Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol


Yn ganolog i’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol mae ethos o gydraddoldeb, cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol.

Social Inclusion Hands

Croeso i’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol.

Ar y dudalen hon, byddwch yn dysgu am:

Ein cyrsiau

 •  Ewch i dudalennau ein rhaglenni am fanylion bob un o'n hystod amrywiol o gyrsiau dwyieithog ar lefel israddedig ac ôl-raddedig

Yr hyn y gallwn helpu ichi ei gyflawni:

 • Cyflogadwyedd a gyrfa foddhaus     
 • Cyfle i herio anfantais a chryfhau cymunedau cymdeithasol
 • Dealltwriaeth o’r hyn yw addysg, sut y mae cymdeithas yn gweithio a sut y caiff ein strwythurau cymdeithasol eu trefnu
 • Y wybodaeth a’r sgiliau i fod yn ddinasyddion llwyddiannus a gweithgar o fewn cymuned fyd-eang a chynaliadwy

Pwy ydym ni

 • Mae holl ddarlithwyr yr Ysgol yn ymarferwyr brwdfrydig
 • Rydym yn adnabod ein pynciau o safbwynt ymarferol a damcaniaethol
 • Rydym yn gwneud ein cyrsiau’n ddiddorol a gwerthfawr
 • Hoffwn rannu ein gwybodaeth a’n profiadau gyda chi 

Mae croeso ichi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau. Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi a gweithio gyda chi wrth ichi ymgymryd â’ch astudiaethau gyda ni.

Sue Ainsworth

Pennaeth Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol

Caerfyrddin

Eiriolaeth |  Cymdeithaseg | Astudiaethau Cymdeithasol

 • BA Eiriolaeth
 • BA Cymdeithaseg
 • Tystysgrif Addysg Uwch mewn Astudiaethau Cymdeithasol
 • MA Cydraddoldeb ac Amrywiaeth mewn Cymdeithas
 • PhD Cyfiawnder Cymdeithasol

Addysg

Ieuenctid a Chymuned

Abertawe

Cwnsela

Addysg

 • Gradd Sylfaen mewn Addysg Gynhwysol
 • BA Astudiaethau Addysg
 • BA Astudiaethau Addysg: Anghenion Addysg Ychwanegol a Chynhwysiant
 • BA Astduiaethau Addysg: Addysgwyr ac Addysgu Cyfoes
 • Ba Astudiaethau Addysg: Agweddau Rhyngwladol

Llambed

 • Dyniaethau gydag Astudiaethau Addysg

Mae’r Ysgol hon ar gyfer myfyrwyr sydd:

 • â diddordeb mewn materion yn ymwneud â chydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol;
 • â  diddordeb mewn theori gymdeithasol a pholisi cymdeithasol, ac yn dymuno cyfuno hynny â chyfleoedd i fynd ar leoliadau i wella eu harferion gwaith;
 • am herio anfantais a chryfhau eu cymunedau;
 • am weithio i gefnogi pobl a allai fod yn agored i niwed mewn amrywiaeth o leoliadau cyhoeddus a gwirfoddol.

A hithau’n ysgol fawr sydd wedi’i lleoli o fewn Cyfadran y Gwyddorau Cymdeithasol, mae’r myfyrwyr yn ymhél ag ystod o astudiaethau academaidd ar lefel israddedig ac ôl-raddedig ar draws nifer o gampysau yn ogystal ag o fewn y gymuned ehangach. Mae dealltwriaeth o sut mae cymdeithas yn gweithio a sut mae ein strwythurau cymdeithasol, megis y plant, teulu, dysg a chymuned wedi’u trefnu, yn hanfodol i unrhyw ddarpar  wyddonydd cymdeithasol sy’n chwilio am yrfa foddhaus a all ddatblygu uchelgeisiau unigol a chymdeithasol.

Mae’r Ysgol yn hyrwyddo gwybodaeth, dealltwriaeth ac ymdriniaeth o faterion a gwerthoedd cymdeithasol arwyddocaol ac allweddol mewn cyd-destun hanesyddol a chyfoes.  Fel hyn gallwn sicrhau bod ein graddedigion yn meddu ar y wybodaeth a’r sgiliau i’w galluogi i gyflawni’n llwyddiannus fel dinasyddion gweithgar o fewn cymuned fyd-eang a chynaliadwy.

Mae staff yr Ysgol yn cadw mewn cysylltiad uniongyrchol â’r arfer a’r drafodaeth gyfredol  drwy brosiectau ymchwil, nifer ohonynt mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol.  Mae ymchwil cyfredol o fewn yr Ysgol yn cynnwys cyflogadwyedd myfyrwyr ac ymgysylltu â’r gymuned a sut y gall cyrsiau israddedig wella cyfleoedd gyrfa myfyrwyr trwy hwyluso cyfranogiad ehangach o fewn y gymuned.  Mae ymchwil ychwanegol yn cynnwys rôl dysgu yn seiliedig ar broblemau ac ymgysylltu gweithredol o fewn y broses ddysgu ynghyd ag effaith dysgu gydol oes ar ddatblygiad cymuned.

Mae gan yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol arbenigedd mewn ymchwil a gwerthuso gyda'r sector cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghymru. Bu staff o’r Ysgol yn gysylltiedig ag ymchwil a ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a phrosiectau dan nawdd Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Sefydliad Cenedlaethol er Ymchwil i Addysg (NfER) ar Adolygiadau Awdurdodau Lleol ynghyd â gwerthusiadau ar gyfer sefydliadau gwirfoddol yn y trydydd sector. Ceir ystod o arbenigedd ymchwil ymhlith staff yr Ysgol sy’n cwmpasu meysydd sy’n berthnasol i Gyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol, Addysg a Gwaith Ieuenctid. Mae’r prosiectau cyfredol yn cynnwys:

 • Gwerthusiad o brosiect Sbectrwm Hafan Cymru: Rhaglen Addysg Bersonol a Chymdeithasol ar hyrwyddo Cam-drin Domestig gyda Phobl Ifanc.
 • Prosiect Canfyddiadau o Dlodi: Prosiect ymchwil ar y cyd rhwng staff a myfyrwyr sy’n cymharu sut mae pobl iau a hŷn yn gweld y mater o dlodi

Mae staff yr Ysgol hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr doethurol, ac mae’u meysydd ymchwil yn cynnwys:

 • Darpariaeth dyslecsia i bobl ifanc sydd wedi troseddu;
 • Effaith gwaith ieuenctid ar lesiant pobl ifanc;
 • Rôl yr hwylusydd mewn gweithdai creadigol ymarferol.

Mae gan yr Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol ystod o raglenni arloesol a staff brwdfrydig a chefnogol sy’n cynnig profiad gwerthfawr i fyfyrwyr o ran gwaith academaidd a gofal bugeiliol. Rydym yn annog ein myfyrwyr i ddathlu’r her academaidd a’r elfennau galwedigaethol sydd gyda’i gilydd yn cynnig cyfleoedd i baratoi ar gyfer gyrfa fel graddedigion yn y dyfodol lle gallant wneud cyfraniad arwyddocaol i gynaliadwyedd eu cymunedau.

Yn ddaearyddol mae’r Ysgol wedi’i lleoli dros dri champws, Caerfyrddin, Abertawe a *Llambed; golyga hyn y gellir gwneud amrywiaeth eang o gysylltiadau gyda sefydliadau lleol ar draws y rhanbarth sy’n gweithio ym maes cyfiawnder a chynhwysiant cymdeithasol.  Gall myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau yn lleol i gefnogi’u cyfleoedd gwaith a gyrfa at y dyfodol.

“Mae’r fenter yn Llambed yn rhan o radd israddedig prif bwnc ac is-bwnc yn y Dyniaethau gydag Astudiaethau Addysg  

Mae’r Ysgol yn amlygu ymrwymiad y Brifysgol i brofiadau myfyrwyr, gan sicrhau bod myfyrwyr yn enw ac nid yn rhif. Mae rhaglenni’r Ysgol yn seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd clir sy’n cynnwys cynhwysiant cymdeithasol, cydweithio, cyflogadwyedd, creadigrwydd, cynaliadwyedd, cydraddoldeb, cynwysoldeb a pharch. Mae’r Rhaglenni Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn rhaglenni a ardystir gan y proffesiwn gydag ymrwymiad i Waith Ieuenctid yn seiliedig ar egwyddorion a gwerthoedd clir. 

Mae’r Ysgol yn croesawu myfyrwyr Rhyngwladol o amrywiol wledydd, ac wedi gweithio’n helaeth gyda myfyrwyr Americanaidd trwy’i modylau interniaeth.  Cynigir cyfleoedd i fyfyrwyr yr Ysgol gael profiad o gyfnod astudio dramor, ac yn ddiweddar mae’r Ysgol wedi cynorthwyo myfyrwyr i astudio yng Nghanada ac yn America.   Mae’r Ysgol yn barhaus yn cyfoethogi’i chysylltiadau â sefydliadau partner y tu hwnt i Gymru a’r DU.

Mae’r Ysgol Cyfiawnder a Chynhwysiant Cymdeithasol hefyd yn rhedeg rhaglen interniaeth lwyddiannus iawn ar gyfer Myfyrwyr Rhyngwladol. Rydym yn cynnig modwl 20 credyd sy’n galluogi myfyrwyr i ymgymryd â lleoliad 50 awr gyda sefydliad yn y gymuned. Mae’r lleoliadau’n amrywio o leoliadau addysgol megis ysgolion i weithio gyda sefydliadau gwirfoddol. Mae myfyrwyr yn ennill profiad gwaith gwerthfawr ynghyd â’r cyfle i ddysgu mwy am Gymru a’i diwylliant.     

Mae pob rhaglen o fewn yr Ysgol yn cysylltu’n glir â byd gwaith ac fe’u datblygwyd i wella sgiliau trosglwyddadwy myfyrwyr; mae gan raddedigion o’r Ysgol y sgiliau a ddisgwylir gan raddedigion ac mae hyn yn gwella’u cyfleoedd am gyflogaeth ar ôl cwblhau’u cwrs. Cysylltir cyflogaeth hefyd ag asesiad trwy ddatblygu ystod o gyfleoedd asesu yn cynnwys cyflwyniadau seminar, rhaglenni dogfen ar fideo yn ogystal â’r aseiniad a’r portffolio mwy traddodiadol; mae cysylltiad clir rhwng y cwestiynau asesu a’r theori yn ogystal â’r sefyllfa gyflogaeth gyfredol yn ymarferol. Mae cyfradd gyflogadwyedd myfyrwyr yr Ysgol yn uchel fel y nodwyd yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr ac rydym yn ymdrechu’n barhaus i annog a chefnogi ein myfyrwyr i wireddu eu holl botensial o ran cyflogadwyedd trwy ddarparu ystod o gyfleoedd a gweithgareddau yn ystod eu hastudiaethau israddedig gyda ni.

Mae rhaglenni’r Ysgol yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu ar leoliad. Mae’r Ysgol yn gwerthfawrogi’i chysylltiadau cryf gyda chyflogwyr ar draws y rhanbarth. Mae’r defnydd o gyflogwyr ac ymarferwyr fel siaradwyr gwadd yn caniatáu i fyfyrwyr gael dirnadaeth gliriach o’r amgylchedd gwaith. Mae’r cysylltiadau agos hyn â darparwyr gwasanaethau yn galluogi’r Ysgol i fodloni anghenion darpar gyflogwyr trwy adolygu cynnwys y cwrs yn gyson i adlewyrchu anghenion cyflogaeth.

Mae’r rhai sy’n graddio o raglenni’r Ysgol yn mwynhau ystod amrywiol o yrfaoedd ar ôl gadael eu hastudiaethau gan gynnwys addysgu yn y DU a’r tu hwnt. Mae nifer o fyfyrwyr yn dewis dilyn astudiaethau pellach cyn chwilio am swydd, gan gynnwys cyrsiau TAR, astudiaethau ar lefel Meistr ac ymchwil MPhil/PhD.

Mae holl raglenni’r Ysgol yn cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr ddysgu ar leoliad. Mae’r Ysgol yn gwerthfawrogi’i chysylltiadau cryf gyda chyflogwyr ar draws y rhanbarth.

Mae’r rhaglenni Meistr a addysgir o fewn yr Ysgol yn caniatáu i fyfyrwyr wneud ymchwil ar raddfa fach mewn maes o’u dewis sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Yn ogystal mae’r Ysgol ar hyn o bryd yn cynorthwyo nifer o fyfyrwyr PhD gyda’u hymchwil mewn ystod o feysydd yn gysylltiedig â Chynhwysiant Cymdeithasol, Arfer Cynhwysol a lles pobl ifanc. Mae un myfyriwr PhD yn cynnal ymchwil i agweddau ar les pobl ifanc, yn benodol i ba raddau mae ymwneud â Gwaith Ieuenctid a Chymuned yn gwella lles goddrychol

Mae staff yr Ysgol hefyd yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr doethurol, ac mae’u meysydd ymchwil yn cynnwys:

 • Darpariaeth dyslecsia i bobl ifanc sydd wedi troseddu;
 • Effaith gwaith ieuenctid ar lesiant pobl ifanc;
 • Rôl yr hwylusydd mewn gweithdai creadigol ymarferol.