Small Class at SA1 Swansea

Cofrestrwch nawr

Mae’r pecyn hwn o weithdai’n rhoi i chi’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i gychwyn ar ymholi proffesiynol ac mae’n ddelfrydol ar gyfer athrawon wrth eu gwaith, arweinwyr a staff cymorth dysgu.


Gan ddefnyddio model ymholi’r brifysgol ei hun a luniwyd gan ddefnyddio’r ymchwil a’r profiad addysgol gorau, byddwn yn eich cefnogi i ymgymryd ag ymholi ystyrlon, agos-at-arfer yn eich ysgol ar rythm a chyflymder sy’n addas at eich anghenion.

Lluniwyd ein rhaglen ymarferol Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol ar gyfer yr ymarferydd craff sydd â diddordeb mewn ymchwil ac ymholi, ond nad yw’n siŵr ble i ddechrau. 

Darperir sesiynau ar-lein, fel arfer yn ystod y diwrnod gwaith ond hefyd gyda’r hwyr (fel y bo’n briodol); datblygwyd y Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol gan gadw’r ymarferydd sy’n gweithio yn y cof ac rydym yn ystyriol o’r galwadau cystadleuol ar eich amser. <0}

Fel arfer mae sesiynau ar ddwy ffurf, gan redeg yn ddilynol, yn ddelfrydol

  • Gweithdai sgiliau – 5 sesiwn 2 awr o hyd; mae’r sesiynau hyn yn darparu’r sgiliau allweddol sydd eu hangen ar y cyfranogwyr i gychwyn ar eu taith ymholi
  • Sesiynau cymorth cyswllt – fel arfer awr o hyd. Fe’u trefnir fel y’i cytunir i roi cyfle i gyfranogwyr drafod eu hymholiad yn fwy anffurfiol ar sail un-i-un wrth iddo ddatblygu; cyfle i brofi’r syniadaeth gyfredol tra byddant wrthi’n ymgymryd ag ymholiad

Yn ymateb i’r angen, a nodir gan Lywodraeth Cymru

Mae’r Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol yn ymateb i’r angen, a nodir gan Lywodraeth Cymru yn ei chynllun gweithredu ar gyfer ‘Cenhadaeth ein Cenedl’ (2017), i ddatblygu proffesiwn addysgu sy’n ‘ymgymryd â gwaith ymchwil, yn hyddysg ac yn dysgu o ragoriaeth ar lefelau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol’.  

Yn wir, mae’r pecyn yn cydnabod, yn sgil diwygio’r cwricwlwm yng Nghymru a’r cynllun a nodir yn y ddogfen Dyfodol Llwyddiannus, fod y ‘goblygiadau o ran creu a datblygu athrawon sy’n ymarferwyr myfyriol yn sylweddol’ (Donaldson, 2015).

Mae hefyd yn cyd-fynd yn daclus â’r disgwyliadau a nodir ym model Cymru ar gyfer Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu, sydd, fel un o’i saith prif linyn, yn hyrwyddo’r disgwyliad y bydd ysgolion yn datblygu ‘diwylliant o ymchwilio, arloesi ac archwilio’ (OECD, 2016).

Cyflwynir y Cyflwyniad i Ymholi Proffesiynol gan dîm o ymchwilwyr addysg profiadol, ac mae’n cynnwys dysgu allweddol yn sgil eu cyfranogiad parhaus ym Mhrosiect Ymholi Proffesiynol Cenedlaethol (PYPC) Llywodraeth Cymru a’u harweinyddiaeth o’r prosiect hwnnw.

Yn y bôn, yr hyn sy’n ein cymell yw tystiolaeth sy’n awgrymu bod athrawon sy’n ymwneud ag ymchwil â ‘better understanding of their practice and ways to improve it’ (McLaughlin, Black-Hawkins & McIntyre, 2004) a bod ‘to make significant changes to their practice, teachers need multiple opportunities to learn new information and understand its implications for practice’ (Timperley, 2008).

Cynnwys dangosol gweithdai sgiliau

  • Beth yw ymholi proffesiynol? Cwmpasu’r sylfaen dystiolaeth Cwestiynau ymchwil, moeseg a mapio’r ymholiad
  • Dyluniad a methodoleg yr ymchwil
  • Casglu a dadansoddi data
  • Gwerthuso canfyddiadau ac ysgrifennu adroddiadau

Cofrestrwch nawr

Student taking notes

Cofrestrwch nawr

Gall ysgolion sydd â diddordeb ymuno â'n Cyflwyniad i Ymchwilio Proffesiynol yma:

 

Bydd gweithdai sgiliau a amserlennir yn cychwyn ym mis Hydref 2021 ac yn rhedeg tan fis Mehefin 2022 (byddwn yn eich cefnogi drwy’ch cylch llawn cyntaf o ymholi).

Mae’r rhaglen yn gallu cymryd uchafswm o 2 athro o bob ysgol sy’n cymryd rhan ac mae hyn yn cynnwys:  5 gweithdy sgiliau a 3 sesiwn gymorth gyswllt.  Darperir cymorth mwy anffurfiol, ar ffurf e-bost a llafar, gydol oes y rhaglen yn ôl yr angen.

Cyfanswm y gost i’r ysgol (am uchafswm o 2 athro) = £1,000.

Mae mwy o becynnau pwrpasol, pob ysgol ar gael ar sail gyfyngedig

Mae pecynnau ysgol gyfan, mwy pwrpasol ar gael ar sail gyfyngedig (i’w cytuno â’r ysgol a’u teilwra i’ch anghenion penodol, e.e. sesiynau yn y dydd/gyda’r hwyr yn cynnwys nifer uwch o staff).  I gael mwy o wybodaeth am y pecynnau pwrpasol hyn neu i drafod eich gofynion yn fwy manwl, cysylltwch â Gareth Evans drwy: Gareth.evans@uwtsd.ac.uk

Cydnabyddwn y gall ymholi godi ofn ar y rheini sy’n newydd i’r maes, ond rydym yn hyderus y bydd y cyfle i adfyfyrio ar arfer ac archwilio meysydd o ddiddordeb penodol i chi fel ymarferydd yn cefnogi eich datblygiad proffesiynol eich hun, yn ogystal â llywio’n well benderfyniadau allweddol yn yr ystafell ddosbarth.