Astudiaethau Achos Dylunio Patrwm Arwyneb

Mae’r rhaglen Dylunio Patrwm Arwyneb wedi’i strwythuro i alluogi ein dysgwyr i raddio a pharhau i weithio yn y maes y maent wedi’i ddatblygu arbenigedd penodol amdano – gyda chreadigrwydd estynedig a gallu i adnabod a gwneud yn fawr ar gyfleoedd.

Gwneir hyn drwy raglen sydd wedi’i mireinio, ac yn cydbwyso gweledigaeth greadigol ac allanoldeb, lle caiff sgiliau penodol sydd eu hangen yn y maes ymarferol yn cael eu hadnabod a’u datblygu. Caiff prosiectau ymarferol eu rhoi mewn cyd-destun o’r cychwyn cyntaf ac mae’r rhaglen theori yn atgyfnerthu hyn. Cynhelir prosiectau byw drwy gydol y 4 blwyddyn. 

Yn ddiweddar, mae myfyrwyr wedi mwynhau prosiect byw sylweddol gyda phencadlys dylunio H&M yn Stockholm.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn ‘New Designers’ Llundain. 

Mae graddedigion yn mynd ymlaen i amrywiaeth o swyddi gan gynnwys gweithio gyda’r canlynol Monsoon, Accessorize, Marks and Spencer, Toast, John Lewis, Hallmark, Tigerprint, Donna Wilson a Jimmy Choo. 

Ciara Long – Dylunydd Deunydd Ysgrifennu ym Monsoon Accessorize

Ciara Long work

Mae Ciara yn teimlo mai un o’r nodweddion sylweddol a fuodd yn fwyaf dylanwadol arni yn ystod y rhaglen oedd y mendiad at friffiau byw o fewn y profiad myfyriwr.  Daeth pwynt tyngedfennol yn ei datblygiad fel dylunydd pan gafodd ei dewis yn un o enillwyr prosiect Tigerprint yn ei 3edd flwyddyn.  Cadarnhaodd y lleoliad a wnaeth rhwng y 3edd a’r 4edd flwyddyn ei chyswllt â dylunio deunydd ysgrifennu a chaniataodd iddi ffocysu ar hyn wrth iddi nesáu at raddio.

Ers hynny, ac ar ôl arddangos yn ‘New Designers’, lle gwnaeth gryn argraff gyda’i gwaith, mae hi wedi cael cyfnod dwys a diddorol yn gweithio ar ei liwt ei hun gyda lliaws o gwmnïau deunydd ysgrifennu  gan gynnwys Moonpig, Lemon Ribbon, Hallmark, Tesco a Clinton Cards(USA).  

Ar ôl blwyddyn o adeiladu portffolio amrywiol a phroffesiynol, yn cael profiad o lawer o wahanol amgylchiadau sy’n codi wrth fod yn hunan-gyflogedig a mentrus, mae Ciara’n ddiweddar wedi cael swydd barhaol a llawn amser yn Ddylunydd Deunydd Ysgrifennu yn Monsoon Accessorize.  Yno, mae hi’n ymuno â nifer o raddedigion Patrwm Arwyneb eraill sy’n gweithio ym maes dylunio print ar gyfer brandiau Monsoon ac Accessorize. 

Rosie Cook – Dylunydd Tecstilau i H&M

Rosie Cook work

Mae Rosie nawr yn byw yn Stockholm yn gweithio fel Dylunydd Tecstilau i H&M ac mae casgliad newydd ganddi ar fin cael ei lansio gyda Made.com.

Mae Rosie wedi arddangos ei gwaith mewn nifer o arddangosfeydd cenedlaethol proffil uchel gan gynnwys ‘Interiors UK’ a ‘New Designers One Year On’.  Mae hi wedi cael gwaith yn gweithio ar ei liwt ei hun ac wedi lansio ei dyluniadau printiedig mewn casgliad o sgarffiau o dan ei henw ei hun a thrwy Printed and Co yn y flwyddyn ddiwethaf. 

Datblygodd arddull liwgar a chwareus Rosie yn ei thrydedd flwyddyn yn y brifysgol trwy ei chariad at baentio, collage a phatrwm.  Mae’n parhau i gael ei hysbrydoli gan deithiau, tirluniau ac arfordir cyfarwydd Sir Benfro.

“Mae llawer o’m cyraeddiadau wedi codi drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau dylunio sy’n llunio rhan o’r prosiect mawr terfynol. Mae popeth a ddysgais yn Abertawe wedi bod yn ddefnyddiol mewn bob math o ffyrdd o roi portffolio gwych at ei gilydd i weithio ar friffiau dylunio byw”