Gwybodaeth Ymgeiswyr / Darpar Fyfyrywyr

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), ac mae’n bleser gennym gyhoeddi bod y paratoadau ar gyfer 2020/21 yn mynd yn eu blaen yn dda. Pe baech AR Gampws neu AR-lein; rydym AR eich ochr chi.

Deallwn efallai fod gennych gwestiynau oherwydd y sefyllfa bresennol a sut y gallai hi effeithio arnoch.   Rydym wedi casglu at ei gilydd isod rai Cwestiynau Cyffredin  i’ch helpu chi i baratoi ar gyfer y flwyddyn academaidd newydd.

Os ydych yn dal i fod yn ansicr, neu os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â’r Hwb ar 0300 131 3030,  neu anfonwch e-bost at hwb@uwtsd.ac.uk  a bydd y tîm yn hapus i drafod unrhyw bryderon sydd efallai gennych.

Angen mwy?

Wrth gwrs, rydym yn deall bod eleni wedi bod yn fwy heriol nag erioed, ac rydym yma i'ch cefnogi chi i gymryd y camau nesaf.

Os hoffech siarad ymhellach ynghylch y mater hwn yna ffoniwch ein Llinell Gymorth Clirio ar 0300 323 1828.

Cofrestru

Mae angen i mi ddilysu fy nogfennau ar gyfer fy nghais DBS. Sut gallaf i wneud hynny os ydy campysau’r Brifysgol ar gau?

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk .Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Yn ystod yr amser hwn, bydd y Brifysgol yn atal yr opsiwn i wirio dogfennau yn y Swyddfa Bost. Bydd angen i chi o hyd i dalu GBG yn uniongyrchol am eich DBS fel rhan o’r broses ymgeisio.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich dogfennau yn electronig fel y gallwch wedyn fynd ymlaen i gyflwyno eich cais DBS i GBG. Mae manylion am y ddogfennaeth ofynnol ar gael i chi ar MyTSD. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar dbs@uwtsd.ac.uk  

Pryd gallaf i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Mae ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar agor ar hyn o bryd a byddem ni’n eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Fy Astudiaethau

Pryd byddaf i’n gallu cymryd y Profion Cyfwerthedd ar gyfer fy ngraddau TGAU?

Rydym yn gobeithio gallu cynnig gweithdai cyfwerthedd a phrofion yn ystod tymor yr Haf.  Os ydych yn gymwys i brofion cyfwerthedd, yna byddwn yn cysylltu a chi ar ol y Pasg.

Llety

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk.