PCYDDS Hafan  -  Y Brifysgol  -  Ein Hysgolion a'n Cyfadrannau Academaidd  -  Coleg Celf Abertawe  -  Am y Gyfadran

Profiad Ysgol Gelf mewn Prifysgol GyfoesCafodd Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant ei sefydlu dros 170 blynedd yn ôl ac mae ganddi draddodiad nodedig; cafodd ei ddisgrifio gan Peter Lord yn ‘The Visual Culture of Wales’ fel ‘ysgol gelf fwyaf llwyddiannus a mawreddog Cymru’. Heddiw, rydym ar reng flaen creadigrwydd a chyflogaeth.

facebook Instagram twitter pinterest youtube

Mae Coleg Celf Abertawe wedi’i leoli ar gampws Dinefwr sy’n werth miliynau o bunnoedd, Cyfnewidfa Ddylunio Alex ac adeilad y BBC yng nghanol Abertawe.

Fel Coleg Celf, rydym yn parchu a dathlu ein traddodiadau, a dyna pam rydym wedi cadw offer a phrosesau traddodiadol ym meysydd gwydr, cerameg, gwneud printiau a ffotograffiaeth.  Ond rydym hefyd yn flaengar ac mae’r Coleg yn llawn dop o dechnoleg newydd. Rydym yn falch o’n hoffer arbenigol, o’r radd flaenaf sy’n bodloni gofynion rhaglenni unigol, o dorrwr chwistrell dŵr, argraffwyr ffotograffig a thecstil digidol, torwyr laser a chyfleusterau argraffu cerameg digidol i ystafelloedd golygu a stiwdios Ffilm a Theledu, gan gynnwys mynediad i’r camera RED Manylder Uwch diweddaraf.

Felly, p’un a fyddwch yn dewis gweithio gyda phrosesau traddodiadol neu gyda thechnolegau newydd, neu ar draws y ddau, mae popeth yma i chi. Mae’r posibiliadau creadigol mor gyffrous ag ydynt eang. 

Rydym wedi adeiladu enw da iawn dros y 170 o flynyddoedd diwethaf sy’n bennaf o ganlyniad i lwyddiant ein myfyrwyr a graddedigion. Mae llawer wedi mynd ymlaen i gael gyrfaoedd nodedig yn y celfyddydau, mae rhai wedi sefydlu cwmnïau dylunio gwerth nifer o filiynau, ac eraill yn gweithio fel artistiaid llawrydd neu asiantaethau hysbysebu. Mae eraill yn gweithio i gwmnïau fel Saatchi, Lego, McLaren a Jimmy Choo neu i wneuthurwyr ffilmiau a chynhyrchwyr cyfryngau enwog, gan gynnwys y BBC ac ITV.

Mae ein myfyrwyr yn ennill gwobrau’n rheolaidd a rhoddir cyfle iddynt arddangos eu gwaith drwy gydol eu cyrsiau. Cynhelir sioeau graddedigion yn Abertawe a Llundain lle bydd myfyrwyr yn arddangos eu gwaith mewn arddangosfeydd mawreddog gan gynnwys New Designers a D&AD New Blood. Mae ein holl raglenni’n elwa o dîm o staff cymwys iawn sy’n ymchwilio’n weithredol, yn arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac yn cymryd rhan yn aml mewn prosiectau gyda’r diwydiant.

Mae faint o amser cyswllt a gaiff ein myfyrwyr gyda'r staff ymhlith yr uchaf yn y wlad. Mae yna gyfleoedd i astudio agweddau penodol ar Gelf a Dylunio drwy gyfrwng y Gymraeg i’r rheiny sy’n dymuno gwneud hynny. 

Rydym wedi dylunio modylau a fydd yn eich helpu i gael sgiliau cyflogadwyedd a chysylltiadau rhagorol gyda'r diwydiannau creadigol a chwmnïau gweithgynhyrchu mawr fel y bydd eisoes gennych 'droed yn y drws' pan fyddwch yn graddio. 

Yn ystod eich amser gyda ni, byddwch hefyd yn cael y cyfle i astudio dramor gyda rhaglen gyfnewid Erasmus – ar hyn o bryd, mae hyn yn cynnwys prifysgolion yn Norwy, Barcelona a’r Ffindir. Yn ogystal â hynny, gall myfyrwyr fanteisio ar y cyfle i astudio am un semester yn UDA.

I drefnu ymweliad, cadwch le yma

Am wybodaeth ar fwrsariaethau Celf a Dylunio cliciwch yma

 

Cysylltwch â ni yn 
artanddesign@uwtsd.ac.uk

01792 481285 

Coleg Celf Abertawe YDDS
Campws Dinefwr
De Le Beche Street
Abertawe
SA1 3EU 

Mae ein holl gyrsiau’n elwa o dîm o staff cymwys iawn sy’n ymchwilio’n weithredol, yn arddangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol ac yn cymryd rhan yn aml mewn prosiectau gyda’r diwydiant. Mae rhai o’r staff yma wedi ennill enwau da rhyngwladol am eu hymchwil arloesol a’u harfer creadigol. Mae gennym raglen wych o ddarlithwyr gwadd sy’n fyd-enwog.

Cliciwch yma i weld proffiliau staff y Gyfadran

Mae Abertawe yn lle gwych i astudio Celf a Dylunio. Dinas ar lan y môr ydyw: yn ddigon mawr i roi ichi’r lle y byddwch ei angen; yn ddigon bach i roi ichi deimlad o berthyn. Yma, cewch yr holl gyfleusterau a gweithgareddau diwylliannol y byddech yn eu disgwyl mewn dinas brifysgol fodern, fywiog – theatrau, sinemâu, orielau gwych, amgueddfeydd, bwytai, bariau a bywyd nos gwych i fyfyrwyr.

Mae annog cyfrifoldeb cymdeithasol ac amgylcheddol ar ei holl weddau’n rhan bwysig o ‘bwy ydym ni’. Mae’r Gyfadran, staff a myfyrwyr yn cynnal prosiectau gydag elusennau, ac yn gweithio fel gwirfoddolwyr ar brosiectau yn y gymuned. Mae’r gymuned ranbarthol a byd-eang yn elwa o’r cydweithio hwn, sydd hefyd yn wir am y Gyfadran wrth iddi ddarparu addysg byd go iawn.

Yn ystod y flwyddyn olaf mae’r holl gyrsiau’n cynnwys ‘prosiect allanol’. Mae’r prosiectau hyn wedi bod yn gweithredu’n llwyddiannus ers llawer o flynyddoedd ac yn aml maent wedi darparu gwaith i fyfyrwyr wedi iddynt raddio. Mae cyfoeth o brosiectau proffesiynol a chymunedol yn darparu llawer o gyfleoedd pellach ar gyfer myfyrwyr a graddedigion. 

Mae cynaliadwyedd yn ganolog i’r Brifysgol a’r Gyfadran ac mae’n rhan annatod o’r holl gyrsiau. 

Menter – un o lwyddiannau’r Gyfadran yw arwain y ffordd mewn Menter ac Entrepreneuriaeth. Gan fod llawer o’r graddedigion yn gweithio ar ei liwt eu hunain, mae entrepreneuriaeth wedi bod yn rhan allweddol o addysg ein myfyrwyr. Mae syniadau, prosiectau ac addysgeg wedi cael eu defnyddio’n enghreifftiau, nid dim ond o fewn Celf a Dylunio ond hefyd mewn Addysg Busnes a Rheolaeth.

Mae’r Gyfadran wedi dylunio modylau i helpu myfyrwyr i gael sgiliau perthnasol sydd eu hangen ar gyfer byd gwaith ac mae ganddi gysylltiadau ardderchog gyda’r diwydiannau creadigol a’r rhwydwaith orielau fel bod gan fyfyrwyr ‘droed yn y drws’ yn barod cyn iddynt raddio.

Mark Eley o’r cwmni ffasiwn a dylunio byd-eang, Eley Kishimoto

Mae Mark yn mewngapsiwleiddio popeth rydym yn gobeithio ei feithrin yn ein myfyrwyr; awch anniffoddadwy am greadigrwydd a dylunio, egni anhygoel am gynhyrchu gwaith a pharodrwydd i gydweithio gyda phobl greadigol o feddylfryd tebyg. Cysylltodd Mark â’r tîm Dylunio Patrwm Arwyneb y llynedd ar ôl cael ei ysbrydoli i wneud hynny ar ôl gweld ein ffrwd Instagram fywiog, yn sôn am yr ethos dylunio ac egni a rannwn gydag Eley Kishimoto. Ers hynny, rydym wedi bod yn datblygu ffyrdd i weithio gyda’n gilydd ac, eleni, penodwyd Mark yn Athro Arfer.

Mae Eley Kishimoto wedi gwneud eu gorau o hyd i greu gwaith a gyflawnir mewn ffordd syml, sy’n glir ei fwriad, gan arddangos naws greadigol unigryw sy’n gwrthod tueddiadau a gogwyddion mympwyol, ac wedi ymddangos ar bomprennau’r byd drwy waith gyda Louis Vuitton, Marc Jacobs, Alexander McQueen, Alber Elbaz a Jil Sander, i enwi ond rhai. Ar hyn o bryd, mae Mark Eley a Wakako Kishimoto yn gyfarwyddwyr artistig ar linell newydd i farchnad Siapan Laura Ashley London ac wedi cydweithio ar waith gyda beiciau modur BMW, cwrw Duvel, Incase (ategolion Macbook, iPhone, iPad) a Vans Shoes ymhlith eraill.

Rydym wedi gweithio gyda Mark Eley i ddylunio ffordd arloesol a manteisiol i’w rôl Cadair Athro i effeithio ar brofiad myfyrwyr Dylunio Patrwm Arwyneb.

Karen MacKinnon – Cyfarwyddwr a Churadur Arddangosfa a Gwobr Celf Weledol Ryngwladol Artes Mundi

Mae Karen yn anogwr brwd dros y celfyddydau cyfoes yng Nghymru ac mae hi wedi bod yn cydweithio gyda ac ysbrydoli Coleg Celf Abertawe am nifer o flynyddoedd, gan gomisiynu staff a myfyrwyr ar gyfer arddangosfeydd, curadu prosiectau a thrwy gymryd rhan yn ein rhaglenni addysgu.

Yn Athro Arfer, mae Karen yn parhau i ddatblygu ei pherthynas glos â Choleg Celf Abertawe ac rydym yn edrych ymlaen at lawer iawn mwy o brosiectau ar y cyd â hi.

 

Mae Ymchwil ac Arloesi wedi’u hen sefydlu yng Ngholeg Celf Abertawe. 

Mae academyddion y Gyfadran yn ymchwil weithredol ac mae llawer o artistiaid, dylunwyr a rhai sy’n meddwl yn feirniadol ar flaen y gad yn eu meysydd.

Mae’r Gyfadran wedi adeiladu enw da rhyngwladol am ansawdd ei harferion ymchwil fel y dangoswyd yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) diweddar. Mae llawer o brif academyddion y Gyfadran wedi’u cefnogi drwy grantiau ymchwil gan AHRC, Leverhulme Trust, Cyngor Prydain, Wellcome Trust, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Gellir categoreiddio ymchwil y Gyfadran yn fras fel ymchwil disgyblaeth benodol, wedi’i gymhwyso ac yn seiliedig ar arfer, gyda phwyslais cryf ar waith rhyngddisgyblaethol. Mae hyn wedi’i alinio’n agos â gweithgareddau Trosglwyddo Gwybodaeth y Gyfadran. Mae’r Gyfadran hefyd yn rhoi pwyslais mawr ar ei gwaith gyda diwydiant a’r trydydd sector.

Mae ymchwil cymhwysol y Gyfadran yn adlewyrchu ymagwedd integredig at ddatrys problemau agos i’r farchnad, a arweinir gan ddiwydiant. Yn ogystal â bod yn gymhwysol, mae datrysiadau hefyd yn draws-ddisgyblaethol. Mae Ysgolion y Gyfadran, gan gynnwys CIRIC, wedi sefydlu cysylltiadau agos gydag asiantaethau a phartneriaethau allanol. Ar hyn o bryd, mae’r Gyfadran yn cynnal cyfarfodydd ymchwil rhyngddisgyblaethol rheolaidd ac yn hwyluso cyfnewid gwybodaeth rhwng ymchwilwyr o’r Drindod Dewi Sant a phrifysgolion eraill.

Yn ogystal, mae’r Gyfadran wedi sefydlu cysylltiadau gyda nifer o gleientiaid masnachol a adeiladwyd dros yr ugain mlynedd diwethaf. Mae gennym enw da cadarn am gymorth busnes ac Ymchwil a Datblygu wedi’i ariannu drwy gontractau masnachol, ERDF ac Interreg. Rhan allweddol o hyn yw ein Canolfan Ymchwil ac Arloesi Diwydiannau Creadigol (CIRIC) a sefydlwyd yn 2005.

Mae academyddion y Gyfadran yn arddangos a chyhoeddi eu gwaith yn genedlaethol a rhyngwladol ac maent yn gweithio gyda sefydliadau celfyddydau a diwylliannol ar draws Ewrop, America ac Asia i gyflwyno arloesi mewn celf, dylunio a chyfryngau i gynulleidfaoedd newydd.

Cafodd cyflwyniad ymchwil Coleg Celf Abertawe i’r Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil ei asesu o dan nawdd Sefydliad Ymchwil Celf a Dylunio Cymru (WIRAD); partneriaeth gydag ymchwilwyr celf a dylunio ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Barnodd y panel bod 97% o ymchwil WIRAD o safon ryngwladol, gyda 75% yn cael ei farnu naill ai’n Rhagorol yn Rhyngwladol neu gyda’r Gorau yn y Byd.

Mae ein holl gyrsiau’n rhannu athroniaeth gyffredin i alluogi myfyrwyr i fanteisio’n llawn ar gyfleoedd creadigol a galwedigaethol gan ffocysu ar y canlynol:

Unigoliaeth, rhyddid creadigol, Hyblygrwydd academaidd, Proffesiynoldeb a Chyflogadwyedd, Entrepreneuriaeth, Cynaliadwyedd, Ymgysylltu cymunedol…

Ein nod yw datblygu potensial creadigol pob unigolyn ac yna archwilio’r gyrfaoedd posibl a helpu i farchnata’r talentau, brwdfrydedd a sgiliau personol hynny.

Os bydd myfyrwyr yn cychwyn y cwrs gyda brwdfrydedd ac yn ein gadael gyda chariad at eu pwnc, rydym wedi cyrraedd ein nod.

“Mae’r gyfadran ynn lle gwych i astudio, gan gynnig gwrthgyferbyniad rhwng y traddodiadol a’r cyfoes.”  Sarah Ellis, BA Celf Gain

“Roedd fy 3 blynedd yn Abertawe yn wirioneddol wych. Darparodd y cwrs gyfleusterau amhrisiadwy a thîm gwych o ddarlithwyr sy’n gwybod eu stwff, â’m helpodd i fynd o addysg i ddiwydiant mewn ffordd mor ddiffwdan â phosibl. Mae’r anogaeth a gawsom bob tro i ragori’n greadigol ar bob brîff wedi aros gyda fi trwy gydol fy ngyrfa ac mae’n parhau i ddylanwadu ar fy ngwaith dylunio.” Phil Rees, Dylunio Graffig 

“Nid oes dim amheuaeth gennyf fod Abertawe wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial fel Dylunydd Graffig. Ehangodd y ddamcaniaeth a addysgwyd i mi fy nealltwriaeth o ddylunio. Gwthiodd y gwaith fy nghreadigrwydd mewn ffyrdd newydd, diddorol ac roedd y darlithwyr yn fy annog ac yn graff. Os ydych yn ystyried gyrfa mewn Dylunio Graffig, ni allaf argymell unman gwell.” Matthew Boyle dylunydd graffig Lego Denmark

“Mae’r cwrs wedi cyflawni rhywbeth y mae cyrsiau eraill yn ei gael yn anodd, sef ei fod wedi datblygu cysylltiadau arfer proffesiynol rhagorol gyda diwydiant. Mae cydweithio’n llwyddiannus gyda diwydiant wedi cyfoethogi’r cwrs ac wedi cynnal ei gysylltiadau masnachol cryf.” Neil Breedon, BA Darlunio

“Mae’r holl gyrsiau ar y campws; gan annog rhyngweithio ar draws cyrsiau sy’n helpu i greu teimlad o ysgol gelf; gan integreiddio artistiaid a dylunwyr i adeiladu rhwydwaith o ymarferwyr creadigol, sy’n para hyd yn oed wedi iddynt raddio.” Tom Perou, BA Cynhyrchu Ffilm a Theledu Digidol

“Mae’r mynediad at gyfleusterau o’r radd flaenaf, gweithdai traddodiadol a mannau stiwdio yn hollbwysig ac yn helpu i gadw’r gymuned ysgol gelf.” Lloyd James, BA Dylunio Patrwm Arwyneb

“Cewch eich addysgu heb hierarchaeth cyfrwng, gan astudio arferion traddodiadol a digidol; gan roi i fyfyrwyr rhyddid i ddysgu a gwthio ffiniau eu harfer mewn amgylchedd deinamig, creadigol.” Nicola Dowdle, MA Celf Gain

“Roedd astudio Dylunio yn Abertawe yn brofiad gwych i mi. Roedd safon yr addysgu un i un heb ei ail ac fe alluogodd y cyfleusterau o’r radd flaenaf i mi wir archwilio a datblygu fy sgiliau i’r safonau diwydiannol uchaf. Gan gymryd rhan mewn prosiectau a noddwyd gan y diwydiant, galluogwyd i mi ddod i adnabod a deall y diwydiant cystadleuol roedd arna’i eisiau gweithio ynddo ac fe helpodd fowldio’r dylunydd ydw i heddiw. I mi, mae Coleg Celf Abertawe wir wedi helpu i siapio’r person ydw i ac mae’n fraint gallu dweud bod fy llwyddiant o ganlyniad i gymorth parhaus ac ymroddiad ei diwtoriaid.” Peter Wilkins, McLaren Automotive Limited

Erasmus

Yn ystod eich amser gyda ni, cewch gyfle i astudio dramor gyda rhaglen gyfnewid Erasmus, sy’n rhedeg gyda phrifysgolion yn Norwy, Barcelona a Sweden ar hyn o bryd.

Astudio Dramor

Yn ogystal â hynny, gall myfyrwyr fanteisio ar y cyfle i astudio am un semester yn UDA a Chanada.

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.