Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Graduate group Trinity

Cwestiynau Cyffredin Cyn-fyfyrwyr

Fel cyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Cymru Llambed, Coleg y Drindod Caerfyrddin, Coleg Prifysgol y Drindod, neu Brifysgol Fetropolitan Abertawe (a’i sefydliadau rhagflaenol) rydych yn rhan o gymdeithas y cyn-fyfyrwyr yn awtomatig. 

Diweddarwch eich manylion i gadw mewn cysylltiad

Gallwch wneud cais am drawsgrifiadau drwy Gofrestrfa Academaidd y Drindod Dewi Sant:

Cais am Dystysgrif / Drawsgrifiad

Oherwydd Deddfwriaeth Diogelu Data ni allwn ddatgelu unrhyw gyfeiriadau’n uniongyrchol i drydydd parti. Fodd bynnag gallwn gysylltu â nhw ar eich rhan.  Llenwch ffurflen:

Dod o hyd i Ffrind

Os hoffech chi drefnu aduniad ar gyfer eich ffrindiau/neuaddau/cwrs/clwb neu grŵp blwyddyn, cysylltwch â Swyddfa’r Cyn-fyfyrwyr.  Gallwn wirio i weld faint o’ch grŵp sydd mewn cyswllt â ni, a rhoi cyngor ynghylch lleoliadau, rhestrau postio, a llety.

Mae ein Gwasanaeth Gyrfaoedd  ar gael i holl gyn-fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Ei brif bwrpas yw rhoi cymorth i ddynodi amcanion o ran gyrfa, gan ddarparu cymorth a chefnogaeth i’ch galluogi i weithredu’r amcanion hyn. Gwasanaeth Gyrfaoedd y Drindod Dewi Sant.

Mae ffyrdd dirifedi y gall ein cyn-fyfyrwyr helpu’r genhedlaeth gyfredol o fyfyrwyr.  Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Mentora myfyriwr cyfredol
  • Cynnig lleoliad gwaith
  • Recriwtio myfyriwr / un o’ch cyd-raddedigion i weithio i chi
  • Rhoi tystlythyr o’ch amser yn y brifysgol
  • Rhoi anerchiad i fyfyrwyr cyfredol am eich gyrfa
  • Rhoi defnydd o offer celf/chwaraeon
  • Gwneud rhodd elusennol
  • Gadael cymynrodd

Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw rai o’r pethau hyn, anfonwch e-bost atom yn alumni@uwtsd.ac.uk i gael manylion pellach.

Oes! Rydym bob amser yn croesawu arbenigedd a gwasanaethau ein graddedigion.  Os teimlwch y gallwch gyfrannu mewn unrhyw ffordd, boed hynny mewn nwyddau, yn ariannol neu drwy roi o’ch amser, cysylltwch â ni i drafod sut gall eich cyfraniad gael yr effaith fwyaf.

Mae rhodd yn fuddsoddiad ar gyfer ein myfyrwyr nawr ac yn y dyfodol yn ogystal â’r sefydliad ei hun.  Bydd pob rhodd a wnewch, beth bynnag bo’i maint, yn gwneud gwahaniaeth enfawr ac mae’ch cefnogaeth yn hanfodol bwysig ar gyfer ein dyfodol. Gallwch roi arian drwy gysylltu â ni - alumni@uwtsd.ac.uk

Gallwch wneud cyfraniad tuag at Gampws Llambed yma