Diweddarwyd diwethaf 03 Medi 2021


O’r 7fed Awst, mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau bod Cymru wedi symud i Lefel Rhybudd Sero. Mae gwaith paratoi a chynllunio’n mynd rhagddynt ar gyfer y tymor academaidd newydd ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu myfyrwyr nôl a gwneud yn fawr ar gyfleoedd dysgu wyneb i wyneb nawr bod cyfyngiadau Covid wedi’u llacio.

Mae staff wedi bod yn defnyddio’r cyfnod trawsnewid dros fisoedd yr haf i addasu i ffyrdd newydd o weithio. O fis Medi ymlaen, byddwn yn gweld mwy o bresenoldeb staff ar gampws yn cyd-fynd â chynnydd mewn dysgu wyneb yn wyneb. Rydym am sicrhau bod ein cymuned ar y campws yn parhau i ffynnu a dysgu o'r hyn sydd wedi gweithio'n dda yn ystod y flwyddyn neu ddwy ddiwethaf.

Ein blaenoriaeth bennaf yw iechyd, diogelwch a lles ein staff a myfyrwyr o hyd, felly bydd y Brifysgol yn symud i ffwrdd oddi wrth gyfyngiadau Covid mewn ffordd resymol a phwyllog, gan fabwysiadu dull asesiadau risg. Mae’n dal i fod yn bwysig ein bod i gyd yn parhau i edrych ar ôl ein hunain a’r rheiny o’n cwmpas.

Gwiriwch y wefan hon yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cyngor diweddaraf.

O safbwynt unrhyw ymholiadau eraill nad ydyn nhw wedi'u cynnwys yn y Cwestiynau Cyffredin hyn, dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell neu e-bostiwch Cyfathrebu-Communications@uwtsd.ac.uk 

Dylid cyfeirio ymholiadau myfyrwyr yn ymwneud â Hwb hwb@pcydds.ac.uk


Cyfyngiadau Presennol  

Canllawiau Presennol

Ceir gwybodaeth ac arweiniad manwl ynghylch y sefyllfa bresennol ar wefan Llywodraeth Cymru. Ceir cyngor ar gyfer Lloegr ar wefan Llywodraeth San Steffan.


Gweithio ar y Campws

Pa fesurau sydd ar waith i wneud gweithio ar y campws yn ddiogel a beth a ddisgwylir gennyf i fel aelod o’r staff?

Mae nifer o fesurau diogelwch wedi bod ar waith ar y campws yn ystod y pandemig a bydd y Brifysgol yn dal i ddefnyddio dull ar sail asesiadau risg i sicrhau amgylchedd gwaith diogel wrth i ni gynyddu presenoldeb ein staff ar y campws dros yr wythnosau nesaf.  Mae trefniadau glanhau mwy trylwyr ar waith.  Bydd systemau unffordd yn aros yn eu lle mewn rhai ardaloedd.  Bydd cyfyngiadau ar y niferoedd o bobl sy’n gallu bod mewn mannau penodol yn parhau i gael eu pennu yn unol ag asesiad o’r awyru.

Anogir staff hefyd i gael eu brechu, ac i wneud profion llif unffordd rheolaidd os byddant yn dod i’r campws. Gofynnwn hefyd i chi fanteisio ar bob cyfle i ddefnyddio ein gorsafoedd glanweithdra ac i olchi eich dwylo’n rheolaidd. Mae’n dal i fod yn bwysig ein bod i gyd yn parhau i edrych ar ôl ein hunain a’r rheini o’n cwmpas.

Mae hylif diheintio ar gael wrth bob mynedfa ac allanfa, man lleiaf, a bydd cadachau bioddiraddadwy i sychu arwynebau ar gael ym mhob ystafell fel y gallwch gadw eich offer a’ch man gweithio’n lân drwy’r dydd.

Mewn mannau a rennir, megis Ystafelloedd TG neu ardaloedd cyfrifiaduron agored, dylech barhau i ddilyn y canllawiau ynghych bod defnyddwiwr yn sychu eitemau cyn ac ar ôl eu defnyddio.  Mae hyn yn cynnwys y peiriannau argraffu a rhwygo.

Bydd angen defnyddio gorchuddion wyneb hefyd mewn rhai sefyllfaoedd a gofodau, a gallwch ddarganfod mwy trwy wylio'r fideo byr canlynol ar gyfer staff a myfyrwyr sy'n canolbwyntio ar ein Mesurau Diogelwch Covid.

Hylendid Dwylo

Mae staff yn gyfrifol am eu hylendid personol eu hunain. Bydd mannau diheintio dwylo wrth fynedfa/allanfa pob adeilad i’w defnyddio gan staff wrth gyrraedd a gadael. Byddem yn argymell bod staff yn golchi eu dwylo’n rheolaidd yn ystod y dydd. Bydd hyn hefyd yn rhoi seibiant i staff o sgrin eu cyfrifiadur. Dywed y canllawiau bod golchi dwylo â dŵr a sebon yn fwy effeithiol, felly peidiwch â dibynnu’n unig ar y cyfleusterau diheintio dwylo. Yn ogystal rhowch wybod cyn gynted â phosibl os yw’r peiriannau hylif yn wag. Rydym yn disgwyl lefel uchel o ddefnydd a bydd y tîm yn amlwg yn archwilio’r rhain yn rheolaidd, fodd bynnag, mae’n bosibl y bydd angen eich cymorth arnom i fonitro’r rhain drwy gydol y dydd. Gallwch roi gwybod ynglŷn â hyn ac unrhyw fater arall i operations@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio

Toiledau a cheginau

Mae pob ystafell doiledau wedi’u hasesu a mesurau pellter cymdeithasol ar waith. Mae tywelion papur wedi’u gosod ym mhob toiled, sy’n ddefnyddiol hefyd wrth agor drysau a lleihau cysylltiad ag arwynebau. Mae nifer y bobl a ganiateir yn y toiled ar unrhyw un adeg yn dibynnu ar sawl ciwbicl sydd.

Bydd nodyn yn cynnwys ‘uchafswm capasiti ystafell’ y tu allan i bob cegin. Bydd angen i staff aros os byddant yn mynd y tu hwnt i’r terfyn hwn drwy fynd i mewn. Mae arwyddion ar y safle i atgoffa holl ddefnyddwyr yr adeiladau o hyn.

Mewn ceginau, gwnewch yn siŵr eich bod ond yn defnyddio eich llestri a’ch cytleri eich hun a’ch bod yn eu glanhau a’u storio’n briodol ar ôl eu defnyddio. Mae nwyddau glanhau ar gael i chi eu defnyddio a dylech sicrhau eich bod yn cynnal hylendid dwylo da ac yn osgoi cyffwrdd â’ch wyneb wrth ddefnyddio offer (megis tegellau a microdonau) a allai fod yn cael eu rhannu â phobl eraill.

Gweithdrefnau mewn argyfwng

Byddwn yn parhau i brofi’r larymau tân bob wythnos. Os bydd larwm yn para mwy na 15 eiliad rhaid i staff adael yr adeilad a mynd i’r man ymgasglu perthnasol ar gyfer eu hadeilad nhw. Mae’r staff i gyd yn gyfrifol am ymgyfarwyddo â’r allanfeydd tân agosaf a’r man ymgynnull ar gyfer yr adeilad lle maen nhw’n gweithio.

Darperir canllawiau ychwanegol a chyfarpar diogelu personol ychwanegol ar gyfer swyddogion Cymorth Cyntaf i roi Cymorth Cyntaf gan ddilyn mesurau rheoli COVID-19.

Defnyddio peiriannau llungopïo ac argraffu

Mae’r cyfleusterau argraffu ar gael i’w defnyddio, ac eto mae’r rhain ar gael i lawer o bobl. Mae cadachau alcohol ger pob peiriant argraffu a dylech ddefnyddio’r rhain cyn ac ôl argraffu. Dylech hefyd sicrhau eich bod yn diheintio neu’n golchi eich dwylo ar ôl eu defnyddio.

A fydd y Brifysgol yn ei gwneud yn ofynnol i mi barhau i wisgo gorchudd wyneb?

Mae angen gorchuddion wyneb mewn rhai sefyllfaoedd a lleoedd gan gynnwys ardaloedd sy'n hygyrch i'r cyhoedd fel Derbynfeydd, gan gynnwys ar gyfer y rhai sydd wedi cael dau ddos o'r brechlyn.  Lle pennir bod gorchuddion wyneb yn orfodol bydd arwyddion eglur yn eu lle.

Yn ogystal, gall y Brifysgol farnu bod gorchuddion wyneb yn fesur angenrheidiol sy'n codi o'i hasesiadau risg ar gyfer rhai gweithgareddau neu ofodau risg uwch.

Mae gorchuddion wyneb ar gael yn y Dderbynfa os byddwch chi'n anghofio dod â'ch rhai eich hun.

A oes angen i mi gofrestru fy mhresenoldeb ar y campws ymlaen llaw?

Na, nid yw'r weithdrefn gofrestru hon yn weithredol bellach.

Sut mae mewngofnodi i ap y GIG pan fyddaf yn cyrraedd y campws?

Mae'r Brifysgol hefyd wedi cofrestru ein hadeiladau i alluogi'r rhai sydd wedi lawrlwytho Ap COVID-19 y GIG i fewngofnodi pan fyddant ar y campws. Os oes gennych fynediad i Ap y GIG, gofynnwn yn garedig i chi barhau i ddefnyddio Ap y GIG  gan y bydd hyn yn ein galluogi i sicrhau bod gwybodaeth gywir ac amserol ar gael.  Pan fyddwch chi ar y campws, mewngofnodwch gan ddefnyddio'r codau QR sy'n cael eu harddangos. Mae’r ap yn caniatáu ichi gofnodi eich ymweliad â lleoliad gan ddefnyddio cȏd QR y lleoliad. Mae'n cofnodi'r amser rydych chi'n ei dreulio yn y lleoliad heb gofnodi unrhyw wybodaeth bersonol. Byddwch yn derbyn rhybudd, os ydych wedi ymweld â lleoliad yn ddiweddar lle rydych wedi dod i gysylltiad â’r Coronafeirws.

Darganfyddwch fwy am ap y GIG, gwybodaeth am yr hyn y mae'n ei wneud a sut mae'n amddiffyn eich preifatrwydd yma: https://llyw.cymru/ap-covid19-y-gig

Pa drefniadau profi sydd ar waith pan fyddaf yn gweithio ar y campws?

Profion

Mae’r Brifysgol yn annog staff a myfyrwyr yn gryf i wneud profion Llif Unffordd yn rheolaidd. Fe’u cynigir gan y Brifysgol a gellir eu casglu fel y nodir isod.  Mae gwybodaeth bellach ynghylch profion llif unffordd ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Diben y profion gwirfoddol hyn yw lleihau’r risg y gallai rhywun sy’n asymptomatig ond sy’n cario’r feirws heintio aelodau eraill o staff a myfyrwyr yn anfwriadol.

Mae staff bellach yn gallu casglu citiau prawf cartref Coronafeirws o ddydd Llun i ddydd Gwener, rhwng 9am a 2pm, o'r safleoedd canlynol:

Llambed - Derbynfa Caergaint
Caerfyrddin - Derbynfa Dewi
Abertawe - Derbynfa IQ a Dinefwr
Caerdydd - Y Gofrestrfa
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd

** Nid oes angen archebu slot i gasglu'r citiau prawf cartref

Dylai cydweithwyr yn Llundain a Birmingham ddefnyddio cyfleusterau profi cymunedol lleol.

Mae’r profion hyn i’w defnyddio dim ond os NAD ydych yn dangos unrhyw symptomau Covid-19.  Os cewch brawf positif neu os datblygwch symptomau, waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi ddilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru), ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Dylech drefnu i gael prawf y GIG i weld a ydy COVID19 arnoch.

Rhowch wybod i ni os cewch brawf positif drwy ddefnyddio’r Ffurflen Hunanynysu Staff, fel y gallwn gynnig cymorth a chyngor pellach i chi. Dylech hefyd roi gwybod i’ch rheolwr llinell ar unwaith a’i ddiweddaru ynghylch eich statws iechyd, gan gynnwys canlyniad eich prawf.

A fydd unrhyw gyfleusterau arlwyo ar gael ar y campws?

Gweler y wefan arlwyo yma i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyfleusterau arlwyo sydd ar gael ar bob un o’n campysau. Bydd y tîm arlwyo’n barod i ddarparu bwyd ar eich cyfer trwy’r ap Blasus, sydd ar gael i’w lawrlwytho o Google Play a’r Apple App Store. Gellir talu â cherdyn yn unig ac os byddwch yn defnyddio’r Ap Blasus, bydd taliad ar-lein yn cwblhau eich archeb. Gall staff gael disgownt trwy roi STAFF10 yn yr adran cod disgownt.

Rhaid i bawb ddilyn y canllawiau wrth ddefnyddio unrhyw un o’n mannau arlwyo. Mae hyn yn cynnwys y systemau un ffordd sydd ar waith a diheintio dwylo cyn mynd i mewn i’r ardal a’i gadael. Byddwn yn cymryd manylion cyswllt pob cwsmer pan fyddwch yn ymweld ag unrhyw un o’n mannau arlwyo i gefnogi system Prawf, Olrhain, Amddiffyn y GIG.

Rydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gadw at y ‘rheolau Covid’ a’r mesurau diogelwch wrth weithio ar y campws?

Hyd yn oed os ydych wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo’r feirws i eraill sydd heb eu brechu eto.  Mae’n bwysig eich bod yn parhau i ddilyn y mesurau diogelwch sylfaenol i’ch cadw chi ac eraill yn ddiogel.

Daliwch ati i wneud y pethau canlynol:

 • golchi’ch dwylo’n rheolaidd
 • gwisgo’ch gorchudd wyneb os yw’n ofynnol
 • hunanynysu os oes gennych symptomau COVID-19
 • hunanynysu os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu wedi cysylltu â chi i ddweud eich bod wedi dod i gysylltiad â rhywun sydd â'r feirws
 • rhoi gwybod i’r Brifysgol bod gennych symptomau neu fod angen i chi hunanynysu, gan ddefnyddio’r Ffurflen Hunanynysu i Staff.
 • dilyn y canllawiau ar fesurau diogelwch a rheoliadau a ddarperir gan y Brifysgol.c
Os ydw i wedi cael y brechlyn, a oes dal angen i mi gael profion rheolaidd am Covid-19 os ydw i’n gweithio ar y campws?

Oes, hyd yn oed pan fyddwch wedi cael y brechlyn, mae’n bosibl o hyd y gallech drosglwyddo Covid i eraill, felly mae’n bwysig bod staff sy’n gweithio ar y campws yn parhau i gael eu profi’n rheolaidd.

Beth ddylwn i ei wneud os byddaf yn dechrau teimlo’n sâl wrth weithio ar y campws?

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddwch yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill. Mae canllawiau Hunanynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma (i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunanynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunanynysu a hysbyswch eich rheolwr llinell ar unwaith.
 • Gwnewch gais am brawf ymaar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd rhywun yn fy nghartref yn profi'n bositif neu'n dechrau arddangos symptomau Covid?

Os yw rhywun rydych chi'n byw gyda nhw yn datblygu unrhyw un o'r symptomau, waeth pa mor ysgafn ydyn nhw, neu'n profi'n bositif am Covid, rhaid i chi:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill. Mae canllawiau Hunanynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma (i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunanynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunanynysu a hysbyswch eich rheolwr llinell ar unwaith.
 • Gwnewch gais am brawf ymaar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunanynysu Staff.

Beth ddylwn i ei wneud os ydw i'n poeni am weithio ar y campws?

Mae'ch diogelwch a lles yn bwysig ac mae angen i chi deimlo'n gyfforddus eich bod yn gallu codi unrhyw faterion neu bryderon unigol trwy eich ymgysylltiad a'ch deialog â'ch rheolwr llinell. Bydd y dull yn wahanol i bob uned ac yn amodol ar y lle sydd ar gael a’r asesiad risg.  Byddwn yn cymryd safbwynt rhesymol a phwyllog sy’n briodol dan yr holl amgylchiadau, gan sicrhau tegwch ar yr un pryd o ran ein dull, a sicrhau bod y Brifysgol yn parhau i ddarparu ar gyfer ein cymuned.  


Gweithio Gartref

Pa gymorth sydd ar gael i mi wrth imi barhau i weithio o bell?

Gweler polisi’r Brifysgol ar gyfer gweithio o gartref dros dro a gyhoeddwyd ar MyDay a gyrchir yma.

Mae ein tîm Thechnoleg a Systemau Gwybodaeth (TaSG ) wedi creu safle penodol  sy'n cynnwys gwybodaeth berthnasol ynghylch manteisio ar wasanaethau TG wrth weithio gartref.

Gall staff hefyd fanteisio ar amrywiaeth o gyrsiau a hyfforddiant a dysgu ar-lein drwy'r Ganolfan Datblygu Staff yma yn cynnwys mynediad at gyfrif dysgu LinkedIn a MyMentor

Sut mae cael mynediad i Wasanaethau TG PCYDDS oddi ar y campws?

Mae TaSG wedi llunio gwybodaeth a chyfarwyddyd pellach ar weithio o gartref ar eu gwefan benodedig. Mae hon yn rhoi gwybodaeth i chi ar sut i gael mynediad i systemau TG allweddol y bydd eu hangen arnoch i weithio o gartref.

Os bydd arnoch angen cyngor neu gymorth pellach ewch i dudalennau Desg Wasanaeth TG am wybodaeth cysylltu, neu ewch i https://www.uwtsd.ac.uk/cy/gwasanaethau-proffesiynol/technoleg-gwybodaeth-a-systemau/ i gael gwybodaeth fwy cyffredinol ar y Gwasanaethau TG a gynigir.

Wrth weithio o gartref, beth ddylwn i feddwl amdano o ran defnyddio cyfrifiadur PC / gliniadur?

Cyngor Iechyd a Diogelwch ar gyfer gweithio o gartref

Efallai bod gweithio o gartref yn rhywbeth rydych chi wedi'i wneud o'r blaen, neu efallai nad ydych erioed wedi gwneud hynny, neu yn anaml iawn yn unig. I gynorthwyo’r holl gydweithwyr sydd bellach yn gweithio o gartref, ceir manylion isod am rai cynghorion iechyd a diogelwch ymarferol.

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, cwblhewch y cwrs hyfforddi ar-lein Gweithio gyda Chyfrifiaduron. Bydd hyn yn rhoi arweiniad i gydweithwyr ar sefydlu a defnyddio gweithfan, yn y gwaith yn bennaf, ond gartref hefyd ar y cyd â'r cyngor isod.

Sefydlu Gweithfan Gartref

Os cawsoch offer arbenigol fel rhan o asesiad risg Addasiadau Rhesymol i Gyfarpar Sgrin Arddangos yna dylech drefnu gyda'ch rheolwr llinell i gael y rhain gartref. Rhaid dod i gytundeb gyda’ch rheolwr llinell yn y lle cyntaf i gael caniatâd i fynd ag offer TG gartref ac yn unol â'r broses TG a nodwyd yn flaenorol ac sydd i'w weld yma

Ceisiwch weithio bob amser wrth fwrdd neu ddesg gan y bydd hyn yn sicrhau gwell osgo corff. Peidiwch â gweithio oddi ar eich côl nac wrth eistedd ar soffa neu wely.

 • Os oes gennych gadair swyddfa addasadwy yn eich cartref, defnyddiwch hon. Os nad oes gennych gadair addasadwy wrth law yna ni fydd yn ymarferol darparu cadair o’r fath i bob cydweithiwr wrth iddynt weithio o gartref. Wrth ddefnyddio cadair anaddasadwy gartref, fodd bynnag, gallwch sicrhau bod gwaelod eich cefn yn cael ei gynnal drwy ddefnyddio tywel neu glustog wedi'i blygu rhwng eich cefn a chefn y gadair. Yn yr un modd gellir defnyddio clustogau i’ch codi’n uwch yn y gadair er mwyn i chi allu cadw eich breichiau ar onglau sgwâr a blaen eich breichiau’n llorweddol wrth i chi weithio wrth fwrdd neu ddesg. Mae hyn yn sicrhau eich bod yn cadw eich arddyrnau mewn safle niwtral, heb fod wedi’u plygu’n ormodol i fyny neu i lawr.
 • Os oes gennych, neu os gallwch gael gafael ar, stand ar gyfer gliniadur neu dabled o'ch swyddfa, defnyddiwch hwn i godi'ch sgrin. Os nad oes gennych un o'r rhain, codwch eich gliniadur/tabled gorau gallwch gan ddefnyddio llyfrau neu rywbeth tebyg. Efallai na fyddwch yn cyrraedd yr uchder delfrydol ond anelwch at godi eich gliniadur / tabled o leiaf 15 cm. Dylai eich llygaid fod tua’r un lefel â thraean uchaf eich sgrin pan fyddwch yn edrych yn syth ymlaen. Dylai addasu’r uchder ychydig bach hyd yn oed helpu. Y nod yw osgoi gostwng eich pen gymaint â phosibl er mwyn ceisio osgoi straen ar y gwddf a’r ysgwydd.
 • Os ydych chi'n codi eich gliniadur/tabled, defnyddiwch allweddell a llygoden allanol fel nad ydych yn gweithio gyda'ch breichiau'n rhy uchel. Dylech drafod gyda'ch rheolwr llinell y posibilrwydd o gael llygoden / bysellfwrdd di-wifr, sydd ar gael o fewn y gwaith, i’w ddefnyddio gartref yn unol â'r ddolen a ddarperir uchod. Os na allwch atodi llygoden a bysellfwrdd allanol, gadewch eich gliniadur yn ei le ar y bwrdd yn hytrach na'i godi ond rhaid i chi gymryd seibiant yn amlach. Gweler isod ragor o wybodaeth am gymryd seibiant a gwneud ymarferion.

 Lles

Pa drefniant bynnag fydd gennych o ran gweithfan, y ffordd orau o ofalu am eich iechyd a'ch lles wrth weithio o gartref yw trwy gymryd seibiant rheolaidd a symud o gwmpas cymaint â phosibl. Po fwyaf ‘dros dro’ yw natur eich gweithfan, y mwyaf pwysig yw hi i chi godi'n rheolaidd a symud o gwmpas.

Os yw’r trefniant sydd gennych o ran swyddfa yn y cartref yn dda, cymerwch saib am 5-10 munud bob awr. Ar gyfer pob math arall o drefniant, cymerwch saib bob 15-20 munud.

Dyma rai cynghorion i'ch helpu i symud mwy:

 • Codwch ar eich traed bob tro y byddwch chi'n defnyddio'r ffôn
 • Ceisiwch wneud mwy o weithgareddau i ffwrdd o'r sgrin e.e. darllen gwaith papur
 • Trefnwch neges atgoffa ar eich ffôn i gymryd saib/ gwneud peth ymarfer / egwyl te
 • Gwnewch ymarferion wrth eich gweithfan fel y rhai a nodir gan Posturite® yma

Cofiwch ddal ati i hydradu ac yfed dŵr a bwyta byrbrydau iach.

Bydd eich rheolwr llinell yn cadw mewn cysylltiad â chi ond cofiwch hefyd y gallwch ei ffonio yn ogystal â siarad â'ch tîm a'ch cydweithwyr yn rheolaidd.

GDPR a sut mae’n berthnasol i weithio gartref

Cyflwyniad

Yn y cyfnod anodd hwn, argymhellir ein bod yn gweithio o bell, fodd bynnag mae hyn yn dod â buddion sylweddol ond risgiau posibl hefyd.  Efallai bod gan staff fynediad o bell i wybodaeth a gedwir ar weinyddion diogel ar y campws, ond mae hyn heb yr amddiffynfeydd ffisegol sydd ar gael ar y safle a’r amddiffynfeydd a ddarperir ar gyfer y rhwydwaith gan waliau tân a rheoli mynediad.  Hefyd mae risg lawer yn uwch o ran mynediad heb awdurdod i ddata, a cholli neu ddifrodi’r data hynny, wrth weithio fel hyn.

Ydy’r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR) yn berthnasol os ydw i’n gweithio gartref?

Ydy, os ydych yn prosesu data personol adnabyddadwy unrhyw unigolyn byw yn rhan o’ch dyletswyddau dan gyfarwyddyd, rhaid gwneud hyn yn unol â GDPR. Mae hyn yn cynnwys data ar bapur.

Beth dylwn i ei wneud pan fyddaf yn gweithio gartref?

Wrth weithio gartref rhaid i chi sicrhau bod eich cyfrifiadur wedi’i ddiogelu’n briodol gyda’r feddalwedd wrthfeirysol a gwrthfaleiswedd ddiweddaraf wedi’i gosod.  Peidiwch ag ysgrifennu’ch Enw Defnyddiwr a’ch Cyfrinair er mwyn eu gwneud yn haws eu cofio. 

Peidiwch â gadael y sgrin ymlaen pan na fyddwch bellach yn defnyddio’r cyfrifiadur oherwydd gallai hyn adael i ddata sensitif gael eu gweld gan bobl eraill.  Pan fo’n bosibl dylech ddefnyddio cysylltiad diogel megis Direct Access, VPN neu Citrix (os y’u darperir) i gael mynediad i ffeiliau a’u cadw. 

Pan fyddwch wedi gorffen gweithio gwnewch yn siŵr eich bod yn cau pob cymhwysiad rydych wedi bod yn ei ddefnyddio, yn enwedig y cysylltiad diogel rydych o bosibl wedi’i sefydlu’n flaenorol.

Pan fyddaf yn gweithio gartref o ble dylwn i weithio?

Dylech sicrhau eich bod yn cynnal lefel o breifatrwydd wrth weithio gartref sy’n debyg i’r lefel y byddech yn ei chynnal yn eich gweithfan arferol.  Dylech sicrhau drwy’r amser nad yw’n bosibl i unrhyw un arall weld eich sgrin pan fo’n bosibl. 

Mae angen i mi anfon ffeil sy’n cynnwys data personol at aelod arall o staff, beth dylwn i ei wneud?

Yn hytrach nag anfon y ffeil data byddai’n well defnyddio cymhwysiad megis Microsoft OneDrive neu Teams i roi mynediad i’r ffeil yn y fan a’r lle.  Os na allwch wneud hyn, peidiwch ag anfon y ffeil data i gyfeiriad e-bost personol oherwydd byddai hyn yn cael ei ystyried yn dor diogelwch data, a dylech sicrhau bod y ffeil wedi’i hamgryptio cyn ei hanfon.   

Beth dylwn i ei wneud os caf e-bost sy’n cynnwys atodiad sy’n cynnwys Data Personol?

Cyn agor unrhyw ffeil rhaid i chi fod yn sicr ei bod  wedi’i hanfon o ffynhonnell ddilys.  Dylid cymryd gofal arbennig i sicrhau, pryd nad oes angen y data bellach, ei bod yn cael ei dileu o’ch dyfais leol.  Mae hyn yn cynnwys unrhyw ffeiliau sydd wedi’u cadw’n awtomatig yn rhan o’r broses lawrlwytho.

Rwy’n amau bod Tor Diogelwch Data wedi digwydd tra oeddwn yn gweithio gartref, beth dylwn i ei wneud?

Os byddwch yn amau bod tor diogelwch data wedi digwydd tra oeddech yn gweithio gartref, dylech adrodd yn ôl am y tor diogelwch data posibl i’ch Swyddog Diogelu Data.   Wedyn ymchwilir i’r tor diogelwch data posibl  ac mae’n debyg y cysylltir â chi eto yn ystod yr ymchwiliad i gael gwybodaeth bellach. 


Profi symptomig a hunan-ynysu

Beth i'w wneud os byddwch yn datblygu symptomau’r Coronafeirws?

Os nad ydych ar gampws y Brifysgol rhaid i chi:

 • BEIDIO â dod i'r Brifysgol na mynd i feddygfa, fferyllfa neu ysbyty.
 • Ddilyn canllawiau hunan-ynysu y llywodraeth, ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell
 • Gwnewch gais am brawf trwy'r linc yma ar gyfer y rhai hynny sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os byddwch yn datblygu unrhyw un o symptomau’r Coronafeirws tra byddant yn y brifysgol, ni waeth pa mor ysgafn, rhaid i chi wneud y canlynol:

 • Defnyddio gorchudd wyneb a dychwelyd adref ar unwaith. 
 • Sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau perthnasol y llywodraeth a phellter cymdeithasol oddi wrth eraill.  Mae canllawiau Hunan-ynysu ar gael yma (i bobl sy'n byw yng Nghymru) ac yma (i bobl sy'n byw yn Lloegr).
 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion eich hunan-ynysu a hysbyswch eich rheolwr llinell ar unwaith.
 • Gwnewch gais am brawf yma ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru ac yma ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr.

Os ydych yn teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn berthnasol. Os profwch yn bositif am Coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech hysbysu eich rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff.

Os bydd y prawf yn dangos nad oes gen i’r coronafeirws, pryd y galla i ddychwelyd i'r gwaith?

Dylech ddiweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff gan nodi eich canlyniad prawf negyddol a rhoi gwybod i'ch rheolwr llinell cyn gynted ag y cewch y canlyniad.  Gallwch ddychwelyd cyn gynted ag y byddwch yn teimlo'n ddigon da.

Rwyf wedi cael prawf Coronafeirws positif, beth ddylwn ei wneud nesaf?

Rhaid i chi:

 • Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod am fanylion canlyniad eich prawf positif a'ch hunan-ynysu a hysbysu'ch rheolwr llinell ar unwaith
 • Rhowch y wybodaeth ddiweddaraf i'ch rheolwr llinell am eich statws iechyd
 • Dilyn canllawiau hunanynysu’r llywodraeth yma gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru, ac yma ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr.

Yna, bydd eich rheolwr llinell yn cysylltu â chi i drafod eich symudiadau diweddar ac unrhyw ryngweithiadau rydych wedi’u cael gydag eraill ar y campws, yn cynnwys y dyddiad y dechreuodd eich symptomau a’r dyddiad diwethaf y buoch ar y campws (os yn briodol).  Bydd hyn yn sail i weithdrefnau’r Brifysgol yn ogystal â’r broses Profi, Olrhain, Diogelu ac mae’n golygu y gellir cymryd camau cyflym a phriodol i ddiogelu eraill.

Hefyd, bydd y tîm Profi, Olrhain a Diogelu yn cysylltu â chi i gadarnhau’r wybodaeth hon ac yna byddant yn cysylltu â’ch cysylltiadau agos yn uniongyrchol (adref ac yn y gwaith) i ddarparu cyngor hunanynysu. Ewch i Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau am ragor o wybodaeth (ar gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru) ac i Test and Trace: how it works (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr)

Os ydych chi'n teimlo'n ddigon da, ac yn gallu gweithio o bell, gallwch wneud hynny trwy gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu.

Pryd alla’i ddychwelyd i weithio ar y campws ar ôl cael prawf Coronafeirws positif?

Rhaid i chi ddilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma (gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru), ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Os ydych chi wedi cael prawf positif, rhaid i chi aros adref am o leiaf 10 diwrnod.

Dylech gadw mewn cysylltiad yn rheolaidd â’ch rheolwr llinell yn ystod y cyfnod hunanynysu a rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eich statws iechyd. Bydd eich rheolwr llinell yn cynnal trafodaeth dychwelyd i’r gwaith gyda chi i wneud yn siŵr eich bod yn ddigon iach i ddychwelyd i’ch dyletswyddau ac i weld a oes angen rhagor o gefnogaeth arnoch.

Beth ddylwn i ei wneud os bydd y Tîm Olrhain, Profi a Diogelu yn cysylltu â mi neu os oeddwn mewn cysylltiad agos â rhywun sydd â symptomau neu brawf positif ar gyfer Coronafeirws?

Rhaid i chi ddilyn canllawiau hunanynysu y llywodraeth yma (gyfer pobl sy’n byw yng Nghymru), ac yma (ar gyfer pobl sy’n byw yn Lloegr). Os ydych chi wedi cael prawf positif, rhaid i chi aros adref am o leiaf 10 diwrnod.

Defnyddiwch y Ffurflen Hunan-ynysu Staff i roi gwybod eich bod yn hunan-ynysu a rhowch wybod i'ch rheolwr llinell fod gofyn i chi hunanynysu. Os ydych yn parhau i fod yn ddigon iach, ac yn gallu gweithio o bell, cewch wneud hynny gydol y cyfnod ynysu. Os byddwch yn mynd yn sâl ac yn rhy sâl i barhau i weithio, dylech roi gwybod i'ch rheolwr eich bod yn sâl a bydd y gweithdrefnau absenoldeb salwch arferol yn cael eu gweithredu. Os bydd prawf yn dweud bod gennych y coronafeirws yn ystod y cyfnod hwn dylech roi gwybod i'ch rheolwr llinell a diweddaru'r Ffurflen Hunan-ynysu Staff. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i  Profi, olrhain, diogelu: eich cwestiynau  (pobl sy'n byw yng Nghymru) a  Test and Trace: how it works  (ar gyfer pobl sy'n byw yn Lloegr).


Iechyd a Diogelwch

A fydd y Brifysgol yn cynnal driliau tân o ystyried y gofynion ynghylch cadw pellter cymdeithasol oherwydd y Coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau trefniadau Diogelwch Tân digonol yn parhau. O’r herwydd, bydd y Brifysgol yn parhau i gynnal driliau tân wedi'u cynllunio er mwyn sicrhau y gellir gwacáu'r adeilad yn effeithiol pe bai argyfwng. Wrth adael yr adeiladau nid yw'n ofynnol i bobl ddilyn gofynion pellter cymdeithasol a chadw 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar ba mor gyflym y bydd pobl yn gallu gadael yr adeilad. Unwaith y bydd pobl wedi mynd allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i’r adeilad gwneir hyn yn raddol i gefnogi gofynion pellter cymdeithasol. Mae'r Brifysgol yn gofyn i'r holl staff a myfyrwyr gefnogi driliau tân yn gadarnhaol trwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Beth dylwn i ei wneud os bydda i'n clywed sain y larwm tân?

Bydd y Brifysgol yn parhau i brofi'r larymau tân yn wythnosol ym mhob un o'n hadeiladau lle bydd yn seinio am ryw 15 eiliad cyn stopio.

Os bydd y larwm tân yn seinio am fwy na 15 eiliad, sy'n annhebygol, PEIDIWCH â rhagdybio ei fod yn ymarfer tân sydd wedi'i gynllunio neu'n larwm ffug. Gall fod yn argyfwng go iawn felly sicrhewch eich bod yn gwneud y canlynol:

 • Gadael yr adeilad drwy'r llwybr dianc agosaf sydd ar gael
 • Peidio ag oedi cyn gadael ond os gallwch, diffoddwch offer/cau drysau a ffenestri wrth i chi adael.
 • Wrth ymadael â’r adeilad, nid yw'n ofynnol i bobl gael eu gadael i ddilyn gofynion pellter cymdeithasol ac aros 2m oddi wrth ei gilydd gan y gallai hyn effeithio ar gyflymder y gallu i ddianc yn llwyddiannus. Unwaith y bydd pobl wedi symud i'r tu allan i'r awyr agored, disgwylir i bobl geisio cadw oddeutu 2m o bellter cymdeithasol wrth symud i'r man ymgynnull tân. Pan ganiateir i bobl ddychwelyd i'r adeilad caiff hyn ei wneud ar sail gyfnodol i gefnogi gofynion ymbellhau cymdeithasol.
 • Mynd i'r man gwasanaeth tân adeilad ac aros am gyfarwyddyd pellach. Gellir dod o hyd i fanylion am fannau gwasanaeth tân adeilad y Brifysgol yma.
 • Peidio â dychwelyd i'r adeilad nes y dywedir wrtho am wneud hynny gan un o dîm gweithrediadau'r brifysgol neu'r gwasanaeth tân.

Mae'r Brifysgol yn gofyn i bob aelod staff a myfyriwr ymateb yn gadarnhaol i larymau tân drwy adael yr adeilad yn bwyllog ac yn effeithiol.

A ellir gweinyddu Cymorth Cyntaf yn ddiogel o ystyried risgiau’r coronafeirws?

Mae rhwymedigaethau'r Brifysgol i sicrhau darpariaeth Cymorth Cyntaf addas yn parhau. O ystyried risgiau’r coronafeirws, fodd bynnag, wrth weinyddu Cymorth Cyntaf bydd gofyn am ddull gweithredu gwahanol. Mae'r Brifysgol wedi ystyried hyn a bydd yn darparu gwybodaeth ychwanegol ac offer diogelu personol addas ar gyfer swyddogion cymorth cyntaf. Os tybir nad yw’r Cymorth Cyntaf a ddarperir yn lleol yn ddigonol, bydd y Brifysgol yn sicrhau y ceisir cymorth parafeddyg bob amser.