gwasanaethau proffesiynol fydd yn cydlynu’r broses wrth i staff ddychwelyd.  Os ydy’n ofynnol i chi ddychwelyd i weithio ar y campws, cewch eich hysbysu am hyn gan eich rheolwr llinell. Rhaid i’r holl staff gofrestru eu presenoldeb ar y campws ymlaen llaw. Diben hyn yw ein galluogi i sicrhau bod y lle’n barod, yn hygyrch ac yn lân. Dylid cofrestru presenoldeb erbyn y dydd Mercher blaenorol ar gyfer yr wythnos ganlynol. Cofrestrwch eich presenoldeb yma. 

Sut mae cofrestru fy mhresenoldeb ar y campws?

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cofrestru ein hadeiladau i alluogi'r rhai sydd wedi lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG i fewngofnodi pan fyddant ar y campws. Os oes gennych fynediad i Ap y GIG gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddefnyddio cofrestr y Brifysgol ac Ap y GIG ill dau gan y bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gwybodaeth gywir ac amserol ar gael ar unwaith.  Pan fyddwch chi ar y campws, cofrestrwch i mewn gan ddefnyddio'r codau QR sy'n cael eu harddangos. Mae’r ap yn caniatáu ichi recordio pan ymwelwch â lleoliad trwy “fewngofnodi” pan gyrhaeddwch, gan ddefnyddio cȏd QR y lleoliad. Mae'n cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn rhybudd, os ydych wedi ymweld â lleoliad yn ddiweddar lle rydych wedi dod i gysylltiad â’r Coronafeirws.

Sylwch, nid oes gan y Brifysgol fynediad at ddata y GIG a dyna pam ei bod yn hanfodol eich bod hefyd yn cofrestru'ch presenoldeb ymlaen llaw gan ddefnyddio cofrestr y Brifysgol.

Darganfyddwch fwy am ap y GIG, gwybodaeth am yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n amddiffyn eich preifatrwydd yma: https://llyw.cymru/ap-covid19-y-gig

Mae angen i mi gael mynediad i’r campws am un tro yn unig’, e.e. i gasglu offer hanfodol. Beth ddylwn i ei wneud?

Mae mynediad i’r adeiladau a’r campysau’n parhau i fod yn gyfyngedig.  Os oes angen i chi gael mynediad i’r campws ar sail untro neu er mwyn casglu offer, llenwch y Ffurflen Mynediad

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth weithio ar y campws?

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill.  Mae canllawiau Hunan-ynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma (i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a hysbyswch eich rheolwr llinell ar unwaith.
 • Gwnewch gais am brawf yma ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n poeni am weithio ar y campws?

Byddai’r Brifysgol yn awyddus i hwyluso sgwrs i wrando ar unrhyw bryderon sydd gennych a, lle bo modd, dod o hyd i ffyrdd o ddatrys unrhyw broblemau. Rydym yn deall y gallai fod cwestiynau gan rai pobl a byddem yn gofyn i chi rannu y rhain gyda’ch rheolwr yn y lle cyntaf.

Fodd bynnag gall unrhyw rai y mae angen iddynt weithio ar y campws fod yn hollol sicr bod asesiadau risg cynhwysfawr wedi’u cwblhau a mesurau rheoli wedi’u rhoi ar waith, megis cadw pellter cymdeithasol, cyfyngu ar y nifer o bobl mewn unrhyw ardaloedd gwaith, systemau unffordd, arwyddion a threfniadau glanhau ychwanegol.


Gweithio Gartref

Pa gymorth fydd ar gael i mi wrth imi barhau i weithio o bell?

Gweler polisi’r Brifysgol ar gyfer gweithio o gartref dros dro a gyhoeddwyd ar MyDay a gyrchir yma.

Mae ein tîm Thechnoleg a Systemau Gwybodaeth (TaSG ) wedi creu safle penodol  sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch manteisio ar wasanaethau TG wrth weithio gartref.

Mae adnoddau ar weithio o bell i'ch cefnogi yn ystod y cyfnod hwn wedi'u casglu yma hefyd. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i ddod o hyd i’r adnoddau a chysylltwch â datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster.

Gall staff hefyd fanteisio ar amrywiaeth o gyrsiau a hyfforddiant a dysgu ar-lein drwy'r Ganolfan Datblygu Staff yma yn cynnwys mynediad at gyfrif dysgu LinkedIn a MyMentor. 

Deallwn y gall gweithio o bell ddod â'i heriau ei hun. A fyddech cystal â thrafod unrhyw bryderon sydd gennych gyda'ch rheolwr llinell.

Alla i gasglu eitemau o'r swyddfa i'm helpu i weithio gartref? Pa eitemau y galla i fynd â nhw adref?

Mae'r Brifysgol wedi sefydlu system a gweithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol o'r campws. Gall offer hanfodol gynnwys cadair addasadwy, bysellfwrdd a llygoden ar wahân ac eitemau eraill megis gorffwys traed/arddwrn, deiliaid dogfennau os ydych eisoes yn defnyddio eitemau o'r fath. Sylwer nad ystyrir bod angen casglu monitorau ar hyn o bryd oni bai fod rhesymau iechyd penodol dros ystyried hyn. Rhaid i chi lenwi ffurflen gais y bydd angen i'ch rheolwr llinell ei hawdurdodi. Wedyn, cewch ddolen at y system archebu ar-lein i drefnu slot casglu 30 munud ar gyfer un ymweliad, sydd wedi'i drefnu ymlaen llaw. Cewch lawrlwytho'r 'Ffurflen Gais' yma.

Mae'n hanfodol eich bod yn bresennol ar y campws am yr amser a neilltuwyd yn unig a'ch bod yn dilyn y weithdrefn a'r arweiniad i sicrhau iechyd, diogelwch a lles yr holl staff a chydweithwyr y mae angen iddynt fynd i’r gwaith ar y campws. Gellir dod o hyd i'r weithdrefn ar gyfer casglu offer hanfodol yma. Peidiwch â cheisio cael mynediad i adeiladau Prifysgol oni bai eich bod wedi dilyn y weithdrefn hon.

Sut mae cael mynediad i Wasanaethau TG PCYDDS oddi ar y campws?

Mae TaSG wedi llunio gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach ar weithio o gartref ar eu gwefan benodedig. Mae hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gael mynediad i systemau TG allweddol y bydd eu hangen arnoch i weithio o gartref.

Os bydd arnoch angen cyngor neu gymorth pellach ewch i dudalennau Desg Wasanaeth TG am wybodaeth cysylltu, neu ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/technoleg-gwybodaeth-a-systemau/ i gael gwybodaeth fwy cyffredinol ar y Gwasanaethau TG a gynigir.

Wrth weithio o gartref, beth ddylwn i feddwl amdano o ran defnyddio cyfrifiadur PC / gliniadur?

Cyngor Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithio o gartref

Efallai bod gweithio o gartref yn rhywbeth rydych chi wedi'i wneud o'r blaen, neu efallai nad ydych erioed wedi gwneud hynny, neu yn anaml iawn yn unig. I gynorthwyo’r holl gydweithwyr sydd bellach yn gweithio o gartref, ceir manylion isod am rai cynghorion iechyd a diogelwch ymarferol.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y cwrs hyfforddi ar-lein Gweithio gyda Chyfrifiaduron. Bydd hyn yn rhoi arweiniad i gydweithwyr ar sefydlu a defnyddio gweithfan, yn y gwaith yn bennaf, ond gartref hefyd ar y cyd â'r cyngor isod.

 

Sefydlu Gweithfan Gartref

Os cawsoch offer arbenigol fel rhan o asesiad risg Addasiadau Rhesymol i Gyfarpar Sgrin Arddangos yna dylech drefnu gyda'ch rheolwr llinell i gael y rhain gartref. Rhaid dod i gytundeb gyda’ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf i gael caniatâd i fynd ag offer TG gartref ac yn unol â'r broses TG a nodwyd yn flaenorol ac sydd i'w weld yma

Ceisiwch weithio bob amser wrth fwrdd neu ddesg gan y bydd hyn yn sicrhau gwell osgo corff. Peidiwch â gweithio oddi ar eich côl nac wrth eistedd ar soffa neu wely.

 • Os oes gennych gadair swyddfa addasadwy yn eich cartref, defnyddiwch hon. Os nad oes gennych gadair addasadwy wrth law yna ni fydd yn ymarferol darparu cadair o’r fath i bob cydweithiwr wrth iddynt weithio o gartref. Wrth ddefnyddio cadair anaddasadwy gartref, fodd bynnag, gallwch sicrhau bod gwaelod eich cefn yn cael ei gynnal drwy ddefnyddio tywel neu glustog wedi'i blygu rhwng eich cefn a chefn y gadair. Yn yr un modd gellir defnyddio clustogau i’ch codi’n uwch yn y gadair er mwyn i chi allu cadw eich breichiau ar onglau sgwâr a blaen eich breichiau’n llorweddol wrth i chi weithio wrth fwrdd neu ddesg. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cadw eich arddyrnau mewn safle niwtral, heb fod wedi’u plygu’n ormodol i fyny neu i lawr.
 • Os oes gennych, neu os gallwch gael gafael ar, stand ar gyfer gliniadur neu dabled o'ch swyddfa, defnyddiwch hwn i godi'ch sgrin. Os nad oes gennych un o'r rhain, codwch eich gliniadur/tabled gorau gallwch gan ddefnyddio llyfrau neu rywbeth tebyg. Efallai na fyddwch yn cyrraedd yr uchder delfrydol ond anelwch at godi eich gliniadur / tabled o leiaf 15 cm. Dylai eich llygaid fod tua’r un lefel â thraean uchaf eich sgrin pan fyddwch yn edrych yn syth ymlaen. Dylai addasu’r uchder ychydig bach hyd yn oed helpu. Y nod yw osgoi gostwng eich pen gymaint â phosibl er mwyn ceisio osgoi straen ar y gwddf a’r ysgwydd.
 • Os ydych chi'n codi eich gliniadur/tabled, defnyddiwch allweddell a llygoden allanol fel nad ydych yn gweithio gyda'ch breichiau'n rhy uchel. Dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell y posibilrwydd o gael llygoden / bysellfwrdd di-wifr, sydd ar gael o fewn y gwaith, i’w ddefnyddio gartref yn unol â'r ddolen a ddarperir uchod. Os na allwch atodi llygoden a bysellfwrdd allanol, gadewch eich gliniadur yn ei le ar y bwrdd yn hytrach na'i godi ond rhaid i chi gymryd seibiant yn amlach. Gweler isod ragor o wybodaeth am gymryd seibiant a gwneud ymarferion.

 Lles

Pa drefniant bynnag fydd gennych o ran gweithfan, y ffordd orau o ofalu am eich iechyd a'ch lles wrth weithio o gartref yw trwy gymryd seibiant rheolaidd a symud o gwmpas cymaint â phosibl. Po fwyaf ‘dros dro’ yw natur eich gweithfan, y mwyaf pwysig yw hi i chi godi'n rheolaidd a symud o gwmpas.

Os yw’r trefniant sydd gennych o ran swyddfa yn y cartref yn dda, cymerwch saib am 5-10 munud bob awr. Ar gyfer pob math arall o drefniant, cymerwch saib bob 15-20 munud.

Dyma rai cynghorion i'ch helpu i symud mwy:

 • Codwch ar eich traed bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r ffôn
 • Ceisiwch wneud mwy o weithgareddau i ffwrdd o'r sgrin e.e. darllen gwaith papur
 • Trefnwch neges atgoffa ar eich ffôn i gymryd saib/ gwneud peth ymarfer / egwyl te
 • Gwnewch ymarferion wrth eich gweithfan fel y rhai a nodir gan Posturite® yma

Cofiwch ddal ati i hydradu ac yfed dŵr a bwyta byrbrydau iach.

Bydd eich rheolwr llinell yn cadw mewn cysylltiad â chi ond cofiwch hefyd y gallwch ei ffonio yn ogystal â siarad â'ch tîm a'ch cydweithwyr yn rheolaidd.

GDPR a sut mae’n berthnasol i weithio gartref

Cyflwyniad

Yn y cyfnod anodd hwn, argymhellir ein bod yn gweithio o bell, fodd bynnag mae hyn yn dod â buddion sylweddol ond risgiau posibl hefyd.  Efallai bod gan staff fynediad o bell i wybodaeth a gedwir ar weinyddion diogel ar y campws, ond mae hyn heb yr amddiffynfeydd ffisegol sydd ar gael ar y safle a’r amddiffynfeydd a ddarperir ar gyfer y rhwydwaith gan waliau tân a rheoli mynediad.  Hefyd mae risg lawer yn uwch o ran mynediad heb awdurdod i ddata, a cholli neu ddifrodi’r data hynny, wrth weithio fel hyn.

Ydy’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn berthnasol os ydw i’n gweithio gartref?

Ydy, os ydych yn prosesu data personol adnabyddadwy unrhyw unigolyn byw yn rhan o’ch dyletswyddau dan gyfarwyddyd, rhaid gwneud hyn yn unol â GDPR. Mae hyn yn cynnwys data ar bapur.

Beth dylwn i ei wneud pan fyddaf yn gweithio gartref?

Wrth weithio gartref rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi’i ddiogelu’n briodol gyda’r feddalwedd wrthfeirysol a gwrthfaleiswedd ddiweddaraf wedi’i gosod.  Peidiwch ag ysgrifennu’ch Enw Defnyddiwr a’ch Cyfrinair er mwyn eu gwneud yn haws eu cofio. 

Peidiwch â gadael y sgrin ymlaen pan na fyddwch bellach yn defnyddio’r cyfrifiadur oherwydd gallai hyn adael i ddata sensitif gael eu gweld gan bobl eraill.  Pan fo’n bosibl dylech ddefnyddio cysylltiad diogel megis Direct Access, VPN neu Citrix (os y’u darperir) i gael mynediad i ffeiliau a’u cadw. 

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob cymhwysiad rydych wedi bod yn ei ddefnyddio, yn enwedig y cysylltiad diogel rydych o bosibl wedi’i sefydlu’n flaenorol.

Pan fyddaf yn gweithio gartref o ble dylwn i weithio?

Dylech sicrhau eich bod yn cynnal lefel o breifatrwydd wrth weithio gartref sy’n debyg i’r lefel y byddech yn ei chynnal yn eich gweithfan arferol.  Dylech sicrhau drwy’r amser nad yw’n bosibl i unrhyw un arall weld eich sgrin pan fo’n bosibl. 

Mae angen i mi anfon ffeil sy’n cynnwys data personol at aelod arall o staff, beth dylwn i ei wneud?

Yn hytrach nag anfon y ffeil data byddai’n well defnyddio cymhwysiad megis Microsoft OneDrive neu Teams i roi mynediad i’r ffeil yn y fan a’r lle.  Os na allwch wneud hyn, peidiwch ag anfon y ffeil data i gyfeiriad e-bost personol oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn dor diogelwch data, a dylech sicrhau bod y ffeil wedi’i hamgryptio cyn ei hanfon.   

Beth dylwn i ei wneud os caf e-bost sy’n cynnwys atodiad sy’n cynnwys Data Personol?

Cyn agor unrhyw ffeil rhaid i chi fod yn sicr ei bod  wedi’i hanfon o ffynhonnell ddilys.  Dylid cymryd gofal arbennig i sicrhau, pryd nad oes angen y data bellach, ei bod yn cael ei dileu o’ch dyfais leol.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffeiliau sydd wedi’u cadw’n awtomatig yn rhan o’r broses lawrlwytho.

Rwy’n amau bod Tor Diogelwch Data wedi digwydd tra oeddwn yn gweithio gartref, beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn amau bod tor diogelwch data wedi digwydd tra oeddech yn gweithio gartref, dylech adrodd yn ôl am y tor diogelwch data posibl i’ch Swyddog Diogelu Data.   Wedyn ymchwilir i’r tor diogelwch data posibl  ac mae’n debyg y cysylltir â chi eto yn ystod yr ymchwiliad i gael gwybodaeth bellach. 


Profi symptomig a hunan-ynysu

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau’r Coronafeirws?

Os nad ydych ar gampws y Brifysgol rhaid i chi:

 • BEIDIO â dod i'r Brifysgol na mynd i feddygfa, fferyllfa neu ysbyty.
 • Ddilyn canllawiau hunan-ynysu y llywodraeth, ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell
 • Gwnewch gais am brawf trwy'r linc yma ar gyfer y rhai hynny sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill.  Mae canllawiau Hunan-ynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma (i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a hysbyswch eich rheolwr llinell ar unwaith.
 • Gwnewch gais am brawf yma ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff.

Os bydda i’n arddangos symptomau neu os bydd prawf yn dangos bod gen i’r Coronafeirws, pa mor hir y bydd yn rhaid i mi aros i ffwrdd o’r gwaith?

Os oes gennych symptomau COVID19, pa bynnag mor ysgafn, rhaid i chi hunanynysu adref am o leiaf 10 diwrnod o ddechrau eich symptomau. Dylech drefnu prawf i weld a oes gennych COVID19. Rhaid i chi ddilyn canllaw hunanynysu’r llywodraeth yma (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru) ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith bod gennych symptomau a chadw mewn cysylltiad yn rheolaidd ag ef/hi yn ystod y cyfnod hunanynysu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich statws iechyd, gan gynnwys canlyniad eich prawf.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff.

Os bydd y prawf yn dangos nad oes gen i’r coronafeirws, pryd y galla i ddychwelyd i'r gwaith?

Dylech ddiweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff gan nodi eich canlyniad prawf negyddol a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell cyn gynted ag y cewch y canlyniad, ac os bydd gofyn i chi weithio yn adeilad y Brifysgol gallwch ddychwelyd cyn gynted ag y byddwch yn teimlo'n ddigon da.

Mae’r Brifysgol wedi gofyn i mi hunanynysu oherwydd efallai fy mod wedi dod i gysylltiad uniongyrchol â rhywun sydd wedi cael prawf Coronafeirws positif, pa mor hir mae angen i mi hunanynysu?

Os ydych wedi dod i gysylltiad uniongyrchol gyda rhywun yn y Brifysgol sydd wedi cael prawf COVID19 positif, byddwch yn cael e-bost gan AD.  Bydd yr e-bost hwn yn cynnwys gwybodaeth am y gofynion hunanynysu. Mae’r Brifysgol wedi bod yn dilyn y cyngor a argymhellir gan Lywodraeth Cymru a’r awdurdodau iechyd cyhoeddus yn agos ac i leihau’r risg y gallai’r feirws ledaenu o fewn ein cymuned ddysgu, rydym yn ymgymryd ag ymagwedd ragofalus a byddwn yn eich cynghori i hunanynysu oddi ar y campws nes i’r 14 diwrnod basio ar ôl i chi dderbyn yr e-bost gan AD. Yn unol â hyn, ar yr amod nad ydych yn dangos unrhyw symptomau ar ôl y cyfnod hunanynysu gofynnol, gallwch roi’r gorau i hunanynysu adref a dychwelyd i weithio ar y campws, os yn briodol. Os byddwch yn datblygu symptomau o fewn y cyfnod hwnnw neu unrhyw bryd wedi hynny, fe ddylech drefnu prawf i weld a oes gennych COVID19.

Rwyf wedi cael prawf Coronafeirws positif, beth ddylwn ei wneud nesaf?

Rhaid i chi:

 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion canlyniad eich prawf positif a'ch hunan-ynysu a hysbysu'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i'ch rheolwr llinell am eich statws iechyd
 • Dilyn canllawiau hunanynysu’r llywodraeth yma gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, ac yma ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr.

Yna, bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi i drafod eich symudiadau diweddar ac unrhyw ryngweithiadau rydych wedi’u cael gydag eraill ar y campws, yn cynnwys y dyddiad y dechreuodd eich symptomau a’r dyddiad diwethaf y buoch ar y campws (os yn briodol).  Bydd hyn yn sail i weithdrefnau’r Brifysgol yn ogystal â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu ac mae’n golygu y gellir cymryd camau cyflym a phriodol i ddiogelu eraill.

Hefyd, bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi i gadarnhau’r wybodaeth hon ac yna byddant yn cysylltu â’ch cysylltiadau agos yn uniongyrchol (adref ac yn y gwaith) i ddarparu cyngor hunanynysu. Ewch i Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau am ragor o wybodaeth (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru) ac i Test and Trace: how it works (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr)

Os ydych chi'n teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu.

Pryd alla’i ddychwelyd i weithio ar y campws ar ôl cael prawf Coronafeirws positif?

Rhaid i chi ddilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma (gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru), ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Os ydych chi wedi cael prawf positif, rhaid i chi aros adref am o leiaf 10 diwrnod. Ar ôl diwedd eich cyfnod hunanynysu gallwch ddychwelyd i’ch trefn arferol os nad oes gennych symptomau eraill ar wahân i beswch neu golli eich synnwyr o arogl neu flas. Os oes gennych dymheredd uchel o hyd, parhewch i hunanynysu nes bydd eich tymheredd yn normal eto a gofynnwch am gyngor meddygol.

Ar ôl 10 diwrnod os mai dim ond peswch neu golli eich synnwyr o arogl neu flas neu newid yn hynny o beth sydd gennych nid oes angen i chi ddal ati i hunanynysu. Mae hyn oherwydd bod peswch neu golli eich synnwyr o arogl neu flas neu newid yn hynny o beth yn gallu para am nifer o wythnosau ar ôl i’r haint fynd. Mae’r cyfnod o 10 diwrnod yn cychwyn o’r diwrnod yr aethoch yn sâl gyntaf.

Dylech gadw mewn cysylltiad yn rheolaidd â’ch rheolwr llinell yn ystod y cyfnod hunanynysu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich statws iechyd. Bydd eich rheolwr llinell yn cynnal trafodaeth dychwelyd i’r gwaith gyda chi i wneud yn siŵr eich bod yn ddigon iach i ddychwelyd i’ch dyletswyddau ac i weld a oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch. Pan fyddwch yn dychwelyd i’r gwaith ar y campws, er mwyn diogelu eich hun ac eraill, dylech sicrhau eich bod yn parhau i gadw at yr holl ganllawiau hylendid a chadw pellter cymdeithasol, yn cynnwys gwisgo gorchuddion wyneb. Bydd hyn yn helpu i sicrhau ein bod yn parhau i ddiogelu eraill yn ein cymuned dysgu drwy leihau risg trosglwyddo’r haint. Mae canllaw iechyd cyhoeddus yn awgrymu os ydych wedi cael prawf COVID19 positif, ei fod yn debygol eich bod wedi datblygu peth imiwnedd i’r clefyd. Ond ni ellir gwarantu y bydd hynny’n digwydd ym mhob achos, nac am ba mor hir y bydd hynny’n para.

 

Beth ddylwn i ei wneud os bydd y Tîm Olrhain, Profi a Diogelu yn cysylltu â mi neu os oeddwn mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â symptomau neu brawf positif ar gyfer Coronafeirws?

Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod eich bod yn hunan-ynysu a rhowch wybod i'ch rheolwr llinell fod gofyn i chi hunanynysu. Os ydych yn parhau i fod yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, cewch wneud hynny gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu. Os bydd prawf yn dweud bod gennych y coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau  (pobl sy'n byw yng Nghymru) a  Test and Trace: how it works  (ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr).


Cyfrifoldebau gofalu

Mae gennyf gyfrifoldebau gofalu annisgwyl o ganlyniad i gau meithrinfa/ysgol/canolfan ddydd neu gyfleuster gofal arall.

Os nad ydych yn gallu gweithio oherwydd cyfrifoldebau gofalu annisgwyl, dylech roi gwybod i’ch rheolwr llinell am y sefyllfa. Cadwch mewn cysylltiad agos â’ch rheolwr yn ystod y cyfnod hwn fel y gall gynllunio a monitro llwythi gwaith. Bydd eich rheolwr llinell yn gweithio’n agos â chi i asesu a oes angen newid eich patrwm gwaith a’ch llwyth gwaith yn unol â’ch cyfrifoldebau gofalu. Byddwch yn parhau i gael eich talu.


Cyfleoedd Dysgu a Datblygu Ar-lein

Pa gyfleoedd dysgu a hyfforddi ar-lein sydd ar gael i’r staff ar yr adeg hon?

Wrth i ni geisio addasu i'r 'arferol newydd' yn dilyn achosion yr coronafeirws, bydd llawer ohonom yn troi ein golygon at ffyrdd y gallwn wella ein sgiliau a'n gwybodaeth yn y byd rhithwir. Byddwn yn parhau i rannu cyfleoedd hyfforddi a datblygu ar-lein â chi drwy'r bwletin dros yr wythnosau a'r misoedd nesaf. Am y tro dyma grynodeb o'r hyfforddiant ar-lein a'r adnoddau sydd ar gael i chi ar hyn o bryd, gan gynnwys gweminarau a recordiwyd y mae’n bosibl eich bod chi wedi eu colli yn ystod yr wythnosau diwethaf. Gall staff hefyd ddilyn hyfforddiant tra byddant ar seibiant ar yr amod nad yw'r hyfforddiant yn creu refeniw nac incwm i'r Brifysgol.

Rydym yn edrych ar ffyrdd y gallwn barhau i ddiweddaru ac ehangu'r cynnig hwn a byddem yn gwerthfawrogi unrhyw adborth a allai fod gennych ar bynciau neu themâu yr hoffech eu gweld yn cael sylw. Anfonwch e-bost atom yn Datblygiad.staff@pcydds.ac.uk gyda'ch awgrymiadau.

Manteisiwch ar filoedd o gyrsiau yn rhad ac am ddim trwy LinkedIn Learning

Mae'r Brifysgol yn cynnig mynediad i LinkedIn Learning – adnodd dysgu ar-lein cyffrous newydd i staff. Bydd hyn yn ategu cyfleoedd wyneb yn wyneb (pan fyddwn yn dychwelyd i'r campws) ac yn ychwanegu at ein hadnoddau dysgu eraill sydd ar gael i’w defnyddio.

Mae LinkedIn Learning yn gyfle gwych i ennill rhai sgiliau newydd neu i wella arbenigedd sydd eisoes yn bodoli ar adeg benodol ac mewn lleoliad sy'n gyfleus i chi. Mae'r pynciau'n amrywio o sgiliau TG/digidol, cyfryngau creadigol, dylunio a pheirianneg i addysg a sgiliau busnes, gan gynnwys datblygiad personol a phroffesiynol a llawer mwy. Gallwch hefyd chwilio am gyrsiau yn ôl pwnc neu ddewis o ystod eang o restrau chwarae sydd wedi'u curadu gan arbenigwyr.

Nid oes angen i chi gael proffil ar LinkedIn i fanteisio ar gyrsiau. Gallwch hefyd ddewis a ydych am gysylltu eich proffil LinkedIn â'ch cyfrif dysgu.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru ar gyfer cyfrif dysgu LinkedIn ac i weld detholiad o gyrsiau i gael dechrau arni, ewch i'r Hwb Datblygu Staff yma.

Manteisiwch ar adnoddau a hyfforddiant ar gyfer gweithio a rheoli o bell

Gan fod llawer ohonoch yn parhau i weithio o bell, mae'n bwysig ein bod yn cynnig cyfleoedd dysgu a datblygu sy'n cefnogi'r amgylchedd gwaith hyblyg hwn. Pecyn cymorth hunanddatblygiad yw MyMentor ar gyfer staff sydd wedi'u cynllunio i gefnogi amrywiaeth o bynciau, megis

Gallwch gyrchu pecyn cymorth MyMentor trwy'r Hwb Datblygu Staff yma.

 

Cwblhau cwrs e-Ddysgu hanfodol

Wrth i lawer mwy ohonom weithio wrth ein cyfrifiaduron o ddydd i ddydd, efallai fod hwn yn amser da i gwblhau unrhyw fodylau e-ddysgu dros ben o gyfres cyrsiau cydymffurfio'r Brifysgol.

Gallwch weld y modylau drwy'r Hwb Datblygu Staff yma  neu cliciwch ar y dolenni isod fydd yn mynd â chi 'n syth i dudalennau'r modylau. Mae croeso hefyd i chi fwrw golwg arall drostynt ar unrhyw adeg i loywi eich gwybodaeth. Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol a'ch cyfrinair pan fyddwch yn mewngofnodi i ddefnyddio'r modylau.

Gwella eich sgiliau iaith Gymraeg

Mae cyrsiau ar-lein i ddatblygu eich sgiliau iaith Gymraeg yma. Mae amrywiaeth o gyrsiau ar gael ar gyfer gwahanol lefelau gan gynnwys dechreuwyr a'r rhai sy'n dymuno  gwella eu sgiliau ysgrifennu yn Gymraeg.

Gallwch hefyd gael mynediad i sesiynau byrion ar gyfer dysgwyr Cymraeg yma  a hefyd rhai adnoddau digidol defnyddiol i ddysgwyr yma.

Datblygu eich sgiliau Office 365 (gan gynnwys Microsoft Teams)

Mae'r Brifysgol yn tanysgrifio i gyfres lawn rhaglenni Microsoft Office 365,  gan gynnwys  Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Skype, Teams a SharePoint.  Gwellwch eich sgiliau ar gyfer ystod o geisiadau gyda chyfres hyfforddiant ar-lein Microsoft. Cliciwch yma i gael mynediad i'r ganolfan hyfforddi.

Diweddaru ac adnewyddu sgiliau ar gyfer addysgu ar-lein

Mae gan Ganolfan Adnoddau TEL  wybodaeth, cyngor a chanllawiau fesul cam ar ddefnyddio technoleg i gefnogi dysgu ac addysgu. Mae'r tîm TEL hefyd wedi datblygu tudalen benodol yn y ganolfan adnoddau hon i gefnogi staff gydag addysgu a dysgu ar-lein, ac mae hyn yn cynnwys recordiadau o weminarau diweddar, gweler yma.

Datblygu ymwybyddiaeth ariannol a sgiliau cyllidebu

Cyllid i reolwyr nad ydynt yn Rheolwyr Cyllid  - Mae'r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ar gyfer staff anariannol sydd heb ddim, neu ychydig iawn o wybodaeth am rôl y swyddogaeth gyllid, gwybodaeth ariannol neu derminoleg cyllid.

Hanfodion Cyllidebu - Rhaglen hyblyg ar-lein sy'n digwydd dros chwe modwl. Bydd yn mynd â chyfranogwyr drwy gynllunio, creu a rheoli cyllideb.

Ymgyfarwyddo â newidiadau i reoliadau academaidd

Yn ddiweddar, cyflawnwyd gweminarau gan y Swyddfa Academaidd sy’n cwmpasu Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol a Rheoliadau wrth gefn ac Amgylchiadau Esgusodol graddau ôl-raddedig a addysgir ac addasiadau ar gyfer myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig. Gallwch weld recordiadau o'r gweminarau hyn drwy Panopto ynghyd ag eraill o gyfnod cynharach yn y tymor yma.

Pan gliciwch ar y ddolen uchod, dewiswch 'Moodle UWTSD' o'r gwymplen a mewngofnodi â’ch manylion mewngofnodi TG arferol i glywed y recordiadau.


Iechyd, diogelwch a lles

A fydd y Brifysgol yn cynnal driliau tân o ystyried y gofynion ynghylch cadw pellter cymdeithasol oherwydd y Coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau trefniadau Diogelwch Tân digonol yn parhau. O’r herwydd, bydd y Brifysgol yn parhau i gynnal driliau tân wedi'u cynllunio er mwyn sicrhau y gellir gwacáu'r adeilad yn effeithiol pe bai argyfwng. Wrth adael yr adeiladau nid yw'n ofynnol i bobl ddilyn gofynion pellter cymdeithasol a chadw 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar ba mor gyflym y bydd pobl yn gallu gadael yr adeilad. Unwaith y bydd pobl wedi mynd allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i’r adeilad gwneir hyn yn raddol i gefnogi gofynion pellter cymdeithasol. Mae'r Brifysgol yn gofyn i'r holl staff a myfyrwyr gefnogi driliau tân yn gadarnhaol trwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Beth dylwn i ei wneud os bydda i'n clywed sain y larwm tân?

Bydd y Brifysgol yn parhau i brofi'r larymau tân yn wythnosol ym mhob un o'n hadeiladau lle bydd yn seinio am ryw 15 eiliad cyn stopio.

Os bydd y larwm tân yn seinio am fwy na 15 eiliad, sy'n annhebygol, PEIDIWCH â rhagdybio ei fod yn ymarfer tân sydd wedi'i gynllunio neu'n larwm ffug. Gall fod yn argyfwng go iawn felly sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Gadael yr adeilad drwy'r llwybr dianc agosaf sydd ar gael
 • Peidio ag oedi cyn gadael ond os gallwch, diffoddwch offer/cau drysau a ffenestri wrth i chi adael.
 • Wrth ymadael â’r adeilad, nid yw'n ofynnol i bobl gael eu gadael i ddilyn gofynion pellter cymdeithasol ac aros 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar gyflymder y gallu i ddianc yn llwyddiannus. Unwaith y bydd pobl wedi symud i'r tu allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw oddeutu 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i'r adeilad caiff hyn ei wneud ar sail gyfnodol i gefnogi gofynion ymbellhau cymdeithasol.
 • Mynd i'r man gwasanaeth tân adeilad ac aros am gyfarwyddyd pellach. Gellir dod o hyd i fanylion am fannau gwasanaeth tân adeilad y Brifysgol yma.
 • Peidio â dychwelyd i'r adeilad nes y dywedir wrtho am wneud hynny gan un o dîm gweithrediadau'r brifysgol neu'r gwasanaeth tân.

Mae'r Brifysgol yn gofyn i bob aelod staff a myfyriwr ymateb yn gadarnhaol i larymau tân drwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol.

A ellir gweinyddu Cymorth Cyntaf yn ddiogel o ystyried risgiau’r coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau darpariaeth Cymorth Cyntaf addas yn parhau. O ystyried risgiau’r coronafeirws, fodd bynnag, wrth weinyddu Cymorth Cyntaf bydd gofyn am ddull gweithredu gwahanol. Mae'r Brifysgol wedi ystyried hyn a bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac offer diogelu personol addas ar gyfer swyddogion cymorth cyntaf. Os tybir nad yw’r Cymorth Cyntaf a ddarperir yn lleol yn ddigonol, bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceisir cymorth parafeddyg bob amser.

Sut dylwn i ofalu am fy iechyd fy hun?

Mae argymhellion safonol Sefydliad Iechyd y Byd yn darparu cyngor defnyddiol i leihau cysylltiad â’r coronafeirws a’i drosglwyddo, gan gynnwys hylendid dwylo ac anadlu sylfaenol:

 • Golchwch eich dwylo'n aml drwy ddefnyddio hylif dwylo sy'n seiliedig ar alcohol neu sebon a dŵr;
 • Pan fyddwch yn pesychu a thisian gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn â’ch penelin wedi’i blygu neu hances bapur – taflwch yr hances ar unwaith a golchi eich dwylo;
 • Dylid osgoi cysylltiad agos ag unrhyw un sydd â thwymyn a pheswch.

Byddwn yn parhau i fonitro'r sefyllfa wrth i bethau ddatblygu a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gydag unigolion sy'n dal i fynd i’r gwaith ar y campysau. Rydym yn cydnabod eu bod mewn sefyllfa wahanol  i’r rhai sy’n gallu gweithio mewn ffordd fwy ynysig a byddwn yn gofyn i reolwyr llinell weithio gyda'r unigolion hyn i gytuno ar y ffordd orau i’w diogelu. Byddwn yn ymdrin â hyn yn gydymdeimladol, fesul achos, gan ystyried amgylchiadau unigol.

Sut dylwn i ofalu am fy lles fy hun?

Efallai eich bod yn poeni am y coronafeirws a sut y gallai effeithio ar eich bywyd. Gall hyn gynnwys gofyn i chi aros gartref neu osgoi pobl eraill. Gallai hyn deimlo'n anodd, ond mae llawer o bethau y gallwch roi cynnig arnynt a allai helpu eich lles yn ystod y cyfnod hwn ac mae Mind wedi cynhyrchu rhai adnoddau defnyddiol yma: https://www.mind.org.uk/cy/gwybodaeth-a-chefnogaeth/y-coronafeirws-ach-lles/

Mewn partneriaeth ag Undeb y Myfyrwyr, gallwch hefyd fanteisio ar Togetherall (Big White Wall gynt), sef adnodd ar-lein 24/7 rhad ac am ddim sy'n cynnig cymorth lles iechyd meddwl. Mae'r gwasanaeth yn darparu cymorth proffesiynol, gyda goruchwyliaeth gan gwnselwyr hyfforddedig. Y cyfan y mae angen i chi ei gofrestru yw eich cyfeiriad e-bost yn Y Drindod Dewi Sant ac wedyn dewiswch enw defnyddiwr dienw i fanteisio ar y cymorth. Ewch i togetherall.com.

Mae adnoddau ar lesiant a hunanofal yn ystod y cyfnod digynsail hwn wedi'u casglu yma.  Defnyddiwch eich manylion mewngofnodi TG arferol pan fyddwch yn mewngofnodi i Moodle i gael mynediad at yr adnoddau a chysylltwch â  datblygiad.staff@pcydds.ac.uk os cewch unrhyw anhawster i’w gweld. Mae croeso hefyd i chi gysylltu â ni yn datblygiad.staff@pcydds.ac.uk. Os oes gennych syniadau neu awgrymiadau ar gyfer adnoddau neu bynciau ychwanegol yr hoffech eu gweld yn cael eu cynnwys.

Seibiant (furlough)

Mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi pecyn o fesurau cymorth i helpu busnesau yn ystod yr argyfwng economaidd yn sgil y Coronafeirws. Rhan bwysig o’r pecyn yw’r Cynllun Cadw Swyddi drwy gyfnod Coronafeirws (neu ‘Absenoldeb Seibiant’). Mae Absenoldeb Seibiant yn gyfnod o absenoldeb dros dro am resymau economaidd ac wedi’i lunio i ddiogelu incwm gweithwyr. Mae’r Brifysgol yn defnyddio’r cynllun hwn i helpu sicrhau ei chynaliadwyedd ariannol yn yr hirdymor o ganlyniad i’r Coronafeirws.  Gweler y cwestiynau cyffredin isod am ragor o wybodaeth:

Beth mae seibiant (furlough) yn ei olygu a pham mae’r Brifysgol yn rhoi staff ar absenoldeb seibiant?

Yn gyffredinol mae’r gair seibiant (furlough) yn golygu cyfnod o absenoldeb dros dro o’r gwaith. Mae nifer o rolau yn y Brifysgol nad yw’n bosibl eu cyflawni wrth i ni orfod gweithio o gartref o ganlyniad i achos y Coronafeirws. Yn ogystal, mae’r gweithgarwch ar ein campysau wedi lleihau’n sylweddol gan fod y myfyrwyr bellach yn astudio o bell. Mae’r Llywodraeth wedi lansio cynllun i helpu cyflogwyr i ad-ennill y gost o gyflogi staff nad ydynt yn gallu gweithio ac er mwyn ei ddefnyddio, mae angen i’r Brifysgol roi’r staff sydd wedi’u heffeithio ar absenoldeb seibiant.

Beth sy’n digwydd i’m cyflog pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Ni fydd eich cyflog yn cael ei effeithio trwy gael eich rhoi ar absenoldeb seibiant. Bydd cynllun y Llywodraeth yn galluogi’r Brifysgol i wneud cais am grant i dalu 80% o gyflog staff sydd ar absenoldeb seibiant (hyd at uchafswm o £2,500 y mis, y pen) ond mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i ychwanegu’r 20% sy’n weddill fel y bydd y staff yn parhau i dderbyn eu cyflog sylfaenol fel arfer.

Beth mae hyn yn ei olygu o ran fy nghyflogaeth gyda’r Brifysgol?

Nid yw cael eich rhoi ar absenoldeb seibiant yn cael unrhyw effaith niweidiol ar eich telerau ac amodau cyflogaeth.

Beth sy’n digwydd i’m pensiwn pan fyddaf i’n cael fy rhoi ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich cyfraniadau pensiwn yn parhau yn ystod y cyfnod seibiant a bydd y Brifysgol yn parhau i dalu cyfraniadau’r cyflogwr.

Beth sy’n digwydd i’m gwyliau blynyddol pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Tra byddwch ar Absenoldeb Ffyrlo, byddwch yn parhau i gronni gwyliau blynyddol a dylech barhau i archebu eich gwyliau blynyddol yn y ffordd arferol. Os na allwch ddefnyddio MyView dylech archebu gwyliau drwy eich rheolwr llinell. Sylwer y bydd gofyn bod wedi defnyddio'ch holl wyliau blynyddol cronedig hyd at y dyddiad pan fyddwch yn dychwelyd ac ni fyddwch yn gallu trosglwyddo unrhyw ddyddiau sydd heb eu defnyddio. 

A fyddaf i’n cael gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Ni fyddwch chi’n gallu gwneud unrhyw waith i’r Brifysgol tra byddwch chi ar absenoldeb seibiant.

Beth sy’n digwydd os byddaf i’n sâl tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd yn ofynnol i chi hysbysu eich rheolwr llinell yn unol â’r gweithdrefnau arferol o ran rhoi gwybod am absenoldeb salwch.

A fydd rhywun yn cadw mewn cysylltiad â mi pan fyddaf ar absenoldeb seibiant?

Bydd eich rheolwr yn cadw mewn cysylltiad â chi fel y bo’n briodol yn ystod unrhyw gyfnodau o seibiant.

A gaf i gadw mewn cysylltiad â’m cydweithwyr a’m rheolwr tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Fe ddylech gadw mewn cysylltiad â’ch rheolwr llinell tra byddwch ar absenoldeb seibiant ac mae’n iawn i gadw mewn cysylltiad cymdeithasol â’ch cydweithwyr yn ystod y cyfnod hwn. Bydd yn ofynnol i chi roi eich manylion cyswllt diweddaraf i’ch rheolwr llinell.

A gaf i ddefnyddio fy ngliniadur gwaith?

Os oes gennych liniadur gwaith, gallwch ei ddefnyddio o hyd i gadw mewn cysylltiad â phobl neu ymgymryd ag unrhyw weithgarwch hyfforddiant, ond ni ddylech ei ddefnyddio i wneud unrhyw waith i’r Brifysgol.

A gaf i wirfoddoli tra byddaf ar absenoldeb seibiant?

Os ydych ar absenoldeb seibiant ni chewch weithio i’ch cyflogwr yn ystod y cyfnod hwn, ond cewch helpu gyda’r ymdrech o ran y Coronafeirws (yn amodol ar ganllawiau iechyd cyhoeddus a gweithdrefnau’r Brifysgol), ar yr amod nad ydych yn cynhyrchu, creu neu’n darparu nwyddau neu wasanaethau sy’n creu refeniw i’r Brifysgol.

Am ba hyd y bydd y ffyrlo’n para?

Lleiafswm yr amser y gall rhywun fod ar ffyrlo yw tair wythnos ac ar hyn o bryd mae cynllun y Llywodraeth ar gael tan ddiwedd 21 Ebrill 2021. Bydd eich llythyr yn cadarnhau hyd cychwynnol eich cyfnod ffyrlo. Fodd bynnag, dylech gadw mewn cof y gellid naill ai estyn neu derfynu’n gynt eich cyfnod ffyrflo os bydd angen gweithredol a hynny gyda thri diwrnod o rybudd.


Cyfleusterau Arlwyo 

Pa allfeydd arlwyo sydd ar agor?

Bydd pob allfa arlwyo’n weithredol ar bob un o’r pedwar safle o 21ain Medi ac eithrio siop goffi Caffi Da yn yr Adeilad Addysgu a Dysgu yng Nghaerfyrddin a fydd yn parhau ar gau nes clywir yn wahanol.

Bydd yr allfeydd arlwyo ar agor yn y lle cyntaf ar yr amseroedd a restrir isod – fodd bynnag byddant yn cael eu hadolygu’n gyson er mwyn bodloni anghenion y staff a myfyrwyr sydd ar y Campws.

Beth yw’r Oriau Agor?

Abertawe

Mae'r holl lefydd arlwyo ar gau ar hyn o bryd.

Caerfyrddin

Mae'r holl lefydd arlwyo ar gau ar hyn o bryd.

Mae ap clicio a chasglu Blasus yn rhedeg rhwng 11am a2pm (dydd Llun i ddydd Gwener) o fwyty Myrddin.

Mae siop groser ar gael rhwng 11am a 2pm (dydd Llun i ddydd Gwener) o fwyty Myrddin.

Llambed

Mae'r holl lefydd arlwyo ar gau ar hyn o bryd.

Mae ap clicio a chasglu Blasus yn rhedeg rhwng 11am a 2pm (dydd Llun i ddydd Gwener) o Siop Goffi 1822.

Mae siop groser ar gael rhwng 11am a 2pm (dydd Llun i ddydd Gwener) o fwyty'r Siop Goffi 1822.

 

Mae'r holl wasanaethau'n cael eu hadolygu'n wythnosol a byddant yn newid yn unol â rheolau ac arweiniad y brifysgol a Llywodraeth Cymru.

Beth fydd ar y fwydlen?

Bydd yr holl allfeydd yn cynnig amrywiaeth o brydau. Gallwn ddarparu bwyd ar gyfer unrhyw ofynion dietegol ac rydym wedi gweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i geisio sicrhau y byddwch wir yn mwynhau’r fwydlen. Er nad ydym yn gallu cynnig bwydlen mor lawn ag yn y gorffennol, rydym wedi gweithio’n galed i greu bwydlen gyffrous sy’n darparu ar gyfer unrhyw ofynion dietegol gyda digonedd o ddewisiadau iach ar eich cyfer.

Caerfyrddin

Bwyty Myrddin

Amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer a melysion. Byddwn hefyd yn darparu prydau poeth wedi’u coginio’n ffres. Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o fwyty Myrddin.

Siop Goffi’r Cwad

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel a melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Llambed

Siop Goffi 1822

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau, saladau a thatws pob.

Byddwch yn gallu casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta Lloyd Thomas.

Abertawe

Siop Goffi Dinefwr

Amrywiaeth o ddiodydd Starbucks poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toes sawrus a byrgyrs.

IQ – Caffi Tawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob. Hefyd yn cynnig amrywiaeth o opsiynau i’w cymryd gyda chi fel toesau sawrus a byrgyrs.

Bydd gwasanaeth clicio a chasglu Blasus yn cael ei gasglu o brif ardal IQ.

Siop Goffi Ysgol Fusnes Abertawe

Amrywiaeth o ddiodydd Costa poeth ac oer, diodydd mewn potel, melysion, ‘toasties’, rholiau ‘sub’, brechdanau a thatws pob.

Byddwch yn casglu archebion clicio a chasglu Blasus o neuadd fwyta’r caffi.

Rydym hefyd yn datblygu gwasanaeth ‘clicio a chasglu’ a fydd ar gael drwy Ap. Bydd yr Ap ar gael i’w lawrlwytho’ rhad ac am ddim ac yn galluogi i unrhyw un archebu a thalu drwy fwydlen yr Ap. Bydd gan bob archeb amser neu slot casglu a gellir ei gasglu o fan casglu ar bob campws.

Hefyd, mae peiriannau gwerthu ar bob campws sy’n cynnig amrywiaeth o ddiodydd a melysion.

Pob Safle – Opsiwn Arlwyo Clicio a Chasglu Blasus

Brecwast

Rholiau Brecwast gyda dewis o lenwadau sy’n cynnwys: Bacwn, selsig, wy, madarch, tomato neu selsig fegan.

Omledau tri wy gyda dewis o lenwadau: Plaen, caws neu gaws a ham.

Gallwch hefyd archebu dogn o ‘hash browns’, potiau ffrwythau cartref a photiau granola.

Cinio

Bocs Iach: Saladau cartref, cyw iâr wedi’i grilio, quiche heb does neu falafel gwahanol bob dydd.

Bocs Sbeis: Cyri a tsilis cartref gwahanol bob dydd gyda reis.

Pitsa: Bydd amrywiaeth o bitsas cartref ar gael bob dydd

Tatws pob gyda dewis o lenwadau: Ffa, caws, caws fegan, tiwna a mayonnaise, tsili cig eidion Cymreig, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

Sglodion ‘budr’ gydag amrywiaeth o dopins sy’n cynnwys: Ffa pob a chaws, ffa pob a chaws fegan, Bacwn caws a jalapeno. Tsili cig eidion, tsili ffa cymysg (Fegan), cyri cyw iâr a chyri llysiau rhost a ffacbys (fegan).

‘Toasties’ cartref: Dewis o blith Tiwna a chaws, Ham a chaws, Caws nionyn a thomato a Tikka Quorn fegan a chaws fegan.

Rhywbeth Melys

Bydd detholiad o frownis a chacennau cartref ar gael hefyd.

Gallwch archebu diodydd poeth ochr yn ochr â detholiad o ddiodydd mewn potel, creision a melysion.

Beth ydym ni wedi’i wneud ynghylch gofynion hylendid a PPE?

Mae ein holl allfeydd a cheginau a storfeydd wedi’u glanhau’n ddwfn a’u gwneud yn hylan. Bydd y rhaglen hon yn barhaus ac rydym wedi dilyn y ‘rhestr wirio’ Iechyd Amgylcheddol ar gyfer ailagor pob safle. Mae hyn hefyd yn cynnwys gwirio pob eitem o offer a chynnal gweithdrefnau dychwelyd i’r gwaith a hyfforddiant ar gyfer pob aelod o staff.

Bydd pob aelod o staff yn defnyddio PPE ar ein holl safleoedd.

 

 

 

 

A fyddwn yn derbyn taliadau arian parod?

 

Na. Bydd rhaid talu gyda cherdyn ac os byddwch yn defnyddio’r Ap Blasus, bydd taliad ar-lein yn cwblhau eich archeb.

 

 

Beth sy’n rhaid i ni ei wneud i ddefnyddio’r allfeydd arlwyo?

Rhaid i bawb ddilyn y canllawiau wrth ddefnyddio unrhyw un o’n hallfeydd. Mae hyn yn cynnwys dilyn y systemau un ffordd sydd ar waith a glanhau’r dwylo cyn mynd i mewn i’r ardal a’i gadael. Mae system ar waith y mae’n rhaid i bob cwsmer ei dilyn i gefnogi system Profi, Olrhain, Amddiffyn y GIG ac mae’n un o’r pethau niferus y mae’n rhaid i ni eu gwneud er mwyn cydymffurfio â chanllawiau.

Profi, Olrhain, Amddiffyn

Byddwn yn cofnodi manylion cyswllt cwsmeriaid wrth i chi ymweld â’n hallfeydd arlwyo. Cedwir yr wybodaeth hon am 30 diwrnod. Mae hyn yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru ac fe’i gweithredir drwy’r Ap evePass. Mae hwn mewn llawer o adeiladau’r Brifysgol, ond bydd angen ei wneud yn benodol ar gyfer unrhyw brydau cyllell a fforc a gewch chi. Mae’n god QR syml a bydd ein staff ar law i’ch helpu i’w ddefnyddio.

Ap Arlwyo - Blasus

Ar gael o’r Google Play Store a’r Apple App Store yn fuan.

Blasus


Gwyliau Blynyddol

Beth ddylwn i ei wneud am fy ngwyliau blynyddol?

Dylai staff sydd wedi trefnu gwyliau blynyddol neu a oedd yn bwriadu cymryd gwyliau blynyddol barhau i gymryd y dyddiau hyn fel y cynlluniwyd. O ystyried hyd disgwyliedig y sefyllfa bresennol hon, ni fydd yn ymarferol bosib i’r holl staff gymryd gwyliau blynyddol ar yr un pryd pan ddychwelwn i amgylchedd gwaith ar y campws. Gofynnir i reolwyr sicrhau bod gwyliau blynyddol yn cael eu cymryd a'u rheoli'n briodol yn ystod yr amser hwn yn unol â pholisïau sefydledig i reoli gwyliau blynyddol yn ystod y flwyddyn wyliau gydnabyddedig.  Cyfeiriwch at y canllawiau staff ar gyfer cymryd gwyliau blynyddol yma.

Alla i drosglwyddo diwrnodau gwyliau blynyddol i'r flwyddyn academaidd nesaf?

Estynnir y polisi gwyliau blynyddol o drosglwyddo diwrnodau i uchafswm o 10 diwrnod. Mae Penaethiaid Athrofeydd ac Unedau wedi cael disgresiwn pellach i ddatrys problemau’n lleol yn unol ag anghenion gweithredol. Gallwch lawrlwytho'r canllawiau wedi'u diweddaru yma.

Dwi’n bwriadu mynd dramor ar wyliau, beth sy'n digwydd ynghylch unrhyw gyfnod cwarantîn ar ôl imi ddychwelyd?

Cyn cynllunio teithio neu fynd dramor, trafodwch gyda'ch rheolwr llinell a chyfeirio at wefan y  Swyddfa Dramor am gyngor ar y gofynion cwarantin. Os nad ydych yn gallu gwneud  eich  gwaith gartref ar ôl dychwelyd dylech drafod opsiynau posibl gyda'ch rheolwr ymlaen llaw, sy'n cynnwys cymryd gwyliau blynyddol ychwanegol neu absenoldeb di-dâl yn amodol ar ofynion gweithredol.


Mewnfudo

Mae gen i fisa i fyw a gweithio yn y DU ac rwy’n poeni am effaith fy absenoldeb o'r gwaith oherwydd y coronafeirws ar fy statws mewnfudo

Mae llywodraeth y DU wedi cyflwyno mesurau brys i ddelio â materion mewnfudo oherwydd y coronafeirws. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â'r tîm adnoddau dynol  humanresources@uwtsd.ac.uk  a fydd yn gallu rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Canllawiau Llywodraeth y DU - estyniad i ddyddiad terfyn fisâu cyfredol neu ganiatâd i aros yn y DU

Mae Llywodraeth y DU wedi sefydlu Llinell Gymorth yn ymwneud â Mewnfudo a’r Coronafeirws. Rhif ffôn: 0800 678 1767 (dydd Llun i ddydd Gwener, 9am i 5pm) Mae'r galwadau yn rhad ac am ddim. E-bost: CIH@homeoffice.gov.uk


Parcio

A godir tâl arnaf am barcio yn ystod y cyfnod hwn?

Ni fydd y Brifysgol yn codi tâl ar staff am barcio ceir yn ystod y cyfnod pan nad yw staff yn gweithio ar y campws o ganlyniad i’r achosion Coronafeirws ledled y DU. Fodd bynnag, gofynnwn yn garedig i staff beidio â chanslo eu debyd uniongyrchol ar gyfer mis Ebrill wrth i ni edrych i mewn i’r broses hon.  Bydd hyn yn berthnasol hefyd i weithwyr hanfodol ar gyfer busnes y gallai fod angen iddynt fynychu’r campws.


Gwybodaeth Gyffredinol

Ble galla i gael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar Covid19?

Sefyllfa sy'n datblygu yw hon a gofynnir i staff a myfyrwyr barhau i fynd i'r gwefannau canlynol a’u darllen yn rheolaidd i gael y diweddariadau a'r canllawiau diweddaraf:

Beth yw’r Coronafeirws?

Clefyd heintus a achosir gan y Coronafeirws sydd newydd ddod i’r amlwg yw clefyd y Coronafeirws (COVID-19). Caiff y rhan fwyaf o bobl a fydd wedi'u heintio â feirws COVID-19 salwch resbiradol ysgafn i gymedrol ac wedyn gwella heb fod angen triniaeth arbennig. Mae pobl hŷn, a'r rhai sydd â phroblemau meddygol sylfaenol megis clefyd cardiofasgwlaidd, diabetes, clefyd anadlol cronig a chanser yn fwy tueddol o ddatblygu salwch difrifol. Mae tystiolaeth yn dod i'r amlwg hefyd y gallai fod mwy o berygl i bobl o rai lleiafrifoedd ethnig gael eu heintio.

Pa symptomau sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws?

Prif symptomau Covid19 yw:

 • tymheredd uchel: mae hyn yn golygu eich bod yn teimlo'n boeth i’ch cyffwrdd ar eich brest neu eich cefn (nid oes angen i chi fesur eich tymheredd)
 • peswch newydd, parhaus: mae hyn yn golygu pesychu am fwy nag awr, neu 3 neu fwy o gyfnodau pesychu mewn 24 awr (os oes gennych beswch fel arfer, gall fod yn waeth nag arfer)
 • colli neu newid yn eich ymdeimlad o arogl neu flas: mae hyn yn golygu eich bod wedi sylwi nad ydych yn gallu arogli na blasu unrhyw beth, neu fod pethau'n arogli neu'n blasu'n wahanol i'r arfer.

Gall Gwirydd symptomau ar-lein COVID-19 (neu GIG 111) ddweud wrthych a oes angen cymorth meddygol arnoch.

Os oes gennych o leiaf un o'r symptomau a restrir uchod, dylech wneud cais am brawf ar gyfer y Coronafeirws.

Sut mae'r prawf Coronafeirws yn gweithio?

Cyn gofyn am brawf Coronafeirws rhaid bod gennych o leiaf un o'r symptomau sy'n gysylltiedig â’r Coronafeirws. Mae'r prawf yn effeithiol ar gyfer y rhai sydd â symptomau’r Coronafeirws yn unig ac mae angen ei gymryd yn ystod 5 diwrnod cyntaf ar ôl i’r symptomau ymddangos. Dim ond gwirio a yw’r Coronafeirws gennych ar y pryd a wna’r prawf, ac nid a ydych eisoes wedi cael y feirws.

Beth yw'r system Profi Olrhain Diogelu?

Dyma ddull Llywodraeth Cymru a'r DU o brofi ac olrhain cysylltiadau. Mae'n gweithio drwy’r canlynol:

 • profi'r bobl hynny sydd â symptomau’r Coronafeirws, gan ofyn iddynt hunanynysu
 • olrhain yr unigolion hynny sydd wedi bod mewn cysylltiad agos â'r sawl y mae’r prawf wedi dangos bod ganddo’r Coronafeirws
 • rhoi cyngor ac arweiniad i bobl sy'n agored i niwed neu'r rhai sydd mewn mwy o berygl
 • sicrhau y gall unigolion fynd yn ôl i'r gwaith, astudio a'u harferion arferol cyn gynted ag y bo modd.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

Profi, Olrhain, Diogelu: eich cwestiynau (i bobl sy'n byw yng Nghymru)

Test and Trace: how it works (i bobl sy'n byw yn Lloegr)

Beth yw’r amrywiolyn Coronafeirws newydd a pham ei fod yn broblem?

Mae’n arferol i firysau fwtanu, ac mae’r amrywiolyn newydd o’r Coronafeirws sy’n lledaenu ar draws y DU nawr o ganlyniad i fwtaniad o’r fath. Mae arbenigwyr yn poeni ynghylch effaith yr amrywiolyn penodol hwn am ei fod mor gyffredin, a’i fod yn lledaenu mor gyflym. Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar Gwestiynau Cyffredin amrywiolyn Covid-19 GIG Cymru yma.