Ydds Hafan  -  Ystafell Newyddion  -  Coronafeirws  -   Gwybodaeth i Ymgeiswyr

Gwybodaeth Ymgeiswyr / Darpar Fyfyrywyr

Ydw i’n dal i allu gwneud cais am 2020/21?

Mae’r Drindod Dewi Sant yn dal i groesawu ceisiadau am y flwyddyn academaidd nesaf. Mae ein tîm derbyn yn dal i fod ar gael bob dydd i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych chi ac i brosesu penderfyniadau. Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais, bydd eich cais yn cael ei brosesu fel arfer.

Ydw i’n dal i allu gwneud cais am 2019/2020?

Mae’r Brifysgol yn dal i groesawu ceisiadau am fynediad yn y flwyddyn academaidd hon.  Mae ein tîm derbyn yn dal i fod ar gael i ateb unrhyw ymholiadau sydd gennych chi ac yn parhau i brosesu penderfyniadau bob dydd. Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais, bydd eich cais yn cael ei brosesu fel arfer.

Os oes gennych ymholiad ynglŷn â’r broses ymgeisio, mae croeso i chi gysylltu â’r Tîm Derbyn yn y Gofrestrfa trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt isod

Campysau Cymru

Ffôn:    0300 500 5054

E-bost: admissions@uwtsd.ac.uk

Manylion cyswllt Llundain

E-bost: londonadmissions@uwtsd.ac.uk

Manylion cyswllt Birmingham

Ffôn: 0300 323 0178

E-bost: birminghamadmissions@uwtsd.ac.uk

 

Rydw i eisoes wedi derbyn cynnig amodol / diamod, ydy hwn yn dal i fod yn berthnasol?

Os ydych chi eisoes wedi derbyn cynnig amodol a/neu ddiamod, mae’r rhain yn dal i fod yn ddilys.

Os gwnaethoch gais drwy UCAS neu Hyfforddiant Athrawon UCAS, mae dim ond angen i chi fewngofnodi i’ch cyfrif Track gydag UCAS cyn gynted â phosibl a’n hychwanegu ni fel eich dewis pendant.

Os gwnaethoch gais i ni’n uniongyrchol, mewngofnodwch i MyTSD (https://mytsd.uwtsd.ac.uk/) a derbyn eich cynnig.

Byddwch chi mor falch eich bod wedi gwneud! Ni yw’r cyntaf yn y DU ar hyn o bryd am ein cyrsiau a’n darlithwyr, a hynny yn ôl pleidlais ein myfyrwyr (Gwobrau Student Choice gan WhatUni).

Beth os na allaf gwblhau f’asesiadau, sefyll f’arholiadau neu os na chaf y graddau a ragfynegwyd ar fy nghyfer?

Mae ein myfyrwyr yn bwysig i ni a hoffem i chi wybod y bydd eich cais yn dal i gael ei brosesu er gwaethaf gohirio arholiadau’r haf, a bod pob cynnig sydd wedi’i wneud i’n hymgeiswyr yn dal i fod yn ddilys.

Pryd byddaf i’n gallu cymryd y Profion Cyfwerthedd ar gyfer fy ngraddau TGAU?

Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac wedi cymryd y penderfyniad i ymestyn y dyddiad terfyn i gael eich graddau TGAU neu’r cyfwerth tan 30 Tachwedd 2020 ar gyfer y rhaglenni BA Add Addysg Gynradd gyda SAC a TAR gyda SAC Cynradd ac Uwchradd.

Pryd bydd y profion mynediad TAR yn cael eu cynnal?

Ni chynhelir y profion mynediad ar hyn o bryd; felly, bydd pob cynnig o le’n amodol ar ymgeiswyr yn llwyddo yn y profion mynediad llythrennedd a rhifedd yn hwyrach yn y flwyddyn.  Ar hyn o bryd ni allwn ddweud wrthych chi pryd y caiff y profion mynediad hyn eu cynnal, ond byddwn mewn cysylltiad pan fydd gennym fwy o wybodaeth.

Mae angen i mi ddilysu fy nogfennau ar gyfer fy nghais DBS. Sut gallaf i wneud hynny os ydy campysau’r Brifysgol ar gau?

O dan amgylchiadau arferol, mae’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn mynnu bod yn rhaid i ymgeiswyr ddarparu’r dogfennau gwreiddiol i’w gwirio cyn cyflwyno cais i’w brosesu. Oherwydd y sefyllfa bresennol, byddant yn awr yn caniatáu dilysu dogfennau yn electronig, naill ai drwy e-bost neu drwy gyfathrebiad fideo gyda’r un sy’n dilysu, ond maent wedi nodi bod yn rhaid gwirio’r dogfennau gwreiddiol mewn person cyn gynted â phosibl. Mae hyn yn golygu y bydd y Brifysgol yn gallu parhau i wirio eich dogfennau a chyflwyno eich ceisiadau i’w prosesu ond byddwn yn ei gwneud yn ofynnol i bob ymgeiswydd a myfyriwr i ddarparu eu dogfennau gwreiddiol yn bersonol yn ystod wythnos gyntaf y tymor. Bydd methu â gwneud hyn yn golygubod eich DBS yn annilys a bydd yn eich atal rhag mynychu lleoliadau a gallai arwain at yr angen i gael tystysgrif newydd ar gost ychwanegol i chi.

I wirio eich dogfennau yn electronig, ebostiwch gopïau at dbs@uwtsd.ac.uk .Gwnewch yn siwr eich bod yn cynnwys eich rhif myfyriwr fel cyfeirnod.

Yn ystod yr amser hwn, bydd y Brifysgol yn atal yr opsiwn i wirio dogfennau yn y Swyddfa Bost. Bydd angen i chi o hyd i dalu GBG yn uniongyrchol am eich DBS fel rhan o’r broses ymgeisio.

Rydym yn edrych ymlaen at dderbyn eich dogfennau yn electronig fel y gallwch wedyn fynd ymlaen i gyflwyno eich cais DBS i GBG. Mae manylion am y ddogfennaeth ofynnol ar gael i chi ar MyTSD. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni ar dbs@uwtsd.ac.uk  

Fydd fy nghyfweliad yn dal i ddigwydd?

Mae’r Brifysgol wedi atal pob cyfweliad a chlyweliad wyneb yn wyneb. Bydd y rhain bellach yn digwydd naill ai ar-lein (Skype/Microsoft Teams) neu dros y ffôn. Bydd staff yn cysylltu â chi i wneud y trefniadau hyn er mwyn sicrhau y bydd eich cyfweliad yn digwydd yn ôl y cynlluniau.

Fydd diwrnodau ymweld a diwrnodau agored yn dal i ddigwydd?

Gan ddilyn cyfarwyddiadau’r Llywodraeth, mae mynediad i’r Campysau a’u cyfleusterau wedi’i atal. Rydym ni’n datblygu cyfleoedd i gynnal rhith-ddiwrnod agored.

Allaf i ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Gallwch, gallwch chi ddal i wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer 2019/20 a chyflwyno’ch ceisiadau am y flwyddyn academaidd 2020/21.

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Pryd gallaf i wneud cais am gyllid myfyrwyr?

Mae ceisiadau am gyllid myfyrwyr ar agor ar hyn o bryd a byddem ni’n eich annog i wneud cais cyn gynted â phosibl. 

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Student Finance England

Student Finance Scotland

Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi wneud y Drindod Dewi Sant yn ddewis pendant?

Byddwch yn derbyn pecyn gwybodaeth gan y Tîm Deryn pan fyddwch wedi gwneud y Drindod Dewi Sant yn ddewis pendant.  Mae’n bwysig eich bod yn darllen y pecyn gwybodaeth am ei fod yn cynnwys yr holl wybodaeth ddefnyddiol y bydd ei hangen arnoch megis sut i wneud cais am Gyllid Myfyrwyr, gwybodaeth am ffioedd a chyllid, llety a chymorth myfyrwyr gan gynnwys cymorth dysgu. Anfonir hwn atoch chi mewn e-bost a byddwch yn derbyn rhybudd drwy neges destun ei fod wedi’i anfon.  Er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn derbyn eich pecyn, mewngofnodwch i MyTSD (https://mytsd.uwtsd.ac.uk/) a gwirio’ch manylion cyswllt yn y Porth Ymgeiswyr.  Os ydych chi wedi gwneud cais i ni drwy UCAS neu Hyfforddiant Athrawon UCAS rydym yn eich cynghori i gadw’ch manylion cyswllt yn gyfredol gyda nhw hefyd.

Roeddwn i wedi cofrestru gan ddefnyddio fy nghyfeiriad e-bost Ysgol/Coleg/Prifysgol, ond nid oes gennyf fynediad iddo bellach.  Sut gallaf i ei ddiweddaru?

I newid eich manylion cyswllt mewngofnodwch i MyTSD (https://mytsd.uwtsd.ac.uk/) lle gallwch wirio a newid y manylion sydd gennym ni ar eich cyfer chi.  Os ydych chi wedi gwneud cais drwy UCAS neu Hyfforddiant Athrawon UCAS rydym yn eich cynghori i gadw’ch manylion cyswllt yn gyfredol gyda nhw hefyd.

**NEW** Ydw i’n gallu gwneud cais am Lety Prifysgol y flwyddyn nesaf?

Ydych, mae’r ceisiadau ar agor a gallwch ddod o hyd i’r ffurflen berthnasol yn y fan hon https://www.uwtsd.ac.uk/cy/llety/

Yn syml, dewiswch y Campws rydych chi’n ymgeisio amdano a llenwi’r ffurflen berthnasol. Gellir e-bostio’r rhain i accommodation@uwtsd.ac.uk

Byddwn yn dechrau ar y broses o neilltuo ystafelloedd ym mis Awst, felly rhowch wybod ar y ffurflen os oes rhywrai yn arbennig y byddech yn hoffi i ni geisio trefnu eich bod yn lletya gyda nhw.

Mae llety’n cael ei neilltuo ar sail y cyntaf i’r felin, felly rydym yn argymell eich bod yn gwneud cais cyn gynted y byddwch wedi penderfynu aros gyda ni.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â llety i accommodation@uwtsd.ac.uk

**NEWYDD** A fydd yr Addysgu yn ailddechrau ar y campysau ym mis Medi?   

Mae'r Brifysgol yn disgwyl ymlaen i dderbyn myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n dychwelyd yn y flwyddyn academaidd fel sy’n arferol, ac mae’n disgwyl dychwelyd i ddysgu wyneb-yn-wyneb a/neu ar-lein ym mis Medi. Bydd gwybodaeth bellach ar gael gydag amser a chaiff ei harwain gan gyfarwyddebau'r Llywodraeth. Bydd cofrestru ar-lein yn agor o leiaf wythnos cyn dechrau tymor. Dylai myfyrwyr ymgeisio am gyllid myfyrwyr cyn gynted ag y bo’n gyfleus.