Astudiaethau Achos Dylunio Graffig

Mae ein graddedigion yn dod o hyd i waith gydag ymgynghoriaethau dylunio, tai cyhoeddi, asiantaethau hysbysebu, llywodraeth leol, ffilm a theledu, diwydiannau cyfryngau newydd a stiwdios dylunio mewnol cwmnïau, neu gallent ddewis gweithio fel dylunwyr ar eu liwt eu hunain. Mae ein cofnod cyflogaeth yn eithriadol, gyda’r rhan fwyaf o’n graddedigion mewn swyddi yn y diwydiant o fewn chwe mis ar ôl graddio. Mae graddedigion diweddar yn gweithio gyda’r canlynol... 

 • Sky Creative
 • SapientNitro
 • Nike
 • LEGO
 • Apple
 • Stag & Hare
 • Waters Creative
 • Icon
 • Blue Stag Studio
 • Tigerprint
 • Oxford University Press
 • Enigma Creative Solutions
 • Aston Villa
 • Manchester United
 • Dirty Little Serifs
 • W12 Studios
 • Dr Organic
 • Barclays Bank 

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn ‘New Designers’ Llundain.

Phill Rees- Cyfarwyddwr Dylunio FITCH New York 

Phill Rees work

“AR ÔL GRADDIO yn 2004 roeddwn yn ddigon ffodus i weithio i FITCH yn Llundain lle treuliais 5 mlynedd yn gweithio mewn cwmni mor greadigol a strategol. Drwy weithio yn FITCH cefais lawer o gyfleoedd i weithio ar brosiectau Manwerthu a Brand. Rhai o’r cleientiaid y bues yn gweithio mwyaf â nhw yn FITCH oedd Vodafone, Dell, McLaren Automotive, Gemau Olympaidd 2012, Andaz Hotels a llawer iawn mwy.

Ar ôl FITCH bues yn gweithio ar fy liwt fy hunan mewn asiantaethau fel Imagination, Identica a Brand Union yn Llundain cyn gweithio gyda FITCH yn Mumbai, India, lle cefais gyfleoedd i weithio ar ystod amrywiol o brosiectau mewn amgylchedd diwylliannol gwahanol iawn. Ar ôl India, cefais gynnig swydd yn gweithio yn Efrog Newydd gyda Stag&Hare lle treuliais 5 mlynedd yn gweithio’n bennaf yn dylunio pecynnau ar gyfer brandiau fel Coca-Cola, Sprite, Hubert’s Lemonade ond hefyd ar waith brand ac ymgyrchu ar gyfer IHG, Campari a llawer iawn mwy.

Nawr, rwy’n Gyfarwyddwr Dylunio yn FITCH yn Ninas Efrog Newydd, yn ffocysu ar sefydlu stiwdio Efrog Newydd a gweithio ar draws y rhwydwaith byd-eang o stiwdios, gan weithio gyda chleientiaid fel Hilton Hotels, Dell a’r Amgueddfa Celf a Dylunio. Rwyf wedi bod yn ffodus iawn i weithio’n rhyngwladol ac mewn asiantaethau mawr a bach sydd i gyd wedi darparu llawer o gyfleoedd i mi dyfu fel dylunydd a phrofi llawer o wahanol ddiwylliannau, ac wedi dylanwadu ar fy arddull ddylunio. Rwyf wir yn credu bod yr addysgu yng Ngholeg Celf Abertawe yn ddi-ail.

Dros y blynyddoedd rwyf wedi dilyn y gwaith y mae’r Brifysgol wedi’i droi allan ac rwy’n cael fy synnu o’r ochr orau’n gyson gyda pha mor barod yw’r myfyrwyr i fynd i mewn i fyd masnachol dylunio. Fel un o raddedigion Coleg Celf Abertawe gallaf ddweud yn onest fy mod wedi gwneud y dewis iawn wrth ddewis fy mhrifysgol – ni fyddwn fyth wedi cael lefel y fentoriaeth a datblygiad creadigol mewn prifysgolion eraill. Mae’r staff addysgu’n wirioneddol gofalu am eu myfyrwyr ac yn llwyddo i ddod o hyd i gryfderau unigol pob myfyriwr er mwyn datblygu eu set sgiliau. Rwy’n credu bod yr addysgu yng Ngholeg Celf Abertawe heb ei ail.”

Mathew Boyle – Dylunydd Graffig, LEGO 

mathew boyle work

“Nid oes unrhyw amheuaeth gennyf fod astudio yn Abertawe wedi fy helpu i gyrraedd fy mhotensial llawn fel Dylunydd Graffig. Ehangodd y ddamcaniaeth a addysgwyd i mi fy nealltwriaeth o ddylunio. Gwthiodd y gwaith fy nghreadigrwydd mewn ffyrdd newydd, diddorol ac roedd y darlithwyr yn fy annog ac yn graff, gan fynd i eithaf eu gallu i helpu pan oedd angen. Os ydych yn ystyried gyrfa mewn Dylunio Graffig, ni allaf argymell unman gwell.” 

Gareth Winter - British Sky Broadcasting & Sky News

“Mae arna’i fy ngyrfa cyfan i Goleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant, maent yn cynnig yr amgylchedd delfrydol i ffynnu ynddo. Roedd y cymorth a’r arweiniad a gefais gan fy nhiwtoriaid wedi'i gynllunio i weddu fy anghenion i'r dim, maent yn trin pob person fel unigolyn. Trwy’r Brifysgol, cefais gyfle i arddangos fy holl waith caled yn ‘New Designers’, a dyma ble cefais fy ngweld a gofynnwyd i mi wneud cais am swydd fel Is-ddylunydd i Sky News. Oherwydd ein bod wedi dysgu nad dim ond estheteg sy’n bwysig wrth ddylunio, mae’n declyn busnes swyddogaethol, mae’r ffordd hon o feddwl wedi fy ngalluogi i symud fy ngyrfa ymlaen ar lwybr gwahanol., Nawr, rwy’n Weithiwr Creadigol i Sky Cycling, rwy’n gweithio ar ymgyrchoedd 360°, yn gofalu am y teledu, print a digidol, o gyfarwyddo sesiynau ffilmio, cyfweliadau, hyrwyddo, trwy olygu, graffigau symudol, ffotograffiaeth ac, wrth gwrs, dylunio. Y peth a fuodd o’r help mwyaf oedd darganfod nad wyf bob tro’n iawn, i weithio fel rhywun creadigol rhaid ichi fod yn feddwl agored a pheidio bod yn rhy gul am eich syniadau. Mae’n bwysig addasu a datrys problemau. Wedi dweud hynny...allwch chi ddim fod yn rhy wan chwaith, os ydych chi’n credu mewn rhywbeth, rhaid ichi ei werthu.”