Myfyriwr ffilm PCYDDS yn gweithio yn rôl intern i gwmni technoleg twf uchel

By Lucy Beddall, Cyflymydd Digidol SMART
Dydd Mawrth, Ebrill 12, 2022

Yn ddiweddar, daeth Lynn Davies, Cyfarwyddwr Technegol POET Systems ym Mhen-y-bont ar Ogwr, ar ymweliad â Champws SA1 Glannau Abertawe PCYDDS. Mae Lynn yn arbenigwr yn y diwydiant ar y prosiect Cyflymydd Digidol SMART a ariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r prosiect, a reolir gan PCYDDS, yn ceisio cefnogi gweithgynhyrchwyr i fabwysiadu technoleg newydd sy’n hybu eu cynhyrchiant a’u perfformiad sylfaenol.

Lynn and Daniel at UWTSD

Roedd yr ymweliad yn cynnwys taith o amgylch Labordy Seiber-Ffisegol Festo, a rhoddodd Lynn arddangosiad byw o'r feddalwedd POET, sef system gwmwl bwrpasol sydd wedi'i chynllunio i gynyddu cynhyrchiant ac elw gweithgynhyrchwyr.

Mae Daniel Ralph, myfyriwr Ffilm a Theledu trydedd flwyddyn yn PCYDDS, ar interniaeth gyda POET. Daeth Daniel gyda Lynn ar yr ymweliad a gwneud ffilm fer am yr achlysur. Tra oedd yma, aethom ati i'w holi am ei interniaeth.

Y cwrs

Rwy’n astudio Gradd Ffilm a Theledu yn PCYDDS, a wir wedi mwynhau’r rhyddid y mae’r cwrs yn ei roi i mi archwilio fy niddordebau. Mae hefyd yn ddefnyddiol iawn fy mod, yn rhan o'm haseiniadau, yn gallu gweithio'n uniongyrchol gyda diwydiant gan y bydd hyn yn fy helpu yn fy ngyrfa yn y dyfodol. 

Bod yn intern

Penderfynais ymgymryd ag interniaeth gyda’r tîm POET gan fod gennyf brofiad blaenorol o beirianneg ar lefel TGAU. Gwyddwn y byddwn yn gallu cyfuno'r wybodaeth flaenorol hon â'm gradd i gynhyrchu'r cynnyrch gorau ar gyfer POET a'm haseiniad.

Yr hyn yr wyf wedi bod yn ei wneud

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Lynn i gynhyrchu cyfres o archwiliadau rhaglen o'r feddalwedd POET, yn ogystal â fideos ar gyfer YouTube ar Welliant Parhaus a Chynhyrchiant. Rwyf hefyd wedi gwneud ffilm fer sy'n dogfennu ein hymweliad â PCYDDS. Gallwch ei gweld yma.

Sgiliau newydd

Yn ystod f'amser gyda'r tîm POET, rwyf wedi ehangu fy ngwybodaeth am weithgynhyrchu, ac wedi meithrin sgiliau mewn arddulliau cynhyrchu gwahanol ar y cyfryngau na chefais gyfle i weithio arnynt yn flaenorol, megis archwiliadau rhaglen technegol.

Profiad arall

Y tu allan i'm hastudiaethau, rwyf wedi gweithio gyda chleientiaid megis Those Damn Crows i gynhyrchu fideo hyrwyddo ar gyfer eu cwrw cydweithio gyda Dog's Window Brewery. Ar ben hyn, rwyf wedi gweithio gyda Choleg Pen-y-bont ar Ogwr i gynhyrchu cyfres o deithiau 360 gradd ar gyfer ei adran gyrfaoedd. Roedd y rhain yn mynd â myfyrwyr i amgylcheddau gwaith na fyddent yn gallu mynd iddynt fel arall.

Cynhyrchwyd hyn i gyd trwy fy musnes Blue Bench Media, enillydd gwobr 'Busnes Myfyriwr y Flwyddyn Fforwm Busnes Pen-y-bont ar Ogwr 2019'.

Meddai Lynn Davies, POET, “Mae gan Daniel ddeallusrwydd busnes da, ac mae'n sicrhau bod ei sgiliau yn fasnachol hyfyw yn yr yrfa y mae wedi'i dewis. Mae wedi bod yn gaffaeliad gwirioneddol i'n sefydliad, mae wedi ein helpu i gynhyrchu cynnwys deniadol, ac mae wedi dod â sgiliau gwahanol i gyd-fynd â'n cynnyrch. Mae ei gyfuniad o wybodaeth am beirianneg a ffilmiau yn un anarferol iawn ond cadarn. Rwy’n gweithio gyda PCYDDS ar eu prosiectau Cyflymydd Digidol SMART a MADE Cymru, felly mae hwn wedi bod yn gydweithrediad llwyddiannus arall i POET a’r Brifysgol”.

Dywedodd Timi O’Neill, Cyfarwyddwr y Rhaglen BA Ffilm a Theledu yn PCYDDS, “Mae gwaith Daniel bob amser wedi gwneud argraff arnaf. Mae'n fideograffydd llwyddiannus yn fasnachol ac yn entrepreneur. Rydym yn annog myfyrwyr i feddwl mewn modd entrepreneuraidd am eu hastudiaethau, ac rydym yn cynnig ystod eang o gymorth i'w helpu yn hyn o beth. Mae ein rhaglen interniaeth yn enghraifft dda o hyn”.

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth Bellach

accelerator@uwtsd.ac.uk