Hafan YDDS  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Cyrsiau Byr  -  Celfyddydau ar Waith

Beth yw Celfyddydau ar Waith?

Image for Arts in Action home page

Mae’r Celfyddydau ar Waith yn gynllun artistiaid preswyl gyda gwahaniaeth. Mae’r artistiaid gwadd yn gweithio’n agos gyda’r plant a’r athrawon yn eu dewis ysgol i sicrhau bod pawb sy’n cymryd rhan yn cyfrannu’n llawn at y prosiect a bod y plant yn gallu datblygu eu meddyliau a gweithio’n gysyniadol ac yn dechnegol.

Mae’r prosiectau Celfyddydau ar Waith yn dangos i blant, eu rhieni a’u hathrawon y gwahanol lwybrau gyrfaol sy’n bodoli ym maes celf a dylunio ac rydym yn gobeithio y bydd y prosiectau’n annog artistiaid a dylunwyr y dyfodol i ddod i’r amlwg o’n pentrefi, trefi a dinasoedd.

I’r artistiaid, sy’n fyfyrwyr y Celfyddydau neu’r Dyniaethau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, yn aml, y prosiectau hyn yw’r tro cyntaf iddynt weithio o fewn eu disgyblaeth yn y gymuned ehangach a gyda phobl eraill i greu darnau o waith celf. Mae hyn yn eu galluogi i rannu eu harbenigedd o fewn fframwaith a gefnogir gydag athrawon a phlant ac i fagu hyder wrth rannu eu syniadau a gweithio gyda phobl eraill yn hytrach nag ar ben eu hunain.

Trwy’r prosiectau, caiff yr athrawon gyfle i weithio gydag artist, dylunydd neu grŵp perfformio i ddatblygu gwybodaeth waith o brosesau neu gyfryngau arbennig, sy’n gallu ymestyn gwybodaeth ac arbenigedd creadigol eu hysgol, gan arwain at gwricwlwm cyfoethocach a mwy creadigol.

Dros y blynyddoedd, mae technegau newydd mewn celf wedi’u cyflwyno yn ein hysgolion, gan alluogi i athrawon ymestyn eu sail wybodaeth ar gyfer dosbarthiadau’r dyfodol. Mae’r prosiectau wedi cynnwys gwneud ffelt, ffotograffiaeth cyanoteip, darlunio ar gyfer llyfrau, camerâu twll pin, celf gain safle-benodol, gwisgoedd a dylunio ar gyfer y theatr, ffotogramau, gwneud printiau, cerameg ac amrywiaeth o wydr lliw, cwmanog ac ysgythrog, ysgrifennu creadigol a chelf berfformio. Mae’r amrywiaeth eang hwn o dechnegau yn cyflwyno plant i fyd amrywiol celf a dylunio ac yn eu galluogi i sylweddoli bod pob agwedd ar ein bodolaeth a grëwyd gan ddyn yn cynnwys celf a dylunio trwy feddwl creadigol a beirniadol - o’r dillad a wisgwn i’r ceir a yrrwn. 

Mae 'Celfyddydau ar Waith' yn gynllun unigryw, gan ein bod yn mentora ein hartistiaid a’n hysgolion trwy bob cam o’r prosiectau er mwyn gwneud y profiad yn un cystal â phosibl i bawb sy’n cymryd rhan, cael cymaint o ‘werth ychwanegol’ gan yr holl bartneriaid a sicrhau deilliant positif a hirhoedlog i’r prosiectau.