Ydds Hafan  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Hysbysebu Creadigol  -  Astudiaethau achos Hysbysebu a Dylunio Brand

Ymhlith y cyfleoedd gwaith mae:

  • Cyfarwyddwr Celf Hysbysebu
  • Dylunydd Brand
  • Gweithiwr Creadigol Digidol
  • Digwyddiadau
  • Dylunydd Graffig
  • Marchnata
  • Cysylltiadau Cyhoeddus
  • Cyfryngau Cymdeithasol.

Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn D&AD yn Llundain.

Amy Jones

Amy Jones brochure design

Amy Jones – Dylunydd Digidol yn iCreate (Graddiodd yn 2017)

 ‘Rwyf wedi dod yn bell mewn tair blynedd; dechreuais astudio BA Hysbysebu a Dylunio Brand yn YDDS yn 2014 fel unigolyn tawel, swil ac anhyderus. Trwy fodylau’r cwrs rwyf wedi tyfu a datblygu trwy gymryd rhan mewn trafodaethau a chyflwyniadau, gweithio mewn grwpiau, rhwydweithio gyda myfyrwyr cyrsiau eraill a chymryd rhan mewn gweithdai i wella fy sgiliau. Bellach, rwy’n llawer mwy hyderus a di-flewyn-ar-dafod ac wedi gwneud llawer o ffrindiau oes diolch i’r cwrs.’

Gwefan: jonesandjoy.com

Gwefan: iCreate.co.uk


Ross Weaver

Ross Weaver Qatar Airways

Ross Weaver – Cyfarwyddwr Celf yn 180 KingsDay (Graddiodd yn 2016)

‘Ni fyddwn i ble rydw i heddiw oni bai am y blociau adeiladu a roddodd y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand i mi. Roedd y tiwtoriaid yn hollbwysig wrth roi i mi’r offer iawn i ddechrau yn y diwydiant, gan wneud i’r amgylchedd gwaith deimlo fel cam naturiol ymlaen ar ôl graddio.  Roedd y cwrs hwn yn wahanol iawn i’r addysg flaenorol rwyf wedi’i chael. Cefais fy nghyffroi o hyd gan y ffaith mai eich lle chi yw pennu sut rydych yn tyfu a gwneud cynnydd, y pwrpas yw creu problemau a’u datrys nhw, dysgu sgiliau newydd sy’n datgloi cyfleoedd newydd ac adeiladu llwybr i yrfa sy’n eich gweddu chi.’

Gwefan: 180kingsday.com


Dave Griffiths

Dave Griffiths Lego

Dave Griffiths – Uwch Ddylunydd yn Bluegg (Graddiodd yn 2014)

‘Yn bwysicaf oll, rhoddodd y cwrs gyfle i i ddangos i bobl beth roeddwn yn gallu ei wneud - troi syniadau’n ddatrysiadau pendant sy’n gallu newid y ffordd y mae pobl yn meddwl a theimlo. Mae cadw’n berthnasol a meddu ar syniadau addasadwy’n bwysig. Trwy’r cwrs, dysgais i fod yn fi fy hun, i beidio â dilyn tueddiadau na chopïo eraill o’ch cwmpas, byddwch yn para deg munud yn gwneud hynny yn y diwydiant.’

Gwefan: bluegg.co.uk


Sophie Edwards

Sophie Edwards Princesshay Strictly Stduents

Sophie Edwards – Swyddog Gweithredol Cyfathrebu Marchnata yn The Oxygen Agency (Graddiodd yn 2014)

Rhoddodd y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand yn YDDS ystod o sgiliau i mi y gallwn eu trosglwyddo i’r ‘byd go iawn’. Roedd sut i ddehongli brîff, deall y gwahanol lwybrau marchnata a sut y gellir eu defnyddio, a rheoli digwyddiadau i gyd yn sgiliau a ddysgais pan oeddwn yn y brifysgol. Roeddwn yn teimlo’n falch iawn i allu cynnig y sgiliau hyn reit o’r cychwyn cyntaf. 

Gwefan: oxygenagency.co.uk


Rhys Hughes

Rhys Hughes Thorpe Park

Rhys Hughes – Tîm Creadigol yn AMV BBDO (Graddiodd yn 2011)

‘Ar hyn o bryd rwy’n gweithio yn Llundain fel uwch gyfarwyddwr celf ar ôl cyfnod o 7 blynedd mewn asiantaethau ym Manceinion. Fy hoff ran o’r cwrs oedd y gwaith cysyniadol, ond un peth â’m synnodd oedd pa mor ddefnyddiol yn y byd go iawn oedd yr elfen astudiaethau proffesiynol. Roedd y staff yn wych, yn gwbl gefnogol a llawn gwybodaeth. Roedd fy nghymheiriaid ar y cwrs yn grêt hefyd, ac rwy’n dal i fod mewn cysylltiad rheolaidd â llawer ohonynt. Roedd ein cwrs ni’n griw mwy clos na rhai o’r cyrsiau eraill ac roedd yna gefnogaeth wych a chystadleuaeth iach rhwng cyfoedion.’


Dal Almeida a Mike Hughes

Dal Almeida and Mike Hughes

Dal Almeida a Mike Hughes – Tîm Creadigol AMV BBDO (Graddiasant yn 2008/2009)

Mae bywyd gwaith yn newid mawr i fywyd myfyriwr ac ni allwch fyth fod yn gwbl barod amdano ond addysgodd ein cwrs ni sgiliau gwerthfawr i ni sy’n helpu i hwyluso’r cyfnod pontio hwnnw. Pethau fel sut i ateb brîff, sut i weithio o fewn terfynau amser a sut i weithio gydag eraill, i enwi ond rhai.’

Gwefan: dalandmike.com

Gwefan: amvbbdo.com

https://vimeo.com/260227132


Laura Marquiss

Laura Marquiss

Ar ôl graddio, gwnes gais am nifer o interniaethau ac roeddwn wrth fy modd i gael cyfweliad mewn asiantaeth hysbysebu enwog yn Manceinion. Nid oeddwn yn adnabod Manceinion o gwbl, a heb gefnogaeth y cwrs dydw i wir ddim yn credu y buaswn i wedi bod yn ddigon dewr i fynd yno am y cyfweliad.

Roeddwn wrth fy modd pan gefais fy newis am yr interniaeth  ac o fewn dwy wythnos, gadewais i ddechrau’r bennod newydd hon.  O fewn cyfnod byr, cefais wobr ‘Gweithiwr y Mis’, a chefais fy enwebu ar gyfer gwobr ‘Person Ifanc Mwyaf Addawol Manceinion’ yng ngwobrau ‘Talent Ifanc Manceinion 2016’.

Yn ddiweddar, rwyf wedi symud i faes marchnata newydd ac mae’r sgiliau a ddysgais yn parhau i fod yn amhrisiadwy. Bellach, rwy’n gweithio i asiantaeth digwyddiadau a chyfathrebu byw ar brosiectau mwy diriaethol. Roeddwn wedi mwynhau hyn yn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol. Ar y foment rwy’n brysur yn cynllunio ar gyfer digwyddiad ym Milan ac rwy’n gyffrous iawn ynglŷn ag ymgymryd â’m rôl rheoli cyntaf ar safle!