Llwyddiannau gwaith a dechrau busnes

Darganfyddwch sut mae ein cyrsiau, ein cefnogaeth, ein digwyddiadau a’n cyfleoedd wedi helpu ein myfyrwyr i ennill y wybodaeth, y sgiliau a’r hyder i lwyddo mewn gwaith a dechrau eu busnesau eu hunain.

I weld straeon cyflogadwyedd ein myfyrwyr, a rhagor, ewch i’n hystafell newyddion.

Jessie Wakely

Jessie Wakely

BA Rheolaeth Digwyddiadau a Gwyliau Rhyngwladol

Harbour Lights Spirits

Mae Jessie Wakely, sydd wedi gweithio yn y sector lletygarwch ac adloniant ers yr oedd yn 18 oed, wedi dechrau ei busnes ei hun.

“Teimlwn fy mod yn gwybod yr offer oedd eu hangen i ddechrau arni, ond er mwyn ei gymryd i’r lefel nesaf roedd arna’i angen yr addysg a’r cysylltiadau a ddaw drwy brofiad prifysgol. I mi, y Drindod Dewi Sant oedd yn gweddu orau; roeddwn yn dwlu ar y modylau, roedd yr adolygiadau a’r cyn-fyfyrwyr yn wych, ac yn bwysicaf oll mae gan y staff wybodaeth ragorol am y diwydiant. Maent yn ymroi i’r cwrs a’u disgyblion, ac mae’r gefnogaeth a gynigir ganddynt yn ardderchog.”


Patrick Edem Glavee

Patrick Edem Glavee

BA Dylunio Graffig

Dylunydd Iau gyda TBWA\Media Arts Lab, asiantaeth hysbysebu Apple.

“Gwnaeth y cwrs ehangu fy meddwl creadigol, gan fy nghyflwyno i ffurfiau celf traddodiadol y gorffennol a chaniatáu rhyddid creadigol i mi archwilio a datblygu fy hun fel artist.

“Oherwydd y cyfleusterau oedd yn hwylus wrth law, dosbarthiadau clos â ffocws cymdeithasol a’m rôl fel cynrychiolydd dosbarth, datblygais sgiliau gwaith tîm, arweinyddiaeth a datrys problemau, wrth i mi gario ymlaen â chraffter busnes fy nheulu.”


Sandra Richards-Davies

Sandra Richards-Davies

Tyst AU Rheolaeth Menter Gymdeithasol

Sylfaenydd Nyth-y-Robin

Mae Sandra Richards-Davies yn astudio i helpu ei busnes menter gymdeithasol i lwyddo.

“Cofrestrais i’n wreiddiol am fy mod i eisiau rhoi hwb i’m menter gymdeithasol ac mae fy narlithydd Jessica wedi bod yn wych. Nid yn unig y mae wedi bod yn ein haddysgu a’n cefnogi, ond mae hefyd wedi hwyluso ein dysgu, rhannu adnoddau, sgiliau a menter a’n hannog i wthio ymlaen ymhellach yn ein gwaith, felly rydw i wedi cofrestru nawr ar gyfer y cwrs gradd.”


Ross Weaver

Ross Weaver

BA Hysbysebu Creadigol

Cyfarwyddwr Celf yn adran greadigol 180 Kingsday, asiantaeth hysbysebu fyd-eang sydd â’i chanolfan yn Amsterdam

“Wrth feddwl yn ôl, rwy’n sylweddoli pa mor werthfawr oedd fy ngradd fel cam pendant ymlaen i’r diwydiant hwn. Nid yw cofrestru ar radd mewn maes rydych chi’n ei hoffi yn mynd i sicrhau swydd i chi ar ei diwedd. Ond mae cymryd mantais o’r cyfleoedd o’ch cwmpas tra rydych yn y brifysgol, a sylweddoli sut y gallant fod yn fuddiol i chi, yn ei gwneud yn haws i weld llwybr yn eich arwain at swydd rydych chi’n ei charu.   Un cyfle wnaeth newid fy mywyd i oedd ein harddangosfa derfynol yn Llundain. Es i yno gyda’r bwriad o ddod o hyd i interniaeth yn y Deyrnas Unedig ond yn y diwedd cefais interniaeth yn Amsterdam. Bron i bedair blynedd yn ddiweddarach ac rwy’n dal i fod yn yr asiantaeth honno.

“Y pethau mwyaf gwerthfawr ddysgais i yn y Drindod Dewi Sant oedd annibyniaeth a hyder. Roedd ffordd y Brifysgol o astudio yn wahanol iawn i’r hyn roeddwn i’n gyfarwydd ag e. Roedd bod mewn amgylchedd dysgu oedd gymaint o dan fy rheolaeth i yn gyffrous, roedd gen i’r lle i archwilio agweddau gwahanol ar y diwydiant creadigol ac roeddwn i’n gallu penderfynu ble i ganolbwyntio fy egni.”


Cameron Reardon

Cameron Reardon

BA Rheolaeth Busnes a Marchnata

Sefydlydd Bug Box

Gwnaeth Cameron sefydlu Bug Box, siop entomoleg ar-lein sy’n mewnforio, yn bridio ac yn gwerthu pryfed egsotig, fel tarantwlaod, sgorpionau a nadroedd miltroed, ledled y Deyrnas Unedig ac Ewrop, yn 2017. Yn ddiweddar mae wedi bod yn darparu cyfarpar addysgol i ysgolion. Ers ymuno â’r Drindod Dewi Sant, mae wedi bod yn gweithio gyda’r Swyddog Menter, Dylan Williams-Evans sydd wedi bod yn ei helpu i ddatblygu ei fusnes.

“Ers cwrdd â Dylan yn y Brifysgol, dwi wedi gallu cael cymorth ymarferol i ddatblygu fy ngwefan i’w gwneud i edrych yn fwy proffesiynol, ac mae hefyd wedi fy helpu i dargedu’r gynulleidfa iawn ar gyfer pob un o’m gwasanaethau. Mae’r cymorth wedi bod yn rhagorol ac mae wedi fy helpu i gael elw da yn fy musnes.”


Chris Bull

BEng mewn Peirianneg Chwaraeon Moduro

Prif Erodynamegwr yn Nhîm F1 Renault

Yn ôl Chris, a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant yn 2004 ac sydd wedi bod yn gweithio gyda thimau Fformiwla 1 dros y 14 blynedd diwethaf, arweiniodd ei brosiect yn ei flwyddyn olaf yn y brifysgol at ei swydd ddelfrydol o weithio yn Fformiwla 1.

“Mwynheais astudio yn Abertawe yn fawr iawn. Bu cyfleoedd gwych i ddefnyddio sgiliau peirianneg a oedd yn arbennig o bwysig i mi. Gyda chymorth darlithwyr, datblygais fy sgiliau technegol i ddeall problemau peirianneg mewn ffordd wyddonol, gan weithio ar brosiectau yn unigol ac ar y cyd mewn grŵp.”