Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Gwasanaethau Myfyrwyr  -  Gwasanaeth Cwnsela

Gwasanaeth Cwnsela'r Brifysgol

Lecturer advising student

Mae gan y Brifysgol Wasanaeth Cwnsela proffesiynol a phrofiadol. Gweithia'r cwnselwyr yn unol â Fframwaith Moesegol Cymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain.

Daeth y Brifysgol yn 1af allan o 45 sefydliad am 'Gwnsela' yn Maromedr Myfyrwyr Hydref 2016.

Mae lefel uchel o gyfrinachedd a gaiff ei esbonio yn y sesiwn gyntaf, ac a amlinellir yn Natganiad Cyfrinachedd y Gwasanaeth a’r ddogfen ategol, o’r enw Contract y Gwasanaeth Cwnsela.

Ceisia'r Cwnselwyr greu amgylchedd croesawgar a gwrando heb farnu i'ch galluogi i sôn am eich teimladau a'ch profiadau. Mae’n broses gydweithredol sy'n canolbwyntio ar yr hyn sy’n bwysig i chi. Cynhelir y cwnsela ar gyflymder sy'n addas i chi ac yn ôl eich anghenion.

Ar gampws Caerfyrddin a Llambed, mae gwasanaeth cwnsela ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Dyma a ddarpara'r Cwnselwyr:

  • Sesiynau cwnsela unigol
  • Cyflwyniadau i fyfyrwyr newydd ac i staff newydd yn ystod y cyfnod sefydlu
  • Gwybodaeth ar amrywiaeth o bynciau
  • Cyflwyno sesiynau datblygu staff yn ôl yr angen
  • Cyfeiriad, fel y bo'n briodol, at gydweithwyr yn y Brifysgol ac at asiantaethau allanol
  • Rôl ymgynghorol i'r staff
  • Sesiynau achlysurol i grwpiau o fyfyrwyr
  • Mentora a goruchwylio yn ôl y gofyn
  • Cynrychiolaeth ar bwyllgorau Prifysgol
  • Cysylltu'n effeithiol a'r Cynghorwyr Iechyd Meddwl, Undeb y Myfyrwyr, y Gaplaniaeth a'r Swyddfa Ryngwladol

 

Ffynonellau Cymorth Eraill

Caplan

Campws Caerfyrddin 01267 676607 neu 07964 631997

Wardeniaid Neuadd (5.30 yp – 3.00 yb yn ystod y tymor)

Campws Caerfyrddin   Campws Llambed  
07854 832753 07975 640200

Is-Lywydd Lles  Undeb y Myfyrwyr

Campws Caerfyrddin   Campws Llambed Campws Abertawe
01267 676877 01570 422619 01792 655400

 

 

Cwnsela, Iechyd Meddwl a Lles Dolenni Defnyddiol

Samaritans  Elusen gofrestredig sy’n darparu cefnogaeth emosiynol gyfrinachol i unrhyw un sy’n ystyried cymryd ei fywyd neu sydd mewn anobaith 116 123

MIND Elusen iechyd meddwl sy’n gweithio o blaid bywyd gwell i bawb sy’n dioddef gofid meddyliol

Students Against Depression Safle a ddatblygwyd ar y cyd â myfyrwyr sydd wedi’u  heffeithio gan iselder, hwyliau isel neu feddyliau am hunanladdiad. Mae’n cynnwys storïau gan fyfyrwyr eu hunain ac awgrymiadau

Vimeo Ffilm fer am bobl sydd wedi goresgyn gorbryder, iselder ysbryd a syniadiau am hunanladdiad

PAPYRUS - Prevention of Young Suicide Sefydliad gwirfoddol yn y DU sydd wedi ymrwymo i atal hunanladdiad ymhlith pobl ifanc a hyrwyddo iechyd meddwl a lles emosiynol. Mae’n cynnwys adnoddau a chymorth yn y DU i’r rhai sy’n delio â hunanladdiad, iselder neu ofid emosiynol – yn enwedig pobl yn eu harddegau ac oedolion ifanc

Live Well (NHS Student Mental Health) Adnodd i fyfyrwyr yn cynnwys gwybodaeth am broblemau a phryderon a wynebir gan fyfyrwyr, a manylion am adnoddau a all helpu

Living life to the full Cwrs hunangymorth ar sgiliau bywyd yn seiliedig ar Therapi Gwybyddol Ymddygiadol (CBT). Gellir mewngofnodi am ddim

Moodjuice Safle a gynlluniwyd i gynnig gwybodaeth a chyngor i’r rhai sy’n dioddef meddyliau a theimladau gofidus

It's Good to Talk Gwybodaeth yn nodi beth yw cynghori/cwnsela a sut y gall helpu

The Chinese Mental Health Association Yn cynrychioli materion iechyd meddwl Tsieineaidd – ffoniwch 0207 613 1008

Taflenni hunangymorth Taflenni hunangymorth ar amryw bynciau

Get Self Help Amrywiaeth o adnoddau hunangymorth

Young Minds Gwybodaeth i bobl ifanc am iechyd meddwl

Info-Nation Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl 11-25 oed

Centre for Clinical Interventions Gwefan hunangymorth ryngweithiol sy'n mynd i'r afael ag ystod eang o broblemau

Mental Health Foundation Y brif elusen  yn y DU sy’n ymwneud ag ymchwil, polisi a gwella iechyd meddwl, gydag adnoddau i’w lawrlwytho a all helpu

Clinical Research Unit for Anxiety and Depression Gwybodaeth hunangymorth gan uned ymchwil clinigol

Rethink Mental Illness Gwybodaeth a chefnogaeth i bawb sy’n cael eu heffeithio gan afiechyd meddwl

Bipolar UK  Mae Bipolar UK yn cynnig  cymorth a chyngor, ac mae ganddo wasanaeth ieuenctid penodedig. Gall pobl ifanc alw’r swyddfa ranbarthol ar 01633 244244 neu e-bostio  youth@bipolaruk.org.uk

Social-anxiety UK Gwybodaeth a chymorth ar gyfer problemau bod yn hunanymwybodol a swildod 

OCD Awareness Cefnogaeth i bobl y mae eu bywydau’n cael eu heffeithio gan Anhwylder Gorfodaeth Obsesiynol

http://www.selfinjurysupport.org.uk/ Gwybodaeth am hunan-niwed

Welsh Women's Aid Cefnogaeth i oroeswyr camdriniaeth domestig

Relate Gwasanaeth cwnsela ynglŷn â pherthnasau

Hafal Cefnogaeth i bobl sy’n gwella o afiechyd meddwl difrifol

Cruse Bereavement Care Cefnogaeth i unrhyw un sydd wedi cael profedigaeth

Marie Curie I ffrindiau a pherthnasau rhywun sydd wedi marw o salwch terfynol

Men Get Eating Disorders Too Sefydliad elusennol sy'n ceisio codi ymwybyddiaeth am anhwylderau bwyta mewn dynion

CISS Canolfan Gwybodaeth a Chymorth Canser

Time Management Success Syniadau ymarferol ynghylch rheoli'ch amser a gwneud beth sy'n bwysig ichi

National Sleep Foundation Gwybodaeth a chyfarwyddyd i bobl sy'n profi anawsterau cysgu