Astudiaethau achos Hysbysebu a Dylunio Brand

Ymhlith y cyfleoedd gwaith mae:

Cyfarwyddwr Celf Hysbysebu, Dylunydd Brand, Dylunydd Graffig, Gweithiwr Creadigol Digidol, Marchnata, CC a digwyddiadau a chyfryngau cymdeithasol.  Mae myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle ar ddiwedd eu cwrs i arddangos eu gwaith yn D&AD yn Llundain.

Laura Marquiss

Laura Marquiss

Pan adewais yr ysgol ‘doedd gen i ddim syniad beth oeddwn i am ei wneud gyda fy nyfodol. Fodd bynnag, roeddwn yn gwybod bod arna’i eisiau profi bywyd prifysgol ac i roi fy nawn creadigol ar waith mewn diwydiant sy’n cynnig rhagolygon gwaith realistig.  Trwy gydol fy amser yn y brifysgol ar y cwrs Hysbysebu a Dylunio Brand, gwnes ystod eang o fodylau gan gynnwys popeth o feddwl creadigol, hawlfraint, brandio, marchnata, hunan-hyrwyddo, digidol, dylunio graffig, rheolaeth digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol...

mae’r rhestr yn ddiddiwedd! Trwy’r modylau hyn dysgais sut i weithio’n effeithiol mewn tîm a sut i weithio gyda chleientiaid go iawn.  Ar y cwrs hwn, nid oes unrhyw un yn dal eich llaw ond cewch eich cefnogi drwyddo a’ch annog i chwilio am gyfleoedd a chymryd rhan. Os byddwch yn gweithio’n galed, fe fydd yn talu ar ei ganfed. Pan oeddwn yn chwilio am fy swydd gyntaf, welais bod y gystadleuaeth yn frwd ond drwy ddefnyddio’r sgiliau roeddwn wedi’u caffael roedd cael fy nhroed drwy’r drws yn haws. Rwy’n dal i ddefnyddio’r sgiliau a ddysgais nawr – mae’r cwrs yma’n gwneud ichi feddwl mewn ffordd wahanol ac yn rhoi gwir ymdeimlad o entrepreneuriaeth.

Ar ôl graddio, gwnes gais am nifer o interniaethau ac roeddwn wrth fy modd i gael cyfweliad mewn asiantaeth hysbysebu enwog ym Manceinion. Nid oedd yn adnabod Manceinion o gwbl, a heb gefnogaeth y cwrs dydw i wir ddim yn credu y buaswn i wedi bod yn ddigon dewr i fynd yno am y cyfweliad. Roeddwn wrth fy modd pan gefais fy newid am yr interniaeth  ac o fewn dwy wythnos, gadewais i ddechrau’r bennod newydd hon.

Cafodd fy sgiliau rheoli a threfnu eu cydnabod  ac o ganlyniad trodd yr interniaeth yn swydd llawn amser fel swyddog gweithredol cyfrifon. Roedd y rôl yn cynnwys gweithio fel rhan o’r tîm gwasanaethau cleientiaid sy’n rheoli perthnasoedd rhwng rhai brandiau mawr a’r asiantaeth a symud y gwaith creadigol drwy’r asiantaeth. 

Rwy’n caru bywyd yn yr asiantaeth gan fod eich cydweithwyr yn dod yn ffrindiau gorau. Rhaid ichi weithio fel un tîm, gan anelu at yr un gôl ac mae gweithio ochr yn ochr â phobl mor dalentog yn eich ysbrydoli mewn diwydiant sy’n newid yn gyson. Yn ystod fy amser yn yr asiantaeth datblygais ddiddordeb mewn prosiectau digidol fel dylunio apiau a’r cyfryngau cymdeithasol ac felly penderfynais gymryd y cam nesaf i fyny’r ysgol yrfaol i asiantaeth marchnata digidol.

O fewn cyfnod byr, cefais wobr ‘Gweithiwr y Mis’, a chefais fy enwebu ar gyfer gwobr ‘Person Ifanc Mwyaf Addawol Manceinion’ yng ngwobrau ‘Talent Ifanc Manceinion 2016’. Yn ddiweddar, rwyf wedi symud i faes arall o fewn marchnata ac mae’r sgiliau a ddysgais yn parhau i fod yn werthfawr. Bellach, rwy’n gweithio i asiantaeth digwyddiadau a chyfathrebu byw ar brosiectau mwy diriaethol. Roeddwn wedi mwynhau hyn yn fy nhrydedd flwyddyn yn y brifysgol. Ar y foment rwy’n brysur yn cynllunio ar gyfer digwyddiad ym Milan ac rwy’n gyffrous iawn ynglŷn ag ymgymryd â’m rôl rheoli cyntaf ar safle!