Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Graduate group Trinity

Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Sut gallaf i ymuno â Chymdeithas y Cyn-fyfyrwyr?

Rydych yn rhan o gymdeithas y cyn-fyfyrwyr yn awtomatig fel cyn-fyfyriwr:

 • Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
 • Prifysgol Cymru Llambed
 • Coleg y Drindod Caerfyrddin
 • Coleg Prifysgol y Drindod
 • Prifysgol Fetropolitan Abertawe (a’i sefydliadau rhagflaenol) . 

Diweddarwch eich manylion i gadw mewn cysylltiad

Ble gaf i gopi o’m trawsgrifiad academaidd / tystysgrif radd?

Gallwch wneud cais am drawsgrifiadau drwy Gofrestrfa Academaidd y Drindod Dewi Sant:

Cais am Dystysgrif / Drawsgrifiad

Sut gallaf i gysylltu â’m ffrindiau o’r brifysgol?

Oherwydd Deddfwriaeth Diogelu Data ni allwn ddatgelu unrhyw gyfeiriadau’n uniongyrchol i drydydd parti. Fodd bynnag gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan.  Llenwch ffurflen:

Dod o hyd i Ffrind

Sut gallaf i drefnu aduniad?

Os hoffech chi drefnu aduniad ar gyfer eich ffrindiau/neuaddau/cwrs/clwb neu grŵp blwyddyn, cysylltwch â Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr.  Gallwn wirio i weld faint o’ch grŵp sydd mewn cyswllt â ni, a rhoi cyngor ynghylch lleoliadau, rhestrau postio, a llety.

Ble gaf i gyngor ar yrfaoedd?

Mae ein  ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ei brif bwrpas yw rhoi cymorth i ddynodi amcanion o ran gyrfa, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth i’ch galluogi i weithredu’r amcanion hyn. Gwasanaeth Gyrfaoedd y Drindod Dewi Sant.

Sut gallaf i helpu myfyrwyr cyfredol?

Mae ffyrdd dirifedi y gall ein cyn-fyfyrwyr helpu’r genhedlaeth gyfredol o fyfyrwyr.  Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Mentora myfyriwr cyfredol
 • Cynnig lleoliad gwaith
 • Recriwtio myfyriwr / un o’ch cyd-raddedigion i weithio i chi
 • Rhoi tystlythyr o’ch amser yn y brifysgol
 • Rhoi anerchiad i fyfyrwyr cyfredol am eich gyrfa
 • Rhoi defnydd o offer celf/chwaraeon
 • Gwneud rhodd elusennol
 • Gadael cymynrodd

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw rai o’r pethau hyn, anfonwch e-bost atom yn alumni@uwtsd.ac.uk i gael manylion pellach.

Oes ffyrdd y gallaf gynnig fy ngwasanaeth?

Oes! Rydym bob amser yn croesawu arbenigedd a gwasanaethau ein graddedigion.  Os teimlwch y gallwch gyfrannu mewn unrhyw ffordd, boed hynny mewn nwyddau, yn ariannol neu drwy roi o’ch amser, cysylltwch â Tîm Alumni i drafod sut gall eich cyfraniad gael yr effaith fwyaf.

Sut gallaf i roi arian?

Mae rhodd yn fuddsoddiad ar gyfer ein myfyrwyr nawr ac yn y dyfodol yn ogystal â’r sefydliad ei hun.  Bydd pob rhodd a wnewch, beth bynnag bo’i maint, yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac mae’ch cefnogaeth yn hanfodol bwysig ar gyfer ein dyfodol. Gallwch roi arian drwy gysylltu â Tîm Alumni - alumni@uwtsd.ac.uk

Gallwch wneud cyfraniad tuag at Gampws Llambed